+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಮುಗ್ದನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ   -  12  :  ಬಂದಡ್, ಸುಟ್ಕಾ ಆನಿ ಬಂಧನ್ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕೊಣೆ 'ಕರ್ಮ್-ಭುಂಯ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಪ್ರಕಾರ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಸರ್ಗ್, ಹೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್. ಆಮಿಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕರ್ಮಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಚ್ಚ್ ಭಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಆಮ್ಚೆ ಜಿಣ್ಯೆ ಆವ್ದೆಂತ್. ಹೆಂ ವಾರ್ಜಿಕ್ ಜಾಂವ್ ತಾತ್ವಿಕ್, ವಾ ತಾರ್ಕಿಕ್ ವಾ ಸಿದ್ದಾಂತಿಕ್ ಪುಣ್ ಲೌಕಿಕ್. 

ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಸಲೊ ಪ್ರಕಾಸ್, ಪೊಪ್ಸಾಂಕ್ ಕಸ್ಲೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಕಸ್ಲೊ ಮೋಗ್ - ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಸ್ತಾಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಗರ್ಜೆಚೊ, ಮನಿಸ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ, ದೆಕುನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ, ಮನಿಸ್ ಇಸ್ಟ್-ಮಂತ್ರ್, ಆಪ್ಲೆ-ಪೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಆಶೆತಾ, ಕೊಣ್‌ಯೀ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯೀ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಥರಾಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆನಾ. ಭಿರಾಂತೆಚಿ ದುಸ್ರಿ ಕೂಸ್‌ಚ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ತರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್‌ಚ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ಮೂಳ್; ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ; Doing what you like is freedom, Liking what you do is happiness.

ಸಂತೊಸ್ ಕೊಣಾಕ್ ನಾಕಾ? ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯೊ ವಿಧಿ ವಾ ವಾಟೊ ಅಪಾರ್ ಆಸ್ಯೆತಾ, ಪುಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಆಶೆತಾ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಮಿನತ್, ಆಟೊವ್, ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ಅಸಲೆಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಾಗೊನ್. ಆನಿ ಹೊ ಸಂತೊಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್. Freedom is just another word for nothing left to lose.

ಸ್ವಾತಂತ್ರೆವಿಶಿಂ ಸಭಾರಾಂನಿ ಸಭಾರ್ ರಿತಿನ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ದಿಲ್ಯಾತ್; ಜಮೈಕಾಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಗಾವ್ಪಿ ಬಾಬ್ ಮಾರ್ಲಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್; Better to die fighting for freedom then be a prisoner all the days of your life. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್' ಏಕ್ ಸಬ್ಧ್ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ, ಜಸೊ ಮನ್ಶಾಕ್, ತಸೊ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್, ಜಸೊ ಗಾಂವಾಕ್, ತಸೊ ರಾಶ್ಟ್ರಾಕ್. 

ಆನಿ ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಉಬ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್, ಎಕಾ ಪಂಗ್ತೆಚಿ (ಚ್ಯಾರ್ ವೊಳಿಂಚಿ) ಏಕ್ ಕವಿತಾ 'ಸುಟ್ಕೆ ಪರ್ಬೆ ದಿಸಾ..'. ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚಿ ವ್ಹಳೊಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ನಾ? ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್; ''Freedom is the oxygen of the soul, We seek peace, knowing that peace is the climate of freedom.."

''ಮ್ಹಜಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಅಜೆಕಾರ್ ತರ್‌ಯೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಕಳ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ಲಿಚ್ 'ಮಿಯಾರ್' ಫಿರ್ಗಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೌಶೆಪರಿಂ" ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಅಜೀಕ್ ಚವೀಸ್-ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಮಿತ್ರ್ ಮಾಚ್ಚಾ ಮಿಲಾರ್‌ಸವೆಂ ಮಿಯಾರಾಂತ್ 'ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್' ಘಡ್‌ಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಂ. ಮಿಯಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಬರ್ಪಾ ತಾಲೆಂತ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲೆ ಥೊಡೆ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ 'ಐವನ್ ಮಿಯಾರ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆ ನಾಂವಾರ್ ಥೊಡಿಂ ಮಟ್ವಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾಂ, ಆನಿ ಇತ್ಲಿಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬರಯ್ತಲೊ ಐವನ್ ಕೋಣ್? ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ 'ಕವಿತೆಕ್' ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿತಾಂ, ತರ್‌ಯೀ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾ ಕವಿಚಿಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಕವಿಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ. ದೆಕುನ್ ಐವನ್ ಮಿಯಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚಿ ಆತುರಾಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಯುವಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚ್ಯಾ 'ಪೋಯೆಟಿಕ್ಸ್' ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಐವನ್ ಮಿಯಾರ್ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಜೊ. 

ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಕ್ ಕಸಲೆಂ ಮೋಲ್ ಆಸ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ನಿಯಾಳ್ ಉಟಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಪಾರ್ಕುನ್ ವಾಸ್ಲಿ ತರ್; 
ಬಾವ್ಟೊ ಖಾಂಬ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ; 
"ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ" 
ಖಾಂಬ್ಯಾನ್ ಬಾವ್ಟ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ; 
"ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲಾ"

ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಏಕ್ ಪಂಗ್ತೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ವೊಳಿ ಚ್ಯಾರ್, ಆನಿ ಚ್ಯಾರ್ ವೊಳಿಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಇಮಾಜ್ಯೊ ದೋನ್; ಬಾವ್ಟೊ ಆನಿ ಖಾಂಬೊ. (ಲಿಪ್ತಿ/ಸುಪ್ತಿ ಇಮಾಜಿಂಕ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ತರ್), ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ನೀ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂವಾದ್ ಕರ್ಚೊ ವಿಶಯ್ 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್'. ಇತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್, ತರ್‌ಯೀ ಹೆಂ ಸಂವಾದಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಮತಿಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಇಮಾಜಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ಜನಾಂಗಾಂ, ದೋನ್ ಕುಳಿಯೊ, ದೋನ್ ತಡಿ ದಿಸಾನಾಂತ್? ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್, ವರ್ಸಾಚೆ ತಿನ್ಶಿ ಪಾಂಚೆ ಸಾಠ್ ದಿಸಾಂನಿ ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ದಿಸಾಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಬಾವ್ಟ್ಯಾಕ್, ಪುಣ್ ಬಾಕಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಿಸಾಂನಿ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪಾಸತ್, ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲಾ. ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಖಂಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್‌ಯೀ ವ್ಹಾಳವ್ಯೆತಾ; ಖಾಂಬ್ಯಾನ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣಾ, ವಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಬಲಿಯೆಚೊ ಬೊಕ್ರೊ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣಾ, ಖಾಂಬ್ಯಾಚೆರ್ ಶೋಶಣ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣಾ, ವಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಕ್ ಖಾಂಬ್ಯಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಬಲಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣಾ. 

ತೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ಬಾವ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಚಿಂತಾಪ್‌ಯೀ ಉಟವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಬಾವ್ಟೊ ಏಕ್ ಪ್ರತಿಶ್ಟಾ/ಮಾನಾಚೊ ಸಂಕೇತ್; ಎಕಾ ದೇಸಾಚೊ, ಎಕಾ ಜನಾಂಗಾಚೊ, ಎಕಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ, ಎಕಾ ತತ್ವಾಚೊ ಮಾನಾಚೊ. ತೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ಖಾಂಬೊ ಏಕ್ 'ಆಧಾರ್/ಪಾಟಿಂಬೊ'ಚೊ ಸಂಕೇತ್. ಪುಣ್ ಫಕತ್ತ್ ದೋನ್ ಇಮಾಜಿಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಗುಂಡಾಯೆಚಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಮುಗ್ದಾನಾಸ್ಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗೊನ್ ವೆಚಿ ಕಲಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಗುಂತ್ಚಿ ಕಲಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಆನಿ ಹ್ಯೇ ಕಲೆಂತ್ ಮಾಹೀರ್ ಐವನ್ ಮಿಯಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖರೊಚ್ಚ್ ಸಂತೊಸ್ ಭಗ್ತಾ. 

Tags:  Valley Quadrus, Konkani Poetry, Ivan Miyar, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

2 Comment/s.

  1. Sunil PInto, Vasai
    Good writing by Valleybaab. All the best. Looking for new episodes :)
  2. Vinod Pais, Bantwal
    ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಲೈಕ್ ಕರ್ತಾ. ತಾಚಿಂ ಸಬಾರ್ ಕವಿತಾ ಲೇಕನಾಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಬೊರಿಂ ಆಸ್ತಾತ್.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE