+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಸಂಪಾದ್ಪಿ ಉಲಯ್ತಾ :

ಕೊಂಕಣ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಸೊಲ್ಪಾಂ ಸೊಭಿತ್
ಫುಲಾಂ ಪಾಕ್ಳ್ಯಾಂನಿ  ಮಾಣ್ಕಾಂ ವಿಚಿತ್ರ್ 
ಜಳ್ಚ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಂನಿ ಸುರ್ಯಾ ಕೀರ್ಣಾಂ ವಿಶೇಸ್
ಗೀತ್ ಜಾಲೆಂ ತುಜೆಂ ಸುಂದರ್ ಜಿವಿತ್

ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂತ್ ಗಿತಾಂ ವೊಳಿ
ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂಕ್ ದೀಷ್ಟಿ ಪಾಳಿ
ಶೆತಾಂ ಭಾಟಾಂನಿ ಪಾಚ್ವಿ ಅಂಕ್ರಿ 
ಗೀತ್ ಜಾಲೆಂ ತುಜೆಂ ಸುಂದರ್ ಜಿವಿತ್

ರುದಾನ್ ಕರ್ತಾಂ ತುಜೊ ಉಡಾಸ್
ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಯಾದಿಂತ್ ತುಜೊಚ್ಚ್ ಸಾಂಗಾತ್
ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೆಂತ್ ಗಾಯನ್ ದಬಾಜೊ
ಗೀತ್ ಜಾಲೆಂ ತುಜೆಂ ಸುಂದರ್ ಜಿವಿತ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಅಮರ್ ಕರುನ್
ಮಾತೆಕ್ ಮೊತ್ಯಾಂ ಕುರೊವ್ ಸೊಬವ್ನ್
ಅಮರ್ ತುಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ 
ಗೀತ್ ಜಾಲೆಂ ತುಜೆಂ ಸುಂದರ್ ಜಿವಿತ್

ಮೊಗಾಳ್ ಮಾಯ್ ಭಾಸ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನೊ, 

ನಮಾನ್ ಕರುನ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. 

2010 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಚ್ 9 ವೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 67 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಪೋಂತ್ ಆಪ್ಡುನ್ ಅಮರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಗೀತ್ ಗುರು ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 2 ವೆರ್ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಾನ್ ವೆಕ್ತಿಕ್ 75 ವರ‍್ಸಾಂ ಭರ್ತಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ವಯ್ರ್ ಕಾಣ್ಸಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪಂಕ್ತ್ಯೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಗುರುಚ್ಯಾ ಚರಣಿಂ ಮಾನಾಚಿ ಆನಿ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅರ್ಪುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾನ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ "ದೊ..ರೆ..ಮಿ..ಫಾ.." ಅಂಕಣಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ.
  
ಕೊಗ್ಳೆಚ್ಯಾ ಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾ ನಾದಾಕ್ ದೊರೆಮಿಫಾ ವಾಜಾಂತ್ರಾಚ್ಯಾ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಸರಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಜವ್ಣೆಚಿ ಸಮ್ಮಿಲಿತ್ ಮಿಲಾಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ದೋನಿಂ ಹಾತಿಂ ಧರುನ್ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿಂ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ತುಜೆ ಹುಜಿರ್ ಹಾಂವ್ ಉಬೊಂ ಆಸಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚೊ ವಿರಾಮ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಕ್ ಆನಿಂ ತಸೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ಆನಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿಲಾಗತೆಕ್‍ಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚಿ ಗಳಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯೆಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುನ್, ಆಜ್ ಪರತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಉಬೊಂ ಆಸಾಂ ಘೆವ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ಆನಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಸಿಲೆಂ ಅಂಕಣ್ - "ದೊ..ರೆ..ಮಿ..ಫಾ.."

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೇದಿ ಪಾಲ್ಕ್ಯಾಂನಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಚಿಯೆ ಮಾಟ್ವಾನಿಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಸಮ್ಮಿಲನಾಂತ್ ಆನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾಯನಾಂಚ್ಯಾ ಸಮ್ಮಿಲನಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಪರ್ನೆ ಆನಿಂ ಉಮೆದ್‍ವಂತ್ ನವೆ ಕಲಾಕರ್, ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಆನಿಂ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ವಳ್ಕೊಂಚೆಂ, ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಆನಿಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿನ್ ಆನ್ಭೋಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ವೊರ್ತೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ವೊರಾಂ ತಾಂಚ್ಯೆ ಸಂಗಿ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಹವಾಸಾಂತ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚಿಂ ಉಡಾಸಾಚಿಂ ಚಿತ್ರಾಂ, ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಪಾಯ್ನೆಲಾನಿಂ ಮಾಂಡುನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ಪಾಗೊರಾಂತ್ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಅಸಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಲಿಷ್ಟ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್, ವಿಶಿಷ್ಟ್ ತಾಲೆಂತಾಂ, ನಿರಂತರ್ ಅನಿಂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ವಾವ್ರಾದ್ವಾರಿಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರುಪ್ಣ್ಯಾಂಚಿ ಥಿಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತೆಚ್ಯಾ ದೆವಾಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಳೊಸಾಚೆರ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.
 
ವಿಧಿಚ್ಯಾ ನಿಷ್ಟುರಾಯೆಕ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ನೀತ್ ನಾ. ನೆಂಟೊ ಜಾಂವ್ ಯಾ ಜಾಂಟೊ, ತಿಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ ತರ್ ನಿಕ್ಷೆಪಾಚಿ ನಿಸಣ್ ನಿಸ್ರಾಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ? ತಸಲಿ ತಾಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್ 2010, ಮಾರ್ಚ್ 9 ತಾರಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಂಧ್ಕಾರ್ ಫಾಂಕಯಿಲ್ಲಿ ತಾರಿಕ್ ಜಾತಿನಾ. ಕೊಂಕಣ್ ಮಾತೆಚೆಂ ಅಪರಿಮಿತ್ ಮೊಲಾಚೆಂ ದಿರ್ವೆಂ, ಸಂಗೀತ್ ಖಜಾನಾಚೊ ಆಗೊರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತಿರ್ ದೀಸ್ ಆನಿಂ ರಾತ್ ಏಕ್ ಕರುನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸುತಾರಿ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಫಕತ್ತ್ 67 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅಂತರ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ಜಾತೊನಾ. ಪುಣ್, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್, ವಿಧಿಚ್ಯಾ ವಾಕ್ರಾ ಸಕ್ತೆಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರುಂಕ್ ಮನಿಸ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ... ನೈಂ? ತೆಂ ಸತ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಕ್ಹೊಡು ತರಿ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಪಾನಾಚಿಂ ಸಕತ್ ಆಮಿಂ ವೊಳ್ಕಾಜಯ್‌ಚ್ಚ್. ಹ್ಯೆಚ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಚೊ 75 ವೊ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್. ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಹೆಂ ಮಾಯ್‍ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಹೆಂ ದೊ..ರೆ..ಮಿ..ಫಾ.. ಸಂಗೀತ್ ಅಂಕಣ್ ತಾಚೆ ಚರಣಿಂ ಅರ್ಪುಂಕ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಸದಾಂಚ್ ಋಣಿ.   

ಅಮರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಫಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುಕುರಾ ಬರಿ ಪ್ರಜಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾನ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್. ತಾಕಾ 'ವೆಕ್ತಿ' ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಕೊಂಚ್ಯಾಕೀ 'ಸಂಗೀತಾಚಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಕತ್' ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಲಾಲೆತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ತತ್ವ್'ಗ್ಯಾನ್ ಬದ್ಲುನ್, ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಚಿ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಪರಿಮಿತ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೊ ಪಂಡಿತ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಉಚಾರ್ತಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೊ ಶೆರೊತಿ ತೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತೆ ತಾಕಾ ಮಾಂದ್ತಾತ್. ತೊಚ್ಚ್ ತೊ.. ಏಕ್ಲೊಚ್ಚ್..... ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚೊ ರಾಯಾಂಚೊ ರಾಯ್, ಮ್ಹಜೊ ಸಂಗೀತ್ ಗುರು ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಅಮರ್ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸ್. ಆವೈಚೊ ಪಾನೊ ಚಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಂ ತಾವ್ನ್ ಬೇತ್ ತೆಂಕುನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಶ್ರಿ ವಿಲ್ಪಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಭುಲಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಚೊನಾ. ಪರತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾನ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಕ್ತೆಚಿ ವಳ್ಕೆಚಿ ಝಳಕ್ ರಶ್ಮಾ ದಾಲಿಯೆಂತ್ ಸಜವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅರ್ಪುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿಂ ಆನಂದ್ ಭಗ್ತಾ.

ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ನವೆಂಚ್ ರೂಪ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ "ದೊರೆಮಿಫಾ" ಚೊ ಹೊ ಪಯ್ಲೊ ಸ್ವರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚೊ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ತಸೆಂಚ್ ಜಾಂವ್.

ಪರತ್ ಮೆಳ್ಯಾಂ.. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್... ಹ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್...!

ಸದಾಂಚ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಜೆರಿ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ ಬೆಂದುರ್.
----------------------------------------------------------

ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಅಮರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಮರ್ ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕೊಣಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ 'ಅಪುಣ್ ನೆಣಾಂ' ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ತರ್ ತಿ ತಾಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಾನ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕೇವಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಪರ್ಕಿ ಭಾಶೆಚೊ ಲೋಕ್‍ಯಿ ಜಾಣಾಂ. 2010 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಚ್ 9 ವೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 67 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಪೋಂತ್ ಆಪ್ಡುನ್ ಅಮರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲ್ 2 ವೆರ್ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಾನ್ ವೆಕ್ತಿಕ್ 75 ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಕಾ ಆತಾಂ ರೂಪ್ ರೂಪ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಭಾಗ್ ಆಮಿಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ ತರೀ ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಜಿವಿತಾಚೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ತಾಣಿಂ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ಅಮೊಲಿಕ್ ಆನಿಂ ಸುಮಧುರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾನಿಂ ತೊ ಅಜೂನ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾ ಆನಿಂ ಹೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಮಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಮೋಗಿ ಭೊಗುನ್ಂಚ್ ಆಸಾಂವ್. ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ, 14 ವರ‍್ಸಾಂಚಾ ಪ್ರಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೊರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಗಾಯ್ಲೆಲಿಂ ಗಾಯನಾಂ, ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ 'ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್' ಕಾರ‍್ಯವಳಿ ಕೊಣೀಂಯ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ನಾಂ. ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾದನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಶೆತಾಂತ್ ಎದ್ದೊಳ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂನಾ ಆನಿಂ ಮುಕಾರೀ ಕೊಣಾವರ್ವಿಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾಂ.
ಲೋಕ್ ತಾಚಿಂ ಗಾಯನಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚಾ ಕೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಂವ್ಡೆತಾಲೊ ಆನಿಂ ತಾಣೆಂ ಸಾದರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ನಾಯ್ಟಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾಲೊ. ಆನಿಂ ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಕ್ ಅರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯೊ ಚಾಳಿಸಾಂ ವರ್ಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಹಿಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ನಾಯ್ಟಾನಿಂ ಲೋಕ್ ಧಾದೊಶಿ ಜಾಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಕಿತ್ಲೊಸೊ ಲೋಕ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲಾ. ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರಾಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆನ್ 'ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದ್‍ಯ್ ದಿಲಾಂ. ತಾಣೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 33 ಕೊವ್ಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿಂ ಪದಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರುನ್ 'ಕೊಗುಳ್ ಗಾಯ್ತಾ' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾವ್ದೆಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಾ.

ವಿಲ್ಫಿಚೊ ಮಹಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ತಾಚ್ಯೆ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್:

* ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್
* ಲಾಗ್ಗಿಂ ಲಾಗ್ಗಿಂ 3,000 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ರಚ್ಲ್ಯಾಂತ್
* 248 'ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್' ಕಾರ‍್ಯವಳಿ
* 300 ಚ್ಯಾಕಿ ವಯ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಚಿಂ ಮಟ್ವಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ.
* 10 ಸ್ವತ: ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಚೆ ಬೂಕ್.
* 40 ವಯ್ರ್ ಸ್ವತ: ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಚ್ಯೊ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ
* 6 ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂಚ್ಯೊ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ
* 7 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಚ್ಯೊ ಸಿ.ಡಿ.
* 9 ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್
* 'ಮೋಗ್ ಆನಿಂ ಮಯ್ಪಾಸ್' ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಕತಾ, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿಂ ಪದಾಂ.
* 'ಪಾದ್ರಿ' ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿಂ ಪದಾಂ
* 'ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್' ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಕ್ ಕತಾ
* 'ಭೊಗ್ಸಾಣೆ' ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಪದಾಂ ಆನಿಂ ಸಂಗೀತ್
* 'ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್' ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಡಿಯೊ ಕೊವ್ಳಿ
* ಬೊಂಬಯ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶ್ ವಾಣಿಚೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
* ಡೆಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಟಿವಿ ಚೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
* ವಿದೇಶಾನಿಂ 'ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್' ಕಾರ್ಯವಳಿ - ಕೆನಡಾ, ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್, ಕುವೇಯ್ಟ್, ದೊಹಾ-ಖಟಾರ್, ಯು.ಎ.ಇ ಆನಿಂ ಮಸ್ಕತ್

ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ತೆಂ ಉಣೆಂಚ್. ಕೇವಲ್ ವಿಲ್ಫಿ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಚೆಂ ಕುಟಾಮ್‌ಚ್ ಸಂಗೀತಾನ್ ಭರ್ಲೆಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್ 'ಕೊಂಕಣ್ ಮೈನಾ' ಬಿರುದಾಂಕಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ವೀಣಾ ಆನಿಂ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಸಂಗೀತಾಚಾ ತಾಲೆಂತಾನ್ ಭರ್ಲೆಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂಚೊಯ್ ಸುಮಧುರ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಆನಿಂ ಅಜೂನ್ ಆಮಿಂ ಆಯ್ಕೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾಂವ್.ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಷ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್:

* 1971 - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಗುಳ್ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
* 1971 - ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪದಕ್ - ದೆ| ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸೋಜ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
* 1991 - ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್
* 1991 - ಎವಾರರ್ಡ್ ಒಫ್ ರೆಕೊಗ್ನಿಶನ್ - ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಒರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್, ಯು.ಎಸ್.ಎ. 
* 1992 - ಸಂಗೀತ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ - ಕೊಂಕಣಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅಬುದಾಬಿ, ಯು.ಎ.ಇ.
* 1996 - ಎವಾರ್ಡ್ ಫೊರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಕಾಡೆಮಿ
* 1996 - ಕೊಂಕಣಿ ಪದಾಂಚೊ ರಾಯ್ - ಬ್ರೋಡ್ ವಿವ್, ಕಲಾಸಂಪತ್, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಯು.ಎಸ್.ಎ. 
* 1998 - ತುಳುನಾಡ ಕೋಗಿಲೆ - ತುಳುವೆರ್, ದುಬಾಯ್.
* 1999 - ಕೊಂಕಣ್ ಕಲಾರತ್ನ್ - ಕೆ.ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎ. ಕುವೇಯ್ಟ್
* 1999 - ಶತಮಾನಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ - ಚಿಂತ್ನ್ಯಾಂಚಿ ಮಾಂಚಿ, ಕುವೇಯ್ಟ್.
* 1999 - ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಎಚೀವ್ ಮೆಂಟ್ ಎವಾರ್ಡ್ - ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ದೊಹಾ, ಖತಾರ್
* 1999 - ಮಿಲೆನಿಯಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎವಾರ್ಡ್ - ಇಂಡಿಯಾ ಕತೊಲಿಕ್ ಎಸೋಸಿಯೆಶನ್, ಅಮೆರಿಕಾ. 


ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಜಲ್ಮಾನ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಮಾಜೆಚಾ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಸತಾ-ಖತಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ನದರ್ ಬೊಂವ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ ತಶೆಂ ವ್ಹಡಾಂಕ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮೆಚ್ವೊಂಚಿ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಮಾಜಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್, ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಗುಂತ್ಲ್ಯಾಂತ್. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್‌ಯಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ 8 ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪಯ್ಲೊ ನಾಟಕ್ "ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್". ಉಪ್ರಾಂತ್ "ದೋತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ", "ಮೊಡರ್ನ್ ನವ್ರೊ", "ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಡಯ್ನಾಕಾ", "ಬೆಬ್ದ್ಯಾಚಿ ಧುವ್", "ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್" ಆನಿಂ "ಕೇಡಿ ಬೊನಾ ಬಿ ಎ" ಭಾರಿಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೆ ನಾಟಕ್. "ಬೆಷ್ಟೊ ದುಬಾವ್" ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಲೊಕಾಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಪಸಂದೆಚೊ. ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಯಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. "ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್" ಅನಿಂ "ಮೋಗ್ ಆನಿಂ ಮಯ್ಪಾಸ್" ತಾಚಿಂ ವರ್ತಿಂ ಚಲನ್ - ಚಿತ್ರಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನೈಂ "ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ" ಆನಿಂ "ಪಾದ್ರಿ" ಪಿಂತುರಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪದಾಂ ಗುಂತ್ಲ್ಯಾಂತ್. "ಉಮಾಳೊ" ಪತ್ರ್ ಪಾರಂಭ್ ಕರ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ತಾಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ. 

ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನ್:

* ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್
* ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಕ್ಲಬ್, ಉಡುಪಿ
* ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಡೊ ಕ್ಲಬ್, ಪುತ್ತೂರ್
* ತುಳು ಕೂಟ, ದುಬಾಯ್
* ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್, ದುಬಾಯ್
* ರಾಕ್ಣೊ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ, ಮಂಗ್ಳುರ್
* ಕೆನಾರಾಯ್ಟ್ ಯೂತ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್, ಮುಂಬಯ್
* ಸಾಂ. ಜುಜೆ ನಾಟಕ್ ಸಂಘ್. ಜೆಪ್ಪು.
* ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ.ಪಿ. ಮಸ್ಕತ್

ಅನಿಂ ಹೆರ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ .... 
(ಬಿಜೈ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್, ಕೊಳಲ್‍ಗಿರಿ, ಮೈಸೂರ್, ಹೊನ್ನಾವರ್, ಕುಂದಾಪುರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ)

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಾದೊ, ಉದಾರಿ, ಮೊಗಾಳ್-ಮಯ್ಪಾಸಿ ಆನಿಂ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಪಣಾನ್ ಭರ್ಲಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಂಚೊ ತೊ ಏಕ್ ಪೂಂಜೊ ತರೀ ತಾಚೆಂ ಸಾದೆಪಣ್‍೦ಚ್ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣ್ ಯಿ ನೆಗಾರ್ ಕರಿಸೊನಾ. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಆ‍ಸ್‍ಲ್ಲೊ. ವಿಲ್ಪಿಂ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೊ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಭಾವ್ ದೆ| ಗ್ರೇಶನ್ ರೆಬಿಂಬಸ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಾಕ್ ಚಡ್ ಮೋಲ್ ದಿತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಆದಾರ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ವರ್ತೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದೆ| ಗ್ರೇಶನ್ ರೆಬಿಂಬಸಾಚಾ ನಾಂವಾರ್ ವಿದ್ಯಾ ನಿಧಿ ಆಸಾ ಕರ್ನ್, ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಕುಮಕ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್, ಕಲಾ ಆನಿಂ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಕ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ನಾಂ.. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಅಮರ್ ಜಾಲಾ.. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಕಲಾ ಆನಿಂ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ದುರ್ಬಳೊ ಕರುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಸಂಸಾರಾಕ್, ಆನ್ಯೇಕಾ ಲೊಕಾಂತ್, ಆಂಜಾಂ-ಭಡ್ವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್, ಸಾಂತಾ-ಭಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೋರಾಂತ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ಆನಿಂ ಮಹಿಮಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್  ಗೆಲಾ!  ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭಾರಾದಿಕ್ ಜಾಲಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ನಿರ್ಗಮನಾನ್.  ಪುರ್ತಿ ಜಿಣಿ ಆವ್ದಿ ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್ವಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಪೋಂತ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ಸೊಡುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ಕೊಣೆಂ ಆಡ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾತಾ?


ಅಮರ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲೊ "ಯುನೈಟೆಡ್ ಯಂಗ್‍ಸ್ಟರ್ಸ್" ಸಂಸ್ಥೊ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂವುಣ್ಶ್ಯಾವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ "ಗೀತ್ ಜಾಲೆಂ ಜಿವಿತ್ - ಉತ್ರಾಂ ಗೀತಾಂ ನಮನ್" ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಯ್ತಾರಾ ಎಪ್ರಿಲ್ 2 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಟೌನ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ.  ಹ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಯಶ್ ಮಾಗೊನ್ ಅಮರ್ ವಿಲ್ಫಿ ಉಡಾಸ್ ಸರ್ವ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ-ಮನಾನಿಂ ಸದಾಂಚ್ ಜಿವಂತ್ ಉರೊಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ! 


ಮೊಗಾಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ತುಂ ಅಮರ್ ಜಾಲಾಯ್!  ಜೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸುರ್ಯೊ ಆನಿಂ ಚಂದ್ರ್ ಆಕಾಸಾರ್ ಉರ್ತಲೊ, ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮೊಳ್ಬಾ ವಯ್ಲಿಂ ನಕ್ತಿರಾಂ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಉಜಾರ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್... ತಸೆಂಚ್ ಜಾಂವ್!Tags:  Gerry Dmello, Doremifa, Wilfy Rebimbus, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

3 Comment/s.

  1. Emmanuel Pinto, Mangalore
    Nice to read the news DoReMiFa is coming again. All the best.
  2. Apolinaris D'Souza, Valencia / Muscat
    All the Best Gerry for your new venture through MaiBhaas.com. God bless you.
  3. Praveen Pinto, Mulky
    ವ್ಹಾವ್... ವಾಚುನ್ ಆನಿ ದೊರೆಮಿಫಾ ಸುರು ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE