web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ ಹಾಕಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ 2020 ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating
ಮಾಲ್ಘಡೊ ತಶೆಂಚ್ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪಿ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ, ದಾಯ್ಜಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ದುಬಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿನ್ನಿಸ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿ ಎಕ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಮಹಾ ಜಮಾತೆರ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಘೊಷಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೊಷಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದಾಯ್ಜಿ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾನ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ವಿಂಚವ್ಣೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅರ್ಜ್ಯಾಂಕ್ ಸುಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ತಜ್ವಿಜ್ ಕರುನ್ ವಿಂಚೊವ್ಣೆ ಸಮಿತೆನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬಚೆಂ ನಾಂವ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಂಚೊವ್ಣೆಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ  ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಹಾಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿಚಾರಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ತಶೆಂಚ್ ದಾಯ್ಜಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್  ಡಯಾನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಮುಕಾಮರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹುಜ್ರಿಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ.

ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪರಿಚಿತ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ಚ್ಯಾ ಗುರ್ಪುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಕೈಕಂಬಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ.1990 ಥಾವ್ನ್ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಜೇನ್ ಐಡಾ ಹಿಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಆಲಿಸ್ಟರ್ ಆನಿ ಆಮಂಡಾ ನಾಂವಾಂಚಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್.

ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್ ಝೆಲೊ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ ಹಾಚೊ ಗೌರವ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ 1999 2001 ಪರ್ಯಾಂತ್ಲೆ ವಿಶೇಷ್ ಅಂಕೆ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕಣಿ ಹಪ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಗೌರವ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ 2002 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ವಿಶೇಷ್ ಅಂಕೊ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಣೆಂ 'Expressions News Letter of Toastmasters International' ಹಾಚೊ ಗೌರವ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ 2003 2004 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. www.daijiworld.com ತಶೆಂಚ್ www.maibhaas.com ಹಾಂತುಂ ''ಕಥಾ ಅಮೃತ್'' ತಶೆಂಚ್ ''ತಿಂತೆರ್'' ಅಂಕಣಾಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾಂತ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ಭಗ್ ಚಾರ್ ದಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಝರೊವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬನ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 5 ಕಾದಂಬರಿ, 300 ಚ್ಯಾಕಿ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, 50 ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾಂತ್.

1986 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬಕ್ ಗೋವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿನ್ ಸನ್ಮಾನಿತ್ ಕೆಲಾಂ. 'ಸುಟ್ಕಾ' ಆನಿ 'ಕಥಾಮೃತ್' ನಾಂವಾಖಾಲ್ ತಾಣೆಂ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ ದೋನ್ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ತರ್, 'ಹಾಸ್ಯಾಂಗಣ್', 'ಸಾಗೊರಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆಚ್ಯೊ ಝರಿ', 'ಶಿಂಪ್ಡಾಲ್ಲಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ' ನಾಂವಾಖಾಲ್ ತೀನ್ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಂಚೆ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಖಾಡಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್, ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸೇವಾ ಸಾಗೊರಾ ತಿತ್ಲಿ ಆಗಾದ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಎಕ್ ದೇಖ್ ಆನಿ ಆದರ್ಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಭೊವ್ ಮಾನಾನ್ ಲೆಖ್ಚೊ 'ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್', ದಾಯ್ಜಿ ಲೇಕಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಸುಗೆ ದಿಸಾ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸಾಕ್ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾತಾಲೊ. ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರುಪಾಯ್ 75,000 , ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್  ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಸನ್ಮಾನಿತ್ ಜಾತಾಲೊ.

ದಾಯ್ಜಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಕ್ರೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 20 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಲಾಗ್ತಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಸವೆಂ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚಾ ವಿವಿಧ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ತೆಂಕೊ ದಿತೆ ಆಸಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾಕ್ ದಾಯ್ಜಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ.


Tags:  Clerence Donald Pinto, Clerence Kaikamba, Daiji Award 2020, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

1 Comment/s.

  1. DrGerald Pinto, kallianpur
    congrats Clarance.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE