web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಘಾಣ್


ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ರಾತಿಚಿಂ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಅಡೇಜ್ ಜಾತಿತ್. ಚಾಂದ್ನೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಬೆಡ್‌ರುಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿ ಲಗ್‌ಬಗ್ ಅಂದಾಜ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ತರೀ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡ್. ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನಾಚ್ಯಾ ಹಳ್ತ್ 'ಚೀಂ ಚೀಂ' ಆವಾಜಾ ಶಿವಾಯ್ ಮಾವ್ನ್ ರಾತ್. ಸುಶ್ಮಿತಾಕ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ, ಆನಿ ವೆಗಿಂ ನೀದ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ತಶಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್, ತರೀ ಉಟೊನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ನಾಸ್ತಾಂ ಉದಾರೆಂ ನಿದ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಮತಿಂತ್ ಚಡ್ಪಡ್ಲೆಂ.

ಸಬಾರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೊ ಧುಂವರ್ ಸುಶ್ಮಿತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ ಮುರ್ಮುರ‍್ಚೊ ಸೊರ‍್ಮುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್. ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ನಿಸ್ತೇಜತಾ, ನಿರಾಶಾ. ಮುಕ್ಲ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಖಬರ್ ನಾ, ದೀಸ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾಯ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್. ಉಡಾಸ್ ನೊವ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚೆ.

ಪ್ರಕಾಶಾಕಡೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅಗೋಸ್ತಾಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಪಾಟಿಂ ವಚುನ್ ಕಾಟ್ ಫುಲಾಂ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಶುಭ್ರ್ ದೊವಾಕ್ ತೊವೊನ್ ಪರ್ಜಳ್ಚ್ಯೊ ಸಕಾಳಿಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಇಲ್ಲೆಶ್ಯೊ ಚಡ್‌ಚ್ಚ್ ಥಂಡ್ ರಾತಿ. ಪಾತಳ್, ಧವ್ಯಾ ಮೊಡಾಂಚೊ ಆಸೊರ್. ಸುಶ್ಮಿತಾಚ್ಯಾ ಸಾಸು ಮಾಂಯ್ನ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾಂವರ್ ಗುಲೊಬ್, ಗೊಂಡೆ, ಜಾಯೊ, ಮಿಟಾಯ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಪರ‍್ಮಳ್ ಘೆತಾನಾ, ತೀನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯೆ ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಮತಿ-ಕಾಳ್ಜಾಭರ್ ಖೂಬ್ ಅಮೃಕ್ಯೊ ಹಾಸೊ! ಆನಿ ಎಕಾಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ನೋವ್ ದಿಸಾಂಚೊ ದಬಾಜೊ, ಘಾಟಿಂ ಉತ್ರೊನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕುಳಾರಾ ವೆಚಿ ಆತುರಾಯ್. ಆನಿ ಆಬ್ಳೆ, ಥಂಡ್ ಶ್ಹೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ನವೆಂ ಜೀವನ್! ವ್ಹಾ! ನವಿ ಜಿಣಿ ಕಿತ್ಲಿ ಸೊಭಿತ್!

''ಜಾಯೊ ಮಾಳ್ತಾಯ್-ಯೆ ಪುತಾ?'' ಪ್ರಕಾಶಾಚ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾನಾ ಖಂಡಿತ್ ವರ‍್ತಿ ಹುಮೆದ್ ಜಾಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಜೊ? ಸುಶ್ಮಿತಾಕ್ ಪಾಂಗ್ಳಾಚೆ ಕಳೆ ಆನಿ ಫುಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯಾಂಚೊ ಅರ್ಧೊ ಚೆಂಡುಭರ್ ಪೊಡ್ ಮಾಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ಗ್‌‌ಚ್ ಸಯ್! ''ವ್ಹಯ್ ಮಾಮ್ಮಿ, ಮಾಳ್ತಾಂ'' ಮ್ಹಣ್ ಚೊವ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಧಾಂವ್ ಮಾರ‍್ತಾನಾ, ''ಸವ್ಕಾಸ್ ಪುತಾ! ಆಂಗಣ್ ನಿಸರ‍್ತಾ'' ಮ್ಹಣ್ ಸಾಸು ಮಾಂಯ್ನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿತಾನಾ ವೇಗ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಉಣೊ ಕೆಲೊ ಸುಶ್ಮಿತಾನ್. ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಖುದ್ ಮಾಳ್ತಾನಾ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್, ವ್ಹಾಳಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಸೊಣ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಿಡ್ಡ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ರಂಗಾ ತಸೊ!

ಆಖ್ರೇಕ್ ತರೀ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವೆಚೊ ದೀಸ್ ಯೆತಾನಾ, ಆಪ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಮಾಲ್ಘಡೆಂ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಸುಶ್ಮಿತಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ, ಕಾಜಾರಾದಿಸಾ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿತಾನಾ ರಡ್‌ಲ್ಲೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್! ಪತಿ ಸಂಗಿಂ ಮುಖ್ಲೆ ಆಪುರ‍್ಭಾಯೆಚೆ ದೀಸ್ ಸಾರ‍್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಮತ್ ಫುಳಕಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಬಸ್ಸ್ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಿಯೆ ವಯ್ರ್ ಪಾವ್ತಾನಾಚ್.

ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ Construction Company೦ತ್ ಸಾಯ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತರೀ ಆಜೂನೀ ತಾಚೊ ಪಾಗ್ ಬಾರಾ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಓವರ್-ಟಾಯ್ಮ್, ತವಳ್ ತವಳ್ಚೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಅಲಾವೆನ್ಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಚಡಿತ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ. ಕೊಲೆಜ್ ಕರ್ನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಶ್ಮಿತಾಕ್ ಧಾಕ್ಟೆಶೆಂ ತರೀ ಎಕ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಪಾವೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ 'ಗುಡ್‌ನೀವ್ಸ್' ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ದೆಕುನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಗಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಪ್ರಕಾಶ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಚಡ್‌ಚ್ ಘಾಮಾನ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಯ್ಟಿರ್ ಚಡ್‌ಚ್ ಕಾಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸುಶ್ಮಿತಾಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ಬಾತ್‌ರುಮಾಕ್ ವೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ‍್ತಾನಾ, ''ಪ್ರಕಾಶ್, ಚಿಕ್ಕೆ ಬಸೊನ್ ಉಲಯ್‌ನೆ ಮಾ. ಆಜ್ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ಪೆಶಲ್ 'ಬೋಂಡಾ' ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಕಾಫಿ ಪಿಯೆವ್ನ್ ನ್ಹಾ ಮಾ'' ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ನರ‍್ಗಾಲೊ.

''ನಾ-ಮಾ, ದೊನ್‌ಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಯೆತಾಂ'' ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಸುಶ್ಮಿತಾನ್ ಪ್ರಕಾಶಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ವೊಡ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊನಾ. ಸುಶ್ಮಿತಾಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಪ್ರಕಾಶಾಕ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ದಾಕ್ಶೆಣ್, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಘಾಮಾಚೊ ವಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ದುವಾಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸುಶ್ಮಿತಾಕ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಯೆತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್. ಸುಶ್ಮಿತಾ ಉಟೊನ್ ಪ್ರಕಾಶಾಚ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ಬಸ್ಚೆ ಸಂಗಿಂಚ್ ಪ್ರಕಾಶಾಕ್ ಘಟ್ಟ್ ವೆಂಗೆಂತ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಪ್ರಕಾಶಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಚ್ಯಾ ಘಾಮಾಚೊ ಪರ‍್ಮಳ್ ಸುಶ್ಮಿತಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಮಾಲಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ಪಾಂಯಾಂನಿಂಚ್ ದಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ಕುಡಿಚೆಂ ಸುಖ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ!

''ನಾ-ಮಾ, ತುಜ್ಯಾ ಆಂಗಾಚೊ ಪರ‍್ಮಳ್ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಟಾಳೊ ಭೊಗನಾ'', ಮ್ಹಣ್ ಜೇವ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಪ್ರಕಾಶಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ ಸುಶ್ಮಿತಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಅಚಾನಕ್ ಪ್ರಕಾಶಾಕ್ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಖಾತಿರ್ ತುಮ್ಕೂರ್ ವಚೊಂಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸುಶ್ಮಿತಾ ಭೋವ್ ಮೊಗಾಳಿ ತಶೆಂಚ್ ಖಾಲ್ತೆಂ, ಆನಿ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಸರ‍್ವಸ್ವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ಘರಾ ನಾಸ್ತಾಂ ತುಮ್ಕೂರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೊ ತೊ ಹಫ್ತೊ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊಚ್ ಭೋವ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ. ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ಪ್ರಕಾಶಾಸಂಗಿ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಸುಶ್ಮಿತಾ. ಸುಶ್ಮಿತಾ, ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಪ್ರಕಾಶಾಚೊ ಕೆದ್ನಾಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾ, ತಾಚೆಂ ಸ್ವೆಟರ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ‍್ತಾಲೆಂ, ಆನಿ ತೆಂ ಸುಶ್ಮಿತಾಕ್ ಅಪರಿಮಿತ್ ಸುಖ್ ಹಾಡಯ್ತಾಲೆಂ.

''ಆನಿಕೀ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸುಶ್ಮಿತಾ?'' ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಸುಶ್ಮಿತಾನ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಧ್ಯಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್‌ನಾ-ಶೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ''ಚೆರ‍್ಕ್ಯಾಕ್ ದೇಡ್ ವರಸ್ ಜಾತಾ, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಭುರ‍್ಗೆಂ ಜಾತಾನಾ, ಹೆಂ ಎಕಾ ಬೆಡ್‌ರುಮಾಚೆಂ ಘರ್ ಪುರೊಗಿ? ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖರ‍್ಚಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪಾವನಾಂತ್. ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಶೆಚ್ ದಳ್ದಿರ್ ದೀಸ್ ಸಾರ‍್ಚೆ?'' ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪ್ರಕಾಶಾಚೊ ತಾಳೊ ಫುಮಾರ‍್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಸುಶ್ಮಿತಾಕ್ ಆಜೂನ್ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಜಾಲೆಂನಾ.

''ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ ಪ್ರಕಾಶ್, ತುಂ ಕಸ್ಲಿಯ್ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಘೊಂಟೆರಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಮಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ಜಿಯೆವ್ಯಾಂ'' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಘೆತ್ಲೆಂನಾ, ಆನಿ ಸುಶ್ಮಿತಾಕ್ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ.

ಸುಶ್ಮಿತಾನ್‌ಚ್ ಮಾವ್ನ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ, ''ತರ್, ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ತರೀ ಕಾಮ್ ಪಳೆಂವ್?'' ಸುಶ್ಮಿತಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

''ಪಳೆ, ಟ್ರಾಯ್ ಕರ್. ಹಾಂವ್‌ಯೀ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಸುರು ಕರ‍್ತಾಂ'' ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸುಶ್ಮಿತಾನ್ ಒಪ್ಪಿಗಿ ದಿಲಿ.

ಪುಣ್ ಕಸಲೆಂ ನಶೀಬ್‌ಗಿ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಅಚಾನಕ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಗುರ‍್ವಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ಆನಿ ಹಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ, ಸುಶ್ಮಿತಾಕ್ ಲಗ್‌ಬಗ್ ಸ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಭರ‍್ತಾನಾ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಡ್ ಗಂಭೀರ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

''ಕಿತೆಂ ಪ್ರಕಾಶ್, ಚಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ ದಿಸ್ತಾಯ್?'' ಸುಶ್ಮಿತಾನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್‌ ನಾ ತರೀ ಹಳ್ತಾರ್ ತೋಂಡ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ, ''ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ'', ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಳ್ವಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ. ಸುಶ್ಮಿತಾನ್ ರಿಸ್ಕ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ''ಕಶೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಕರ್ ಮಾ. ಚಡ್ ಖಂತ್ ಕರುಂಕ್ ವಚನಾಕಾ,''  ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ದೊನ್‌ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ತೀನ್ ಬೆಡ್‌ರುಮಾಚೆಂ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನಾಂವಾರ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಭೋವ್ ಸೊಭಾಯೆನ್ ನೆಟಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆಟ್ ವರ‍್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ನೆವಿಲಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಚ್ಯಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂಚ್ಯಾ ನಯೊಮಿಕ್ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ನಿದಾಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ಕೂಡ್ ಸಯ್ರ‍್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಖಾಲಿ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಹೊಲ್, ಪನ್ನಾಸ್ ಇಂಚ್ ಟಿವಿ ಮುಕಾರ್ 3+2+1 ಸೊಫಾ ಎಕೆ ದೆಗೆರ್ ತರ್ ಆಟ್ ಕದೆಲಾಂಚೆಂ ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಮೇಜ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಕಡೆ. ಸುಶ್ಮಿತಾಕ್, ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ - ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕೀ ಸಂತೊಸ್, ಸಂಭ್ರಮ್.

''ಆತಾಂ ಖುಶ್‌ಮೂ ಸುಶ್ಮಿತಾ?'' ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸುಶ್ಮಿತಾನ್ ಖಂಡಿತ್ ಹುಮೆದಿನ್ ''ವ್ಹಯ್'' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ಹರ‍್ಶೆಂಚೆಬರಿ ವೆಂಗೆಂತ್ ಧರ‍್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ಸುಶ್ಮಿತಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತರೀ ಹುಮೆದ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ನಾ ಬಗಾರ್ ಕಸಲೆ ತರೀ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಬಾಂಧ್ಪಾಸ್ ಭೊಗ್ಲೆ. ಸುಶ್ಮಿತಾಕ್ ಖುದ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ಸುಶ್ಮಿತಾಕ್ ಹರ್‍ಶೆಂಚೊ ಉನ್ಮಾದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಪ್ರಕಾಶಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಆಜ್ ಕಸಲೊ ತರೀ ವಿಚಿತ್ರ್ ವಾಸ್, ಕಸಲಿ ತರೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಳ್ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಘಾಣ್? ಸುಶ್ಮಿತಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಾಢ್ ನಿದೆಂತ್ ಆವೃತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರೀ ಸುಶ್ಮಿತಾಕ್ ಮಧ್ಯಾನೆವರೇಗ್ ನೀದ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಫಕತ್ ಘುಸ್ಪೊಡ್. ಗೊಂದೊಳ್ ಆನಿ ಘಾಣ್!

ಸುಶ್ಮಿತಾಕ್ ಹೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್; ತ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಬಾಸಿಲಿಕಾ ಪರ‍್ಬೆಕ್ ಸಕಾಳಿಂ ನ್ಹೆಸ್ತಾನಾ ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಟಾಯ್ ಸಾರ‍್ಕಿ ಕರುಂಕ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಶ್ಮಿತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾಕ್ ಪ್ರಕಾಶಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚಿ ಘಾಣ್ ಚಡ್ 'ಘುಮ್ಮ್' ಕರ್ನ್ ಆದಾಳ್ಳಿ, ಆನಿ ತಾಣೆಂ ನಾಕ್ ಹಿಂವ್ಳಾಯ್ಲೆಂ.

''ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?'' ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸುಶ್ಮಿತಾನ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗುನ್‌ಚ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

''ವಾಟ್?'', ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ರಾಗಾನ್‌ಶೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ''ತುಕಾ ಗೊತ್ತಾ'ಸಾ? ಭಾರಿಚ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್‌ಚ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಲೆಂ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್, 'Hugo Boss' ಹಾಂವೆಂ ವಾಪಾರ‍್ಲಾಂ, ಆನಿ ತುಂ ಘಾಣ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ನೊನ್ ಸೆನ್ಸ್'', ಮ್ಹಣೊನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖುಬಳ್ಳೊ. ''ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತುನಾ ಪ್ರಕಾಶ್, ಪುಣ್ ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಅಸೊಚ್ ವಾಸ್ ಯೆತಾಯ್'', ಸುಶ್ಮಿತಾನ್ ಕಸ್ಲಿಚ್ ದಾಕ್ಶೆನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಂಗುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

''ಶಟ್ ಅಪ್!!!'' ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ರಾಗಾನ್ ಗರೊಜ್ ಘಾಲಿ. "ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪರ್ಫ್ಯೂಮಾಚಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ? ತುಕಾ ನೋವ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ಕನ್ಶಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಾಯ್ಟಿರ್ ಘಾಮಾನ್ ಬುಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂವ್ ವಾಸ್ ಯೇನಾಸ್‌ಲ್ಲೊಂ, ಆನಿ ಆತಾಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ನಿತಳ್ ಜಿವಾಚಿ ಘಾಣ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್! ಸ್ಟೂಪಿಡ್!''

ಸುಶ್ಮಿತಾ ಉಲಯ್ಲೆಂನಾ.

ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹೊಲಾಂತ್ ಟಿವಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನೆವಿಲಾಕ್ ತುರ‍್ತಾನ್ ಆಪವ್ನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪುತಾನ್ ''ಭಾರಿ ಪರ‍್ಮಳ್ತಾಯ್ ಡಾಡಾ'' ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸುಶ್ಮಿತಾವಯ್ರ್ ಚಡ್ ಶಿಣೊನ್, ''ಘಾಟಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮಾಚೊ ಪರ‍್ಮಳ್'' ಮ್ಹಣೊನ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲಿಂ.

ಸುಶ್ಮಿತಾಕ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಹಿಣ್ಸುನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ, ತಶೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೋನ್ ದುಕಾಂ ದೆಂವೊನ್ ಗುಪಿತಾಯೆನ್‌ಚ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲಿಂ. ತೆಂ ಮುಕಾರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲೆಂನಾ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಡ್ರಾಯ್ವಿಂಗ್ ಸಿಟಿರ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಕುಶಿಲ್ಯೆ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ರೆಡಿಯೋಚೆರ್ ಇಂಗ್ರೆಜ್ ಪದಾಂಚೊ ಆವಾಜ್.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪ್ರಕಾಶಾಚೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ಬರೆಂ ಚಲಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖುದ್ ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ಸುಶ್ಮಿತಾಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲೆಕಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್‌ಚ್ ಕಾಮಾನ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾತಾಲೊ, ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾಲೊ. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ದೊ-ದೋನ್ ದೀಸ್ ತೋಂಡ್ ದಾಕಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ದೀಸ್‌ಯೀ ಆಸಾತ್. ಸುಶ್ಮಿತಾಕ್ ಬರೆಂ ಲಾಗಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ವಿಚಾರುಂಕ್‌ಯೀ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೆಗಿಂ ರಾಗಾರ್ ಜಾತಾಲೊ ಸಯ್ತ್. ತರಿಕೀ ಸುಶ್ಮಿತಾನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಖಡಾಕಡ್ ವಿಚಾರ್ನ್‌ಚ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

''ತುಕಾ ಗೊತ್ತಾಸಾ ಸಾಯ್ಭಿಣಿ, ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಸೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್?'', ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ''ಕಾಮಾ ವಯ್ರ್ ಧ್ಯಾನ್ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್‌ಯಿ ಲಗಡ್ ವಚತ್''.

''ಪುಣ್ ತುಂ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಚಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಕರ‍್ತಾಯ್, ಪುಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತುಂ ಬದ್ಲಲಾಯ್'', ಸುಶ್ಮಿತಾನ್ ದಾಕ್ಶೆನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ. ಪ್ರಕಾಶಾಚೊ ಛಾರೊ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಬದ್ಲಾಲೊ, ಪುಣ್ ಸುಧಾರ‍್ಸುನ್, ''ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಲೆಕ್ ಆಸನಾನೆ ಸಾಯ್ಭಿಣಿ... ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಟ್ ಬದ್ಲಿಜೆ ಪಡ್ತಾ'', ಮ್ಹಣಾಲೊ.

''ವಾಟ್ ಕಾಂಯ್ ಚುಕೊಂಕ್‌ನಾಯ್ ಮೂ?'' ಸುಶ್ಮಿತಾನ್ ವಿಚಾರ್ನ್‌೦ಚ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚುಕಯ್ಲಿ.

ಕುಶಿಲ್ಯಾ ರುಮಾಂತ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆರ‍್ಕ್ಯಾನ್ ನೆವಿಲಾನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾತ್‌ರುಮಾಚೊ ದಿವೊ ಪೆಟಯ್ತಾನಾ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ನೆವಿಲ್ ಸುಸ್ಕಾರ‍್ತಾಲೊ ತೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಸುಶ್ಮಿತಾ ತುರ‍್ತಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಡ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ.

ನೆವಿಲ್ ಸಪಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಿಯೆಲ್ಲೊ. ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಪಣ್ ತುರ‍್ತಾನ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲಾಗ್ಲೊ:

ಸಬಾರ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ತಸಲೆ ಮನಿಸ್; ಚಡಾವತ್ ತರ‍್ನಾಟೆ, ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಭುರ‍್ಗೆ, ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ. ಸಗ್ಳಿಂ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೆ ಶಯ್ಲೆನ್, ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಾನ್, ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಊಂಚ್ ಆಕಾಸಾರ್ ಉಬೊನ್ ಆಸಾತ್, ಹಾಸೊನ್ ಆಸಾತ್, ಖೆಳೊನ್ ಆಸಾತ್. ಸರ್ವ್ ಖುಶ್, ವ್ಯಸ್ತ್. ಪ್ರಕಾಶ್‌ಯೀ ಆಪ್ಲೆ ಪಾಕಾಟೆ ಉಸವ್ನ್ ಭೋವ್ ಉಂಚಾಯೆರ್, ಭೋವ್ ವೆಗಾನ್ ಉಬೊನ್ ಆಸಾ!
ಅರೆ, ಹೆಂ ಕಿತೆಂ? ಸಗ್ಳಿಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್, ಸೊಭಾಯೆನ್, ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಉಬೊನ್ ಆಸಾತ್. ಕಿತ್ಲೊ ಸೊಭಿತ್ ಸಂಸಾರ್ ಹೊ! ಕೊಣಿ ಥಕೊಂಕ್ ನಾ, ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ರಾಕೊಂಕ್ ನಾ!
ಆನಿ ಆಬ್ಳೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕಸಲಿ ತರೀ, ಇಂಜೆಕ್ಷನಾ ತಸ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ಲಿಪ್ತಿಂ ಘೆವ್ನ್, ಹಳೂ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚೊಚ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ‍್ತಾ. ಒಳೊಕ್ ಜಾತೆಚ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳುನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಬ್ತಾತ್; ಮಾಗಿರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಳೂ ತೆಂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಕಾಟ್ಯಾಕ್ ತೊಪ್ತಾ! ಆನಿ ತೊ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತಸೊ ಉಬೊಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಧರ್ಣಿರ್ ಶೆವ್ಟಾತಾ ಆನಿ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಆಸ್ತಾ! ಲಗ್ಬಗ್ ಧಾ-ಬಾರಾ ಜಣಾಂಕ್ ಅಶೆಂಚ್ ತೊಪುನ್ ತಾಂಕಾಂ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಕರ್ತಾ!

''ಆನಿ ಮಾಮ್ಮಿ, ಡಾಡಾ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿಬರಿ ಘಾಣ್ ಯೆತಾಲೊ'' - ನೆವಿಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಉಲಯ್ಲೆಂ ನಾ.

ನೆವಿಲಾಕ್ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್, ಪಾಟಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ನಿದಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರುಮಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಸುಶ್ಮಿತಾ. ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ ತರೀ ತೊಂಡಾಚೊ ಛಾರೊ ಕಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಳ್ತ್ ಘೊರೆವ್ಣಿ ಆಯ್ಕತಾಲಿ.

ಸುಶ್ಮಿತಾ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ನಿದೆಖಾತಿರ್ ರಾಕೊನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

Tags:  Dinesh Correa, Pernal, Konkani Story, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE