web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

'ಪದ್ಮಶ್ರೀ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್ಲಲೊ ಅಕ್ಶರ್ ಸಾಂತ್ - ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬಾ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

ನವೆಂಬರ್ 8ವೆರ್ ಢೆಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಶ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಾಂತ್ ಚಲ್ಲಲ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ರಾಶ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ ಹಾಣೆಂ, ಅಕ್ಶರ್ ಸಾಂತ್ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಹಾಕಾ ಭಾರತ್ ಸರ್‍ಕಾರಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ನಾಗರಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 'ಪದ್ಮಶ್ರೀ' ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.  ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ಧವೆಂ ಮುಂಡು(ಧೋತಿ) ಆನಿ ಧವೆಂ ಕೊಮಿಸ್ (ಶರ್ಟ್)ನ್ಹೆಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಪಾಂಯಾಂಚ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ಖಾಲಿ ಪಾಂಯಾಂನಿ ವಚುನ್ ತಾಣೆಂ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಉಪರಾಶ್ಟ್ರಪತಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು,  ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಘರ್ ಮಂತ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶ್ಹಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಗಣ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಮ೦ಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾ೦ತ್ ಚಿತುರ್ಲ್ಯೊ ವಿಕುನ್ ಆಪ್ಲೊ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ಚೊ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಸಾದೊ, ಸರಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಏಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಥರಾಚೊ ಸಪ್ಣೆಲಿ. ಆಪ್ಣೆ೦ ಸಮಾಜಿ೦ತ್ ಕಾ೦ಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಬರೆ೦ಪಣ್  ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಚಿ ಖತ್ಕತಿ ಆಶಾ. ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆ೦ ಚಿತುರ್ಲ್ಯೊ ವಿಕುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉರೊವ್ಣೆ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾ೦ನಿ ಏಕ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಬಾ೦ದುನ್ ತಾಚಾ ಹಳ್ಳೆ೦ತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ರಾ೦ತಿವಿಶಿ೦ ಏಕ್ ಝಳಕ್.

ಚಿತುರ್‍ಲ್ಯೊ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತ್ :

ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಎಕ್ಲೊ ಸಾಧೊ ಮನಿಸ್, ಚಿತುರ್ಲ್ಯಾ೦ಚೊ  ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತ್. ಕೊಣಾಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಹರೇಕಳ 5 ಕಿ.ಮೀ.ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹರೇಕಳ ಥಾವ್ನ್ ಮ೦ಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಕ್ 28 ಕಿ.ಮೀ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾ೦ ಥಾವ್ನ್  ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆ೦ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮ೦ಗ್ಳುರಾಕ್ ವಚೊನ್, ಎಕಾ ಕುರ್ಪಾಣ್ಯಾ೦ತ್ ಚಿತುರ್ಲ್ಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಾ೦ತ್ ವ ರಸ್ತ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆರ್ ರಾವೊನ್ ತ್ಯೊ ವಿಕುನ್ ಆಪ್ಲೊ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ಚೊ ಏಕ್ ಕಶ್ಟಿ, ಸಾಹಸಿ ತಶೆ೦ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾಚಿ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತಿ ಜೋಡ್ ಚಡುಣೆ 150-300 ರುಪಯ್. ಶಿಕಪ್ ತಾಕಾ ನಾ ತರ್‌ಯಿ ಹೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ಶಿಕ್ಪಾದ್ವಾರಿ೦ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ತೊ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೊ.

ಶಾಳೆಚೆಂ ಸಪಣ್ :

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಹಾಜಬ್ಬ ಚಿತುರ್‍ಲ್ಯೊ ವಿಕುಂಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಎಕೆ ವಿದೇಶಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಹಾಜಬ್ಬಾಕಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಶಾನ್ ಚಿತುರ್‍ಲೆಂಚೆಂ ಮೊಲ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ತೆನ್ನಾಂಚ್ ತಾಕಾ ಶಿಕ್ಪಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚಾ ಹಳ್ಳೆಚಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ದೃಢ್ ನಿರ್‍ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಹಾಜಬ್ಬ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚಾ ಶಿಕ್ಪಾವಿಶಿ೦ ತೊ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್. ತಾ೦ಚೆ ಪಾಸತ್ ಏಕ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಬಾ೦ದ್ಚೆ೦ ತಾಚೆ೦ ಸಪಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಖರೆ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ. 1999-೦ತ್ ತಾಣೆ೦ ತಾಚಾ ಸೆಜಾರ್‌ಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಳವ್ನ್, ತಾ೦ಕಾ೦ ತಾಚಾ ಯೋಜನಾವಿಶಿ೦ ಸಮ್ಜೊ೦ವ್ಚೆ೦ ಪ್ರಯತನ್  ಕೆಲೆ೦.

ಚಿತುರ್ಲ್ಯೊ ವಿಕುನ್ ತಾಣೆ ಉರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾ೦ನಿ 2000 ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ತಾಚಾ ಹಳ್ಳೆಚಾ  ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ೦ ಪಾಸತ್  ತಾ೦ಚಾ ಪಳ್ಳೆಚಾ 'ಮದ್ರಾಸಾ೦ತ್'(ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇಸ್ಕೊಲ್) ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ತಾಕಾ 28 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೆಳ್ಳೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ೦ಚೊ ಸ೦ಖೊ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉರೊವ್ಣ್ಯಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಘಾಲ್ನ್ ಆನಿ ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಬಾ೦ದ್ಪಾಪಾಸತ್ ಏಕ್ ಜಾಗೊ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಉದಾರ್ ಮನಾ೦ಚಾ ದಾನಿ೦ಚಾ ಆನಿ ಪೋಶಕಾ೦ಚಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ತಾಣೆ೦ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ೦ ಬಾ೦ದಪ್ ಉಬಾರ್ಲೆ೦. 

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಸ೦ಪ್ಲೊ ನಾ. ತಾಚಿ ಆಶಾ ಭಾಗ್ಲಿನಾ. ಸಪಣ್ ಖರೆ೦ ಜಾಲೆ೦ನಾ. ಆಪ್ಣೆ೦ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪ೦ದ್ರಾ ವರ್ಸಾ೦ ಥಾವ್ನ್  ಚಿತುರ್ಲ್ಯೊ ವಿಕುನ್ ಉರಯಿಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಘಾಲ್ನ್, ದಾನಿ೦ಚಾ ಆನಿ ಪೋಶಕಾ೦ಚಾ ಸಹಕಾರಾನ್  ನ್ಯೂಪಡ್ಪು ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ ತಾಣೆ೦  ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲಾಚೆ೦ ಬಾ೦ದಪ್ ಉಬಾರ್ಲೆ೦. ತಾಚಾ ಹಳ್ಳೆ೦ತ್ಲ್ಯಾ, ಸುತ್ತುರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಭೊ೦ವಾರಿ೦ಚಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ೦ಚಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಅನ್ಕೂಲ್ ಜಾಯ್ಶೆ೦  ವೆಗಿ೦ಚ್ ತೆ೦ ಪಿ.ಯು.ಕೊಲೆಜ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಪಾವೊ೦ವ್ಚೆ೦ ತಾಚೆ೦ ಸಪಣ್ ಆನಿ ಸಾಧನ್ ಚಾಲು ಆಸಾ.

ವರ್‍ಸಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ :

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಅನುದಾನ್ ದಿಲೆ೦. 'ಕನ್ನಡಪ್ರಭ' ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕೆನ್ ತಾಕಾ ವರ್ಸಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿ೦ಚುನ್ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸಿ.ಎನ್.ಎನ್.ಐ.ಬಿ.ಎನ್. ರಾಶ್ಟ್ರಿಯ್ ಟೆಲಿವಿಶನ್ ಚಾನೆಲಾನ್ 'ರಿಯಲ್ ಹೀರೊಸ್' ಕಾರ್ಯವಳಿ೦ತ್ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ.ರ್‌ಯಿ ತಾಚಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಕಾ೦ತೆಚೊ ವಿವರ್ ವಿತ್ರಾಯ್ಲೊ. ತವಳ್ ತಾಚೆ೦ ಮಿಸಾ೦ವ್ ಲೊಕಾಚಾ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಬರ್ಯಾ ಮನಾಚಾ ಮನ್ಶಾ೦ನಿ ತಾಚಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಧಾಡು೦ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦.

ಹಾಜಬ್ಬ, ತಾಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಅಭಿವ್ರದ್ದಿ ಸಮಿತಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಆಜೂನ್ ತೊ ಝಾಡು ಘೆವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಕೋಯ್ರ್ ಝಾಡ್ತಾ. ತಾಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾ೦ತ್ ತಾಕಾ ಬಸೊ೦ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಕದೆಲ್ ಸಯ್ತ್ ನಾ - ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಣ್ ವೀಣಾ.

ಹಾಜಬ್ಬಾಚೆ೦ ಮುಕ್ಲೆ೦ ಸಪಣ್ ಆಸಾ - ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲಾಚೆ೦ ಶಿಕಾಪ್ ಸ೦ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ೦ ಪಾಸತ್ ತಾ೦ಚಾಚ್ ಹಳ್ಳೆ೦ತ್ ಏಕ್ ಪಿ.ಯು. ಕೊಲೆಜ್. ಕಾರಣ್ ಧಾವಿ ಸ೦ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ೦ನಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಖಾತಿರ್ 7 ಕಿ.ಮೀ. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಕ್ ವಚಾಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ.

ಅಕ್ಶರ್ ಸಾಂತ್ :

ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬಾವಿಶಿ೦ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಆನಿ ಲೇಖಕ್ ಇಸ್ಮತ್ ಫಜೀರ್ ಹಾಣೆ೦ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 'ಅಪರೂಪದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬುಕಾಚಿ ತಿಸ್ರಿ ಆವೃತ್ತಿ ದಕ್ಶಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎ.ಬಿ.ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಹಾಣೆ೦ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಮ೦ಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚಾ ಬಿ.ಕೊಮ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ೦ಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 'ನುಡಿವಾಣಿ' ಬುಕಾ೦ತ್ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬಾಚಾ ಜಿಣಿಯೆ ಚರಿತ್ರಾವಯ್ರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಪಾಠ್ ಆಸಾ. 'ಅಕ್ಶರ ಸ೦ತ' ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತಾಚೆ೦ ಸ೦ದರ್ಶನ್ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲಾ೦.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕರಾಬಾಬ್ತಿನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಯ್ಶೆ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬಾನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಬಾ೦ದ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾತ್. 

ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಕಾಣಿ :

ಹಾಜಬ್ಬಾಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಅಜಾಪ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಸಹಜ್. ತಾಣೆ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಬಾ೦ದು೦ಕ್ 1.50 ಎಕ್ರೊ ಜಾಗೊ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. 2009-೦ತ್ ಮು೦ಬಯಿಚಾ ಸಿಎನ್‌ಎನ್-ಐಬಿಎನ್ ಟಿವಿ ಮಾದ್ಯಮ್ ಸ೦ಸ್ಥ್ಯಾನ್  ಪ೦ಚತಾರಾ ಹೊಟೆಲಾ೦ತ್ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ್  'ರಿಯಲ್ ಹೀರೊ' ಪ್ರಶಸ್ತೆಸ೦ಗಿ೦ ರುಪಯ್ 5 ಲಾಖ್ ನಗ್ದೆನ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹೆ ಪಯ್ಶೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸ೦ಘ್ ಸ೦ಸ್ತ್ಯಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಚಡುಣೆ 20 ಲಾಖ್ ರುಪ್ಯಾ೦ ವಯ್ರ್  ತಾಣೆ ತಾಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಬಾ೦ದ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆ. ತಾಕಾ ಸಬಾರ್ ಸ೦ಘ್ ಸ೦ಸ್ಠ್ಯಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಮಾನ್-ಸನ್ಮಾನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಹಾಜಬ್ಬ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ  ಕುಟ್ಮಾಸ೦ಗಿ೦ ಎಕಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಪರ್ಕಟ್ ಘರಾ೦ತ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ.

ಮೊಡ್ಕರ್ ಘರಾಂತ್ :

2009 ಸಪ್ತೆ೦ಬ್ರಾ೦ತ್ 'ಅಕ್ಶರ್ ಸಾ೦ತಾಚೆ೦ ಘರ್ ಪೊ೦ವ್ತಾ' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ವರ್ದಿ 'ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ' ದಿಸಾಳ್ಯಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತವಳ್ ಮ೦ಗ್ಳುರ್‌ಚಾ ಟ್ಯಾಲೆ೦ಟ್ ರೀಸರ್ಚ್ ಫಾ೦ವ್ಡೇಶನ್ ಹಾಣಿ೦ ಲಗ್‌ಬಗ್  90 ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚುನ್ ಹಾಜಬ್ಬಾಚೆ೦ ಘರ್ ದುರುಸ್ತಿ ಕರಯಿಲ್ಲೆ೦. ತಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ, ಫಲಕಾ೦ ಆನಿ ಮಾನ್ ಪತ್ರಾ೦ ದವರು೦ಕ್ ಧಾಕ್ಟಿ ಏಕ್ ಆಲ್ಮಾರ್‌ಯಿ ತಾಣಿ೦ ದಿಲ್ಲಿ. ನವೆ೦ಬರ್ 15ವೆರ್ ದೂರ್ ದರ್ಶನಾಚಾ ಚ೦ದನ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾನ್ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಅಕ್ಶರ್ ಸಾಂತಾಕ್ ಘರ್ :

ಹಾಜಬ್ಬಾಚಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಾವ್ರಾವಿಶಿ೦ ಆಯ್ಕೊನ್ ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಣಿ೦ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರು೦ಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆ೦. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸ೦ಘಟನಾ ತರ್ಫೆನ್ ತಾಕಾ ಪೋನ್ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಸೊದುನ್ ವೆತಾನಾ ತೊ ಹ೦ಪನ್‌ಕಟ್ಟಾ ಪೂ೦ಜಾ ಹೊಟೆಲಾಕಡೆ  ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ಚಿತುರ್ಲ್ಯೊ ವಿಕುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲೆ೦ ಖ೦ಯ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಮಯ್‌ನ್ಯಾ೦ ಆದಿ೦ ಸ೦ಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಆಲ್ಬನ್ ಮಿನೆಜಸಾಚಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಹಾಜಬ್ಬಾಚೆ೦ ಮಿಸ್ಡ್ ಕೊಲ್ ಆಯ್ಲೆ೦. ತಾಣೆ೦ ಪಾಟಿ೦ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿ೦ ಹಾಜಬ್ಬಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾ, ತೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಾ ಐ.ಸಿ.ಯು. ಘಟಕಾ೦ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಜಬ್ಬಾಚಾ ಪುತಾನ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦ ಖ೦ಯ್. ಸ೦ಘಟನಾಚಾ ಥೊಡ್ಯಾ೦ನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆ೦. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾಣಿ೦ ತಾಚಾ ಘರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಜಬ್ಬಾನ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಆನಿ ಪರ್ಕಟ್ಯಾ ಘರಾಚೆ೦ ನೀಜ್ ಚಿತ್ರಣ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆ೦. ಹಾಜಬ್ಬಾಚಾ ಘರ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಸೊಸಿಯೇಶನಾನ್ ಚಡುಣೆ 15 ಲಾಖ್ ರುಪ್ಯಾ೦ಚಾ ಖರ್ಚಾರ್ 850 ಚದರ್ ಫುಟಿ೦ಚೆ೦ ಘರ್ ಬಾ೦ದುನ್ ದಿಲಾಂ.

ಅಭಿನಂದನ್ :

ಸಮಾಜಿ೦ತ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ೦ ಪಾಸತ್ ಏಕ್ ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುನ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್ 69 ವರ್‍ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ವಿದ್ಯಾದಾನಿ ಅಕ್ಶರ್ ಸಾಂತ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ್  ಸಲಾಮ್ ನಮಸ್ತೇ, ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್.

Tags:  Harekala Hajabba, Padma Shri recipient Harekala Hajabba, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE