web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್: ಏಕ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಭೆಟ್


ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ರಾಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಫೊರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಾರ್ brisk walk ಕರುನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ತ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಆಮಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಣೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಜಿವಾನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಶಿರ್ಪುಟೊ, ಆರ್ವಾಸ್ ಖಡ್ಡೊ. ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ವೋಕ್ಲ್. ಕಾತಿನ್ ಗೊರೊ ಸೊಬ್ಚೊ ತೊ ಸುರುಪಾಯೆನ್ ಪಕ್ಕಾ ಮೆಂಗ್ಳೂರಿ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಆನಿಕೀ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಶೆಂಭರ್ ಠಕ್ಕೆ ಪರ್ಬು ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಹೆಣೆ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಮೂಳಾಚಾ ಬ್ಯಾಂಕಾನಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಆಸ್ತಾಲೆಚ್. ಹೊ ವೆಕ್ತಿಯೀ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಬೇಂಕ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಆಸ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿಂ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ಪುಣ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಇಗರ್ಜಿಂತ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಸನಾಂತ್, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಿ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರಿಂ ದೋನ್ ಕೊಪೆಲಾಂ ಆಸುಲ್ಲಿಂ. ಭಿತೆರ್ಲ್ಯಾ ಮಾದ್ರಿಂಚೆ ಏಕ್. ಹಾಂಗಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮೀಸ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ತರ್, ದುಸ್ರೆಂ, ಜೆಜ್ವಿತಾಂಚಾ ಸಾಂ. ಜುಜೆಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೀಸ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಕನ್ನಡ. ಆಮಿಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಕೊಪೆಲಾಕ್ ವೆತಾಲೊ. 

ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲಿ ಏಕ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಪೋಟಕ್ ವಿಷಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ಚಿಕ್‌ಮಗಳೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಭಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಹಾಸನಾಂತ್ ಬಹು ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಚಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಊಂಚ್ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಚೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಆಮ್ಚಾಕೀ ಕಿತ್ಲೇಶ್ಯಾ ದಶಕಾಂ ನಂತರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಜೂನೀ 'ನವೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್' ತಶೆಂ 'ಗವ್ಡೆ' ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾನಿಂ ಅಪಹಾಸ್ಯ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆತಾಂಯ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ! ಅಶೆಂ 'ಕೊಂಕಣಿ' ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಚೆ ಶೋಷಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್! ಆಶೆಂ, ಇಗರ್ಜಿಚಾ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಸ್ಥಾನ್, ಏಕ್ ಕಂತಾರ್ ವ ಖಾಸ್ಗಿ ಮೀಸ್ ಯೀ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲೆ. 

ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಉರ್ಭೆವಂತ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನಿಂ ಮೆಳೊನ್ 'ಹಾಸನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಚಾಲನ್' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಘ್ ಉಗಡ್ಲೊ. (ತೊ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್೦ಚ್ ಫಾಸ್ಳೊನ್ ಗೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ವೆಗ್ಳಿ!) ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಬಾಬ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಚಾಲನಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸಾಂಚೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್, ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಾ ಆಶ್ರಯಖಾಲ್, ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಾ ಸಂಪವ್ಣೆ ದಿಸಾ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ವಾಂಟ್ಚಾ ದಿಸಾ, ದೊಗಾಂ ಸ್ಥಳೀಯ್, ಏಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಜಿಎಸ್ಬಿ ಸಾಧಕಾಂಕ್‌ಯೀ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ. ಜಿಎಸ್ಬಿ ಸಮುದಾಯ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸದಾಂ ಮ್ಹಜಾ ವಸ್ತೆ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ಚಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ವೇದಿರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಅಜಾಪ್ಲೊಂ. ಹೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಕೋಣ್, ಹಾಂಗಾ ಕಸೊ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ.

ವೇದಿಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಾಧಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ಆಮ್ಚಾ ಘರಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸದಾಂನೀತ್ Walk ಕರುನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ತೊ ವೆಕ್ತಿಯೀ ಆಸ್ಲೊಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಚಕಿತ್ ಜಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ವ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕೀ ತೊ ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ನಿಮಾಣೆ ತೊ ವೆಕ್ತಿ, ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್, ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊಂ. 

ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಧರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಥಾವ್ನ್ 'ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿರಪರಿಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಹೊ ಕಸೊ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ.  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ನಂತರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊಂ. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಂ ತಾಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ..  ತಶೆಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸದಾಂಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ತೊ Casually ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಉಲವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ. ಅಭಿಮಾನಿಕ್ ತುಂ ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಕುತೂಹಲ್ ತಾಕಾಯೀ ನಾತ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಚಿಕ್ಕೆ ನಿರಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊಂ. 

ಬೋವ್ಶಾ 1987 ನಂತರ್ ಮ್ಹಜಿ ಅನುವಾದಿತ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ 'ಮಿತ್ರ್' ಹಫ್ತಾಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಹಾಂವೆ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತ್ಯಾ'ಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕಚ್ ತುಟ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸುಮಾರ್ 2005 - ತ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹಾಸನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾ, 'ರಾಕ್ಣೊ' ಪತ್ರಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಬರ್ದಸ್ತೆನ್ ವರ್ಗಣಿದಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಹಾಂವ್ ವಾಚ್ಪಾ ಪಿಸೊ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ವರ್ಗಣಿ ಬಾಂಧ್ಲೆಲ್ಲೊ ರಾಕ್ಣೊ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಬರೊ ಲಾಗ್ಲೊ. ಅನುವಾದ್ ಕರ್ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಪಿಸಾಯ್ ಸುಟೊಂಕ್ ನಾತ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. O'Henry ಚಿ Last Leaf ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ತರ್ಜುನ್ ರಾಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ಲಿ. ತಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತಚ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಹಾಂವೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾಯಾಮ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಆಸೊಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲಿ. 
   
ವಯ್ಲ್ಯಾ ಘಟನಾ ನಂತರ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಮ್ಹಜಾ ಬಿಡಾರಾ ಮುಕಾರ್‌ಚ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ನ್ ವೆತಾಲೊ ತರೀ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ಗೆಲೊಂ ನಾ. ಧೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ನಂತರ್ ತೊ ದಿಸಾನಾ ಜಾಲೊ. ಬೋವ್ಶಾ ವಾಕಿಂಗಾಕ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಕಾ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲೊಂ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಫ್ರೊ. ವಲ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಕೀ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೀ ವ ಗುಜರಾತ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್. 

ಹೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಫ್ರೊ. ವಲ್ಲಿಚಾ ಪೂತಾಚೊ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಹಾಸನ್ಚೊ ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ತಾಂಗೆರ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸೆಂವ್ಚಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ವಲ್ಲಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿತೆರ್ ಅಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಕೂಡಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚಾ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಚಾ ಹಾಜ್ರೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಕಿತ್ ಕೆಲೆಂ!
 
"ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರ್ತೊಲೊಯ್ ನ್ಹಯ್? ಅಳೆ ಹೊಚ್ ತೊ." ವಲ್ಲಿನ್ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ.
 
ಬೋವ್ಶಾ ಏಕ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಸೆವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಖುಶಾಲಿ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ತಾಚಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲಿ ಗಂಭೀರತಾ ಜಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮಿಯತಾ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ನಂತರ್ ಆಮಿಂ ಕೆದ್ನಾ ಕೆದ್ನಾ ಭೆಟ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಚಾ ವಾಕಿಂಗಾಚಾ ವಾಟೆ ಬಗ್ಲೆನಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್‌ಯೀ ಆಸುಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಕೆದ್ನಾ ಕೆದ್ನಾ ವಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಲವ್ನ್ ವೆತಾಲೊ. ಹಾಂವೆ ಹಾಳೂ ತರೀ ಧಾ ಬೊಟಾಂನಿಂಯ್ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, "ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾ ಬೊಟಾಂನಿಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಯ್ನಾ ಸಾಯ್ಬಾ! ಹಾಂವೆ ಎಕಾಚ್ ಬೊಟಾನ್ ಕುಟ್ಟುಂಚೆ!" ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. 
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಕುರ್ಕುರಿತ್ ಗಜಾಲಿ ತಶೆಂ ಸಾಹಿತಿಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. 

ತೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ದಫ್ತರ್‌ಚ್ ತಾಚೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ತೊ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಗುಪ್ತಚಾರ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಣೆ ಅನಾಮಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಅವಶ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಅಪ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಾ ಪೊಲಿಸ್ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್. 
ತೊ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಖಾಣಾ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ಮೀತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೊ. ದೈಹಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿಟ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. 

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಕ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ತಾನಾ 'ಕಿಟಾಳ್' ಸಂಪಾದಕ್ ಹೆಚ್ಚೆಮಾನ್ ತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಮಟ್ವೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತೊ ಸುರ್ವೆರ್ ನಾರ್ಗಾಲ್ಲೊ. ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಯೋಜಕಾಂಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತರೀ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲೊ. 

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಚಿ ಸಾಹಿತ್ ಕೃಶಿ ಬೋವ್ ಅಗಾಧ್. ತಾಣೆ ಎಕಾ ಪಾಟ್ ಏಕ್ ಫಾಯ್ಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ದಾಕಾಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೊಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಣೆ ಕಸಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಲಿಕ್ಲಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ತಾಚಾ ಜಿಬ್ಯೆಚಾ ತುದಿಯೆರಚ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಬೋವ್ಶಾ ತಾಣೆ ರಚ್ಲೆಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚಾ ತಾಂಕಿಕ್ ಮಿರ್ವಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆಂ. ಅಪ್ರಕಟಿತ್ ಬರ್ಪಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾಯೀ ತಾಚಾ ಜಿಬ್ಯೆಚಾ ತುದ್ಯೆರ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. 
"ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಬರಂವ್ಚೆಂಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ ಸಾಯ್ಬಾ. ತರೀ... ಬರಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಪಳೆ ಖೊರೊಜ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ಬರಿಂ. ಖೊರ್ಪಿಲ್ಲೆ ಬಗಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ!" ತಾಚಿ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆದ್ನಾ ತೆದ್ನಾ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾತ್. 

ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ರಾಂದುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಳ್ಚೆ ಭಾಜಿಯೆಚಾ ನಿಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಅಯ್ದಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಮ್ಹಜಾ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಅಪ್ಣಾಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವರ್ಗ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಡುಪಿಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ದೇಶಾಂತರ್ ಭಂವೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ನಿಮಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ವರ್ಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಉಡುಪಿಂತ್ ಆಸ್ತಾ ವರೇಗ್ ಕೆದ್ನಾ ಕೆದ್ನಾ ಫೋನ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದ್ಲೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಕ್ ಪಳೆಲೊ. ತೊ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕರಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಬಿರ್ಮತ್ ಮಸ್ತು ಭಾಗ್ಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫ್ರೊ. ವಲ್ಲಿನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ .

ಖಾಣಾ ಜೆವ್ಣಾಂತ್, ಶಿಸ್ತ್, ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರುನ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಜಿವಾಂತ್ ಎಕಾ ನಮುನ್ಯಾಚೊ ವಿಷಾದ್ ಭಗ್ಲೊ.

ಅಕ್ರೇಕೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವೆಲ್ಲೆಂ. ಆದೇವ್ಸ್, ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್.

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ : ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೇನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್

Tags:  Herolpiyus, Pius Gratian, GW Carlo, Hassan, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE