web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಭಾರತಾಚಿಂ ಖಬ್ರೆ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್!

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ಹಿಂದಿ ಖಬ್ರೆ ಚಾನೆಲಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್‌ಕಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಕ್ಪಿ ರವೀಶ್ ಕುಮಾರಾನ್ 2019 ವೆರ್ ಲೋಕ್‌ಸಭಾ ಚುನಾವಾ ಆದಿಂ  ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ : 'ಮುಕ್ಲೆ ದೋನ್-ಅಡೇಜ್ ಮಹಿನೆ ಖಂಚೆಂಯ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಹರೆಕ್ ಭಾರತೀಯಾಲಾಗಿಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂ ಭಾರತಾಚೆಂ ಪರ್ಜೆರಾಜ್ ದೆಸ್ವಾಟುಂಕ್ ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತುಮ್ಚೊ ತಾಳೊ ವಾ ಆಸಕ್ತ್ಯೊ ತಾಂತುಂ  ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್...'. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭಾರತೀಯ್ ಟಿವಿ ಖಬ್ರೆ ಚಾನೆಲಾಂಚಿ ಪರಿಗತ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ರವೀಶ್ ಕುಮಾರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಾ ವೆಳಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸರ್ವ್ ಕಾಳಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತಾ. 

ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂನಿ ಖಬ್ರೊ, ಮನರಂಜನಾಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ (ಇನ್‌ಫೊಟೆಯ್ನ್‌ಮೆಂಟ್) ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಕ್ಡೆಚ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಚವಿಸ್ ವೊರಾಂಚಿಂ ಖಬ್ರೆ ಚಾನೆಲಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. 24/7 ಖಬ್ರೆ ಚಾನೆಲಾಂ ಅರಂಭ್ ಜಾತನಾ 'ಇನ್‌ಫೊಟೆಯ್ನ್‌ಮೆಂಟ್' ಜಾವ್ನ್‌ಚ್ಚ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿಂ, ನಾತರ್ ಚವೀಸ್ ವೊರಾಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಖಬ್ರೊ ಜಾಯ್ ನ್ಹಯ್? ಅಶೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 24/7 ಖಬ್ರೆ ಚಾನೆಲಾಂನಿ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ್ ಖಬ್ರೆಂಕ್ ಪೂರ್ಣ್ ವಿರಾಮ್ ದೀವ್ನ್, ಮನರಂಜನ್ ಮಾತ್ರ್ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಹೆಂಚ್ ಖಬ್ರೆ ಚಾನೆಲಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ದಿಸಾಳಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ರೇಡಿಯೊದ್ವಾರಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ಖಬ್ರೊ ಪಾವಿತ್ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ಹಿಂ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಆನಿ ಪರ್ಜೆರಾಜ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಆದಿಂ, ಖಬ್ರೆಂಚ್ಯೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಖಬರ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ನೆಣಾರಿ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಲೆ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್-ಬರಂವ್ಕ್ (ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕಾಪ್) ಕಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಾದೊ ಲೋಕ್ ಖಬ್ರೊ ಖುದ್ದ್ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲೊ. ಖಬ್ರೆಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂಕ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಾರಗ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ರೇಡಿಯೊ ಆನಿ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಹಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಖಬ್ರೆಚಿಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಣಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಬ್ರಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯಿ ದುಭಾವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಖಬರ್ ನೀಟ್ ಆನಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ರಿತಿರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವ್ತಾಲಿ. ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ರಿತಿಚೆಂ ಮಿಸ್ಳಾಪ್ ತಾಂತುಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿರ್ 'ವಾರ್ತೆ' ಆಯ್ಕುಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯೆ ಎಕೆ ಆವ್ದೆಕ್ ಉಣೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಲಗ್ಬಗ್ ಸಾಟ್-ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಟಿವಿ ಉದೆತಾನಾ, ಖಬ್ರೆಸಂಗಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತನಾ, ಹೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಟ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಉದ್ಯಮಿಂನಿ (ಪತ್ರ್‌ಕಾರಾಂನಿ ನ್ಹಯ್) ಚವಿಸ್ ವೊರಾಂಚಿಂ ಖಬ್ರೆ ಚಾನೆಲಾಂ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತನಾ, ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಪಾಟಿಂ ಚಮ್ಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಪಿಂತುರಾಂ, ರಂಗ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್‌ಕಾರಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್, ವಿವಾದ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಖಬ್ರೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ. ಹ್ಯೆಚ್ ಖಾತಿರ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್‌ಕಾರ್ ರವೀಶ್ ಕುಮಾರಾನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಎಕೆ ರಾತಿಂ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಖಬ್ರೆವೆಳಾರ್ ಟಿವಿಚೊ ರಿತೊ (ಕಾಳೊ) ಪರ್ದೊ ಮಾತ್ರ್ ದಾಕವ್ನ್ ಹೆರ್ ಖಬರ್ (ಬೊಬಾಟ್, ವಿವಾದ್, ಗಾಳಿ - ಸೊವೆ - ಶಿರಾಪ್ - ಭೆಷ್ಟಾವ್ಣಿ) ಆಯ್ಕಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಖರೆಪಣಿ ಆಜ್ ಟಿವಿಚೆರ್ ಉರ್‍ಲಾಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್!

ಟಿವಿ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ :

ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಚಿ ಕರಾಳ್ ಆವ್ದಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ಜೆರಾಜ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಲಗ್ಬಗ್ ರಾಜಾಂವಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಸ್‌ಪಾಸ್ ಟಿವಿ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿ ಆನಿ ಉದ್ಯಮಿಂಚ್ಯಾ ಮುಟಿಂನಿ ಶಿರ್‍ಕಾಲಿಂ. ರಾಜ್‌ಕಾರಣಿಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಳ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಉದ್ಯಮಿಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಉದ್ಯಮ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ವಾಪರ್‍ತಾನಾ, ಖಬರ್ ಪ್ರೊಪಗಾಂದಾ ಆನಿ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಜಾಲಿ. 'ಹಿಟ್ಲರಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಹಾತೆರ್, ನಾಜಿ ಫವ್ಜ್ ನ್ಹಯ್, ರೇಡಿಯೊ' ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ಣೆಪರ್‍ಮಾಣೆ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಬಳ್ ವಾಡಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾಪರ್‍ಲೆಂ. ಹೆಂ ಚ್ಯಾನೆಲ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೆಂ, ತೆಂ ಚ್ಯಾನೆಲ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಾಂಟೆ ಜಾತಾನಾ, ಉದ್ಯಮಿಂನಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚಿ ಮಜತ್ ಸೊಧುನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಚಾನೆಲಾಂ ತಾಂಚ್ಯೆಕುಶಿನ್ ವೊಂದಾಯ್ಲಿಂ. ಹಿ ಪರಿಗತ್ ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ಆನಿ ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್‌ಯಿ ಚಾಲು ಆಸ್ಲಿ.

ಪುಣ್ 2014 ವೆರ್ ಲೊಕಾಕ್ 'ಬರೆ ದೀಸ್ ಯೆತಲೆ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಪಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಬ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ 'ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿ'ಚೆಂ ಪೆಂಪಾರೆಂ ವ್ಹಾಜಂವ್ಚಿಂ ಪ್ರೊಪಗಾಂದಾ ಸಾಧನಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ್ ಖಬ್ರೆ ಬದ್ಲಾಕ್, ಖಬರ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಬದ್ಲುನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ. ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಖಬರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲಿಚ್ಚ್ ನಾ. ಹಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ, ಅಧಿಕೃತ್ ರಿತಿರ್, ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ 'ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್' ಕಾರ್ಖಾನೊ ಆರಂಭ್ ಕರ್ನ್, ಬುದ್ವಂತ್ ಲೊಕಾಕ್‌ಯಿ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ?

ಶೆಕ್ಡ್ಯಾ ಆದಿಂ ಯೆರೊಪಾನ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಗುಮಾನಾಂತ್ ವ್ಹೆಲ್ಯೊ ತರ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ತಾಬೆನ್ ಘೆವ್ನ್, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೆ ಗುಲಾಮ್ ಕರ್‍ಚೆಂ, ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ತತ್ವಾಚೊ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ವಾಂಟೊ. ಹೆ ದ್ವಾರಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾ ಫಕತ್ ಪ್ರೊಪಗಾಂದಾ. ತರ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಮುಟಿಭಿತರ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ? ಪಯ್ಲೆಂ, ಸಗ್ಳೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್‌ಚ್ಚ್ (ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್) ಖುದ್ಧ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ವಾ ಆಪ್ಲೆ ಮಿತ್ರ್ ಉದ್ಯಮಿಂದ್ವಾರಿಂ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ; ದುಸ್ರೆಂ, ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ತತ್ವಾಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಚಾನೆಲಾಂನಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಂನಿ ಬಸಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ, ಮಾಧ್ಯಮ್ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕಾಂಚೆರ್ ಖರೆ ಆನಿ ಫಟ್ಕಿರೆ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಸಿಬಿಐ, ಇಡಿ ಆನಿ ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಖಿ ಕರ್ಚಿ ಭೆಷ್ಟಾವ್ಣಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಆಪ್ಣಾ ತಾಬೆನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ. ಅಶೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ 2014 ವ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂಚೆರ್ ಏಕ್ ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಪಾವ್ತಾ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂಪಯ್ಕಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪೋಷಿತ್ ಖಬ್ರೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್‍ಚಿಂ ಚಾನೆಲಾಂಚ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಚಾನೆಲಾಂತ್ ಏಕ್-ದೋಗ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಪ್ರಸ್ತುತ್‌ಕಾರ್ ಯಾ ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಕಾಂ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಲಗ್ಬಗ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಎಬಿಪಿ ಹಿಂದಿ ಖಬ್ರೆ ಚಾನೆಲಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್‌ಕಾರ್ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಸೂನ್ ಬಾಜ್‌ಪಾಯ್ ಹಾಕಾ, ತಾಣೆ ಮೋದಿ ವಿರೋಧ್ ವರ್ದಿ ಪರ್ಗಟ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಖಾತಿರ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಆದಿಂ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಬೊಬ್ಬಿ ಘೋಷಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ದಬಾವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀಜೆ ಪಡ್ಲೊ. 

ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಚಿ ಆದ್ಲಿ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್ನ್ ಬರ್ಕಾ ದತ್ತ್, ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಚಾನೆಲ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಿಕಾ ಜಾಪ್ ಲಾಬ್ಲಿನಾ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಆದ್ಲೊ ಟೈಮ್ ನೌ ಚಾನೆಲಾಚೊ ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ್‌ಸಭಾ ಸಾಂದೊ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್ ಅರಂಭ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ 'ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ' ಚ್ಯಾನೆಲಾಕ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ಚೆಭಿತರ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ. ಮಿರರ್ ನೌ ಚಾನೆಲಾರ್ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮಾಂದ್ವಾರಿಂ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾತರ್ಫೆನ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಫೇ ಡಿ'ಸೋಜಾ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ತಾನಾ, ಮಿರರ್ ನೌ ಚಾನೆಲಾಥಾವ್ನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಹಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಾರಣ್ ನಾ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಕೋಬ್ರಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟಿಂಗಾಂತ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತ್ ಬಿಜೆಪಿ ತರ್‍ಫೆನ್ ಪ್ರೊಪಗಾಂದಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಓಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ದ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಸಲಿಂ 25 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರತಾಚಿಂ ಬಹುತೇಕ್ ಟಿವಿ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಧರ್ಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ತೆಮೆಟ್ಯಾಂನಿ ಉಭಿಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಹೊಗೀ ಪರ್ಜೆರಾಜಾಚೊ ಚವ್ತೊ ಖಾಂಬೊ? ಆಪ್ಲೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಕಾಂಯ್ಚ್ ಫರಕ್ ಪಡನಾ. ದೆಕುನ್‌ಚ್ಚ್ ಹಿಂ ಚಾನೆಲಾಂ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಬರಿ, ಕುಸೊನ್ ವೆಚ್ಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಚೊ ವಾಂಟೊ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ!

ನಾಗರಿಕಾಂ ಖಬ್ರೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಟಿವಿ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ತರೀ, ಚಡಾವತ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂ ಖಬ್ರೊ ರಚ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ಘರಾಂತ್ ದೋಗ್ ಹಿಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಘಡಿತಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್‌ಕರ್ತ್ ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಖಬರ್ ರಚುನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಚೆರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮಿಷನರಿಂಚೆರ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಕೊಮುನಿಸ್ತಾಂಚೆರ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಸೊನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಹಿಶಾರ್‍ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆ ಚಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಆಪ್ಣೆಂ ರಚ್‌ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಉಳ್ಟಿ ಜಾತನಾ, ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಣಿ ರಚ್ಲಿ... ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಚ್ಯಾನೆಲ್ ಮ್ಹಣ್ ದೀಸ್-ರಾತ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಮನಿಸ್, ಅಸಲ್ಯೊ ಫಟ್ಕಿರ್‍ಯೊ ಖಬ್ರೊ ರಚಿತ್ ತರ್, ಹೆರ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್.

ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಯೆತ್?

ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಪುಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಚಡಾವತ್ ಖಬ್ರೆ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂ ಮರಣ್ ಪಾವೊನ್ ಘಾಣ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಏಕ್ ವಾ ದೋನ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂಚೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದವರ್ಚಿ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ ದೆವಾಧಿನ್ ಲಂಕೇಶ್ ಹಾಚಿ ಏಕ್ ರೀತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತೊ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್, ತಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಚುನಾವ್ ಯೇವ್ನ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತ್ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ತರ್, ತೊ ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ನಿಜಾಕ್‌ಯಿ, ಪತ್ರ್‌ಗಾರಿಕಾಚೆಂ ನೀಜ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಹೆಂ : ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೆರ್ ಗಿದಾನದರ್ ದವರ್ನ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರ್‍ಚಿಂ. ಖಂಚೆಂಯ್ ಟಿವಿ ಚ್ಯಾನೆಲ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್‍ತಾ ತರ್, ತೆಂ ಏಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೆಂ ಚಾನೆಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚಿಯಿ ಹಿಚ್ಚ್ ಗಜಾಲ್. ಸರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೆಂ ಪೆಂಪಾರೆಂ ವಾಜಂವ್ಚೆಂ ದಿಸಾಳೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವೊನ್ ಘಾಣ್ ಪಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದಿಸಾಳೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ.
ಆಜ್ ಖರಿ ಖಬರ್, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ್ ರಿತಿರ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ರಿಗಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಅಂತರ್‍ಜಾಳಿರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಖರಿ ಖಬರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ ಫಂಕ್ತೆರ್ ಆಸಾತ್ : ದ ವಯರ್, ದ ಪ್ರಿಂಟ್, ಸ್ಕ್ರೊಲ್, ನ್ಯೂಸ್‌ಲಾಂಡ್ರಿ, ದ ಕ್ವಿಂಟ್, ಆಲ್ಟ್‌ನ್ಯೂಸ್ ಅಸಲೆ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಫಟ್ಕಿರ್‍ಯಾ ಆನಿ ಸರ್‍ಕಾರಿ ಖಬ್ರೆಂ ಬದ್ಲಾಕ್ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ್ ಖಬರ್ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ, ಆಮಿ ಚಡಾವತ್ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಫಟ್ಕಿರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರಿನಾಂವ್. ನಾಗರಿಕಾಂನಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ್ ಖಬರ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂಕ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆತಲೊ. ನಾತರ್ ಖಬ್ರೆ ಟಿವಿ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂನಿ 24/7 ಮನರಂಜನ್ ಉದ್ಯಮಾಕ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ! 

ಕುರ್ಪಾ : ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್

Tags:  Death od TV Channels in India, Fr. Chethan Capuchin, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE