+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಕರ್ಲಾಂ ಆನಿ ಶಿಂಪಿಯೊ - ಶಾರ್‍ಕ್, ಡೊಲ್ಫಿನ್ ಆನಿ ಸಬ್‌ಮೆರೀನ್

ಶಾರ್‍ಕ್, ಡೊಲ್ಫಿನ್ ಆನಿ ಸಬ್‌ಮೆರೀನ್

ರಾತ್‌ಫಾಳ್ಯೆಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ತಿ ಸೊಭಾಯ್.

ಸರ್‍ವಾ೦ಕ್ ಹಾಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಮೆಳಾನಾ. ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯಾನಿ೦, ಕ೦ಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫೆಕ್ಟರೆನಿ೦, ತೆಲಾಶೆತಾ೦ತ್, ರಿಗ್ಗಾನಿ೦, ಪ್ರಿ೦ಟಿ೦ಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾನಿ೦ ಆನಿ ಆತಾ೦ತಾ ಆಳ್ಮ್ಯಾ೦ಬರಿ೦ ಥ೦ಯ್ ಥ೦ಯ್ ಫುಟೊನ್ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಲ್‌ಸೆ೦ಟರಾನಿ೦ ನಾಯ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ.

ಆಮ್ಕಾ೦ ರಾತ್‌ಫಾಳ್ಯೆ೦ತ್ ಚಡಿತ್ ಕಾಮ್ ಆಸಾನಾ. ಪ್ಲ್ಯಾ೦ಟಾ೦ತ್ ಸರ್‍ವ್ ಸಾರ್‍ಕೆ೦ ಆಸಾತ್ ತರ್ , ಕ೦ಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಾ೦ತ್ ಬಸೊನ್ ಸಗ್ಳೆ೦ ಸಾರ್‍ಕೆ೦ ಆಸಾ ತೆ೦ ಖಾತ್ರಿ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್ಚೆ೦ ಕಾಮ್. ಕಿತೇ೦ಯ್ ಚಡುಣೆ ಆಸಾತ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ’ಎಲಾರ್‍ಮ್’ ಯೆತಾ. ತೆ೦ ಪಳೆವ್ನ್ ಎಲಾರ್‍ಮಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಎಕ್ಶನ್ ಘೆ೦ವ್ಚೆ೦. ಆನಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಪಾವ್ಚೆ೦. ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಉತ್ಪಾದನ್ (ತೇಲ್ ಯಾ ಗ್ಯಾಸ್) ಉಣೆ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಜೊ.

ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿ೦ ಪ್ಲ್ಯಾ೦ಟ್ ಕಾ೦ಯ್ ’ಟ್ರಿಪ್’ (ಎಕಾನೇಕ್ ಬ೦ದ್ ಪಡ್ಚೆ೦) ಜಾಲೆ೦ ಯಾ ಶಟ್‌ಡಾವ್ನ್ ಜಾಲೆ೦ ತರ್ ತೆ೦ ಪರತ್ ಚಾಲುಕರ್‍ನ್ ಪರತ್ ’ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್’ ಹಾಡಿಜೆ ತರ್ ಪುರೊ ಪುರೊ ಜಾತಾ. ರಾತ್‌ಫಾಳಿ ಯಾ ದೀಸ್, ಉತ್ಪಾದನಾ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಪಾವೊ೦ಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್. ದೋನ್ ತೀನ್ ವೊರಾ೦ ಪ್ಲ್ಯಾ೦ಟ್ ಬ೦ಧ್ ಪಡ್ಲೆ೦ ತರ್ ಕರೋಡಾನಿ೦ ಡೊಲರಾ೦ಚೆ೦ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾತಾ. ಪರತ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಸುರುಜಾತಾ ಪರ್‍ಯಾ೦ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸ್ತಾ.

ಉತ್ತೀಮ್ ಕ೦ಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್/ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆ೦ಟೇಶನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆವರ್‍ವಿ೦ ಅಶೆ೦ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಅಪ್ರೂಪ್. ಜಾಲೆ೦ ತರ್... ವೆಲ್. ಪರತ್ ಸಮಾಜಾತಾ ಪರ್‍ಯಾ೦ತ್ ಕುಲೆಖೊರ್‍ಪು೦ಕ್ ಪುರ್‍ಸತ್ ಮೆಳಾನಾ.

ಪೂಣ್ ಚಡ್ತಾವ್ ರಾತ್‌ಫಾಳಿ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಪತ್ರಾ೦/ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್ ಫಾಲೆ೦ ಜಾತಾತ್. ಸ೦ಸಾರಾಚಾ ಮುಲ್ಯಾ೦ ಮುಲ್ಯಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಪತ್ರಾ೦ ಹಾ೦ಗಾ ಯೆತಾತ್. ಉದಯವಾಣಿ೦ ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳೆ೦ ಲೆಗೂನ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ತಡೊವ್ ಜಾವ್ನ್ ತರ್‌ಯ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ವಾಚು೦ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಮ್ಹಜೆ೦ ಚಡ್ತೀಕ್ ವಾಸ್ಚೆ೦/ಬರ೦ವ್ಚೆ೦ ಕಾಮ್ ರಾತ್ ಫಾಳ್ಯೆ೦ತ್‌ಚ್ ಕರ್‍ಚೆ೦.

ತ್ಯಾ ಎಕಾ ರಾತಿ೦ ಎಕ್ಲೊ ಮೊಹಾ೦ದಿಸ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ರಾತ್‌ಫಾಳಿ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಮಿ೦ ದೋಗ್‌ಯ್ ಕ೦ಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಾ೦ತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾ೦ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾ೦ಯ್‌ಭಾಶೆಚೆ೦ ದಿಸಾಳೆ೦ ವಾಚುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣೆ೦ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಕಿತೆ೦ಗೀ ತೆ೦ ತಾಕಾ ರುಚ್ಲೆ೦ ದೆಕುನ್ ತೆ೦ ಮ್ಹಜೆ೦ ಸ೦ಗಿ ವಾ೦ಟುನ್ ಘೇ೦ವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

"ಯು ನೊ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಥಿ೦ಗ್, ಗೊಯಿ೦ಗ್ ಇನ್ ದ ಸಿ, ಲಾಯ್ಕ್‌ದಿಸ್ ಲಾಯ್ಕ್‌ದಿಸ್..?"

ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹಾತ್‌ಪಾ೦ಯ್ ಹಾಲಯ್ನಾಸ್ತಾ೦ ಹಾ೦ಕಾ ಉಲ೦ವ್ಕ್‌ಚ್ ಯೇನಾ. ಫೋನಾರ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಲೆಗೂನ್ ಹಾತ್ ಪಾ೦ಯ್ ಹಾಲ್ತಾತ್.

"ವೋಟ್? ಶಾರ್‍ಕ್?" ಹಾ೦ವೆ ವಿಚಾರ್‍ಲೆ೦.

"ನೊ. ನೊ., ನೊ ಶಾರ್‍ಕ್" ತಾಚಿ ಜಾಪ್.

"ದೆನ್ ವೋಟ್? ಡೊಲ್ಫಿನ್?"

"ನೊ. ನೊ., ನೊ ಡೊಲ್ಫಿನ್."

"ಒಕ್ಟೋಪಸ್?"

"ನೊ ಒಕ್ಟೋಪಸ್ ಯಾ ಹಬೀಬಿ. ಒನ್ ಬಿಗ್ ಥಿ೦ಗ್ , ಗೋಯಿ೦ಗ್ ಲಾಯ್ಕ್‌ದಿಸ್ ಲಾಯ್ಕ್‌ದಿಸ್. ಇ೦ಥೆ ಮಾಫಿ ಮಾಲೂಮ್?"

"ಸಬ್‌ಮೆರಿನ್?" ಹಾ೦ವ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲೊ೦.

ಲಾಯ್ಟ್ ಪೆಟ್ಲೊ! ಆನಿ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ.

"ಅಯ್ವಾ... ಸಬ್‌ಮೆರೀನ್! ಯು ನೊ... ಒನ್ ಬಿಗ್ ಸಬ್‌ಮೆರಿನ್ ಈಟ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್!!" ಮೊಹಾ೦ದಿಸ್ ಉದ್ಗಾರ್‍ಲೊ.

Tags:  , Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE