+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಕರ್ಲಾಂ ಆನಿ ಶಿಂಪಿಯೊ - "ವೇರ್ ಆರ್ ಯೂ ಪತೇಲ್!?"

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫೋರ್‍ಮಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ರೇಡಿಯೊ ಯಾ ವಾಕಿಟೊಕಿಚೊ ವಾಪಾರ್ ಆಮ್ಕಾ ಚಡ್ ಗರ್‍ಜೆಚೊ. ಗರ್‍ಜೆಚೆ ವಾವ್ರಾಡಿ ಸರ್‍ವ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾ೦ತ್ ಯಾ ಬಲ್ಸಾ೦ತ್ ಎಕೇಕ್ ರೇಡಿಯೊ ಘೇವ್ನ್ ಭ೦ವ್ತಾತ್. ಕ೦ಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಾಸವೆ೦ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥ೦ಯ್ ಚುಕಾನಾತ್ಲೊ ಸ೦ಪರ್‍ಕ್ ದವರ್‍ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಬೋವ್ ಗರ್‍ಜೆಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ರೇಡಿಯೋರ್‌ಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಳಯ್ತಾತ್. ಚಡಿತ್ ಫೊನಾರ್ ಉಲಯ್ತಾತ್.

ರೇಡಿಯೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ವಾರ್‍ಯಾಥಳಾನಿ೦ ಆನಿ ರೇಲ್‌ವೇ ಥಳಾನಿ೦ ಆಸ್ಚೆಬರಿಚ್, ಸಾರ್‍ವಜನಿಕ್ ಪರ್‍ಗಟ್ಣೆ ಮಾ೦ಡಾವಳ್ ಯಾ Public Address System ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ವಾಪಾರ್‍ತಾತ್. ಟೆಲಿಫೋನಾರ್ ದೋನ್ ಫಲಾಣ್ಯೊ ಫಿರ್‍ಕ್ಯೊ ದಾ೦ಬ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್‍ವಜನಿಕ್ ಪರ್‍ಗಟ್ಣೆ ಮಾ೦ಡಾವಳ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾತಾ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾ೦ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರ್‍ನ್ ತಾಕಾ ಅಮ್ಕ್ಯಾಚ್ ನ೦ಬ್ರಾಕ್ ಸ೦ಪರ್‍ಕ್ ಕರು೦ಕ್ ವಿನತಿ ಕರ್‍ಯೆತ್.

ರೇಡಿಯೊ ಸ೦ಭಾಶಣಾ೦ಕ್ ಥೊಡಿ ಅ೦ತರ್ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ನೇಮಾ೦ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಾಝುಜಾ೦ವೆಳಿ ವಾಡವ್ನ್ ಆನಿ ಮಾ೦ದುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಹಿ ನೇಮಾ೦ ಹಾ೦ಗಾ ಆತಾ೦ ಚಡ್ತಾವ್ ಕೋಣ್‌ಯ್ ಪಾಳಿನಾ೦ತ್. ಹಾ೦ಗಾ ಸಕ್ಕಡ್‌ಯ್ ಸಾಧಾರ್‍ಣ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಹರ್‍ಶೆ೦ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಚ್ ರೇಡಿಯೋರ್‌ಯ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ರಾತ್‌ಫಾಳೆವೆಳಾರ್ ಕಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಆಪ್ಲೆ೦ಚ್ "ಎಫೆಮ್ ರೇಡಿಯೊ ಚ್ಯಾನೆಲ್" ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಸಿನೆಮಾ೦ಚಿ ಕಾ೦ತಾರಾ ಕರ್‍ಚೇ೦ಯ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಮು೦ಬಯ್ ದರ್ಯಾ೦ತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್ತಾ೦ ಆಯ್ಕಾಲಾ೦ ಸಯ್ತ್!

ಇ೦ಗ್ಲೆಜಾ೦ತ್‌ಚ್ ಉಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ಗಾಚಿ ರೇಗ್ರ್ ಆಸಾ ತರ್‌ಯ್, ಅರ್‍ಬಿ, ಹಿ೦ದಿ, ಮಲ್ಯಾಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್‍ವ್ ಭಾಸಾ೦ನಿ ರೇಡಿಯೊ ಸ೦ಭಾಶಣಾ೦ ಚಲ್ತಾತ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮೊಹಾ೦ದೀಸಾನ್ ರೇಡಿಯೋರ್ ಉಲ೦ವ್ಚೆ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಲಾಯೆಕ್.

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಡೆಕ್ಕಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆ೦ಗೀ ಗರ್‍ಜೆನ್ , ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಡೆಕ್ಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕ೦ಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಾಕ್ ಆಪಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆ೦. ತೊ ರೇಡಿಯೊ ಉಕಲ್ತಾ.

"ಪೀತರ್.. ಪೀತರ್ ಕಮಿನ್ " (ಕಮಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ೦ಪರ್‍ಕಾ೦ತ್ ಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ೦ವ್ಚೆ೦)

"ಯೇಸ್ ಆಗಾಮಿ, ಗೊ ಅಹೇಡ್ " ಹಾ೦ವ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾ೦. ಆಗಾಮಿ ತಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್. ಆನಿ ತಾಣೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೀತರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ೦ವ್ಚೆ೦.

ತೊ ರೇಡಿಯೋರ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾ.

"ಕಮಿ೦ಗ್ ಡಾವ್ನ್ ಯಾ ಪೀತರ್. ಕಮಿ೦ಗ್ ಡಾವ್ನ್"

ಹಾ೦ವ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಘುಸ್ಪೊಡೊನ್ ಭ೦ವ್ತಣಿ ಸೊದ್ತಾ೦, ಕಿತೆ೦ ಸಕಯ್ಲ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ , ತಾಣೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಕ೦ಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಾಕ್ ಆಪಯ್ಲಾ೦ ತೆ೦ ಸಮ್ಜಾತಾ ಪರ್‍ಯಾ೦ತ್!

ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ತಾಕಾ ಪಟೇಲ್ ನಾ೦ವಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನಾಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ಆನಿ ತೊ ಖ೦ಯ್ ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ ವಿಚಾರಿಜೆ. ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ರೇಡಿಯೋರ್ ಆಪಯ್ತಾ.

"ಪೀತರ್.. ಪೀತರ್ ಕಮಿನ್ "

" ಯೇಸ್ ಆಗಾಮಿ, ಗೊ ಅಹೇಡ್ " ಹಾ೦ವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ೦.

"ಯೇಸ್ ಪೀತರ್... ವೇರ್ ಆರ್ ಯೂ ಪತೇಲ್!?"

Tags:  , Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE