web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಚೂಕಿ ತಿದ್ವಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್!

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

ತಾಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತೆಲೆಂ ವ ರಾಗ್ ಯೆತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಆಮಿಂ ದಿಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಚೂಕಿ ತಿದ್ವಿನಾಸ್ತಾಂ ದೊಳೆ ಧಾಂಪೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂನಿ ಕಸಲಿಂ ಅನ್ವರಾಂ ಘಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಹ್ಯೆ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ - ಲೇಖಕ್

ನಿತಿನ್ ಆನಿ ರಿತಿಕಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಮೊಗಾರ್ ಆಸೊನ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ......     

''ನಿತಿನ್, ಆಮಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್‍ಲಿಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೊ ಚೆರ್ಕೊ, ರೋಶನ್‌ಯಿ ಆಸಾ....'' ರಿತಿಕಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ನಿತಿನಾಕ್ ತಿಂ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೋಗ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ''ಹಾಂವೆಂ ಕೆದಾಳಾಚ್ ತುಕಾ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ವ ತುಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ನಹಿಂ, ಹೆರಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ದುರ್‍ಸಾಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್‌ನಾ. ತುಂ ಮಸ್ತು ಬರೊ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಹಜಾರ್ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ಗುಣೆವಂತ್. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ತುಕಾ ಬೊರ್‍ಯಾನ್ ವಳ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾ ಬುದಿನ್, ಹಾಂವೆಂ ಅನಾವಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಪಾಂಚ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ...'' 
''ತುಂ ಮ್ಹಜೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಮಾ. ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಿಂಚ್, ತುಜೆರ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾಂಯ್''
''ನಾ ನಿತಿನ್, ಆಮಿ ಮೊಗಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೇಳ್ ಕರುನ್ ಪಾವ್ತಾಲಿಂ. ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ದುಖಂವ್ಚೆಂಯಿ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಬೆಷ್ಟೆಂಚ್ ತುಕಾ ದುರ್‍ಸೊನ್. ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ, ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪುಣ್ ಕೆದಾಳಾಚ್ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ರಾಗ್ ಕರುಂಕ್‌ನಾಂಯ್ ವ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಚೂಕಿ ದಾಖಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್‌ಯಿ ಕರುಂಕ್ ನಾಂಯ್...''
''ಜಾಂವ್ಕ್‌ಪುರೊ ರಿತಿಕಾ, ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳ್ಕುಂಕ್ ತಸೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್. ಪುಣ್ ಹಾವೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ತೆಂ ಮತಿಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ನಾ. ತಸೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆರ್ ರಾಗ್ ವ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಕೆದಾಳಾಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹೆರಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ದುರ್‍ಸಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಪಾಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಬರೊ ಜಾತಾಗಿ? ದುರ್‍ಸಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಸುಧ್ರಾತಾಗಿ? ನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್ ತುಕಾಚ್ ತೊ ದ್ವೇಷುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಚೂಕ್ ಕರುನ್, ತೊ ತಿ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕಾನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಬೆಷ್ಟೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಚೂಕಿ ಕಳ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಪ್ರಾಟ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್, ತಾಂಚಾ ಗುಣಾಂಕ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್....''
'ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ನಿತಿನ್, ತುಂ ಖುದ್ದ್ ಮಸ್ತು ಬರೊ, ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಸಗ್ಳಿಂ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಆಮಿಂ ಪಾಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಡ್, ಹೆರಾಂಯಿ ದಿಸ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿತಿನ್, ಹಾಂವ್ ಬೆಷ್ಟೆಂಚ್ ತುಜೆರ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ಜಗಡ್ಲ್ಯಾಂ. ತರಿ, ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಆಸೊನ್‌ಯಿ, ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಫಕತ್ತ್ ಮೋಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೆಲಾಯ್, ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ಸಯ್ತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್...''
''ತುಂವೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ತಸೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಕೆಲಾಂಯ್ ತರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಪಾಟಿಂ ಉಲೊಂಕ್‌ನಾ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಮೋಗ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಝಗಡ್ತಾತ್‌ಚ್ ತರ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಇತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕರುನ್‌ಯಿ ಝಗ್ಡುಂಕ್ ನಾಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?''
''ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಝಗಡ್ತಾನಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾನ್‌ಯಿ ಝಗಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಮಾಗಿರ್ ಥಂಯ್ ಮೋಗ್ ನಹಿಂ ಫಕತ್ತ್ ರಾಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್‍ತಾ!''
''ಜಾಯ್ತ್, ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಕೆದಾಳಾ ತರೀ, ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಂಯ್. ಹಾವೆಂ ತುಕಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ದುಕಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊನ್ ತಿದ್ವುಂಕ್ ಜಾಯ್''
''ತುಜೆರ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಚಿನಾಂ ಮಾ....''
''ಅರೆ ಬಾಬಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಾಳಾ ತರಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀ, ತುಕಾ ಸೊರ್ರಿ ಮ್ಹಣೊಂಕ್...? ತುಕಾ ಫುಸ್ಲಾವ್ನ್ ತುಜೊ ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್? ಮೊಗಾಂತ್ ರಾಗ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತೊ ಮೋಗ್ ವಾಡ್ತಾ, ಬಾಳ್ವಾತಾ ಆನಿ ರುಚಿಕ್‌ಯಿ ಜಾತಾ. ಫಕತ್ತ್ ಮೋಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಜಾತಾ. ಜಸೆಂ ಸದಾಂಯ್ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್? ಕೆದಾಳಾ ಕೆದಾಳಾ ಕೊಡ್ಶೆಂ, ತಿಕ್ಶೆಂ, ಆಂಬ್ಶೆಂ ಕಾರ್‍ಶೆಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್‌ನೆ ಕಳ್ಚೆಂ ತಾಂತ್ಲೊ ಫರಕ್?'' ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ರಿತಿಕಾನ್ ನಿತಿನಾಚ್ಯಾ ಗಾಲಾಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಚಾಬೊನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. 

ವ್ಹಯ್ ರಿತಿಕಾ ಆನಿ ನಿತಿನ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಂಥಾಂತ್ ಏಕ್ ಲಿಸಾಂವಾಂಚೆಂ ಜೊಡೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹಾಣಿಂ ಫಕತ್ತ್ ಮೋಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಶಿವಾಯ್ ರಾಗ್ ಹಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪೋಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೊ. 
ಮನಿಸ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ತೊ ಜಾಂವ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕೆದಿಂಚ್ ನಹಿಂ. ತಸೆಂಚ್ ನಿತಿನಾಚಿ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಚಿ ಸವಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೊ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ತಿದ್ವುಂಕ್ ವಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. 
ಚೂಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆ ಥಂಯ್ ತಿದ್ವಿಲ್ಯಾರ್ ನಹಿಂಗಿ, ಫುಡೆಂ ಚುಕಿ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ? ಚೂಕ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿ ದಾಕವ್ನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ, ವಗೆಚ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಕಸೆಂ ಕಳ್ಚೆಂ, ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್? ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಶೆಂ ಸುಧಾರಿಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್?

ಆನಿ ರಿತಿಕಾಚಿ ಆಳ್ಶಿ ಸವಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಚಿಂ ಖಂಚಿಂಯಿ ಕಾಮಾ ಬಾರಿಚ್ ನಿದಾನ್. ರಾಂದಾಪ್, ಜೆವಾಣ್ ವ ನ್ಹಾಣ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಭಾರಿಚ್ ನಿದಾನ್. ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಏಕ್ ವೊರ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್‌ಚ್. ಕಿತ್ಲ್ಯೆಶ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿತಿನ್, ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಿತಿಕಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಥಕ್ಲಾ. ಪುಣ್ ಕೆದಾಳಾಚ್ ತಾಣೆಂ ರಿತಿಕಾಕ್ ತಿದ್ವೊಂಕ್‌ನಾ.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ನಿತಿನಾಗೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾರ್ಟೆಕ್ ವಚುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾನಾ, ತಾಣೆಂ ರಿತಿಕಾಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಸಾಂಜೆರ್ ನೆಸೊನ್ ತಯಾರ್ ರಾವೊಂಕ್. 
ಸಾಂಜೆರ್ ನಿತಿನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ, ಭುರ್ಗೊ ರೋಶನ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ರಿತಿಕಾ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ನಿತಿನಾನ್ ರಿತಿಕಾಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ....

''ನಿತಿನ್, ಹಾಂವ್ ನ್ಹಾತಾಂ.....'' ಬಾಥ್‌ರೂಮಾ ಥಾವ್ನ್ ರಿತಿಕಾಚಿ ಜಾಪ್.
''ವ್ಹಡ್ ನಾ ಮಾ, ಹಾಂವ್ ರಾಕ್ತಾಂ''
''ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕಾನಾಕಾ ನಿತಿನ್, ಹಾಂವ್ ಆತ್ತಾಂಚ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಳ್ ಲಾಗ್ತೊಲೊ. ತುಂ ರೋಶನಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ವಚ್. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆನಿತಾಗೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಯೆತಾಂ, ತಿಂಯಿ ಪಾರ್ಟೆಕ್ ವೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಲ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ....''
''ವೊರಾಂ ಆಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾ, ಆನಿತಾಗೆಲಿಂ ಯೆದೊಳ್ ವಚೊನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಲಿಂ....''
''ನಾ. ತಾಂಕಾಂ ವಚೊಂಕ್ ಲೇಟ್ ಜಾತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ ಆನಿತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚೊ ಘೊವ್ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ನೋವ್ ಜಾತಾತ್....''
''ತುಕಾ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ ಮಾ, ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಯಾ....''
''ಪ್ಲೀಜ್ ನಿತಿನ್ ತುಂ ವಚ್. ಮ್ಹಾಕಾ ನ್ಹಾವ್ನ್ ನೆಸೊಂಕ್‌ಯಿ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ತೊಲೊ....''

ಹೆರ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್, ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪುರ್ಪುರ್‍ತೊ. ತಾಣೆ ಸಕಾಳಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾನಾ, ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಯ್ತ್. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಘರಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್, ನ್ಹಾವ್ನ್ ನೆಸೊನ್ ಆನಿ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ಘೊವಾಕ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. 

ಪುಣ್ ರಿತಿಕಾಚಿಂ ಕಾಮಾ ಸಗ್ಳಿಂ ನಿದಾನ್ಂಚ್. ತಾಕಾ ನಿತಿನಾನ್ ಕೆದಾಳಾ ತರಿ ಜ್ಯೋರ್ ಕರುನ್ ತಿದ್ವಿಲ್ಲೆಂ ತರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಆಳ್ಶಿ ರಿತಿಂತ್ ಥೊಡೆಂ ತರೀ ಸುದ್ರಾಪ್ ಜಾತೆಂ. ತಾಂಚೆಂ ಸ್ವತಾಃಚೆಂ ಕಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ರಿತಿಕಾನ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೆಚೆಂ? ತರೀ, ನಿತಿನಾನ್ ರಿತಿಕಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಹಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ, ರೋಶನಾಕ್ ತಾಣೆ ಸ್ವತಾಃ ನೆಸೊವ್ನ್ ತೊ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ.

ಸುಮಾರ್ ವೆಳಾನ್ ನ್ಹಾಣ್ ತಿರ್‍ಸುನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂಪುನ್, ರಿತಿಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾರಾಕ್ ಖಿಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಧಾರ್ ಉಘಡುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. 
ವ್ಹಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ರೋಶನಾನ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಿಳ್ ಶಿರ್ಕಾಯಿಲ್ಲಿ! ಪಯ್ಲೆಂಯಿ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ತಸೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ನಿತಿನ್ ಘರಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಣೆ ಉಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಸೊಡುನ್, ರಿತಿಕಾ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್, ನಿತಿನಾನ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಿತಿಕಾಕ್ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ ತರೀ, ಧಾರಾಕ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಿಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ತಾಚ್ಯಾಯಿ ಗಮಾನಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. 

ನ್ಹಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ರಿತಿಕಾ, ಬಾಥ್‌ರೂಮಾ ಭಿತರ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣೆ ತರೀ ಯೇವ್ನ್ ಖಿಳ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಸಲಿಚ್ ವಾಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಅಸಾಹಾಯೆಕ್ ರಿತಿಕಾ, ಥಂಯ್ಚ್ ಬಸ್ಲೆಂ.  

ಸುಮಾರ್ ವೆಳಾನ್ ರಿತಿಕಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಸೆಲ್ಲ್‌ಫೋನ್ ವಾಜ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಭಿತರ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ರಿತಿಕಾ ಫೊನಾಕ್ ಜಾಪ್ ತರೀ ಕಸೆಂ ದಿತಲೆಂ? ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಕರುನ್ ಫೊನಾಂ, ಸೆಲ್ಲ್‌ಫೊನಾರ್ ಆನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ವಾಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.  

'ದೆವಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿತಿನಾಕ್ ಘರಾ ಪಾವಯ್. ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ರಾವೊಂ? ನಿತಿನಾನ್ ರಾಕ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆಂ ವಪ್ವೊನ್, ವೆಗ್ಗಿಂ ನ್ಹಾಣ್ ತಿರ್‍ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಹಾಂವೆಂ ಆಳ್ಶಿಪಣ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ನಿತಿನಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ವಚ್ ಆಪುಣ್ ಆನಿತಾಸಂಗಿಂ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ?' ಅಸಲಿಂ ಸಭಾರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ರಿತಿಕಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ. 

ನ್ಹಾಣ್ ತಿರ್‍ಸುನ್ ಸುಮಾರ್ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಭಿತರ್ ಆತಾಂ ಭಾರಿಚ್ ಗರಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ರಿತಿಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್ ಮಸ್ತು ಸುರ್‍ಸುರ್‍ಲೆಂ. 'ತ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿ ಚೆಡ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಿಳ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಲಿ? ಖಂಚಾಯ್ಕಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಂ ಹಾಂವ್, ಮಾಗಿರ್ ಪಳೆ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಾಂ' ಅಸೆಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸಭಾರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ರಿತಿಕಾನ್ ನಿಯಾಳ್ಳಿಂ. 

ತೆಣೆ ನಿತಿನ್ ರಿತಿಕಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಘಡ್ಬಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಸಂಗಿಂ ರಿತಿಕಾವಿಣೆ ಯೇವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ನಿತಿನಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಫೊನಾಕ್‌ಯಿ ರಿತಿಕಾನ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿತಾನ್‌ಯಿ ರಿತಿಕಾಕ್ ಮಸ್ತು ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್, ಪುಣ್ ರಿತಿಕಾನ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ಆಯ್ಕೊನ್ ನಿತಿನ್ ಚಿಂತೆಷ್ಟ್ ಜಾಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾ ರೋಶನಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಕಾರ್ ಭೋವ್ ವೇಗಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ಚಾಳಿಸ್ ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ತೊ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ. ಬೆಲ್ಲ್ ಕಿತ್ಲಿ ವಾಜೈಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ರಿತಿಕಾ ಧಾರ್ ಉಘಡಿನಾ ಜಾಲೆಂ. ನಿತಿನಾಲಾಗ್ಗಿಂ ಧಾರ್ ಉಘಡುಂಕ್ ಚಾವಿಯಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಫೊನ್ ಕರ್‍ತಾನಾ, ತಿಂ ವಾಜ್ಚಿಂ ನಿತಿನಾಕ್ ದಾರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲಿಂ, ಪುಣ್ ರಿತಿಕಾ ದಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಡಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿತಿನ್ ನೆಣಾ ಜಾಲೊ! 

ಸಗ್ಳೊಚ್ ಭಿಂಯೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ನಿತಿನ್, ಚೆಕ್ಕೆ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಅಂತರಾಚೆರ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಗೆರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ ಚಾವಿ ಹಾಡುನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ದಾರ್ ಉಘಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಸಾಲಾಂತ್ ಲಾಯ್ಟ್ ಪೆಟೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಕಸಲಿಯಿ ಜಾಗ್ ಮಾಗ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಕೂಡ್ಲೆಚ್ ನಿತಿನ್ ಬಾತ್‌ರೂಮಾ ಕಡೆನ್ ವಚೊನ್ ರಿತಿಕಾಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾನಾ, ಘಡ್ಬಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಜಿನೊಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭುರ್ಗೊ ರೋಶನ್‌ಯಿ ರಡಾಲಾಗ್ಲೊ. ತರೀ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ರಿತಿಕಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿನಾ. ದಾರಾಕ್ ಥಾಪುಡ್ತಾನಾ, ನಿತಿನಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಖಿಳಿಚೆರ್ ಗೆಲಿ!

ಎಕಾಚ್ಫಾರಾ ಖಿಳ್ ಕಾಡುನ್, ನಿತಿನಾನ್ ಬಾತ್‌ರೂಮಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಘಡ್ತಾನಾ, ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳವ್ನ್ ನಿತಿನ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಕಾಂಪ್ಲೊ! 

ರಿತಿಕಾ ಬಾತ್‌ರೂಮಾಂತ್ ವಿಣ್ಗೆಂಚ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸೊನ್, ತಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಂಗ್ ಜಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ!!!

ವ್ಹಯ್, ವೊರಾಂ ಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಬೊಯ್ಲರ್ ಚಾಲು ಆಸೊನ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್, ತೊ 'ಬಷ್ಟ್' ಜಾಲ್ಲೊ! ರಿತಿಕಾನ್ ನ್ಹಾಣ್ ಜಾತಚ್ ನಳ್ ಬಂಧ್ ಕರುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ದಾರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್, ಬೊಯ್ಲಾರಾಂತ್ ತಾಪ್‌ಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್, ನಳ್ ಚಾಲು ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್, ಬೊಯ್ಲರ್ 'ಬಷ್ಟ್' ಜಾತೊನಾ ಕೊಣ್ಣಾ.

ಅಸಾಯಕ್ ನಿತಿನಾನ್ ಮತಿರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿತಿಕಾಕ್ ತಪಾಸ್ತಾನಾ, ತಾಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ನಿತಿನಾನ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲೊನಾ. ಕೂಡ್ಲೆಚ್ ರಿತಿಕಾಕ್ ನ್ಹೆಸವ್ನ್, ನಿತಿನಾನ್ ರಿತಿಕಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಸಾಗ್ಸಿಲೆಂ! ಎಮರ್‌ಜೆನ್ಸಿ ವಾರ್ಡಾಂತ್ ರಿತಿಕಾಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಚಲ್ಲಿ!!

ಬಾತ್‌ರೂಮಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೊ ಧಾ ಲೀಟರ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಬೊಯ್ಲರ್ ಫುಟೊನ್, ತಾಂತ್ಲೆಂ ಸಳ್ಸಳೆಂ ಉದಾಕ್, ಎಕಾಚ್ಫಾರಾ ರಿತಿಕಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ, ರಿತಿಕಾಚೆಂ ತೊಂಡ್, ಹರ್ಧೆಂ ಆನಿ ಆಂಗ್ ಖಠೀಣ್ ಜಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಆವ್ಘಡ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಬೋವ್ಶಾ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾತೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಮಸ್ತು ವೇಳ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ! ರಿತಿಕಾನ್ ವಾಂಚ್ಚೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ರಿತಿಕಾಚಿ ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಳವ್ನ್ ನಿತಿನ್ ರಡ್ತಾಲೊ. ಆಪುಣ್ ತಾಕಾ ಸೊಡುನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಶಿರಾಪಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಭೊಗೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ, ಕೆದಾಳಾ ತರೀ ರಿತಿಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಂಕ್ ತಿದ್ವುನ್, ತಾಕಾ ಜ್ಯೋರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಆಜ್ ಅಸೆಂ ಘಡ್ತೆಂ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್. 

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ, ರಿತಿಕಾನ್ ಸ್ವತಾಃ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ, 'ಕೆದಾಳಾ ತರೀ, ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಂಯ್. ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ದುಖಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊನ್ ತಿದ್ವುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸೊರ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ತರೀ ಲಾಭ್ತಲೊ' ಮ್ಹಣ್!

ಪುಣ್ ಲೆಕಾವರ್‍ತೊ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ರಿತಿಕಾಕ್ ನಿತಿನಾನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ತಿದ್ವುಂಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂನಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಲಾಗೊನ್, ಆಜ್ ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ರಿತಿಕಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. 

 ದಾಕ್ತೆರಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ರಿತಿಕಾ ಮತಿರ್ ಯೆತಾನಾ, ತಾಕಾ ರಡೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ನಿತಿನ್ ಮುಖಾರ್‌ಚ್ ದಿಸ್ಲೊ. ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಹಾಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ಭೋವ್ ದುಖಾನ್ ತೆಂ ನಿತಿನಾಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಮುಖಮೊಳಾರ್, ನಿತಿನಾನ್ ರಿತಿಕಾಚಿ ಉತ್ರಾಂ ವಾಚ್ಲಿಂ - ''ಹಾವೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾಂದುನ್, ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡುನ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ ಮೊಗಾ? ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಜ್ಯೋರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂಯ್? ಇತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲೊಯ್, ಜಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್, ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ತುಕಾ ಸೊಡುಂಕ್ ವಚುಂಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ?'

'ಓಹ್, ರಿತಿಕಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್. ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತುಜೆಂ ಖಂಚೆಂಚ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೊ ನಾ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬರೆಂ ಜಾ.... ' ನಿತಿನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ರಡ್ತಾನಾ, ರಿತಿಕಾನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆ!!!

Tags:  Corrections in life, HJ Govias, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE