+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಕಾತ್ಕುತ್ಲಿ - ವಾಣೊ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

81.8
User Rating
ವಾಣ್, ಕಡ್ತಾರಾ, ಮೊಚೆ ಮ್ಹನ್ಶಾ ಸಂಬಂಧಾಚೆಂ ನಾತೆಂ. ಜೊಡಿ ವಾಣೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಲ್ತಾನಾ ಆಸ್ಚೊ ಬಾಂಧ್, ಎಕ್ಸುರ್ ವಾಣಾಕ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಅರ್ಥ್ ದಿಸಾತ್! ಪಾಯಾಂಚೊ ವಾಣೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಂಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಮಾಪಿಯೆತ್, ಆನಿಂ ತ್ಯೆಚ್ ವಾಣಾಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ನಾಸ್ತಾ, ಕೀಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಕೇತ್ ದಿವ್ಯೆತ್.

ಎಕ್ ಜೊಡ್ ವಾಣೊ ಝರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯೊ, ಎಕಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ಪಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಂಟ್ಯಾನಿ ವಾಣಾಚಿ ಆಶಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪೊಟಾಕ್ ವೆಚಿ ರಾಂದ್ವಯ್, ಫಳ್ ವಸ್ತು ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಧುಳ್ ಲಾಗೊನ್ ವಿಕುಂಕ್ ಕಸ್ಟಾತಾನಾ, ಧುಳ್ ಗುಡ್ಡಾಂವಾಚ್ಯೊ ವಾಣೊ ಎ.ಸಿ. ದುಕಾನಾಂನಿ ಮೊವಾಳ್ ಪಾಯಾಂಕ್ ಆಶೆತಾತ್. ದೆಕುನ್ ನವ್ಯೊ ವಾಣೊ ಚಾಪ್ತಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ? 

ಲೊಕಾಂನಿ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ 'ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್' ವಾಣಾಂಕ್ ಸರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಮೂಲಾ ಕಿತ್ಲಿ? ವಿಮಾನಾರ್ ಮರ್ಯಾದಿಚಿ ಬಸ್ಕಾ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಬಂದೆಕ್ ವಾಣಾಂನಿ ದಿಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದ್, ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಜಮ್ಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವಾಣಾಚಿ ಪುಜಾ ವಿಶೇಶ್. ಚಮ್ಮಾರಚ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ವಾಣಾಚಿ ಪೂಜಾ ಖೈಂ?!

ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಉಜ್ಯಾಚೆಂ ಅಕ್ಡೆಂ ಪಳೆತಾನಾ, ತಾಳೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಮೊಯ್ಜೆಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯಾಚಿ ಕಡ್ತಾರಾ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಮೊಯ್ಜೆನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಪವಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್. ಅಶೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹರ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಪಾಯಾಂಚೆ ಮೊಚೆ, ಕಾಡುನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗೊ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಮಾನ್ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಕಾಳಿಜ್ ಮನ್ ನಿತಳ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಣೊ ಕಾಡ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ದೆವಾಳಾಂತ್ ಗೊವ್ಳ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿತಾನಾ, ವಾಚ್ಪಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಪವಿತ್ರ್ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಸೊಬ್ಚ್ಯಾ ವಾಣಾಚೆಂಚ್ ಕಾರ್ಬಾರ್. ಸಾಯ್ಬಾಕ್ ಕಾಯ್ದೊ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾ.

ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ರಿತ್ಯಾ ಪಾಯಾಂನಿ ಚಲ್ಚೆಂ, ಘರಾಂಕ್ ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಭೆಟ್ ದಿತಾನಾ, ದಿವೊ ಜಳಯ್ತಾನಾ ಮೊಚೆಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ತೊ ದಿಂವ್ಚೊ ಮಾನ್ ಎಕ್ ಉತ್ತಿಮ್ ಕರ್ನಿ. ತಶೆಂ ಹರ್ ದುಕಾನಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆದಿಂ ವಾಣೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಹಿಶಾರೊ ಆಸಾ.

ದೀಷ್ಟ್ ಪಡಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಪರ್ನೊ ಖುಂಟೊ ಆನಿ ಎಕ್ ಪರ್ನಿ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚಿ ವಾಣ್ ಬಾಂಧ್ಚಿ ಮೂಡ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ತರೀ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತೀಕ್ ಜಿಬೆ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿಂ ಧಾರೆಚ್ಯಾ ದೀಷ್ಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡ್ಯೆತ್. ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಘಡಿತ್ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಣಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಕೀಸ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾ, ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾಲಾ, ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಜಿಯೆತಾನಾ. ಶಿರ್ತಾಡಿಚ್ಯಾ ಒಝಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾನ್ 'ತುಜ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ವಾಣ್ ಬಾಂಧ್ತಾ' ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾಯ್‍ಚ್ಯಾ ಡೇರಾ ವಚೊನ್, ಪಟಾಣಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾಣಾಚಿ ಸಾಹೆತ್ ಹಾಡ್ನ್, ಲ್ಹಾನ್ ಬೊಟಾ ತೆದಿಂ ವಾಣ್ ಶಿವೊಂನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ತಿ ಸೊಭಿತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚಿ ವಾಣ್ ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ.

ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಾಣಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಆಸಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾಶಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಣಾ ಮಧೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಎಕ್ ವಾಣ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ತುಟೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಎಕ್ ಮರ್ಯಾದಿಚೆಂ ಸವಾಲ್. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಮ್ಗಣೊನ್ಮ್ ಪಾಯಾಂಚಿ ವಾಣ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ!

Tags:  Vincy Pinto, Vincent Pinto, Konkani Humour, Shoes, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

6 Comment/s.

 1. Praveen, Mumbai
  ವಿನ್ಚಿಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ತಾ.... ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ... ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾ,,,
 2. joyce, canada
  Good one Vincy...keep writing.
 3. Praveen Pinto, Mulky
  I always like to read Vincy writings, crispy and short. All the best to Vincy.
 4. Arun Lewis, Qatar
  ಸಕಾಲಿಕ್ ಲೇಕನ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೆ ದೀಸ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ. ಆತಾಂ ತ್ಯಾಕಾಳಾಚೊ ಚಾರ್ಮ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ!
 5. Shanthi Dalmeida, Sharjah
  Thanks Vincy for taking back to us for our childhood days. I liked this sentence: ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾ ಕಳ್ಯಾಚಿ ಕೃಶಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಮಾಪ್ಳಿ ವ್ಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿಂ ಹಿಂದು ಭಾವ್ ಕಳೆ ವಿಕ್ತೆ ಘೆತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಫುಲಾನ್ ತೀನ್ ಧರ್ಮಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಎಕ್ವಾಟಾಚೊ.
 6. VINCY PINTO DANIEL PINTO, pintovincy@yahoo.com
  ಸುಫರ್ ವಿನ್ಸಿ..ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ತೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಕಾ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿ. ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ದಾಯ್ಜ್ ಆನಿಂ ಭಂಡಾರ್.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE