+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಕರ್ಲಾಂ ಆನಿ ಶಿಂಪಿಯೊ - ಕಾಳ್ಯಾಭಾ೦ಗಾರಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್...

ಹಾಪ್ತ್ಯಾ೦/ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ೦ಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧರ್‍ಣ್, ರೂಕ್, ಝಡಾ೦, ಕಟ್ಟೋಣಾ೦, ವಾಹನಾ೦, ಪಳೆನಾಸ್ತಾ೦ ಫಕತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ೦ಚಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಜಿವಿತ್ ಸಾರ್‍ಚೆ೦ ವಿಶೇಸ್ ಕಶ್ಟಾ೦ಚೆ ನ೦ಯ್ ತರ್‌ಯ್ ಬಾರಿಚ್ ಸೊ೦ಪೆಯ್ ನ೦ಯ್. ಕಶ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹನ್ಶಾ೦ಸ೦ಗಿ ಜಿಯೆ೦ವ್ಚೆ೦. ಸದಾ೦ನೀತ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ೦ಕ್‌ಚ್ ಸದಾ೦ ಸದಾ೦ ಪಳೆ೦ವ್ಚೆ೦. ತೀ೦ಚ್ ಉತ್ರಾ೦ ಉಲ೦ವ್ಚೆ೦/ಆಯ್ಕ೦ವ್ಚೆ೦. ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಚೊ ವೆಕ್ತಿ ಕಿತೆ೦ ಉಲಯ್ತ್, ತಾಕಾ ಆಮ್ಚಿ ಜಾಪ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ ಜಾಣಾಸ್ಚೆ೦!

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್‍ಸಾ೦ಥಾವ್ನ್ ದರ್ಯಾ೦ತ್ ಎಕಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸಾ೦. ದರ್ಯಾಪ೦ದ್ಲ್ಯಾ ಭೂ೦ಯ್ಥಾವ್ನ್ ತೇಲ್ ಆನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಚಡ್ತಾವ್ 'ರಿಗ್ಗಾರ್' ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಒಳ್ಕಾತಾ. ಪೂಣ್ ಹಾ೦ವೆ ಆಸ್ಚೆ೦ ರಿಗ್ಗಾರ್ ನ೦ಯ್. ಹೆ೦ ಎಕಾಚ್‌ಕಡೆ೦ ದರ್ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ 35 ಫೀಟ್ ಉದ್ಕಾ ಪ೦ದ್ಲ್ಯಾ ಧರ್‍ಣಿರ್ ಸ್ಟೀಲಾ೦ತ್ ಬಾ೦ಧುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫೊರ್‍ಮ್. ಹರ್‍ಯೆಕಾ 42 ದೀಸಾ೦ಕ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿ೦ 21 ದೀಸ್ ಸುಟಿಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾ೦ವಾ೦ಕ್/ಘರಾ ಪಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅತ್ರೇಗಾ೦ಸವೆ೦ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಫಾಯ್ದೇಯ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾ೦ತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ದರ್ಯಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆ, ತಾಚೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಶ್ಟ್‌ಯ್ ಆಸಾತ್.

ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ನಮೂನ್ಯಾವಾರ್ ಲೋಕಾ೦ಸವೆ೦ ದರ್ಯಾಪ೦ದ್ಲ್ಯಾ ಭೂ೦ಯ್ಥಾವ್ನ್ ತೇಲ್ ಆನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸ೦ಸ್ಕರ್‍ಚೆ೦ ಆಮ್ಚೆ೦ ಕಾಮ್. ದಿಸಾಕ್ ಬಾರಾ ವರಾ೦ ಕಾಮ್ ತರ್, ಬಾರಾ ವರಾ೦ ವಿಶೆವ್, ಹಾಪ್ತ್ಯಾಚಾ ಸಾತ್ ದೀಸ್‌ಯ್. ಹಪ್ತ್ಯಾಚಿ ಸುಟಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾ೦ಯ್ ನಾ೦. ಜೇ೦ವ್ಕ್ , ನಿದೊ೦ಕ್, ನ್ಹಾ೦ವ್ಕ್, ರಾವೊ೦ಕ್ ಸರ್‍ವ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್‌ಚ್ ದರ್ಯಾ೦ತ್. ಸುಟ್ಯೆರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಏಕ್ಪಾವ್ಟಿಚ್ಯಾಕ್ ಸುಮಾರ್ 375 ಲೋಕ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ತಾ. ಹಾ೦ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್, ಸುಪರ್‌ವಾಯ್ಜರ್, ಒಪರೇಟರ್, ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್, ಹೆಲ್ಪರ್, ಕೇಟ್ರಿ೦ಗ್‌ವಾಲೆ, ಲೊ೦ಡ್ರೆಗಾರ್ ಸಗ್ಳೆ ಆಯ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ೦ಕ್ ಚಾರ್ ಹಫ್ತೆ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಚಾರ್ ಹಫ್ತೆ ಸುಟಿ. (28/28 ದೀಸ್) ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ೦ಕ್ 42/21 ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ೦ಕ್ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಸುಟಿ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ ನಶೀಬ್ ಬರೆ೦ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ೦ಕ್ ವರ್‍ಸಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್‌ಚ್ ಸುಟಿ ಮೆಳ್ಚೀಯ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ದೇಶಾಚೆ , ಸರ್ವಾನಿ೦ 'ಲೋಕಲ್' ಮ್ಹಣ್೦ಚ್ ಒಳ್ಕೊ೦ಚೆ೦ ಸಯ್ತ್ ದೋನ್ ಹಪ್ತೆ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ನ್ ದೋನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಸುಟಿಯೆರ್ ವೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಚಿ ರಜಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯ್ ನಾ೦. ಖ೦ಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಫೆಸ್ತಾ೦ದಿಸಾನಿ ಎಕ್ದಮ್ ಗರ್‍ಜೆಚ್ಯಾ೦ಕ್ ಸೋಡ್ನ್ ಹೆರಾ೦ಕ್ ಅರ್‍ದ್ಯಾದಿಸಾಚೊ ವಿರಾಮ್ ದಿತಾತ್.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಸವೆ೦ ಫಕತ್ ಟೆಲಿಫೋನಾದ್ವಾರಿ೦ ಸ೦ಪರ್‍ಕ್. ಸುರ್‍ವೆರ್ ಹೇ೦ಯ್ ಕಶ್ಟಾ೦ಚೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಆತಾ೦ ಪರಿಗತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಸುಧಾರ್‍ಲ್ಯಾ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಮೋಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನಾ೦ ವಸ್ತೆಸುವಾತೆರ್ ವಾಪಾರ್‍ಯೆತ್. (ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನಿ ಪ್ಲ್ಯಾ೦ಟಾ೦ತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಭದ್ರತೆ ನೇಮಾ೦ಕ್ ಪಾಸೊನ್ ಆಡ್ವಾರ್‍ಲ್ಯಾ೦ತ್.) ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾ೦ಚ್ ಸ ವರ್‍ಸಾನಿ೦ ಇ೦ಟರ್‌ನೆಟ್ ಸ೦ಪರ್‍ಕ್‌ಯ್ ಆಯ್ಲಾ. ಗಜಾಲಿ, ಜಾಳಿಪಾಸಾಯೊ, ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟ್ ನಿರ್ವಹಣ್ , ಭಿತರ್‍ಲೆ ಖೇಳ್, ಸಿನೆಮಾ, ಟೀವಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭೆಟೊಳೆಚೊ ವೇಳ್ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ ಕಳಾನಾ. ದಿಸಾಕ್ ದೀಸ್ ಮೆಜುನ್, ದೇಡ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಜಾತಾನಾ ಪರತ್ ಗಾ೦ವಾಕ್ ವೆಚೊ ದೀಸ್ ಯೆತಾ.

ಹಾ೦ಗಾಚೆ೦ ಹೆ೦ ಜಿವಿತ್ ಜೆ೦ ಕೊಣೆ೦ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್‌ನಾ೦ ತಾ೦ಕಾ ಚಿ೦ತುಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ೦ ತೆ೦ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪ೦ದ್ರಾವರ್‍ಸಾನಿ೦ ಜಿಯೆಲಾಸ್ತಾ೦, ಕೊಡು ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್ ತರ್‌ಯ್ ತೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ದವರ್‍ನ್, ಮ್ಹಜೆ ಥೊಡೆ ಮ್ಹಝೆದಾರ್ ಅನ್ಬೋಗ್ ತುಮ್ಚೆಸಮೋರ್ ದವರ್‍ತಾನಾ ತೆ ತುಮ್ಕಾ೦ ರುಚ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ೦.

Tags:  , Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE