+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

3  -  ಗಾಳಿ ಮಹಾ ಗಾಳಿ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

 • ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ
  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಗಾಂವಾನ್ ಮುಲ್ಕಿಚೊ, ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ - ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ಆವ್ಧೆಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾ.
  1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹಟ್ವಿ ಕಾಣಿ 'ಆಮ್ಚಿ ಕಥಾ' ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್, ಫಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 300 ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ 'ಬದ್ಲಾನಾತ್ಲೊ ಗಾಂವ್' ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಭಾಶಾಮಂಡಳ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 'ನಾಲಿಸಾಯ್' ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 'ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್' ಕಾಣಿಯೆ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ದಾಯ್ಜ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಥಾವ್ನ್ 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಅಶೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2011 ಆನಿ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014 ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್.
  ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ ಶೆತಾಂತ್, ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ನಾಂವ್. ಸಭಾರ್ ನವೆ ಲೇಖಕ್, ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ರೂಪಾರ್ ವಾಚುನ್, ಜಿಕೊನ್ ಧರ್ತಾತ್.
90.0
User Rating

ಕಾನಡಿ ಭಾಷೆಂತ್ ಗಾಳಿ ಮಳ್ಯಾರ್ ವಾರೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಗಾಳಿ ಮಾತ್ಸಿ ಬದ್ಲಿಲಿ ತರ್ ಗಾಳ್ ಜಾತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜೀಬೆಚೆಂ ಲಗಾಮ್ ಚುಕ್ಲೆಂ ತರ್ ಉತ್ರಾಂ ಘಾಳುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗಾನಾ. ಗಾಳಿಯಾಂಚೊ ಶಿಂವೊರ್ ಮಹಾ ಗಾಳಿ ಜಾವ್ನ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಝಡ್ ವಾರ್ಯಾ ಪರಿಂ ಉಸಾಳ್ತಾತ್. ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಪೊಜ್ಡಿಂ ಉತ್ರಾಂನಿ ಯೆಟ್ಚೆಂ ಚಡಾವತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಳಿ ಮಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಟಾಳೊ. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ 'ಗಾಂಧಿ ಮಗ' ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಂವ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆಯ್ಲಾಂ. ತಾಕಾ ತಾಚೊಚ್ ಮಣ್ಚೊ ಬಾಪಯಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಮೊರೊನ್ ಗೊಬೊರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಧಿಕ್ ಮಧೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ಬಾಪಯಿ ಮಣ್ಚಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಅರ್ಥ್? ಮೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಶೆಂ ಬಾಪಯಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್? ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಚರಕ ಕಿತ್ಲೆ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ಭಂವ್ತಿಂ ಘುಂವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್?

ಹಾಚೊ ಖರೊ ಅರ್ಥ್ ಭೋವ್ಶಾ ಅಸೊ. ಗಾಳಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಯಾ ಉಲೊನ್ ನೆಣಾಸ್ಚೆ ಪರಿಂ ಭಾಗೆಂವಂತಾಚೆಂ ನಟನ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಮಜೆ ಪರಿಂ ಗಾಳಿ ಉಲಯ್ ಆನಿ ಗಾಳಿ ಶಿಕಯಿ. ಗಾಳಿಯಾಂಚೊ ಸನ್ಮಾನ್ ಮನ್ಶಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ನವೊ ನಯ್. ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಪೊಜ್ಡ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಅಪ್ಶೆಂಚ್ ಚಾಲು ಜಾತಾ. ಘರಾ ಭಿತರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಥ್ ನೆಣಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಕುನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ನಿಕಾಳ್ತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಮಾದ್ರಿಂಚಾ ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಆಶೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ಹಾಂತುಂ ಮಾದ್ರಿಂಚಿ ಚೂಕ್ ನಾ. ಆಮ್ಚಾ ಆಮ್ಚಾ ಘರ್ಚೆಂ ವಾರೆಂ ಹೆಂ.

"ತುಂ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಪಟ್ಟಿ.... ವ್ಹಡ್ಲೊ ಚೋರ್ ತುಂ." ಎಕ್ಲೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ರಾಗಾನ್ ಯೆಟ್ತಾ.

"ಪ.... ತುಜೊ ಬಾಪಯಿ. ಚೋರ್ ತುಜೊ ಬಾಪಯಿ." ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಜಾಪ್.

"ಮಜಾ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಪ.... ಮಣ್ತಾಯಿ? ಚೋರ್ ಮಣ್ತಾಯಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತರ್ ಸಾಂಗ್. ಬಾಪಯ್ಕ್ ಮಧೆಂ ಹಾಡಿನಾಕಾ. ಖಬಡ್ದಾರ್!" ಗಾಳಿ ದಿಲ್ಲೊ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ತಾ.

ಗಾಳಿ ಮಹಾ ಗಾಳಿ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೇಳಾನ್ ದೋಗ್‍ಯಿ ಚೆರ್ಕೆ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ಕೊಲ್ಲರ್ ಧರ್ತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾರ್ನ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಕೊಲ್ಲರ್ ಪಿಂದ್ತಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಚೆ ಬುತಾಂವ್ ಝಡ್ತಾತ್. ಹೊ ಆದ್ಲೊ ವಿಷಯ್. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಣೆ ವಾಪರ್ಚಾ ಗಾಳಿಂಚೊ ಅಥ್ ಸಮೇತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾನಾ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಅಸ್ತಾ ಕೀ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ವಾಪರ್ಲಾ  ಫರಾ ಹೆರಾಂಚೊ ಆಕ್ಮಾನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ಘರಾ ಭಿತರ್ ಯಾ ಸೆಜಾರಾ ದೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಕ್ಮಾನಾಚೆಂ ಆಕ್ರಮಣ್ ಅಪ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಚೆರ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸರಳ್ ಪ್ರಯತನ್.

ತರ್ ಗಾಳಿ ದಿಂವ್ಚಾ ಮನ್ಶಾಚೊ ಉದ್ಧೇಶ್ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಹಿಣ್ಸುನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸಾಧನ್. ಗಾಳಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫರಾ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ತ್ಯೊ ಗಾಳಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘೇಜಾಯಿ? ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಅವಶ್ಯ್.

ಮನ್ಶಾ ಸ್ವರೂಪ್ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮಜಾ ದೀಷ್ಟಿಕ್ ಚಾರ್ ವರ್ಗ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಪಯ್ಲೊ ವರ್ಗಾಚೆ ಗಾಳಿ ಪೊಜ್ಡೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉಲಯ್ನಾಂತ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚಾಂಕ್ ಗಾಳ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉತಾರ್ ಸುಟಾನಾ. ತಿಸ್ರೆ ವರ್ಗಾಚೆ ಗಾಳಿ ಉಲಯ್ನಾಂತ್, ಪುಣ್ ತಾಂಚೆ ದುರಾದ್ರಷ್ಟಾಕ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆ ಬೊಸುಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೊ ಗಾಳಿ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಚೊವ್ತೊ ವರ್ಗ್ ಅಸಾಮಾನ್ಯ್ ಕಾಸ್ತಾಚೆ, ತೆ ಗಾಳಿ ಆಯ್ಕೊನ್‍ಯಿಂ ಜಾಣಾಂತ್ ಆನಿ ಗಾಳಿ ಉಚಾರ್ನ್‌ಯಿಂ ಜಾಣಾಂತ್, ಗಾಳಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಮುಕಾರ್ ಸರಾನಾ, ಗಾಳಿಚ್ ತಾಂಚಿ ಜಿಣಿ.

ಗಾಳಿಚ್ ಮನ್ಶಾಚಿ ಜಿಣಿ? ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಏಕ್ ಮಹಾ ಗಾಳಿ. ಖರೆಂ ನಿರ್ಭಾಗ್ಪೊಣ್.

ಗಾಳಿಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಥರಾಚೊ ಗಾಳಿ ಆಸಾತ್ ಮಣ್ತಾತ್ ತುಮಿ? ಹಾಂವ್ ಸಾಕೆಂ ನೆಣಾಂ. ತರೀ ಥರಾವಳ್ ಗಾಳಿಯಾಂಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಎಕ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಂ.

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಗಾಳಿ: ಹ್ಯೊ ಗಾಳಿ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕಾತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ರಗಾತ್ ಕಡಯ್ತಾ ತರೀ ಸಾಂಗ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಕರಂದಾಯಿ ಭೊಗಾನಾ. ಪಿಸಾಂಟ್, ದಳಿದ್ರ್ ,ಕಸಾಪ್ಪಿ, ಕಣ್ಣೋಜಿ, ಮೊಡೆಂ, ಸಾಂತ್, ಆನ್ನಾಡಿ, ಮವಾಲಿ, ಸೈತಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಚುಕೊನ್ ಹ್ಯೊ ಗಾಳಿ ವಾಪರ್ಲ್ಯೊ ತರೀ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಉಣೆ. 

ಆತ್ಮೀಯ್ ಗಾಳಿ: ಜಶೆಂ ಮೊಗಾನ್ 'ರಾಸ್ಕಲ್' ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಅಪಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ತಶೆಂ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತೀಯಾಂತ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಂಜಾಬಾಂತ್ 'ಇದರ್ ಆ-ರೆ ಬೆಂಛೊ....' ಮಣ್ಚೆಂ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಗಾಳಿಯಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಕಾಸ್ತಾಚೊ ತರೀ ಅತ್ಮೀಯಿ ತಾಳೊ ವಾಪರ್ನ್ ಮೊಗಾಚೊ ಉಮಾಳೊ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಉಬ್ಜಯ್ತಾತ್.

ವಿಪ್ರೀತ್ ಗಾಳಿ: ಹ್ಯೊ ಗಾಳಿ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ರಗಾತ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾತಾ ಮಾತ್ರ್ ನಯ್ ಆಯ್ಕಾತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಶಿಂತಿಂದ್ ಹಾಲಯ್ತಾ. ಜಶೆಂ ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಚೊ, ಬೆವಾ...., ಹರಾಮಿ,  ಬೆಂಛೊ....., ಪಟ್ಟಿಂ....ಹಲ್.. (ಪುರ್ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಫ್ ಕರಿಜಾಯಿ.) ಆತಾಂ ಮಾಕಾ ಸಮ್ಜಾತಾ, ಗಾಳಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಲೀಸ್, ಬರಂವ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ.

ಮನ್ಜಾತಿ ಗಾಳಿ: ಹ್ಯಾ ಗಾಳಿ ದ್ವಾರಿಂ ಗಾಳಿ ದಿತೊಲೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋಧಿಕ್ ಮನ್ಜಾತಿಕ್ ಸರಿ ಕರ್ತಾ. ಸುಣೆ, ಪೆಟೊ, ಮಾಂಕಾಡ್, ಗಾಡಾಂವ್, ರೆಡೊ, ದುಕೊರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮನ್ಜಾತಿಂಚೊ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಜಾತಾ. ಮನ್ಶಾಕ್ ಮನ್ಜಾತಿಕ್ ಸರಿ ಕರ್ನ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಚೊ ಕಿತ್ಲೊ ಆಕ್ಮಾನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಪಯ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಖಬರ್ ಆಸಾನಾ. ದ್ರಷ್ಟಾಂತಾಕ್ ಗಾಡಾಂವ್ ಯಾ ಮಾಂಕೊಡ್, ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚಿಚ್ ಮಣ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಅಂತಸ್ಥ್ ಯಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಥಾಕ್ ಸರಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಯಾ ಗಾಡಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಪವ್ನ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಚಿ ನಿಂದಾ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲೊ ನ್ಯಾಯ್? ಪೆಟ್ಯಾಚಿ ಯಾ ದುಕ್ರಾಚಿ ಸೊಭಾಯಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪೆಟೊ ಯಾ ದುಕೊರ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಪಂವ್ಚಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಮತ್ಲಬ್? ಮನ್ಜಾತಿಂಚಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಗಮನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್.

ಥೊಡೆ ಮುಕಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಸೊವ್ತಾತ್ ತರ್ ಬಾಕಿಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಟ್ತಾತ್. ಕೋಣೆಂಯಿ ರೀಣ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಮರ್ಯಾದ್ ಮೆಳಾನಾ. ಮರ್ಯಾದ್ ಮೆಳಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ನಯ್ ದೀಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ ತರ್ 'ಮೊಡೆಂ-ಸಾಂತ್' ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ, ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಫುರ್ಪುಂರ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ವಾಹನ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ ತರ್ ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಚಾನಾಕ್ ಸಂಕೇತ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಆಡ್ ಆಯ್ಲೊ ತರ್ ಗಾಳಿ ದಾಂಬುನ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾತಾತ್? 'ಹಿ ಖಂಚಿ ಶನಿ ಸಾಯ್ಬಾ... ದಳಿದ್ರ್, ಪಟ್ಟಿ.....ಮೊಡೆಂ.... ಹಾಕಾ ಖಂಚಾ ಪಿಸಾಂಟಾನ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ದಿಲ್ಲೆಂ?' ಮ್ಹಣ್ ಯೆಟ್ಚೆಂ ತುಮಿ ದೆಕ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಆಶೆಂ ಮನ್ಶಾಚಾ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಗಾಳಿ ಸೊಂವ್ಕ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕಾರಣಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಮನ್ಶಾಕ್ ಯೆಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚಾ ನೀಬಾಂಕ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ನಾ.

ಸೆಜಾರಾ ಕೋಣೆಂಯಿ ಆವ್ಚಿತ್ ಜೋರಾನ್ ಯೆಟುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಚಡ್-ಉಣೆ ಘಡ್ಲಾಂ ಮಣ್ಚಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಸಮಸ್ಯಾ ಕಿತೆಂ ಮಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಪಾಡ್ತ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ಯೆಟ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸಯ್ರಾಣ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆ ವೇಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚೊ ಗಾಳಿ ಜಾಪಿ ರುಪಾರ್ ಚಾಲು ಜಾತಾನಾ ಕೋಣಾಲಾಗಿಂ ಘರ್ಷಣ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ತಾಚಾ ಘರ್ಷಣಾಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ದೋನ್ ವಾಹನಾ ಏಕಾಮೆಕಾ ಅಪ್ಟಾತಾನಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಚೂಕ್ ಕೋಣಾಚಿ ಮಣ್ಚೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆಸಾನಾ. ಅಪ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫರಾ ದೋಗ್‍ಯಿ ಚಾಲಕ್ ರಾಗಾನ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾತಾತ್. ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಗಾಳಿಯಾಂಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಭಾಲಿಯೆಂ ಪರಿಂ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಲ್ಲರ್ ಆರಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಖಾವ್ನ್ ದೋನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯಿ ಸಮಧಾನ್ ಆಸಾನಾ.

ಅಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಖುದ್ಧ್ ಗಾಳಿ ದಿತೆಲೆಯಿ ಆಸಾತ್. ಕಾಜಾರಾಚಾ ಕರಂದಾಯೆಂತ್ ಆನಿ ಧಾರಾಳ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ವಿರಾರಾಯೆಂತ್ ಥಕ್‍ಲ್ಲೆ ಆಶೆಂ ಮಣ್ತಾತ್, 'ಖಂಚಾ ಸೈತಾನಾಕ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾ!'

ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಆರಂಭ್ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತರ್ 'ತುಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಕಾಸ್ತಾಚೊ' ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ರಾಗ್ ಕರ್ಚಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ? ಮಾಂಕ್ದಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? 'ತೊ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಸೊಭಾಯೆಚೊ' ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಕೋಣೆಂಯಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಮಿ ರಾಗ್ ಕರ್ಚೊ ನಯ್. ಉಂದಿರ್ ಯಾ ಮಾಣ್ಕೊ ಮ್ಹಣ್ ಯೆಟ್ಲೆಂ ತರ್ ಕ್ರೋಧ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ರಾಜಾಂವ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಆಮಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮಾಂಕ್ದಾ ಕಾಸ್ತಾಚೆ ಆನಿ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಸೊಭಾಯೆಚೆ.  ಸತ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಏಕಾ ಸವಾಲಾನ್ ಮಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧೊಸ್ಲಾಂ. ಮನಿಸ್ ಗಾಳಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೆಟ್ತಾ? ಹೆರಾಂಕ್ ಹಲ್ಕ್ ಕರುಂಕ್, ಹೆರಾಂಚಿ ನಿಂದಾ ಕರುಂಕ್ ಯಾ....... ಅಪ್ಣಾಚಿ ಅಸಹಯಕತಾ ದಾಂಬುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪೊಜ್ಡೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಉಸಾಳ್ತಾ??? ಬಹುಶಾ ಗಾಳಿಂಚೆಂ ಮೂಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಅಸಹಯಕತಾ!

ನಿವ್ರತ್ತ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಇಗ್ನೆಶಿಯಾಸಾಚಿ ಕತಾ: ಇಗ್ನೆಶಿಯಾಸಾನ್ ಸೇನಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಗಾಂವಾಂತ್ ತೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ, ಪುಣ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ವಾಡೊನ್ ಫುಗ್‍ಲ್ಲೊ. ಸೇನಾಕ್ ಭತಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ವಿವಾಹ್ ವಿಚ್ಛೇಧನಾಚೆಂ ಸಮಸ್ಸೊ ನಯ್. ಏಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಸರ್ತಾನಾ ತೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನಾಂತ್ ಏಕ್ವಟ್‍ಲ್ಲೊ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಏಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಾಚಿ ತಿಸ್ರಿ ಬಾಯ್ಲೆ‍ನ್‍ಯಿಂ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ. ನಿವ್ರತ್ತ್ ಜಾತಾಚ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಘರಾ ಬೊಸ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯೆತಾನಾ ಕಮಾಂಡರಾಕ್ ಎಕ್ಸುರ್'ಪೊಣಾನ್ ವಿಶೇಸ್ ಧೊಸ್ಲೆಂ. ಅಕ್ರೇಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಪ್ಣೆ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವೊಚೊನ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ಯೆವ್ಜಿಲೆಂ. ಆಶೆಂ ತೊ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಘೆತ್ಲಿ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದೀಸಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೇಕರಾಕ್ ಭೆಟ್ಲೊ.

"ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಯಿ?" ಮ್ಯಾಚ್ ಮೇಕರಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

"ತುಕಾ ಕಿತೆಂಯಿ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್?" ಕಮಾಂಡರ್ ತಾಪ್ಲೊ.

"ತಶೆಂ ನಯ್. ಹೆಂ ತುಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್?" ಮ್ಯಾಚ್ ಮೇಕರಾನ್ ಮುಕಾರ್ಸಿಲೆಂ.

"ಎದೊಳ್ ತೀನ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್." ಕಮಾಂಡರಾಚಿ ಜಾಪ್.

"ಡಿವೋರ್ಸ್ ಘೆತ್ಲಾಯಿ?"

"ತೇಗಾಂಯಿ ಜೀವ್ ನಾಂತ್." ಕಮಾಂಡಾರಾಕ್ ಸವಾಲಾಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್ ಬೊರಿ ಲಾಗ್ಲಿನಾ.

"ಸೊರಿ. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ನಿರ್ಭಾಗ್ಪೊಣ್ ." ಮ್ಯಾಚ್ ಮೇಕರಾನ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. "ಕಶೆಂ ಸರ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ಯೆತ್‍ಗಿ?"

"ಪಯ್ಲಿಂ ದೋಗಾಂ ಘರ್ಚಾ ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ವಿಕಾಳ್ ಅಳುಂ ಖಾವ್ನ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಿಂ." ಕಮಾಂಡರಾನ್ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

"ತರ್ ತಿಸ್ರಿ ಕಶಿ ಸರ್ಲಿ?" 

"ತೆಂ ಶಿಡಿಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೇಟ್ ಚುಕೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಲೊಳೊನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಅಪ್ಟಾಲೆಂ, ತ್ವರಿತ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ಲೊ." ಕಮಾಂಡಾರಾಚೊ ಸ್ವರ್ ತಗ್ಸಾಲೊ.

"ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ?" ಮ್ಯಾಚ್ ಮೇಕರಾನ್ ಪಶ್ಚಾತಾಪಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

"ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ?" ಕ್ರೋಧಾನ್ ದಾಂತ್ ಚಾಬ್ಲೆ ಕಮಾಂಡಾರಾನ್. "ತೆಂ ದಳಿದ್ರ್ ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಚೆಂ, ಹಾಂವೆ ರಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅಳುಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ!"

Tags:  Stan Agaiera, Mulki, Konkani Writer, Pet Names, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

3 Comments.

 1. Deric Lewis, Kundapur
  Stan sir, super. Keep writing.
 2. Veena Dsouza, Chennai
  ಬೊರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತುಜೊ ದೊಳೊ ಆನಿಕೀ ವಾಂಕ್ಡೊ ಜಾಂವ್ದಿ ಆನಿ ಬೊರಿಂ ಬೊರಿಂ ಹಾಸ್ಯ್ ಲೇಖನಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ.
 3. Robert Lewis, Sharjah
  Welcome Stan sir. I like your articles and humours very very much.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE