web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ - 'ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್' ವೆದಿರ್ ಪರ್‍ಜಳ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹೀರೊ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

ಸೋನಿ ಟಿವಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಲ್ಯಾ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್-12' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಚೆಂ 'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ' ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಆಗೊಸ್ತ್ 15ವೆರ್ ದೊನ್ಪರಾಂ 12 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೊದ್ಯಾನೆಚಾ 12 ವೊರಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ 'ಟೊಪ್ 6' ಫೈನಾಲಿಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್  ಪವನ್‌ದೀಪ್ ರಾಜನ್, ಅರುಣಿತಾ ಕಾಂಜಿಲಾಲ್, ಸಾಯ್ಲಿ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಶಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯ, ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ ಆನಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ವೆದಿರ್ ಚಡ್ಲಿಂ. ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ 5ವ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಸೊಬ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಣೆ ಜೊಡ್ಲಲೊ ಮೋಗ್, ಮಾನ್, ಸನ್ಮಾನ್, ಗವ್ರವ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಿಂಚೊ ಸಂಕೊ ಮಾತ್ರ್ ಅದ್ಭುತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಎಕಾ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಥರಾಚೊ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಹೆಚ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ. ಆನಿ ಹೊ ಏಕ್  ಸರ್ವ್‌ಕಾಳಾಚೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

''ಹಾಂವೆಂ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್‍ದ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಕೋಂ ಲಾಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಚೊ ಬರ್‍ಫೂರ್ ಮೋಗ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ...'' ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಂತ್ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್-12 ಸಂಗೀತ್ ಪಯ್ಣಾವಿಶಿಂ ತಾಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್, ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆನಿ ಸಪ್ಣಾಂವಿಶಿಂ ಥೊಡೆಂ ಥೊಡೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಾಚೊ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೊನ್‌ಯಿ ಸಬಾರ್ ಗಜಾಲಿ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ.

ಸೋನಿ ಟಿವಿನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್‌ಬಗ್ ಧಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ  'ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್-12' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜೊಡ್ಲಲ್ಯಾ 'ಟೋಪ್-6' ಸ್ಪರ್‍ಧಿಕಾಂ  ಪಯ್ಕಿ 5-ವೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ಲಲೊ ಆಸಾ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ ಅಲಂಗಾರ್-ಕಡಲಕೆರೆಚೊ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ. ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ವೇದಿರ್ ಚಡ್ಲಲೊ ಕರ್‍ನಾಟಕಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕನ್ನಡಿಗ ತಸೊ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ  ಕುಂವರ್. ಹಿ ವೇದಿ ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚಿ ತರೀ ತಾಚಿ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಂತರ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚಿ.

 'ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ - 12' ಸೋನಿ ಟಿವಿನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಚೊ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೊ. ಹ್ಯಾ 12-ವ್ಯಾ ಸೀಜನಾಂತ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಡಿಶನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ವಿವಿದ್ ರಾಜ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್  12 ಜಣ್ ಸ್ಪರ್‍ಧಿ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ತಾಂಚೆಪಯ್ಕಿ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ-ಅಲಂಗಾರ್‌ಚೊ ಫಾಂಕಿವಂತ್ ಆನಿ ತಾಂಕಿವಂತ್ ಯುವಗಾವ್ಪಿ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊಯಿ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ. ಕಾರಣ್ - ಕರ್‍ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಥಾವ್ನ್, ತೆಂಯೀ  ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಥಾವ್ನ್ ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚಾ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್‍ಧ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾನ್ ವಿಂಚುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂಚ್  ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಆನಿ ಹಿ ಕೀರ್ತ್ ಆನಿ ತಾಂಕ್ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊಚಿ.

ದಕ್ಶಿಣ್ ಭಾರತಾಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂತುಂ ಕರ್‍ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೊ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಯೆತಾತ್. ಬ್ಯಾರಿ, ಉರ್‍ದು ಆನಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಸೊಯಿ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಿಂದಿಂತ್ ಸುಢಾಳ್ ಥರಾನ್ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಚೆ ವ ಗಾಂವ್ಚಿಂ ಭೋವ್ ಥೊಡಿಂಚ್. ಪುಣ್ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಅಪ್ವಾದ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಅವಿರತ್ ವಾಂವ್ಟಿ ಮ್ಹಿನತೆಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಹಿಂದಿಂತ್ ಸುಢಾಳ್ ಥರಾನ್ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಸಾಧನ್ ತಾಕಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ ತಸಲ್ಯಾ ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚಾ ವೇದಿ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ನಿಹಾಲಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣೆಂ ಆನಿ ತಾಂಕ್.

ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚಾ ಬೋವ್ ವ್ಹಡಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಪಣ್ ಆನಿ ಸಾಹಸ್. ಅಡಿಶನಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾ ಲಗ್‌ಬಗ್ ತೀನ್ ಲಾಖ್ ಗಾವ್ಪಿ / ಗಾವ್ಪಿಣಿಂ ಮದೆಂ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾನ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿಭೆಚಾ ಬಳಾನ್ ಹಂತ್ ಹಂತ್ ಉತ್ರೊನ್ ನಿಮಾಣೆಂ 'ಟೊಪ್-6' ಹಂತಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ಗಜಾಲ್ ಕಾಂಯ್  ನ್ಹಂಯ್.

ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ 

ದೇವ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ವಿವಿದ್ ದೆಣಿಂ, ತಾಲೆಂತಾಂ ದಿತಾ. ತಾಂಚೊ ಬರೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರುನ್, ತಿಂ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ವ್ಹರುನ್ ತಾಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್‍ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆನಿ ಶಾಥಿ ಮಾತ್ರ್ ಮನ್ಶಾಚಿ. ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ್, ಅವಿರತ್ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಆನಿ ನಿರಂತರ್ ಅಭ್ಯಾಸಾವರ್‍ವಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ದೆಣೆಂ ವ ತಾಲೆಂತ್  ರುತಾ ಕರುನ್ ತಾಂತುಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಂತರ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ ಯುವ ಗಾವ್ಪಿ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ. ಸಂಗೀತಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಕಸಲಿಚ್ ತರ್‍ಬೆತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ನಾ ತರೀ  ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ಶಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಪರಿಂ ತೊ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ನಿಹಾಲಾಚೊ ತಾಳೊ ಭೋವ್ ಮಧುರ್. ಆಯ್ಕೊಪ್ಯಾಂಚಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಏಕ್ ಫೆಸ್ತ್.

ಪಿಯುಸಿ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಪದ್ವೆಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್‍ಚಾ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ 50 ವಯ್ರ್ ಆಲ್ಬಮಾಂನಿ ಆನಿ 7 ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಕಸಲಿಚ್ ತರ್‍ಬೆತಿ ಜೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾದನ್ಂಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಆದರ್ಶ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ನಿಹಾಲ್.


ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಆನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ನಿಹಾಲಾನ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಚಾ ಜಾನಪದ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕರ್‍ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪ್ರತಿನಿದಿತ್ವ್ ಕೆಲಾಂ. ಆರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಆಲ್ಬಮಾಂನಿ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೆಂ ವೊಜೆಂ, ಆನ್ಯೇಕಾ ವಾಟೆನ್ ವಿವಿದ್ ವೆದಿಂ ಕಾರ್‍ಯಿಂ, ಸ್ಪರ್‍ಧೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೊ, ಆಲ್ಬಮಾಂನಿ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಗಾಯನಾಂ - ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆನಿಕೀ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಸಾರ್‍ಕಿ ತರ್‍ಬೆತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ನಿಹಾಲ್. ತರಿಪುಣ್ ಸಂಗೀತಾವಿಶಿಂ ತಾಚಿ ತಾಂಕ್, ಗಿನ್ಯಾನ್ ವಿಶೇಸ್ ಆನಿ ಸಾಧನ್ ಅಪರಿಮಿತ್.
      
ವಳಕ್ ಆನಿ ಝಳಕ್


ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಅಲಂಗಾರ್ ಫಿರ್‍ಗಜಿಚೊ ಯುವ ಗಾವ್ಪಿ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ  ಗೊಡ್ಶಾ, ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಆನಿ ಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಾದಾಳ್‌ಚ್ ಉಟಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ನಿಹಾಲ್  ಹೆನ್ಸನ್ ತಾವ್ರೊ ಅಲಂಗಾರ್‌ಚಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್  ತಾವ್ರೊ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ತಾವ್ರೊ ಹಾಂಚೊ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಪೂತ್. ನಿಹಾಲ್ 2000 ಫೆಬ್ರೆರ್ 21ವೆರ್ ನಿಹಾಲ್ ಜಲ್ಮಲೊ. ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾ. ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಶಕಿ. ಹೆರಾಲ್ಡ್  ಅಲಂಗಾರ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚಾ ಇಗರ್‍ಜಿಂತ್ ಕೊಯರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ. ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಬರೊ ಬರೊವ್ಪಿ, ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್, ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಗಾವ್ಪಿ. ತಾಣೆಂ 'ನಾದ್ - ನಿನಾದ್' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಪುರ್‍ಬಾಯೆಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಚಿ ಸಿಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ನಿಹಾಲಾಚೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ನಿಶಾದ್‌ಯಿ ಸಂಗೀತ್, ಪದಾಂನಿ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ಅಭಿರುಚ್ ದಾಕಯ್ತಾ.


ಘರಾಂತ್ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ನಿಹಾಲಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್‌ಯಿ ಪದಾಂ ಸಂಗೀತಾ ಥಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ವೋಡ್ ಆನಿ ಆಸಕ್ತ್. ಸಂಗೀತಾಚಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ  ತಾಚಾ ಕಾನಾಂ ಮನಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್‌ಚ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಜಾಯ್.

ವಿಶಿಶ್ಟ್ ತಾಳೊ

2008-ತ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್‍ದೇಶಕ್ ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಆನಿ ಗಿತಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್ ಲೋಯ್ಡ್ ರೇಗೊ ತಾಕೊಡೆ, ಹಾಣಿಂ ಸಂದೇಶ ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 'ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ' ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂಚೆ ಕೊವ್ಳೆಂತ್, ತಿಸ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ಚಾ 8 ವರ್‍ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಾ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ 'ಏ ಸರ್‍ವೆಸ್ಪರಾ' ಗೀತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಖಂಯ್.

ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್‌ಚ್ 'ಮಕ್ಕಳ ಕೂಟ' ಆನಿ 'ಹೆಜ್ಜೆನಾದ' ತಸಲ್ಯಾ  ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚಾ ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್  ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಲೆಲ್ಯಾ  ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊನ್ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ತುಳು ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳೆಂನಿ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್ ನಾಯ್ಟ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ ನಾಯ್ಟ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್‍ಯವಳಿಂನಿ ತಾಣೆಂ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಶಿವಾಯ್  ತುಳು, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲಾ. 

ಝೀ ಸರಿಗಮಪ

2019-ಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಝೀ ಕನ್ನಡ 'ಸರಿಗಮಪ' ಸಂಗೀತ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸೀಜನ್-15 ಹಾಂತುಂ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ  'ಟೋಪ್ - 6'  ಸ್ಪರ್‍ಧಿಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊಯಿ ಎಕ್ಲೊ.


'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ'-ಂತ್  ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚಾ  ಕೀರ್‍ತನ್ ಹೊಳ್ಳಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಹನುಮಂತ ಆನಿ  ಸಾಧ್ವಿನಿ, ಹಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಜಾಲಿಂ. ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್ ಹಂಸಲೇಖ, ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಅರ್‍ಜುನ್ ಜನ್ಯಾ ಆನಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಶ್ಣನ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್‍ಧ್ಯಾಚೆ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ನಿಹಾಲಾವಿಶಿಂ ಅಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸಾ :
- ತುಜೆ ತಸಲೆ ಗಾವ್ಪಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಚ್ ಅಪ್ರೂಪ್.
- ತುಂ ಚೆಡೊ ಶ್ರೇಯಾ ಘೊಸಾಲ್
- ತುಂ ನಿರಾಳ್ ಗಾವ್ಪಿ
- ಮೂಳ್ ಗಾವ್ಪಿ ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ತೊ ಯೇವ್ನ್ ತುಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್‍ತೊ.
- 'ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕೈ' ಪದ್ ತುವೆಂ ಮೂಳ್ ಗಾವ್ಪಿ ಸೋನು ನಿಗಮಾಪ್ರಾಸ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಗಾಯನ್ ಕೆಲೆಂಯ್.
- ತುಂ ಗಾವ್ನ್ಂಚ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾಯ್.
- ಸಕ್ಡಾಂಲಾಗಿಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂಚ್ ವೆಗ್ಳೆಂ. ದೋನ್ಂಚ್ ಸೆಕುಂದಾಂನಿ ಬಾಳ್ಶೆಂ ನಿದಾತ್.
- ತುಜಾ ಗಾಯನಾಂತ್ ಅತ್ಯದಿಕ್ ಪರಿಪಿಕಾಯ್ ಆಸಾ.
- ಸಂಗೀತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಕ್ ನವೊ ತಾಳೊ ತುಜೊ.
- ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ತುಂ ಏಕ್ ದಾಯ್ಜ್
- ತುಂ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊಗೀ ನಿಹಾಲ್ ದ್ಯಾವ್ರು ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳನಾ!
- ಅಶೆಂಚ್ ಗಾಯ್ತೇ ರಾವ್, ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ತುಜಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಆಶೆತಾ.
- ತುಜಾ ವೊರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ತುವೆಂ ತುಜೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೆಲ್ಯಾಯ್.


ನಿಹಾಲ್ 'ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯ ಕೋಳಿ ಕೂಸು' ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೊ.           

ಝೀ ಟಿವಿಚ್ಯಾ ಸರಿಗಮಪ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ-ಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಹಂಸಲೇಖ ಹಾಣೆಂ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೋ ಅಲ್ಲಪ್ಪಾ, ನಿಹಾಲ್ ದೇವ್ರು ಮ್ಹಣ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ವೊರಯ್ಣರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಗಾವ್ಪಿ ವಿಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಣೆಂ ನಿಹಾಲ್ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ವೊಡ್ಚೆ ತಸಲೊ ಗಾವ್ಪಿ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭವಿಶ್ಯ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. 

ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್

16 ವರ್‍ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊಕ್ 'ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು' ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲಾ. 'ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ದ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ವೋಯ್ಸ್ - 17' ಹಾಚೊ ವಿಜೇತ್ ತೊ. 'ವೋಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಉಡುಪಿ' ಸಂಗೀತ್ ಸ್ಪರ್‍ದ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ 'ನಮ್ಮ ಟಿವಿ'ಚಾ 'ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸಿಂಗರ್' ಹಾಂತುಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಬಹುಮಾನ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾಯನ್ ನೆಕೆತ್ರ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ.

'ಮಾ ಸ್ಪೆಶಲ್'

ಸೋನಿ ಟೀವಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ-ಂತ್ 'ಮಾ ಸ್ಪೆಶಲ್' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಅಂಕ್ಡೊ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಂಚಾ ಅಪೇಕ್ಶಾ ಪರ್‍ಮಾಣೆ ಆವಯ್ನ್ ಎಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ನಿಹಾಲಾಚಿ ಆವಯ್ ಎಕ್ಲಿಚ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಟಿವಿಚ್ಯಾಂನಿ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ವಿಮಾನಾಚ್ಯೊ ಟೆಕೆಟ್ಯೊ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪಂಚತಾರಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ವಸ್ತೆಚಿ ವಿಲೆವರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಾಂಚೆ ಹಾಜ್ರೆವಿಶಿಂ ನಿಹಾಲಾಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಂಗಾನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಸೋನಿ ಟಿವಿಚ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾಣಿಂಯಿ ಘುಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್‌ಲ್ಲೊ. ಆವಯ್ನ್ ವೆದಿರ್ 'ಸರ್‌ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಟ್ರಿ' ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯೊ ಆವಯೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಆಪ್ಣಾಚಿ ಆವಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿಹಾಲಾಥಂಯ್  ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಭೊಗಪ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮದೆಂ ಮದೆಂ ಬಾಪಾಯ್ ಖುಶಿನ್ ಕೆಮಾರಾ ಘುಂವ್ತಾಲೊ ತರೀ ತಾಕಾ ವೆದಿರ್ ವಚುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ!

ಫಾದರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಶಲ್

ಫಾದರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಶೋ-ಚಾ ಸ್ಪರ್‍ಧಿಕಾಂಚಾ ಬಾಪಯಾಂಚಿ ಹಾಜ್ರಿಚ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಶತಾ. ತಾಂತಾಂಚೆ ಪೂತ್ ವ ಧುವೊ ಪದ್ ಗಾಯಬ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಚಡಾವತ್ ಬಾಪಯ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಜಾತಾಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಭರ್‍ತಾಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಕಾರ್‍ಯಾಕ್ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆರಿ ತಾವ್ರೊಯಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊನ್  'ಆಕೇಲೆ ಹಮ್, ಆಕೇಲೆ ತುಮ್... ಐ ಲವ್ ಯೂ ಡ್ಯಾಡಿ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪದ್ ಗಾಯ್ತಾನಾ ಹೆರಿ  ತಾವ್ರೊಚೆಂ  ದುಖ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹೆರ್ ಸ್ಪರ್‍ಧಿಕಾಂಚಾ ಬಾಪಯಾಂಚೆ ದೊಳೆಯಿ ವೊಲೆ ಜಾಲೆ. 


ಹೆರಿ ಆನಿ ನಿಹಾಲಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವೇಂಗ್ ಮಾರುನ್ ಬಾಪಯ್-ಪುತಾಚೊ ಮೋಗ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲೊ. 'ನಿಹಾಲ್ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೊ ತರ್‍ನಾಟೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಆಮ್ಚಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ತೊ ಆಜೂನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೊ ಪೊಕ್ರಿ ಭುರ್‍ಗೊ...!' ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ಹೆರಿ ತಾವ್ರೊ.         

ವಾಂವ್ಟ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿನತ್

ಸ್ಪರ್‍ದಿಕಾಂನಿ ಮೊಸ್ತು ಕಶ್ಟ್, ವಾಂವ್ಟ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಫಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾತ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪದಾಂಚೆಂ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ .

ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ ಸ್ಪರ್‍ಧಿಕಾಂಚೆಂ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಚಾರ್ ವೊರಾರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ ಶಿಕುಂಕ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ, ಪದಾಂಚೆ ತಾಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಹರ್ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಬರ್‍ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ತರ್ ಮೊಸ್ತು ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ. ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಸನ್ವಾರ್ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರ್ ಸೋನಿ ಟಿವಿರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಕಂತ್  (ಎಪಿಸೋಡ್) ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮದ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ದೋನ್  ವೊರಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ಖಂಯ್. ಸೋನಿ ಟಿವಿಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟೀಮಾಕ್, ಕೆಮಾರಾಮೆನಾಂಕ್, ಸಲಹಾದಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವರ್‍ಗಾಕ್ ಹೆರ್ ಸ್ಪರ್‍ದಿಕಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ನಿಹಾಲಾಚೆರ್ ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಖಂಯ್. ಕಾರಣ್ ತಾಚೆಂ ತೆಂ ಮುಗ್ದ್‌ಪಣ್, ಸಾದೆಂಪಣ್, ಖಾಲ್ತೆಪಣ್, ಸತ್ತಿ ಸ್ವಬಾವ್ ಆನಿ ಪೊಕ್ರಿಪಣ್ ಖಂಯ್!ಸಿನೆಮಾ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ಮನ್ಶಾಂಕಡೆ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಬಾಯೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಮೆಳನಾಂತ್. ಪುಣ್ ನಿಹಾಲ್ ನಶಿಬ್‌ವಂತ್ ಮ್ಹಣಜಾಯ್. ತಿಂ ಆಸಾತ್ : ರೇಖಾ, ಜಯಪ್ರದಾ, ನೀತು ಸಿಂಗ್, ಧರ್‍ಮೇಂದ್ರ, ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ, ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್, ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್, ಹನಿ ಸಿಂಗ್, ಬಪ್ಪಿ ಲಹರಿ, ಆಶಾ ಪರೇಖ್,  ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಿತೇಂದ್ರ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ರಕ್ಶಾ, ಪ್ಯಾರೆಲಾಲ್, ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್, ಆಲ್ಕಾ ಯಾಗ್ನಿಕ್, ಆನಂದ್‌ಜಿ, ಕುಮಾರ್ ಸಾನು, ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್, ಸಮೀರ್ ಅಂಜನ್, ಕವಿತಾ ಕೃಶ್ಣಮೂರ್‍ತಿ , ಬಾದ್‌ಶಾ, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಆನಿ ಹೆರ್.


ಎ.ಆರ್.ರಹಮಾನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಮಾಂತ್ರಿಕಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಯನಾವಿಶಿಂ ಮೆಚ್ವೊಣಿ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ಗಜಾಲ್ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ನಿಹಾಲ್.
 
ಹ್ಯಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಚಿಂ ವೊರಯ್ಣಾರಾಂ ವಿಶಾಲ್ ದದ್ಲಾನಿ, ಹಿಮೇಶ್ ರೆಶಮ್ಮಿಯಾ, ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್, ಅನು ಮಲಿಕ್ ಆನಿ ಸೋನು ಕಕ್ಕರ್ ಹಾಂಚೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಆನಿ ಮೆಚ್ವಣಿ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲಾಕ್. ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದೊಡ್ತೆಂ ಪದ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್‌ಯಿ ಮೆಳ್ಳೊ ತಾಕಾ. ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಚಲೊವ್ಪಿ ಆದಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ನಿಹಾಲಾಚಾ ಮುದಿಯಾಳ್ಯಾ ಕೆಸಾಂವಿಶಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿಂವಿಶಿಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ತುಕ್ಲಾಯ್ತಾಲೊ.

ಏಕ್ ವರ್‍ತೊ ಅವ್ಕಾಸ್

ಹ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಪಯ್ಣಾರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಜೊಡ್ಲಲೊ ಅನುಭವ್ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ ಅಶೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾ:
ಚಡುಣೆ 9 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್-12 ಸಂಗೀತ್ ಪಯ್ಣಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಬ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಅಡಿಶನ್ ಸರ್‍ತೆರ್ ಹಿಮೇಶ್ ರೆಶಿಮ್ಮಿಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಪದ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಪದ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲಾಂ, ವೆಗಿಂಚ್ ತೆಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪದಾಕ್ ಭೋವ್ ಸೊಬಿತ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಯೋಜನ್ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಗಾಯ್ಲಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಪದ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲಾಂ. ಮ್ಹಜಾ ಸಂಗೀತ್ ಪಯ್ಣಾಚಾ ಸುರ್‍ವೆರ್‌ಚ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಜಿಣಿಬರ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತಸಲೊ.
 
ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮ್ಹಜಾ ಮೊಗಾಚೊ ಗಾವ್ಪಿ. ಹಾಂವ್ ತಾಚೊ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿಂದಿಂತ್  ಶಾರೂಕ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್  ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಪುನಿತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಆನಿ ದರ್‍ಶನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಆಸಾ.

ಯೆದೊಳ್ ಹವ್ಯಾಸಿ ಗಾವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಏಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಗಾವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾಂವಾಡ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚಾಕ್ ಕಸ್ಲೊಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

ಮಾನ್- ಸನ್ಮಾನ್

ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊಚೊ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೊ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ:
ನಿಹಾಲಾಕ್ ತಿನಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ನಿರೀಕ್ಶಾ ದವರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೃಪ್ತಿ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ಲಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಸಲಿಚ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ, ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಶಂಶಾ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ. ಸಂಗೀತಾಕ್ ಭಾಸ್, ಧರ್ಮ್, ಜಾತ್, ಕಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೇದ್‌ಬಾವ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್  ಆಮ್ಕಾಂ ಹಿಂದು, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲೊಕಾಂಥಾವ್ನ್‌ಯಿ ಬರೊಚ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ಳಾ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸಿಜಿ ತರ್‍ಫೆನ್ ಬಿಸ್ಪಾಚಾ ನಿವಾಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ.ಮಾ.ದೊ. ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸಿಜಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ.ಮಾ.ದೊ. ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ, ಅಲಂಗಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಿವಿದ್ ಫಿರ್‍ಗಜಿಂನಿ, ವಿವಿದ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ, ವಿವಿದ್ ಸಮುದಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ವಿವಿದ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್‍ಯಾಂನಿ, ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ, ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಭಯ್ಣಿಂನಿ  ಆನಿ ಲಾಯಿಕಾಂನಿ  ನಿಹಾಲಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಕಮಿಶನರೆಟ್ ಸಭಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪೊಲಿಸ್ ಕಮಿಶನರ್ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಹಾಣೆಂ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊಸಂಗಿಂ ತಾಚೊ ಡ್ಯಾಡಿ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೊಕ್‌ಯಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.  
ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್‍ಲ... ಇತ್ಯಾದಿ ಟಿವಿ ಆನಿ ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲಾಂನಿ; ಉದಯವಾಣಿ, ಮೆಂಗಲೋರಿಯನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿಂನಿ; ವಿವಿದ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂಚಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ದಿಲೊ. ಸಬಾರಾಂನಿ ನಿಹಾಲಾಚಾ ಘರಾ ವಚುನ್‌ಯಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಹರ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ನಿಹಾಲಾಚಿಂ ಸಂದರ್‍ಶನಾಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಾ.ದೊ. ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್‍ಟಿಸ್ ಜೆ.ಸ. ಹಾಣಿಂಯಿ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸಾರಂಗ್ ರೇಡಿಯೊಚ್ಯಾ ಮಾ. ದೊ.ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಟಿವಿ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ನಿಹಾಲಾಸಂಗಿಂ ಪೋನ್-ಇನ್ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮಾಂ ಚಲಯ್ಲಿಂ.

ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಡಿತ್

ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿಚ್ಯಾ ಡೊ. ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾಚಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್ 54 ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ನಿಹಾಲಾಕ್ ಪುರ್‍ಶಾಂವಾರ್ ಕನ್ನಡ ಭವನಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್  ವ್ಹರುನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸನ್ಮಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಡಿತ್ ಮ್ಹಣಜಾಯ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಅಸಲೊ ಮಾನ್-ಸನ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಾ. 54 ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಫುಡೆಂ ಸರುನ್  ನಿಹಾಲಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮಹಾ ಘಡಿತ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರೊಂಚೆ ತಸಲೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹೆರಿ ತಾವ್ರೊ. ಹೊ ಏಕ್ ಸರ್ವ್‌ಕಾಳಾಚೊ ದಾಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್‍ಯಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಪ್ರಾಸ್  ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.


 ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ನಿಹಾಲಾನ್ 'ಆಕೇಲೆ ಹಮ್ ಆಕೇಲೆ ತುಮ್...ಐ ಲವ್ ಯೂ ಡ್ಯಾಡಿ', 'ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ ಮೊಗಿಂಕ್ ಖುಶ್ ಕೆಲೆಂ. ಡೊ. ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾಚಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಭಾಶಣಾಕ್ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್, ಆಪುಣ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ ಟೋಪ್-6 ಸ್ಪರ್‍ಧಿಕಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲುನ್ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿಂತ್  ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್‍ಯವಳ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್‍ತಲೊಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ನಿಹಾಲ್.

ಸಂದೇಶ್

ಲಗ್‌ಬಗ್ ಧಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಶೆವೊಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಕಾ ತಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್‍ದ್ಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾಲೊಂ. ಹರ್ ಎಕಾ ಸ್ಪರ್‍ದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಶಿಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಸಾದನ್ ಕರುನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡಿಜಾಯ್ ತರ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂನಿ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಶೆವೊಟ್ ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರಿಜಾಯ್.
 
ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಜೊ ಡ್ಯಾಡಿ. ತೊ ಬರೊವ್ಪಿ, ಕವಿ, ಪದಾಂ ಘಡ್ಪಿ ಆನಿ ಗಾವ್ಪಿ. ಶಿವಾಯ್ ಅಲಂಗಾರ್ ಇಗರ್‍ಜಿಂತ್ ಕೊಯರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿತಾಲೊ. ಘರಾಚ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಖೆಳೊನ್ ತೊ ಕಂತಾರಾಂ, ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂಚೆಂ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ತೀನ್ ಚಾರ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಸಂಗೀತಾಚಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲೊಂ.

ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಹಾಂವೆಂ ಸಬಾರ್ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್‍ದ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಜೀಕ್ ಆನಿ ಸಲ್ವೊಣ್ - ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂಯ್ಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾದನ್ ಆನಿ ಪ್ರಯತನ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಂನಿ ಕರ್‍ನಾಟಕಾಚಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಜಾಯ್. ಫುಡೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್-13ವ್ಯಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೊಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್-12 ಹ್ಯಾ ಸೀಜನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂಯಿ ಗಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಲೊ. ತವಳ್  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕರ್‍ನಾಟಕ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾವ್ಪಿ ವ ಗಾವ್ಪಿಣಿಸಂಗಿಂ ದೊಡ್ತೆಂ ಗಾಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ರಾಕುನ್ ರಾವ್ತಾಂ.

ಅಭಿನಂದನ್

ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ ತಸಲ್ಯಾ ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ವೇದಿರ್ ಚಡೊನ್ ಅಂತರ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊಕ್ ಜಾಂವ್, ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಕಸಲಿಚ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ನಾ. ಸದಾಂಚೆಪರಿಂಚ್ ತಾಂಚೆಥಂಯ್ ಸಾದೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ತೆಚ್ ಶೆಗುಣ್ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ ಥಂಯ್‌ಯಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. 

ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚಾ ವೇದಿರ್ ಪರ್‍ಜಳೊನ್ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಕೋಂ ಲಾಕ್ ಲೊಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಜೊಡುನ್ ಕರ್‍ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಮಾನ್ ಆನಿ ಗವ್ರವ್ ಜೋಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್. ನಿಹಾಲಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ತೆದೊ ವ್ಹಡ್ ಮಾನ್, ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಿಂಚೊ ಮೋಗ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್  ಯೆದೊಳ್ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾ.

ನಿಹಾಲಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಥಾವ್ನ್ಂಚ್  ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಫುಡೆಂ ಸರುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಥರಾಚೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಚೊ ಪೋಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ  ತಾಚಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಆನಿ ಹೆರಿ ತಾವ್ರೊ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾ ತರ್‍ಫೆನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ. 


Tags:  Nihal Tauro, Indian Idol 12, Konkani Singer, Konkani Singing, CGS, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE