+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಬುರ್ನಾಸ್ ಕಂಪೆನಿ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

73.5
User Rating

ಶನಿ ಶನಿ ದೀಸ್ ತೊ ಸನ್ವಾರ್. ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಅನ್ವಾರ್!

ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾನಾಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಫಾಂತ್ಯಾಫಾರಾರ್ ಗೊಡ್ಶಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾ ಸ್ವಪ್ಣೆಲ್ಲೊ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಾವ್ಳೊ ಕೆಂಕಾರ್‍ತಾಲೊ, ಗೂಗ್ ಬೊಬಾಟ್ತಲಿ, ವಾಗ್ ಘೊರ್ಮೆತಾಲೊ, ಗಾಯ್ರಾಂ ಆಂಬೆತಾಲಿಂ, ಪೆಟೊ ಬಾಂಗ್ ದಿತಾಲೊ... ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ತ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ಸಗ್ಳೆ ಸಯ್ತಾನ್ ಲುಸಿಫೆರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಮೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ಜಾಯ್.

ಕಶೆಂಯೀ ನೀದ್ ಸುಟೊಂವ್ಕ್, ಉಟೊನ್ ಬಸೊನ್ ’ಸಾಯ್ಬಾ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರಾ, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ರಾಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲೊ ದೆವಾ ಬಾಪಾಕ್ ಮಾರ್‍ನ್, ಖಟ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ದೆಂವ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್, ಅರ್ಧಾಂಗಿಣ್, ಗಿರ್ಬುಜಿ, ದೇಡ್ ಮುಟ್ಲೆಂ.... ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ತೊಂಡಾರ್ ಬಂಪರ್ ಲೊಟ್ರಿ ಉಟ್‌ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಯ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ, ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲಾಂ.

ಹಾಂವೆಂ ದೊಳೆ ಪಾಪುಡ್ಲೆ.

ತಿಣೆ ಆರಾಯ್ಲೆಂ, ವೆಂಗ್ಲೆಂ, ಚಿಡ್ಡಿಲೆಂ, ಹಾಂವ್ ಗಾಭರ್‍ಲೊಂ.

ತಾಣೆಂ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ತೊಂಡಾಕ್, ಗಾಲಾಂಕ್, ನಾಕಾಕ್, ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ವೊಂಟಾಕ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕಡೆ ಉಮ್ಯಾಂಚೊ ಶಿಂವೊರ್ ವೊತ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲೊಂ.

ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊ ನಾಂ. ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ದಿಸಾಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಅಶೆಂ ಕರ್‍ತಾತ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆರಾ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ.

ಹಾಂವೆಂ ದೊಳೆ ಗಸ್ಟಿಲೆ, ಹಾತಾಚೆ ಬೋಟ್ ಚಾಬ್ಲೆಂ.

... ದುಖಿನ್ ಪಿಂರ್ಗಾಲೊಂ. ತರ್ ಸ್ವಪಾಣ್ ನ್ಹಂಯ್. ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಆಸ್ತೆಲಿ.... ಪುಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಜಾಲೊನಾ. ಹೆರ್ ವೆಳಾ ಉಟ್ತಾನಾ ಮಾತ್ಸೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುರ್ಪುರ್‍ಯಾಂಚಿ ಲದಿನ್೦ಚ್ ಸುರು ಕರ್‍ತಾಲೆಂ.

’ತುಕಾ ಆಳ್ಸಾಯ್ ಭರ್‍ಲ್ಯಾ... ಕುಂಬಕರ್ಣಾಚೆಂ ಫಿಲ್ಯಾದ್ ಜಾಲಾಯ್... ಕಾಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿನಾಂಯ್, ಘರಾಂತ್ ದಾದ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಂದಿರ್ ಧರುಂಕ್ ಮಾಜಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಗೀ? ಉಜೊ ಪೆಟೊಂವ್ಕ್ ಕೊಲಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್. ಮಾಜ್ರಾ ಪಿಲಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಬೊಕ್ಲಾಪರಿಂ ಜಾಲಾಯ್. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾಗೀ...?’ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಆನಿ ಆಜ್... ಅರೇ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಬೆಂತ್!! ಮ್ಹಜಾ ಗೊಪಾಂತ್!!! 

ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಧಾಕ್ಟುಲೊ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಜಾಗಯ್ಲೊ.

"ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್? ದೂದ್‌ವಾಲ್ಯಾನ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾನಾ ಚಡ್ ದಿಲೆಗೀ? ವ ಪೇಪರಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲೊಟ್ರಿ ಉಟ್‌ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ..." ಅಂತರ್‍ಮಳಾಂ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

"ಅರೇ ಬುದ್ದು ಬಸವ, ಲೊಟ್ರಿ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ನ್ಹಯ್‌ವೇ ಉಟ್ಚೆಂ? ಆತಾಂ ಉಟ್ಲಾಂ ತುಜೆಂ ನಶಿಬ್" ಪರತ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕೀಸ್ ದಿಲೊ ತಾಣೆ.

ಹಾಂವೆಂ ಭಿರಾಂತೆನ್ ವೊಂಟ್ ಚಾಬ್ಲೊ.

"ಅರೆರೇ! ಕಶೆಂ ನಶೀಬ್ ಉಟ್ಲಾಂ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ."

"ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ? ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಫೋನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ."

"ಕೊಣಾಚೆಂ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂಗೀ ವ ತುಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ?" ರಾಗಾನ್ ಖೆಂಕಾರ್‍ಲೊ. 

ತೆಂ ಘಡ್ಯೆನ್ ಪುಲ್ಚೆಲೆಂ.

"ಇಶ್ಯಪ್ಪಾ, ಕಸ್ಲೊ ಘೊವ್‌ಗೀ ಮ್ಹಜೊ... ಪುಂರ್ಗೆಲ್ಲೊ ಫೊವ್. ಅರೇ ಪರ್‍ತುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಪೆದಮ್ ಉಲಯ್‌ನಾಕಾ."

"ಉಲಯ್ನಾಂ, ವೆಗಿಂ ಸಾಂಗ್."

"ಫೋನ್ ಮ್ಹಜಾ ಫ್ರೆಂಡಾಚೆಂ, ಜೇನಾಚೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ."

"ಕಿತೆಂ ಖಂಯ್? ಪರ್‍ತುನ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಲಾಂಗೀ? ಫಿಲ್ಯಾದ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್‌ಗೀ ಕಿತೆಂ...?! ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ ತಿ ರಾಟಾವಳ್."

"ಚಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ಸಾಂ ಪೆದ್ರುನ್ ಕಿತ್ಲೊ ಆಂವ್ಸರ್‍ಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಚೆಪ್ಲಾ ತೆಂ ದೇವ್ ಸಯ್ತ್ ನೆಣಾಂ ಬಾವ್ಡೊ. ಆಂವ್ಸಾರೊನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನೆಗಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಬೆಷ್ಟೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್‍ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್‌ನಾಂಗೀ ತಾಣೆಂ..."

"ತುಂ ಆತಾಂ ಆಂಬ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಖುಂಬ್ಯಾರ್ ಉಡಾನಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ಹಾಂಗಾ ಆಕ್ಲಾಸಾಚೆ ಎಕೇಕ್ ವಾಯ್ ಬಾಂದ್ಪಾಸ್ ದಿತಾತ್... ವೆಗಿಂ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಜಾ ಭಾಂಗಾರಾ."

"ಹಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಕೊಕ್ಕೆ ಘಾಲ್ನಾಕಾ."

"ಜಾಯ್ತ್."

"ಅಳೆ, ಜೇನಾಚೊ ಘೊವ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ದುಬಾಯ್ ಆಸಾ. ಆಲ್ಬರ್ಟಾಚೊ ಭಾವ್ ನೊರ್ಬಟ್ ಸಾವ್ದಿ ಅರೇಬಿಯಾಂತ್ ಆಸಾ. ನೊರ್ಬಟಾಚಿ ಮಿವ್ಣಿ ಖಟಾರ್ ರೊಯಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸಾ."

"ಕಿತೆಂ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಲಾಂಗೀ?"

"ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪ್, ತೆಂ ಹೆಡ್ ನರ್ಸ್ ಥಂಯ್... ಥೆಕ್ಕ್... ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿಂ..." 

"ನೊರ್ಬಟಾಚಿ ಮಿವ್ಣಿ ಖಟಾರ್ ರೊಯಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್...!"

"ಹಾಂ ಸಮಾ... ಆಯ್ಕಾ... ತ್ಯಾ ಮಿವ್ಣೆಚೊ ದೇರ್ ಕುವೆಟ್ಚ್ಯಾ ಕೆ.ವೊ.ಸಿಂತ್ ಆಸಾ." 

"ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ದೆರಾಚೊ ಭಾವೊಜಿ... ಜುಜೆ ಪಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂ ಮಿಂಗೆಲಿ ಸವೆಂ ತಳ್ಟಿ ಸುರ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಮೆಜ್ತಾನಾ ತಾಕ್ಡಿ ಉಕ್ಲುನ್ ಧರ್‍ತಾ... ವ್ಹಯ್‌ಗಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಯೆತಾಗೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್" ಹಾಂವ್ ಉಟೊನ್ ಚಲ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಗಟ್ಟ್ ಧರ್‍ಲೆಂ.

"ಖಂಯ್ ವೆತಾಯ್? ತುಜೊ ಮೆಂದು ಕಿತೆಂ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಆಸಾ ವ ಕಾಕ್ಯೆಂತ್ ಆಸಾ? ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕ್."

"ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾತ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಮುಗ್ದೊಂಚಿ ನಾ. ವೆಗಿಂ ಸಾಂಗ್ ಭೊಟಾನ್ ಮಂತ್ರಾಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ."

"ಬರೆಂ... ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ..."

"ತುಂ... ತುಂ... ಕುವೆಯ್ಟ್ ದೆರಾಚ್ಯಾ ಭಾವೊಜಿಚ್ಯಾ ಕಾಲ್ಸಾಂವಾಕ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್," ಚಿಡಾಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

"ಹಾಂ! ದೆರಾಚೊ ಭಾವೊಜಿ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಬಿಜ್‌ನೆಸ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸಾ... ತೊ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ!!!" 

ಪರತ್ ಖುಶೆನ್ ಉಡ್ಲೆಂ.

"ಅರೇ ತೊ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಡ್ತಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸುಕುರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ? ತಾಚಿ ಗಾಂಟ್ ತುಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾ ವ ಅರ್ಬುಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ?"

"ತುಜೆಂ ಏಕ್ ಉಲ್ಟಾಸ್... ತೊ ಬಿಜ್‌ನೆಸ್ ಕರ್‍ತಾ ಥಂಯ್ ಆನಿ ಮನಿಸ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಜೇನ್ ಮ್ಹಜಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ."

"ವ್ಹಯ್‌ಗೀ?"

"ಜೇನಾನ್ ತುಜ್ಯಾವಿಶಿಂ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಖಂಯ್. ತುವೆಂ ತಾಕಾ ವೊಚೊನ್ ಮೆಳಾಜಾಯ್ ಖಂಯ್... ಖಂಡಿತ್ ಮಸ್ಕತಾಚಿ ವಿಜಾ ದಿತಾಲೊ ಖಂಯ್."

ಹಾಂವೆಂ ಭಿರಾಂತೆಚಿ ಥಿಂಪಿ ಗಿಳ್ಳಿ. ಹಾಂವ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲೊ.

ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಿವ್ಣೊ ದುಬಾಯ್ ಎಕಾ ಕೊಡಿಯಾಳ್‌ಗಾರಾಲಾಗಿಂ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ನ್ ತೀಸ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೊ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್‍ಸಾಂಚಾ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಪರಿಂ ಜಾಲಾ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಸೌಲತ್ಯೊ ಉಣೆಂ. ರಾಜಕೀಯ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಕೊಡಿಯಾಳ್‌ಗಾರಾಚಿ ಕಂಪೆನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿಂ ದಡಾಮಾಂ ಅಡ್ಸಲಿಂ.

ಪಯ್ಶೆ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾತ್.

ಸರ್ವ್ ಲೇಖ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂನಿಂಚ್ ಆಸ್ತಾ.

ಹಾಂವೆಂ ಆಡ್ಹೂಕ್ ಥಿಂಪಿ ಗೀಳ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

"ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ."

"ಅಯ್ಯೋ ರಚ್ನಾರಾ... ತೊ ಭಾಂಗಾರ್ ಮನಿಸ್ ಖಂಯ್, ತಾಚಾಲಾಗಿಂ ಥೊಡಿಶಿ ಆಸ್ತ್‌ಬದಿಕ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ರೊಲ್ಸ್ ರೊಯ್ ಕಾರ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತಾ... ತಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಆನಿ ಸಂತಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕೀ ವ್ಹರಯ್ಲಾಂ ಖಂಯ್... ತುಂ ಫಿಕಿರ್ ಕರ್‍ನಾಕಾ. ತುಕಾ ಬರೆಂ ಭವಿಷ್ಯ್ ಆಸಾ. ತುಂ ಬರವ್ಪಿ, ಶಿಕ್ಪಿ..."

"ಪುರೊ ಪುರೊ" ಹಾಂವೆಂ ಜಾಗೊ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ.

ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಖುಶೆನ್ ಗಾಗ್ರೊ ಫುಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ, ಮ್ಹೊರಿನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಫುಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ. ಹಾಂವ್ ಮಸ್ಕತ್ ಪಾವ್ಲೊಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಮಸ್ಕತ್‌ವಾಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ.

ವಳೊಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ಯೊ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯೊ ಖುಶ್ ಜಾಲೊ.

ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಾಕ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ :

"ತುಜೆಂ ಶಿಕಾಪ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಚಡ್ ಆಸಾ. ತಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ನಾಂ. ಟೆಕ್ನೀಶಿಯನ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆ. ವಿಜಿಟಿಂಗ್ ವಿಜಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಭಿತರ್ ಧಾಡ್ತಾಂ."

ಗತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಮಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ವೊಪ್ವಾಲೊಂ.

ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಭಾಸಾಯ್ಲ್ಯೊ.

ಧಾ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ....

ಪಾವುಲ್ಲೆಂಚ್ ಧಾ ರಿಯಾಲ್ ಚಡ್ ಕರ್‍ನ್ ಸುಪರ್ ವಯ್ಜಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾಪಣಾಕ್, ಮತ್ಲಾಬ್ ಕಳ್ಳೊ ನಾ.

ಹಾಂವ್ ಖುಶಿ ಜಾಲೊಂ... ಖಬಾರ್ ಫೊನಾರ್ ತಿಳ್ಸಿಲಿ.

ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾನ್ ಘಡ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಲೊನಾರ್ ಟಿ.ವಿ. ಹಾಡ್ಲಿ.

ವಿಡಿಯೊ ಹಾಡ್ಲೊ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಡ್ಲೊ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ವಸ್ತುರ್, ನವಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ, ಮೆಜೂನ್ ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಬಗ್ಲಾರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಬಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ನಶಿಬ್.

ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್‍ನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ.

"ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಯ್?"

ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊಂನಾ.

"ತುವೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರಾವಾಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ" ಹಾಂವೆಂ ದೊಳೆ ಉರ್ಕುಟೂನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

"ರಿಕ್ಷಾ ರಾವ್ಲ್ಯಾ, ತಾಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ದಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆನಾಂತ್."

ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಲೊತಾಚಾ ಬಾಯ್ಲೆಪರಿಂ ಮೀಟಾಚೊ ಖಾಂಬೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಿರ್ಬುಜೆಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ತಾಂದು ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಘಡ್ಯೆಭಿತರ್ ಲಾಯ್ಯೊ ಜಾತ್ಯೊ. ಜೋಳಾ ಶಿಂಪ್ಡಾಲ್ಯಾರ್ ಪೊಪ್‌ಕೋರ್ನ್ ಜಾತೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ರಿಕ್ಷಾವಾಲ್ಯಾನ್ ಹೊರ್ನ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಹಳೂ, ವ್ಹಜಾನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪೇಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಪಯ್ಶೆ ಹಾಡ್ನ್ ದೀವ್ನ್.... ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

"ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್?" ವಳೂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

"ಮಸ್ಕತ್‌ವಾಲೊ... ಕುವೆಯ್ಟಾ ದೆರಾಚೊ ಭಾವೊಜಿ... ಪರ್‍ತುನ್ ಮನಿಸ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ." 

"ತಾಕಾ ಕೊಲೊ ವ್ಹರುಂದಿ! ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಯ್? ಹಾಂವೆಂ ತುಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಾಸ್ಯಾನ್ ಲೋನಾರ್ ಟಿ.ವಿ. ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ವಿಡಿಯೊ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಯೆತಾ?" ತೆಂ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊಡ್ಲೆಂ.

"ಆತಾಂ ಫಿಕಿರ್ ಕರ್‍ನಾಕಾ. ಕೊಣೀ ಆಡೊವ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಳೆ... ತಸೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಕೊಣೀ ಆಡೊವ್ ಘೆತಾತ್‌ಗೀ ಸಮ್ಜೊನ್ ಪಳೆ."

"ಕೊಕ್ಕೆ ಉಲಯ್‌ನಾಕಾ... ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ?"

"ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್. ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ."

ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಪ್ಲೇನಾಚೆರ್ ವಿಚಾರ್‍ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆನಾಡೊಲಾಂತ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ದೋನ್ ಗುಳಿಯ್ಯೊ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯೊ.

"ಧರ್ ಉದಾಕ್."

ಹಾಂವೆಂ ಗುಳಿಯ್ಯೊ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ.

"ತುಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಥಕ್ಲಾಯ್... ಕಿತ್ಲೊ ಗಳ್ಳಾಯ್... ಪಯ್ಲೆಂ ರೆಸ್ಟ್ ಘೆ... ಪಯ್ಲೆಂ ನ್ಹಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ... ತಾಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತೊಂಡ್ ಧು... ಪಯ್ಣಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್" ಹುಸ್ಕ್ಯಾಚಿ ಲದಿನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾನ್ ನಾಚಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ನಾಚ್ಲೊಂ. ಬರಿ ನೀದ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್‍ತುನ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಬಸ್ಲೆಂ.

"ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್ಲಿ?" ಕೇಶ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

"ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತಾಚಾ ಆದಿಂ ೧೯೯೮ ಚೊ ಏಕ್ ಜೋಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಆಯ್ಕ್."

"ಜೋಕ್ಸಾಕ್ ಮಾತ್ತಿ ಘಾಲ್... ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್..."

"ಗಜಾಲ್... ತುಜ್ಯಾ ಕುವೆಯ್ಟ್ ದೆರಾಚಾ ಭಾವೊಜಿಚಿ, ಮಸ್ಕತ್‌ವಾಲ್ಯಾಚಿ, ಜೋಕ್‌ಯೀ ತಾಚೊಚ್. ಆಪುಣ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಚಡ್ ಪಯ್ಶಾಂವಾಲೊಂ... ಕೊರೊಡ್‌ಪತಿ... ಮ್ಹಜಾ ತಿತ್ತುನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಜಾಯ್ನಾ... ಸಕ್ಕಡ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್‌ಗಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೊಟಾ ತುದಿಯೆರ್... ಹಾಂವ್ ಕೊರೊಡ್‌ಪತಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸಾಂಗೊನ್ ದಾಕಯ್ನಾಂ, ಬೊಗೊಳ್ನಾಂ... ಇತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್..."

"ಕಿತೆಂ!" ಉಸ್ತುರೆಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

"ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?" ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

"ತುಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರ್‍ಯೊ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಣಾಂಯ್. ಆತಾಂ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಜೋಕ್ಸ್‌ಯೀ ಕುಡ್ಸಿತಾಯ್." 

"ಕಿತೆಂ ತುಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂಗೀ?"

"ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾಂ ಕಿತೆಂ ತಿತ್ಲಿಂ ಹಾಂವ್ ಭೆರಿಂಗೀ?"

"ನ್ಹಂಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ.... ಕೊರೊಡ್‌ಪತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಆನಿ ಖುದ್ಧ್ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕೆಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್. ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್‌ಗೀ?"

"ಹಾಂ... ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ಪೊಂಯ್ಟ್. ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕರ್‍ತಾಲ್ಯಾಚಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಲುಟುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕರ್‍ನ್ ಘೆತಾಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಪಯ್ಶೆ ಜೋಡ್ನ್ ಕೊರೊಡ್‌ಪತಿ ಜಾತಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ನಾ. ತಸೆಂ ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತಾತ್. ರೊಲ್ಸ್‌ರೊಯ್ಸ್ ಕಾರಾಂನಿ ಭೊಂವ್ತಾತ್."

"ತ್ಯಾ ಹರಾಮ್ಯಾಚೆಂ ಸತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾಂವ್... ಜೇನಾಚಾ ಧರ್ಮಾನ್ ತುಕಾ ಇತ್ಲೊ ಬೊಂಗೊಸ್ತಳ್ ಜಾಲೊ."

"ರಾವ್ ರಾವ್... ಆಂವ್ಸರ್‍ನಾಕಾ, ಮಸ್ಕತಾಂತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕ್..."

"ಸಾಂಗ್."

"ವೆತಾನಾ ಆಟ್ ವೊರಾಂ ಡ್ಯೂಟಿ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಒವರ್‌ಟಾಯ್ಮ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಫರಾ ಧಾ ರಿಯಾಲ್ ಚಡ್ ದೀವ್ನ್ ಸುಪರ್‌ವಯ್ಜರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸಾಕ್ ಸೊಳಾ ವರಾಂ ಅಟ್ರಾ ವರಾಂ ಕಾಮ್ ಕರವ್ನ್, ಸುಪರ್‌ವಯ್ಜರಾಂಕ್ ಒವರ್‌ಟಾಯ್ಮ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ." 

"ಅಯ್ಯೊ ಮಲಾಮತಿ, ಧಾ ರಿಯಾಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಉಡೊವ್ನ್ ಟೆಕ್ನೀಶಿಯನಾಪ್ರಿಂ ಒವರ್‌ಟಾಯ್ಮ್ ವಿಚಾರಿಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ..." ತಕ್ಲಿ ಖರ್ಚುನ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

"ಅಯ್ಯೊ ಕರ್ಮಾನೊ, ಸಮಾ ಆಯ್ಕ್, ಸುಪರ್‌ವಾಯ್ಜರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಒವರ್‌ಟಾಯ್ಮ್ ನಾ. ಟೆಕ್ನೀಶಿಯನಾಂಕ್ ಒವರ್‌ಟಾಯ್ಮ್ ದಿನಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂಗೀ? ಕೊರೊಡ್‌ಪತಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಆಸಾಗೀ? ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಚಿ ರೀತ್ ಕಳ್ಳಿಗೀ?" ಹಾಂವ್ ಹಾಸ್ಲೊಂ.

"ತಾಚ್ಯಾ ತಳ್ಮಾಟ್ಯಾಕ್ ಗಡ್ಗೊಡೊ ಪಡೊಂ... ಬರ್ಕಾತ್ ಜಾತೊಲೊಗೀ! ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಂಬ್ಲೆಕ್ ಆಗ್ಗ್ಯೊ ಚಾಬೊಂ, ತಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಪಾಲ್ ಮುತೊಂ, ತಾಚಾ ಕುಸಾಳಾಂಕ್ ಕಾತ್ಕುತ್ಲಿ ಲಾಗೊಂ..."

"ಪುರೊ ಪುರೊ, ರೆಡೊ ಬುತುಕರ್‍ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ವಚಾನಾಕಾ, ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕ್..." 

"ಸಾಂಗ್... ಸಾಂಗ್ ಹರ್‍ಯಾಮಾಚೆಂ ಹಣೆಬರಪ್... ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೇನ್ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಾಕಾ... ಸಮಾಂ ಕಾಡ್ತಾಂ ತಾಕಾ!"

"ರಾವಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ... ಮಸ್ಕತ್‌ವಾಲೊ ಕೊರೊಡ್‌ಪತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತೊ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಏಕ್ ಸುತ್ತು ಉಣೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಹಂಭಾವಾನ್ ಕೊಣಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಸಾರ್ಕೊ ನಾ. ಪುಣ್ ನಶಿಬ್ ಬರೆಂ. ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಕೊಡಿಯಾಳ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾಚ್ಯಾ ವೊಳ್ಕಿನ್ ವ್ಹರ್‍ತಾತ್. ಚಡಾವತ್ ದಾಕ್ಷೆಣೆನ್ ಆನಿ ಕಾವ್ಜೆಣೆನ್ ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪುನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ಸಾಂಬಾಳ್ ವೆಳಾರ್ ದಿನಾಸ್ತಾನಾ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚೊ ದವರ್‍ತಾ. ಡ್ಯೂಟಿ ಬಾರಾ ವರಾಂ ಕಡ್ದಾಯೆನ್ ಕರಯ್ತಾ. ದೋನ್ ಆಡೇಜ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಧಾಡಿನಾ. ಸುಕ್ರಾರಾಚೆಂಯೀ ರಜಾ ದೀನಾ... ನವೆ ಮನಿಸ್ ಗತ್ತಾನ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೆ... ಮರ್‍ಯಾದೆಖಾತಿರ್ ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾವ್ಜೆತಾತ್. ಆನಿ ಮ್ಹಜಾನ್ ಹೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸೆಂ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ನಾಂ ತರ್ ತಿತ್ಲಿಂ ವರಾಂ ಫುಕಟಾಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ನ್೦ಚ್ ಮೊರ್‍ತೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಾ. ಹಾತಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್."

"ಅಯ್ಯೋ ರಚ್ಣಾರಾ... ತುಂ ತ್ಯಾ ಬುರ್ನಾಸ್ ಕಂಪೆನಿಕ್ ವಚೊನ್ ಫಸ್ಲೊಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕೊಡಿಯಾಳ್‌ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಧಾಡ್ಚಿಂ ನಾಂ. ಇಂಗ್ಲೀಷಾಂಚ್ಯಾಗೀ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂಚ್ಯಾಗೀ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಗೊರ್‍ಯಾಂಚಾ ಸಾಯ್ಬಾ..."

"ಹಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ."

"ಪಳೆ ತುಂ... ತ್ಯಾ ಜೇನಾಕ್ ಕೊಲೊ ವರುಂ. ತ್ಯಾ ಮಸ್ಕತ್‌ವಾಲ್ಯಾಚಾ ಗಾಂಡಿಕ್ ವಾಗೊಣಿಂ ಚಾಬೊಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಇಷ್ಟಿಣ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೆಟೆಲ್ಡ್ ಜಾಲಾಂ. ಆದ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚೊ ಭಾವ್ ಮೆಳ್ಳೊ." 

"ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಲಾಗಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಯ್?"

"ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ದುಬಾವಿ ತೊಮಾಸಾಚೊ ಭಾವ್. ತಾಚೊ ಭಾವ್ ನೆಂಟೊ ಆನಿಕೀ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.೦ತ್ ಆಸಾ... ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ’ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಾಯ್ ಯೆತಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್."

"ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ... ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವೆತಾಂ."

"ವೆಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತೆಂ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಂಳ್ತೆರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿಂ ಫಿಲ್ಯಾದ್ ಜೊಡ್ಯಾಂ. ತೆದ್ನಾಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಲೀಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ."

"ತೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂತಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿಂ ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ಮೆಲ್ಯಾಂತ್‌ಗೀ?"

"ತಸೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ಸಂಬಂಧ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಸಿಲೊ ಕರಿಜಾಯ್. ತುಂವೀ ಮಾಜಿ ಗಲ್ಫಾಗಾರ್, ಕುಲ್ಫಾಗಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸಾ ಪಳೆ... ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ವಳ್ಕೆ ಹೆಳ್ಕೆನ್೦ಚ್ ಕಾಮಾಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್."

"ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಿರ್ಬುಜೆ... ಎಕ್‌ಚ್ ತುಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಷ್ಟಿಣೆಚ್ಯಾ ದಯೆನ್ ಕಾಯ್ಲಿಂತ್ಲೊ ಚುಕೊವ್ನ್ ರಾಂದ್ಣಿಂತ್ ಪಡ್ಲೊಂ ಆನಿ ಬುರ್ನಾಸ್ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ರಾಂದ್ಣಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬುರಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ಧಾಡಿನಾಯ್‌ಮೂ?"

"ಇಶ್ಯಪ್ಪಾ! ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಆರಾಯ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ವೆಂಗಿನಾಸ್ತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ..."

ಹಾಂವೆಂ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ.

ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ವಿಸ್ರೊನ್ ಮೊಗಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲಿ.

Tags:  Lancy Pinto Nayak, Konkani Comedy, Kuwait, Konkani Kulwar, Konkani Jokes, Usturem, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

1 Comment/s.

  1. Joel Mumbai, Udupi
    Hats off to wtiter… he is my favourite writer…

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE