web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಉದೆಂತಿಚೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

ಮನಿಸ್ ನಾಗರೀಕತೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಶತಕಾಂನಿಂ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ವಿಜ್ಞಾನ್ ದರ್ಶನ್ ಹರ್‍ಯೆಕಾಂತ್‌ಯಿ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಾಂತ್, ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಭಾಸ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ಥಾನ್-ಮಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪೂಜಾ, ಯಜ್ಞ್-ಯಾಗ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾಕ್, ಮನ್ಜಾತಿಂ ಪ್ರಾಸ್ ಸಕಯ್ಲೊ ಮಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಕ್ರಿ.ಪೂ. 550 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಹಾವೀರ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ಆನಿ ತಾಣಿ ಅಹಿಂಸೆಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಜೈನ್ ಧರ್ಮ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 563 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗೌತಮ ಬುದ್ದ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ನ್ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಭಾಸ್ ಪಾಲಿಂತ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಮೌರ್‍ಯ ಕುಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ್ ಹ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಮತಾಂತರ್ ಜಾವ್ನ್, ಹೆಂ ಧರ್ಮ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲೆಂ. ಹಾಚೆಂ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಉಣೆ ಜಾಲೆ. ತಿಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಸನಾತನ್ ಧರ್ಮಾಂತೀ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮನ್ಜಾಂತೆಂಚಿ ಬಲಿ, ಮಾಸಾ ಜೆವಾಣ್ ಸಾಂಡುನ್ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಜಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ (ಆತಾಂಚೆಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಆನಿ ಕೇರಳಾ) ಮೌರ್‍ಯ ವಂಶಚಾ ಪಡ್ಣೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಾತವಹನಾ ರಾಯ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಯ್ತಾಲೆ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾರ್ ಆಕಾಶ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ನಾಚ್ ಕಲಾ ಹಾಂತುಂ ವಿಶೇಸ್ ವಾಡಾವಳ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಜಾಲಿ. ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಂತ್ ಏಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ್ ಆಸೊನ್, ಧರ್ಮವಿಶಿಂ, ದೆವಾವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ, ವಿಚಾರ್-ವಿನಿಮಯ್ ಚಲಾಯ್ತಾಲೆ. ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆ ಏಕ್ ಬಂದರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್, ರೋಮ್, ಗ್ರೀಸ್, ಈಜಿಪ್ಟ್ - ದೇಶಾ ಸಂಗಿಂ ವ್ಯಾಪಾರ್- ವೈವಾಟ್ ಚಲ್ತಾಲೊ.

ದಶೆಂಬರಾಚೊ ಕಾಳ್ ತೊ, ಸಾಂಜೆಚಾ ವೇಳ್, ಪಡ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ಮೊಳ್ಬಾರ್, ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ದಿಸ್ಲೊ ಆನಿ ಹೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

"ದಿಸಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ಉದೆಲಾಂ. ಕಿತೆಂಗಿ ವಿಶೇಸ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಕೋಣ್‌ಗಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್ಲಾ ಜಾಯ್ಜಾಯ್" ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚೊ ಪಂಡಿತ್ ಆರ್‍ಯಭಟ್ಟ.

"ನೆಕೆತ್ರ್ ಪಡ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪಡ್ಲಾಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲಾ ಜಾಯ್ಜಾಯ್" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬುದ್ದಿಷ್ಟ್ ಪಂಡಿತ್.

"ಆಮ್ಚಾ ಧರ್ಮ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಪ್ರಕಾರ್, ಜುದೆವ್ ಪರ್ಜಾ ಆತಾಂ ರೋಮಾಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಆಸಾ. ಪರ್ಜೆಕ್ ರೋಮ್ ಆಡಳಿತ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಸಾ. ತೊ ಹೊಚ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಪುರೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜುದೆವ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಿ.

"ಆಮಿ ವಚೊನ್, ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಮೆಳಾಜಾಯ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಧರ್ಮಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆರ್‍ಯಭಟ್ಟ.

"ವ್ಹಯ್, ಆಮಿ ಥಂಯ್ ಯಾ....'' ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಂಪ ಕುಮಾರ್.

"ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಕಸೊಯೀ ಮೂಸಾ ಆಸಾ. ಆಮಿ ವೆಗಿಂಚ್ಚ್ ಯಾ......" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬುದ್ಧಿಷ್ಟ್ ಪಂಡಿತ್.

"ಹಾಂವ್‌ಯಿ ತುಮ್ಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆತಾ. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯೊ ಬೊಟಿ ಎಜಿಪ್ಟಾಕ್ ಆನಿ ರೋಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯೊ ವಚೊನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ತ್ಯೊ ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚೊ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೂಸಾ, ಜುದೆವ್.

"ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಬಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜನೆರಾಂತ್ ಬೊಟಿ ಸುಟ್ತಾತ್ ಆಮಿ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಚಲೊನ್ ಯಾ..." ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಂಪ ಕುಮಾರ್.

ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ರುಪೆಂ ಆನಿ ಥೊಡೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆರ್‍ಯಭಟ್ಟ, ಪಂಪ ಕುಮಾರ್ ಆನಿ ಬುದ್ದಿಷ್ಟ್ ಪಂಡಿತ್, ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಬಂದ್ರಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೆ. ಜುದೆವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೂಸಾ ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ಸಂತೊಸ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಕೈರೊ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಟಿ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್, ರುಪೆಂ, ವಸ್ತುರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ವೆಪಾರಿಸ್ತಾಂನಿ ಆನಿ ರಾಯನ್ ಘೆವ್ನ್, ಪಾಟಿಂ ಮಿರಿಂ, ಎಳೊ, ಕಾಫಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಭರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬೊಟಿಗಾರ್ ಎಜಿಪ್ತಾಚೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಮೂಸಾಕ್ ಯೆತಾಲಿ. ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೂಸಾ ಬೊಟಿಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಕ್,
"ಥಂಯ್ ಪಳೆ, ಪಡ್ಲಾ ಕುಶಿನ್, ಹ್ಯಾ ದನ್ಪರಾಂ ಸಯ್ತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ನವೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್. ಪಡ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ತೆಂ ಆಸಾ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜುದೆವಾಂಚೊ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಜಲ್ಮಾಲಾ. ತಾಕಾ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಆಮಿಂ ತುಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆವ್ಯೆತ್‌ಗಿ?" ಬೊಟಿಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾನ್ ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಆಜಾಪ್ ಜಾಲೆಂ.

"ಜಾಯ್ತ್ ಯೆಯಾ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಬರೊ ಸುತಾರಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಎಜಿಪ್ತಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಚಾರ್ ಮಹಿನೆ ಲಾಗ್ತಾತ್. ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೊಟಿಚ್ಯಾ ಪೆಳ್ಯಾಕ್, ಬುರಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಧೈರಾಕ್ ಏಕ್ ಸುತಾರಿ ಜಾಯ್ಜಾಯ್....." ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ಜಾಣಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರಾಂತ್ ಸುತರ್‍ಯಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲೊ. ದೋಗ್-ತೇಗ್ ಜಣ್, ಭಾಂಗಾರ್-ರುಪೆಂ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲೆ. ರಮೇಶ್ ಆಚಾರಿ, ಪಯ್ಣಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಒಪ್ಲೊ. ಭಾಂಗಾರ್-ರುಪೆಂ ತಾಣೆ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. "ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಮೆಸ್ಸಿಯಾಕ್ ಪಳಯ್ಜಾಯ್...." ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಗರ್ಜೆಂಚಿ ಸಾಹೆತ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆತ್ಲಿ. ಜನೆರಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಣ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ವಿಶಾಲ್ ಸಮ್ದಿರಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ಬೋಟ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾಲಿ. ರಾತಿಕ್ ತಾಂಕಾಂ, ನೆಕೆತ್ರ್ ವಾಟ್ ವ್ಹರ್‍ಚ್ಯಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತೇಗ್ ಜಣಾರಿ ದೆವಾ ವಿಶೆಂತ್, ನೆಕೆತ್ರಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾಲೆ. ಪೂಣ್ ರಮೇಶಾಕ್ ಏಕ್‌ಯಿ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲೆಂ.

ಎಪ್ರಿಲಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಹಪ್ತೊ ಯೆತಾನಾ, ಬೋಟ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಚ್ಯಾ ಜೆಡ್ಡಾ (Jeddah) ಶ್ಹೆರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲಿ. ಜೆಡ್ಡಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚಾ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಲೆಂ, ಏಕ್ ದೋಣ್ ಬುಡೊಂಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತೇಗ್ ಪಯ್ಣಾರ್‍ಯಾಂನಿಂ ಹಾಕ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಚಿ ಆಯ್ಕಾತಾಲಿ.

"ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಬಚಾವ್ ಕರ್‍ಯಾಂ. ಬೋಟ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ವ್ಹರ್‍ಯಾಂ......"ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿ ರಮೇಶಾನ್. 

"ಅಸಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಬೋಟಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾವೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಎಜಿಪ್ತಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ನಾ...." ಮ್ಹಣಾಲೊ ಧನಿ.

"ಆಮಿ ಶೀದಾ ಯಾ. ತೆ ಖಂಚ್ಯಾ ಜಾತಿಚೆ ತೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಅಶುದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ್. ...." ಮ್ಹಣಾಲೆ ಜಾಣಾರಿ.

"ತುಮಿ ಕೊಣ್‌ಯಿ ತಾಂಕಾಂ ಆಪಡ್ನಾಕಾತ್. ಹಾಂವ್ ಆಪಡ್ತಾ. ತಾಂಕಾಂ ಬಚಾವ್ ಕರ್‍ಯಾಂ..." ರಮೇಶಾನ್ ಪರಾತ್ತಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಧನಿ ಒಪ್ಲೊ ಆನಿ ಬೋಟ್, ಬುಡೊಂಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಣಿ ಸರ್ಶಿಂ ಹಾಡ್ಲಿ. ರಮೇಶ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಉಡ್ಲೊ ಆನಿ ಎಕೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಹಾಡುನ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕುದ್ರ್ಯಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್‍ಲೆಂ. ತಾಂಚಿ ಬೋಟ್ ಮೋಡ್ನ್ ಕುದ್ರ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್‍ಲಿ. ತೇಗ್‌ಯಿ ಆಕಾಂತಾನ್ ಭರೊನ್, ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಜೀವನ್ ಮರ್ಣಾ ಮಧೆಂ ಝಜೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

"ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಆಮಿ ಬಚಾವ್ ಕರಿಜಾಯ್. ತುಮ್ಚೊ ಆದಾರ್ ಜಾಯ್....." ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಮೇಶ್. 

"ಹೆ ಪಳಯ್ತಾನಾ, ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯ್ ಜಾತಿಚೆ ತಸೆ ದಿಸ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ತಾಂಕಾ ಆಪಡ್ನಾಂವ್. ಜರ್‍ತರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಣೀ ಎಕ್ಲೊ ಮರಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಅಶುದ್ಧ್ ಜಾತಾಂವ್." ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆರ್‍ಯಭಟ್ಟ.

"ತಾಂಕಾ ಸಮಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಲಾಗ್ತಾತ್ ತೆ ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ ತುಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂಗಿಂ ಯೇ ವಾ ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್ ರಾವ್, ವಿಂಚವ್ಣಿ ತುಜಿ...," ಮ್ಹಣಾಲೊ ಧನಿ. ಬೋಟ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ತಾಕಾ ರಮೇಶಾಚಿ ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

"ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್, ತುಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್ ರಾವ್ ಆನಿ ಸುತಾರ್‍ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾ....." ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ರಿತಿರ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ ಜಾಣಾರಿ.

"ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್ ಪಾವ್ತಾಂ. ಮರ್‍ತೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಸೊಡ್ನ್ ಜರ್‍ತರ್ ಹಾಂವ್ ಮೆಸ್ಸಿಯಾಕ್ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ..." ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಮೇಶ್, ಬೋಟ್ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲಿ.

ರಮೇಶಾನ್, ತಾಂಚೆ ಉದಾಕ್ ವೊಂಕಾಯ್ಲೆಂ. ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಮತಿರ್ ಆಯ್ಲೆ. ಬೊಟಿಕ್ ಬುರಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಿ ಬುಡೊಂಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ರಮೇಶಾಕ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ. ತಾಣೆ ತಾಂಚಿ ದೋಣ್ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಿ.

ತಿ ರಾತ್, ತಾಣಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕುದ್ರ್ಯಾರ್ ಖರ್ಚಿಲಿ. ರಮೇಶಾಕ್ ತಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಯೆನಾತ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ರಮೇಶಾಚಿ.

"ತುಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆ..." ಹಾತ್ ಭಾಶೆನ್ಂಚ್ ತಾಣಿ ರಮೇಶಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಅರ್ಥ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹಾತ್ ಭಾಶೆನ್ಂಚ್ಚ್ "ಹಾಂವ್ ಯೇನಾ, ಮುಕಾರ್ ವೆತಾಂ" ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತೆ ತೇಗ್‌ಯಿ ದುಸ್ರಿ ಏಕ್ ಬೋಟ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರಾವ್ಲೆ. ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾಂ ಜೆಡ್ಡಾಕ್ ವೆಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಬೋಟ್ ತೆಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ತೆಗಾಂನಿ, ಉಪ್ಕಾರಿ ಕಾಳ್ಜಾನ್, ರಮೇಶಾಕ್ ಬೊಟಿಕ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾವಾಂಕ್ ಗೆಲೆ. ಜೆಡ್ಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ರಮೇಶ್, ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಗೆಲೊ. 

ರಮೇಶಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಜಾಣಾರಿ ಎಜಿಪ್ತಾಚ್ಯಾ ಕೈರೊ ಥಾವ್ನ್ ಬೆತ್ಲೆಮಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ. ಥಂಯ್ ಹೆರೊದ್ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ರಾವ್ಲೆರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ರಾಯಾಲಾಗಿಂ
"ಜುದೆವಾಂಕ್ ರೊಮಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಂವ್ಚೊ ರಾಯ್ ಖಂಯ್ ಜಲ್ಮಲಾ?" ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆ. 

"ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ತೇಗ್ ಜಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಂತ್, ಗೊರ್‍ವಾಂಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಬೋವ್ಶಾ ದೊಂಗ್ರಾ ಸುವಾತೆರ್ ಆಸಾಜಾಯ್. ತುಮಿ ವಚೊನ್ ಸೊದ್ನಾ ಕರಾ, ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಂಗಾ. ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ. ಎದೊಳ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಕಾಂಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಜಾಯ್ಜಾಯ್......." ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಾಯ್.

ಚವ್ಗ್‌ಯಿ ಜಣ್ ಮುಕಾರ್ ದೊಂಗ್ರಾ ಕುಶಿಂ ಗೆಲೆಂ. ವೆತಾನಾ, ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಮಹಾನ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಲ್ಮಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಗೊರ್‍ವಾಂಚ್ಯಾ ಖಾವ್ಣೆರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾರಿ, ಬಿರ್ಮತ್ ಪಾವೊನ್ ಎಕಾ ವಿಧ್ವಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಆನಿ ತಿಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಹಿ ಖಬಾರ್, ಥಂಯ್ಚಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿಂ ಮೂಸಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಥಂಯ್ಚೊ ಲೋಕ್, ಹೆಂ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಮುಕಾರ್ ರಾಯ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮೂಸಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ.

"ಆಮಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್, ಕಷ್ಟ್-ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್‌ಯಿ ಖಬಾರ್ ನಾ, ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ......." ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೂಸಾ.

ಚವ್ಗ್‌ಯಿ ಜಣ್ ಬಾಳೊಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೆ. ಬಾಳ್ಶೆ ಆಟ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದಿಮ್ಗುರೆಂ ಹಾಸೊನ್, ಹೆವ್ಶಿನ್-ತೆವ್ಶಿನ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಬಾಳ್ಶಾಚಿ ಆವಯ್ ತಾಕಾ ಪಳೊವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಲಿ. ಬಾಪಯ್ ಹಾತ್ ಉಸೊವ್ನ್ ಧರ್ನ್, ಬಾಳ್ಶಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿಂ ಆಪಯ್ತಾಲೊ. ಚವ್ಗ್‌ಯಿ ಜಣಾಂನಿ ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಉಕ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. 

"ಹೊ ಬಾಳ್ ವರ್ತೊ ರಾಯ್ ಜಾತಾಲೊ. ಖೊಟ್ಯಾಚೆಂ ನಾಸ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ" ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆ ಹಾತ್ ಪಳೊವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆರ್‍ಯಭಟ್ಟ. ಆವಯ್‌ಲಾಗಿಂ ತೊ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಘಡಿ ವಿಚಾರ್‍ಲಿ ಪಂಪಾ ಕುಮಾರಾನ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಜಾತಕ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ.

"ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಆವ್ಕ್ ನಾ, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಧ್ಯತಾ ನಾ. ಖೊಟೆ ಮನಿಸ್ ತಾಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಡ್ತಾಲೆ. ಪೂಣ್ ತೊ ವರ್ತೊ ಜಾತಾಲೊ....."ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಂಪಾ ಕುಮಾರ್ ತಾಚೆಂ "ಜಾತಕ" ಪಳೊವ್ನ್.
ತೆ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆ. "ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲಾ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಆಜ್ ರಾವಾ...." ಮ್ಹಣಾಲಿ ಸ್ತ್ರೀ. ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ತಾಂಚೊ ಸತ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮೂಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೊ. ಹೆರ್ ತೇಗ್, ಗಾವಾಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ಎಜಿಪ್ತಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ರಮೇಶ್ ಆಚಾರಿ ಕಸೊಯಿ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವಾಟ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಬೆತ್ಲೆಮ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತವಳ್ ಸಗ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಳಾಪ್ ಆನಿ ರಡ್ಣೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ.

"ಹೆರೊದ್ ರಾಯಾನ್, ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್‍ಲಾಂ, ರಗ್ತಾಚಿ ವ್ಹಾಳ್ ಬೆತ್ಲೆಮಾನ್ ವ್ಹಾಳ್ಳ್ಯಾ....." ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

"ರಾಯ್ ಜಲ್ಮಲಾ ಖಂಯ್, ಜರ್‍ತರ್ ತೊ ದೆವಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ತಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ರಾಕ್ತಲೊ...." ಥೊಡೆ ಉಲಯ್ತಾಲೆ. ರಮೇಶಾನ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿಂ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಯಾರಿ ತಾಕಾ ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿ.

"ಕಾಂಯ್ ತಾಕಾ, ತಾಚಾ ಸೈರ್‍ಯಾಂ-ದಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ದವರ್‍ಲಾ. ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಪುರೊ...." ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೆ ಆನಿ ಥೊಡೆ. ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ತೊ ಬಾಳೊಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ರಮೇಶ್ ಜುದೆಯಾ ರಾಜ್ಯಚ್ಯಾ ಬೆಥನಿ, ಎಮ್ಮಾವ್ಯ್, ಜೆರಿಕೊ, ಎಫ್ರಾಯಿಮ್, ಅರಿಮಾತೆಮೊ, ಸಾಮಾರಿಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ತಸೆಂಚ್ಚ್ ಡಿಕಾಪೊಲಿಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಬೊಂವ್ಲೊ ಆನಿ ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಸೊಧಿಲಾಗ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಲಿಲೆಯಾಕ್ ವಚೊನ್ ಕಾನಾ, ಮಾಗ್ದಲಾ, ಕಪರ್ನಾಂವ್ ಗಾವಾಂನಿ ಭಂವೊನ್, ಆಕ್ರೇಕ್ ನಜರೆತಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಖಂಯೀ ತಾಕಾ ಮಹಾನ್ ಬಾಳ್ಕಾಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲಿ ನಾ. ಧೆದೆಸ್ಪೊರ್ ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್‌ಯಿ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ನಜರೆತಾಂಕ್ ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ಸುತಾರ್‍ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಸೊದಿಲಾಗ್ಲೊ. 

"ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಸುತಾರಿ ಆಸಾ, ಜೂಂವ್ ಆನಿ ನಾಂಗೊರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಭಾರಿ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್. ತಾಚೆಂ ಜೂಂವ್ ಭಾರಿ ಹಾಳೂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್...." ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಕ್ಲೊ. ರಮೇಶ್ ತ್ಯಾ ಸುತಾರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಪರಿಂ ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

"ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕರುಂಕ್ ಸುತರ್‍ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ರಾವೊಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ಜಾಯ್....."ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ರಮೇಶಾನ್. ಆಪ್ಣೆಂ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್‌ಯಿ ರಮೇಶಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ. ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ಖಬಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ದಿಲಿ. ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ದಾದ್ಲೊ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಳೊವ್ನ್ ಅಂಬೊರ್ ಪಿಕೊ ಹಾಸ್ಲಿಂ. "ತುಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ರಾವ್..... "ಮ್ಹಣಾಲಿಂ ತಿಂ.

ರಮೇಶ್ ಥಂಯ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ರಮೇಶಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪಳೊವ್ನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ತಾಂಚೆ ಗಿರಾಯ್ಕಿ ಚಡಾಲಾಗ್ಲೆ. ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಪರಿಂ ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಆನಿ ದೇಶಾಕ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ. ಭುರ್ಗೊ ರಮೇಶಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ. ಭುರ್ಗೊ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಲೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ಆವಯ್ಚಾ ಆನಿ ಬಾಪಯ್ಚಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ ದೊ-ದೋನ್ ವರಾಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ದಾದ್ಲೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ರಮೇಶಾನ್ ಆನಿ ವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹೆಲೊ. ನಜರೆತಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಜೂಂವ್ ಆನಿ ನಾಂಗೊರ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆತಾಲೆ.

ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಯ್ 26 ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿ. "ಆನಿ ತೀನ್ ವರ್‍ಸಾಂ, ಬಾಪಾಚಿ ಖುಶಿ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ವೆತಾಂ ಮಾಂ, ತುಕಾ ರಮೇಶ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೊ..." ಮ್ಹಣಾಲೊ ತರ್ನಾಟೊ.

"ಜಾಯ್ತ್ ಪುತಾ, ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಜಾಂವ್..." ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆವಯ್.

"ಥೊಡಿಂ ವರ್‍ಸಾಂ ಆವಯ್ಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್..." ಮ್ಹಣಾಲೊ ತರ್ನಾಟೊ.

ತರ್ನಾಟೊ ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ ತೆಂ ಆವಯ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾಚೆರ್ ತಿಕಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೀನ್ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ಘರ್‍ಚೊ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತೀನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆತಾಂ ವಿಶೇಸ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸಮಾಜಿಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಅನ್ಯಾಯಾವಿಶಿಂ ಖಠಿಣ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಆನಿ ಖಂತ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

"ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಮುಕೆಲಿ ವಿದ್ವಿಂಕ್ ಆನಿ ಅನಾಥಾಂಕ್ ಗಿಳ್ತಾತ್...." ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ರಾಗ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

"ದೆವಾಚೆಂ ಘರ್ ಕೆಲಾಂ ವ್ಯಾಪಾರಾಚೆಂ ಥಳ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ನಾ...." ರಮೇಶಲಾಗಿಂ ಆನಿ ಅವಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ.

"ಆಪುಣ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕುಳಿಯೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಂಕಾರಾನ್ ಭರ್‍ತಾತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೀಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾತ್...." ಕಳ್ವಾಳ್ಯಾಚೆಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲಿ.

"ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಸತ್, ನೀತ್ ಸಮಾನತಾ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಹಾಡುನ್ ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ....." ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಆವಯ್‌ಲಾಗಿಂ.

"ಚಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವ್ ಪುತಾ, ಭಾರಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಮನಿಸ್ ತೆ..." ಚತ್ರಾಯಿ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಆವಯ್ನ್.

ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ. 30 ವರ್‍ಸಾಂ ಭರ್‍ತಾನಾ, ಘರ್ ಸಾಂಡುನ್ ತೊ ಗೆಲೊ. "ಘರ್ ಆನಿ ಆವಯ್ಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್...." ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ರಮೇಶಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ರಮೇಶ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್, ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೇಂಪಾನ್ ರಮೇಶಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. "ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಜೆಜುನ್ ಉದಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ. ಕುರ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ದಿಲಿ. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೀವ್ ಕೆಲೆಂ...." ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ರಮೇಶಾಕ್ ಆಜಾಪ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. "ಹಾಂವ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ರಾಯಾಚೊ ಪೂತ್ ಹೊಚ್ಚ್ ಗಾಯ್...." ಚಿಂತುಂಕ್‌ಲಾಗ್ಲೊ ತೊ, ಆವಯ್ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‍ನ್‌ಯಿ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

"ವ್ಹಯ್ ಪುತಾ ತೊಚ್ಚ್. ತುಂ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್, ತಾಕಾ ಸೊದುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ತುಕಾ ಆಮ್ಚಾ ಘರಾ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲೊ....."

ರಮೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಕ್ ಗಡ್ ನಾ ಜಾಲಿ. ಆಪ್ಲೆಂ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲೆಂ ತಸೆಂ ತಾಕಾ ಬೊಗ್ಲೆಂ. "ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಶಿಸ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ಪೂಣ್ ಘರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ....."ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ ರಮೇಶ್.

"ತುಂ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲವ್ ಕರ್‍ತಾಯ್ ತರ್, ಖಂಚಿಚ್ಚ್ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾ. ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಘರ್ ದಾರ್, ದೇಶ್ ಸಾಂಡುನ್ ತುಂ ಆಯ್ಲಾಯ್. ವಚ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್...." ಆಶೀರ್ವಾದ್ ದಿಲೆಂ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್.
ರಮೇಶ್ ಜೆಜುಚೊ ಶಿಸ್ ಜಾಲೊ. ಖುರ್ಸಾಚಾ ಮರ್ಣಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ.

ಜೆಜು ಪುನರ್‌ಜಿವಂತ್ ಜಾವ್ನ್, ಸರ್ಗಾರ್ ಚಡೊನ್ ವಚೊನ್, ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ತಾಂಚೆರ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆಪೊಸ್ತಲ್ ಆನಿ ಶಿಸ್, ಜೆಜುಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರುಂಕ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಕೊನ್ಶಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೆಂ.

"ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಾಕ್ ಯೆಯಾ, ವಿಶಾಲ್ ದೇಶ್, ವಿವಿಧ್ ಧರ್‍ಮಾಂಚೊ ಲೋಕ್, ವಿವಿಧ್ ಭಾಶೆಂಚೊ ಲೋಕ್ ಆಸಾ. ಜೆಜುಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೊ ಪ್ರದೇಶ್" ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಮೇಶ್, ರಮೇಶ್ ಆತಾಂ ಬಾವ್ತಿಜ್ಮ್ ಘೆವ್ನ್ 'ಯೊಹಾನ್ನ್' ನಾಂವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತೊಮಸ್ ಆನಿ ಬಾರ್ಥೊಲೊಮಿಯೊ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆ.

"ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ..." ಮ್ಹಣಾಲೊ 'ಯೊಹಾನ್ನ್', ತೆಗ್ ಜಣ್ ಎಜಿಪ್ತಾಕ್ ವಚೊನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬೊಟಿರ್ ಚಡ್ಲೆ.

"ಆಮಿ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಕ್‌ ಯಾಂ....." ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊಮಸ್. 

"ತರ್ ಎಕ್ಲೊ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆ ವಚಾ...." ಮ್ಹಣಾಲೊ ಯೋಹಾನ್ನ್.

ಬೋಟ್ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರಾಕ್ ಪಾವ್ತಚ್ಚ್ ಬಾರ್ಥಲೊಮಿಯೊ ಆನಿ ಯೋಹಾನ್ನ, ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ರಾವ್ಲೆ ಆನಿ ಹಿಬ್ರು ಭಾಶೆನ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತೊಮಸ್, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆ ವೆಚ್ಯಾ ಬೊಟಿರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ವಚೊನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಮಿಳುನಾಡಾಂತ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ನ್ ಮೈಲಾಪುರಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ರಮೇಶ್ (ಯೋಹಾನ್ನ) ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ವಾಟ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಉದೆಂತಿಚೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್.

"ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್, ದರ್‍ಯಾಂತ್ ಬುಡ್ತೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಭಾಗ್ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಂ...." ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಯೋಹಾನ್ನ್.

"ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ತುಮಿ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆತೀ ಲ್ಹಾನ್ ಭಾವಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲಾಕ್ ಕೆಲೆಂ, ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ತುಮಿಂ ಕೆಲೆಂ" ಮಾತೆವ್ 25:40

Tags:  North Star, Dr. Gerald Pinto, Christmas Story, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE