web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಕಾಜಾರಾಕ್ 'ವೊಜೆಂ ಬಾಂದ್ಚೆಂ'

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

ಕೆನರಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಥೊಲಿಕಾಂಚೆ ಲಗ್ನಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ - 6 :

ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ, ಕಾಂಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 50 ವರ್ಸಾಂ ವರೇಗ್ ಮಂಗ್ಳೂರಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಜಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಕೃಶೆಂತ್ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ತಾಲಿ. ದೀಸ್ ಭರ್ ಶೆತಾಂತ್ ಘೊಳ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ರಜಾರ್ ಕರುನ್ ಥಕ್‌ಲ್ಲೆ ಕುಡಿಕ್ ನಿದೆಂತ್ ವಿಶ್ರಾಮ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ವರ್ಸಾಕ್ ದೋನ್ ಬೆಳಿಂ ಪಿಕಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಪುಂಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಚೆಂ ಉಣೆಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಘರ್ಚೆಂ ಧುವ್ ಲಗ್ನಾ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಮಾತೆಂ ಮಾರುಂಕ್ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಕಷ್ಟ್-ಸಾದ್ಯ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ದೋತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ಭಾಂಗಾರ್ ಕರಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ವಸ್ತುರ್ ಮೊಲಾವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಪಳಯ್ಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯೆ ದೆಕುನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಕ್ ಸಹಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ವಾ ನವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಮಾತೆಂ ಮಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಜತ್ ಜಾವ್ನ್ 'ವೊಜೆಂ ಬಾಂದ್ಚೆಂ' ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. 

ಹ್ಯೆ ರಿವಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ರೊಸಾ ದಿಸಾ ಮಿವ್ಣ್ಯಾನ್ ವಾ ಘರ್ಚಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಯಾನ್ ವೊಜೆಂ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ನಾ ತರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಕ್ಕಾನ್ ಮಾವ್ಳೊ/ಆಕಯ್ ವೊಜೆಂ ಬಾಂದ್ತಾಲೊ/ಲಿಂ, ಪೂಣ್ ಬಾಪ್ಲ್ಯೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವೊಜೆಂ ಬಾಂದಿನಾಸ್ಲೊ. ವೊಜ್ಯಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಿ ಮಿವ್ಣ್ಯಾಕ್ ವಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಧುವೆ-ಜಾಂವ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್! ಚಡ್ತಾವ್ ರೊಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ರಾತಿಕ್ ದವರ್ತಾಲೆ. ದನ್ಪಾರಾಂಕ್ ದವರ್ಲೆಂ ತರ್ ಸಾಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ಆನಿ ರಾತಿಕ್ ಆಸಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4-5 ವರಾರ್‌ಶೆಂ ವೊಜೆಂ ಬಾಂದ್ಚೊ ಮಿವ್ಣೊ ಬರೇಶೆಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ಹೊಕ್ಲೆಗೆಲ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಪುಡ್ವೆಂ ವಾ ಕಾಚ್ಚೆಂ, ಪಾಯಾಂಗೋಳ್ ತೊಡೊಪ್, ಕುತಾಂವ್, ಝರಿಚೊ ಉರ್ಮಾಲ್, ಬಂಧ್ ಕೋಟ್, ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಲೇಸ್ ವಾ ಉರುಟ್ ತೊಪಿ ತಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಪಾಯಾಂಕ್ ಚಿರ್ಮುಲ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ ವಾ ಮೇಯ್-ಮೊಚೆ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಝರಿಚೊ ಶೆಲ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಗಳ್ಯಾಂತ್ ತೀನ್ ಫೊಡಾಂಚೊ ಚಕ್ರ್ ಸರ್ ಘಾಲುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ದರ್ಪ್ ದಾಕಯ್ತಾಲೊ ತರ್ ಘರ್ಚಿ ಧುವ್ ಮಾಗಾಚೆಂ, ಸರ್ಪಳೆ ದೆಗೆಚೆಂ ವಾ ಚಿಂಚಾರೆಂ, ಪೊಪ್ಳಿ, ಕಿರಾ ರಂಗಾಚೆಂ 'ಮುತ್ತು ಸೀರೆ' ತಸಲೆಂ ಶಿಲಾರಿ ಕಾಪಾಡ್ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಹಾತಾಂಚಿ ಬಾಜು ನ್ಹೆಸ್ತಾಲಿ. ಚಲುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಕಾಂಟಿನಿ ವಾ ತಕ್ಲೆ ವೊಜ್ಯಾರ್ 'ಕೊರ್ಗೆ' ನಾ ತರ್ ಕಾಮಾಚೆ 'ಆಳ್' ವೊಜಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆ. ಕಾಳೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ತರ್ ದೋನ್ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಝಳವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ವೊಜ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯಾ ರಾತಿಕ್ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜೆವ್ಣಾ-ಶಿತಾಕ್ ತಾಂದ್ಳಾ ಮುಡೊ, ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಪಿಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕೆಳಿಂ, ನಿಸ್ತ್ಯಾಕ್ ತರ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಕೆಳ್ಯಾಂಚೊ ಘಡಾಯ್, ಜೆವ್ಣಾ-ಪಂಗ್ತೆ ಖಾತಿರ್ ಶಿರೊತ್ಯೊ, ಪಾನ್ಪೊಡ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಾನಾಂ-ಕಸರ್, ಪೊಪಳ್ ಆನಿ ಧುಮ್ಟಿ, ರಾಂದ್ಪಾಕ್ ತೇಲ್, ಪೊಳೊವಾಕ್ ಕುವಾಳೊ, ಕಡಿಯೆಕ್ ನಾರ್ಲ್ ಆನಿ ಮಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ದುಕೊರ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಲೆ. ತೆಚ್ ಪರಿಂ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ತಶೆಂ ಖಾಸ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಂದ್ವಯೆಚೆಂ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹೆತಿಂಚೆಂ ವೊಜೆಂ ಯೆತಾಲೆಂ. 

ಆದಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ತರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಕ್ ರೊಸಾ-ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಯ್ಜಿ, ಖಾಸ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ, ಸಯ್ರಿಂ, ಇಷ್ಟ್ ತಶೆಂ ವಾಡ್ಯಾಚೆಯ್ ಸಹಾಯ್-ಮಜತ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಅಶೆಂ ತಾಂದುಳ್, ರಾಂದ್ವಯ್, ಧಾನಿ, ಸಾಂಬಾರ್, ಜೆವ್ಣಾ ವಸ್ತು ..... ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಜ್ರಾ-ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು-ವೊರ್ವಿ-ಸಾಮಾನ್ ರೊಸಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಹಾಡುನ್ ದಿತಾಲೆ. ಆಪ್ರೂಬ್ ದುಕೊರ್‌ಯೀ ಹಾಡ್ತಾಲೆ. ರೊಸಾ ದಿಸಾಚ್ ದುಕ್ರಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ತಶೆಂ ತೋಂಡ್ ಸುಂಬಾನಿ ಬಾಂದುನ್ ಬಯ್ತಾಡಾಚೆರ್, ವಾಸ್ಯಾಚೆರ್ ವಾ ಮುಸ್ಳಾಚೆರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾವ್ನ್ ಚಾರ್-ಚವ್ಗ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಲೆ ಆನಿ ರೊಸ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿದಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತೊ 'ಯೆಂಮ್ಕೊಂಡಾಂತ್ ದಾಂತ್ ಕಿರ್ಲವ್ಣೆನ್ ಪಿಂರ್ಗುನ್' ಆಸ್ತಾಲೊ. ರಾತ್ ಜೂನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾ ಮದ್ಯಾನೆ ವೆಳಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಉಂಡ್ಯಾ-ಮಾಸಾ ಜೆವ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಚ್ಯಾ ವೊಬೆ-ಮಾಸಾಳ್ ಕುಡಿಚೆಂ ಸುರಿ ಘಾಲುನ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಭಾಣಾಂತ್ ದುಕ್ರಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ನ್ಹಾಣಾ ಖಾತಿರ್ ಉದಕ್ ಖತ್ಕೊತೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಚೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಭೆಟಯ್ತಾನಾ, ಖತ್ಕತೆಂ ಉದಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಚಿ ಲೋಂವ್ ತಾಸ್ತಾನಾ ನಿದೆ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಭುರ್ಗಿಂಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ತಾಲಿಂ. ಮಾಸ್ ಸುಟಿ ಕರ್ತಾನಾ, ಪಿಯಾವ್-ಲೊಸುಣ್ ಶಿಂದ್ತಾನಾ, ಸಾಂಬಾರ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಬ್ರಾಸ್ ಬೇಂಡ್ ವ್ಹಾಜೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ, ನಾಚ್ ಚಲಾತ್ತ್ ವೆತಾಲೊ ಆನಿ ಊಂಚಿ ಕಾಜುಚೊ ವಾ ಮಿಟಾಚೊ ಸೊರೊ ರಾಂದ್ಪ್ಯಾಂ-ನಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ವರಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕ್‌ಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಪರ್ನ್ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿತಾಲೊ ಆನಿ ಆಶೆಂ ರೊಸಾಚೆಂ ಗಮ್ಮತ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಘರಾಚ್ ದುಕೊರ್ ಪೊಸುನ್ ಕಾಜಾರಾ ಖಾತಿರ್ ತಯಾರ್ ದವರ್ತಾಲೆ. ಕುಂಕ್ಡಾಂಯ್ ಘರಾಚ್ ಪೊಸ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂಚ್ಯೆ ಪರಿಂ ಮಾಸಾ ಆನಿ ಕುಂಕ್ಡಾಂಚ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಖಾಸ್ ಸಯ್ರಿಂ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಶಿಂದಾಪ್-ರಾಂದಾಪ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಹಿ ರಿವಾಜ್ ಆಜ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾ. ಏಕ್ ಕುಟಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಗ್ನಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಮಾತೆಂ ಮಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಾ ಜಾಲಾಂ. ಕಾಂಯ್ ಕೊಣೀ ಕರ್ತಾ ತರ್ ದುಡ್ವಾ ರುಪಾರ್ ಕರ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವೊಜಿಂ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ವಾ ಕಾಜ್ರಾ ಘರಾ ಯೇನಾಂತ್. 

ಥೊಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಪಿತುಳ್ಚೆಂ ಬೇಂಡ್ ಆಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಕೋಂಬಾ ವ್ಹಾಜ್ಪಾನ್ ವೊಜೆಂ ಯೆತಾಲೆಂ. ಕೋಂಬ್ ಫುಂಕುನ್, ತಾಲೀಮ್ ಖೆಳುನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ವೊಜೆಂ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾಲೆ. ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಜರ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬೇಂಡ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೆಂ ಮುಕಾರ್ ವಚುನ್ ವೊಜಿಂ ಹಾಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಂಡಾ ತೊಂಬೊರಾರ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗುನ್ ಮಾಟ್ವಾ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್ತಾಲೆ. ಮಿವ್ಣೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ನ್ಹೆಸುನ್ ತುಂಡು ರಾಯಾ ಪರಿಂ ಸೊಬ್ತಾಲೊ, ತಾಕಾ ಮಾಟ್ವಾ ಭಿತರ್ ಘರ್ಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ಪಾನ್‌ಫೊಡ್-ಉದಕ್ ದೀವ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಮಾನಾಚೆ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸಯ್ತಾಲೊ. ಕೊರ್ಗೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಚಿಂ ವೊಜಿಂ ದೆಂವವ್ನ್ ಮಾಟ್ವಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮುಲ್ಯಾರ್ ಬಸ್ತಾಲೆ, ತಾಂಕಾಂ ಪಾನ್ಪೊಡ್ ಆನಿ ಗೊಡಾ-ಉದಕ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘರ್ಚಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಕುಲೆರ್‌ಭರ್ ನಾರ್ಲೆ ತೇಲ್ ಮಾಕುನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ದಿತಾಲಿ. ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ವೊಜೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಉಪೇಗ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ವಾಂ ಮುಕಾರ್ ಯೆಜ್ಮಾನಿ ವಾ ಮಾವ್ಳೊ ಕೊಯ್ತೆಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಮಾರಾನ್ ನಾರ್ಲ್ ಫೊಡ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್, ಮಾಂವೊಳ್ನ್ ವಾ ಆಕಯ್ ದೇಡ್ ವೊಳೆಂ ನಾರ್ಲ್ ಕಾನ್ನ್ಯಾರ್ ಘಾಲುನ್ ಕಾಂತ್ತಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೊಜಿಂ ರೊಸ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಸುಟಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾಲಿಂ. ಮುಕೆಲ್ ರಾಂದ್ಪಿಣ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ದಾದ್ಲೊ ಮುಕೇಲ್ ರಾಂದ್ಪಿ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಹೆರಾಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ತಶೆಂ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಸಹಾಯ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಹಳ್ತ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ, ಸಾಂಬಾರಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ಸರ್ವ್ ತಾಚೆಂಚ್. ಸಹಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ವಾಡ್ಯಾಚಿಂ ಆನಿ ಸಯ್ರಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಮುಕೇಲ್ ರಾಂದ್ಪಿ/ರಾಂದ್ಪಿಣ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ತ್ಯಾ ಪರಿಂ ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಹಾತಾ-ಹಾತ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆನಿ ವೊವಿಯೊ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಕಡ್ಡಾಯಾಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ.

ವೊಜೆಂ 'ದೆಳೆಂ' ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 5, 7, 9, 11 ..... ಆಶೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. 'ಫಾಡೆಂ' ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 4, 6, 8, 10 ... ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ. ಬಾಪ್ಲೆ, ದಾಯ್ಜಿ, ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್, ಸಯ್ರೆ, ಇಷ್ಟ್-ಮಂತ್ರ್ ವೊಜೆಂ ಬಾಂದಿನಾಸ್ಲೆ. ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವೊಜೆಂ ಬಾಂದಿನಾಸ್ಲೊ! ಪೂಣ್ ಹೊಕ್ಲೆ-ನವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚಿಂ ಖಾಸ್ ಸಯ್ರಿಂ, ದಾಯ್ಜಿ, ಇಷ್ಟ್, ಗುರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಪುರ್ತಿ ಮಜತ್/ಸಹಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ತೇಂಯ್ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ವಾ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಾಟ್ವಾ ಖರ್ಚಾಚೊ ಸಾಮಾನ್, ರಾಂದ್ಪಾ ಸಾಹೆತ್-ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಹಾಡುನ್ ದಿತಾಲಿಂ ವಾ ನಗ್ದೆನ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ರುಪಾರ್ ಮಜತ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಗಾದೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಂದುಳ್, ರಾಂದ್ವಯ್ ಕರ್ತಾಲೊ ರಾಂದ್ವಯ್, ಮಾಡಿಯಾಂ ತೋಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪೊಪ್ಳಾಂ, ವಾಲ್-ಬೇಲ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ಪಾನಾಂ-ಕಸರ್, ಮಾಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ನಾರ್ಲ್, ರಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಲಾಂಕುಡ್-ಜಳವ್ ಹಾಡ್ತಾಲೊ.  

ಆದ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 4-5 ದಿಸಾಂಚೊ ಉತ್ಸವ್. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಫ್ತೊ ಭರ್ ಫೆಸ್ತ್‌ಚ್. ಗೊವ್ಚಿ, ಗಮ್ಮತ್, ಪದಾಂ-ನಾಚ್, ಜೆವ್ಣಾಂ-ಖಾಣಾಂ, ದರಬಸ್ತ್ ಸೊರೊ. ತರೀ ರಾಂದಾಪ್-ಶಿಂದಾಪ್ ಚಲ್ತಾನಾ ದೆವಾ ಬಾಪಾಕ್, ಮರಿ ಮಾಯೆಕ್ ಆನಿ ತ್ರಿಂದಾದಿಕ್ ನಮಾನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ ವೆಕ್ತಿಂಕ್, ಪೊದೊರ್ನಿಕ್ ಖರಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಲಾಭ್ತಾಲಿ ತಶೆಂ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಕ್ ವರ್ತೊ ಮಾನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಘರ್ಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾ ನಂತರ್ ಗುರ್ಕಾರ್‌ಚ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ. 

ಆಜ್ ಹಿ ರಿವಾಜ್ ಆಮ್ಚಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಂಬಾಳ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಭೊಂಗವ್ನ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ಕೋಣ್ ಥೊಡೆ ಆರ್ದೆ ತಕ್ಲೆಚೆ ವೊಜೆಂ ದಾಯ್ಜ್ಯಾಂನಿ ಬಾಂದ್ಚೆಂ, 'ದಾಯ್ಜ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವೊಜಿಂ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್, ಹೆರಾಂಕ್ ನಾ' ಮ್ಹಣ್ 'ಚೋರೆ' ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಕ್ಳೆ ಸೊಡ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಶಿಣ್ ಕರುನ್‌ಯೀ ಬಸ್ತಾತ್. ಹಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ರಿವಾಜ್ ನವೀಕೃತ್ ಕರುನ್ ತರ್ನಾಟೆ ಥೊಡೆ ವೊಜೆಂ ಹಾಡ್ಚೊ ನಾಟಕ್ ಕರ್ತಾತ್. ಭಾಡ್ಯಾಚೆ 'ಗ್ರೂಪ್' ಯೀ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ - ಜೆ ಹ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಖೆಳ್ಚೆ ಪಂಗಡ್ ಬಾಂದುನ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಯಾರ್ ದುಕ್ರಾ ಪೀಲಾ ಸಂಗಿಂ ಹೆರ್ ವಸ್ತು ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಹಾಡುನ್ 'ಡ್ರಾಮಾ' ಕರ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ವಾ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾಂನಿ ರೊಸಾ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾತ್ಯಾ-ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ವ್ಹಾವಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾನಾ ದೆಕುನ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಸೊ ಪೊಲ್ಲು ಮುಡೊ, ಕುವಾಳೊ, ದುಕೊರ್ ವಾ ದುಕ್ರಾ ಪೀಲ್, ಕೊಂಬೊ, ರಾಂದ್ವಯ್, ಘಡಾಯ್, ಶಿರೊತ್ಯೊ, ಮಾಂದ್ರಿ, ಕುರ್ಪಾಣೊ, ಆದಾಳೊ, ಕಾನ್ನೆಂ, ಬೊತ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಘೆವ್ನ್ ಬೆಂಡಾ ತೊಂಬೊರಾರ್ ನಾಚುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನವೆಸಾಂವ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲಾಂ. ರಾಂದಾಪ್ ರೊಸ್ಯಾಂತ್ ರಾಂದಿನಾಂತ್ ತರೀ ದುಕ್ರಾ ಪೀಲ್ ಆನಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ಹಾಡುನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಕೊಂಬೊ, ಬೊಕ್ಡೆ ಪೀಲ್ ಹಾಡ್ತಾತ್ ತರ್ ಥೊಡೆ ದುಕ್ರಾ ಪೀಲ್ ವಾ ತೆಂ ಮೆಳಾನಾ ತರ್ ಕಾಪ್ಸಾಚೆಂ/ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚೆಂ ಬೊಂಬೆಂ ಹಾಡುನ್ 'ಆಟ' ದಾಕಯ್ತಾತ್. ತೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾ ತರೀ ನಾಚಾತ್ತ್ ಮಾಟ್ವಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾತ್. 

ಹೆ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಕಾಚ್ಚೆಂ-ಕೋಟ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್, ಹಾತಿಂ ದಾಂಡ್ಯಾಚಿ ಸತ್ರಿ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ದೀವ್ನ್, ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಟೊಪಿ ನ್ಹೆಸವ್ನ್, ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಕಡ್ತಾರಾಂ ಘಾಲವ್ನ್ 'ಗುರ್ಕಾರ್' ಪಾತ್ರ್‌ಧಾರಿ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದ್ಲೆ ಧೊಂಪ್ರಾ ವಯ್ರ್ ಮುಂಡು/ಲುಂಗಿ ಬಾಂದುನ್ ಭಿತರ್ಲಿಂ ಇಜಾರಾಂ ದಾಕವ್ನ್, ಇಜಾರಾಚೆ ನಾಡೆ ಲಾಂಬವ್ನ್, ಪರ್ನಿಂ-ಪಿಂಜ್ಕರ್ ಬನಿಯಾನಾಂ ಘಾಲುನ್, ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಮುಂಡಾಸ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್, ಖಾಂದ್ಯಾರ್ 'ಲೇಸ್' ಪಾಂಗುರ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಹೆಣೆಂ ಬಾಯ್ಲಾಂಯ್ ಧರ್ಣಿ ಥಾವ್ನ್ ದೇಡ್ ಗೇಣ್ ವಯ್ರ್ ಪೊಪ್ಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಕಾಪ್ಡಾಂ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಹಾತಾಂಚ್ಯೊ ಬಾಜ್ವೊ ನ್ಹೆಸುನ್, ಖಾಲಿ ಪಾಂಯಾಂನಿ ಆಸ್ತಾತ್. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ-ಖಾಂದಾರ್ ಕುರ್ವ್ಯಾಂ-ಕಾಂಟಿಂನಿ ನಮೂನ್ಯಾವಾರ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ಆಸ್ತಾ, ಆದಾಳೆ, ಕೊಯ್ತೆ, ಕುರ್ಪಾಣೆ ಸಯ್ತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಕೊಣಾ ಹಾತಿಂ ಆದ್ಲಿ ಸುರೆಚಿ ಮುಟ್ಟಿ ದಿಸ್ತಾ ತರ್ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಪೊಳ್ಳು ಮುಡೊ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾ. ಥೊಡೆಂ ಬಪ್ಪರ್ ಉಲವ್ನ್, ಏಕ್ ದೋನ್ ಪದಾಂ ಗಾವ್ನ್, ಕಂಟ್ರಿ ನಾಚಾಕ್ ಭಾಂಗ್ಡಾ ನಾಚ್ ಭರ್ಸುನ್ ಬೆಂಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಂಕೊಡ್ ನಾಚ್ತಾತ್. ಹಿಂ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ನಾಚ್ ಮಾರುನ್, ಖುಶಾಲಾಯ್ ಕರುನ್, ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಸವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾತ್. ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ನಾಚಾಂತ್ ಕುಲೆ ಹಾಲವ್ನ್, ಹರ್ದೆಂ ಧಲವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲಾ-ಫೊಲ್ಕಾ ನಾಚ್ತಾತ್. ಮಾಯ್ಕ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ 'ಪ್ಯೂರ್ ಕೊಂಕಣಿ' ಉತ್ರಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಪಾನ್ಪೊಡ್-ಉದಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗುನ್ ನಾಚ್ ಜಾತಚ್ 'ಕೋಂಪ್ರ್' ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ನವ್ರೊಚ್ ಫೊರಿನ್ಚಿ ವ್ಹಿಸ್ಕೆ ಬೋತ್ಲ್ ಉಬಾರುನ್ ಧರುನ್ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಕ್ ಒಪ್ಸಿತಾ. 'ಯೇ ಹೊಕ್ಲೆಗೆಲ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾ', 'ಓ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್' .... ತಸಲಿಂ ನಾಟಕೀಯ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. 

ಕೇಟರಿಂಗಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಕಸಲಿಚ್ ಸಾಹೆತ್ ರಾಂದ್ಪಾಕ್ ಉಪೇಗ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಎಮ್.ಸಿ. ಕುವಾಳೊ ಕಾತರ್ನ್ ನಾರ್ಲ್ ಫೊಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಥೊಡೆ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಕ್, ಥೊಡೆ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಕ್, ಥೊಡೆ ಪೊದೊರ್ನಿಕ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಆಕಯ್, ಮಾವ್ಶಿ, ಮೊದೊರ್ನ್ ನಾ ತರ್ ಆಂಕಲ್/ಆಂಟಿಂಕ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ನಾರ್ಲ್ ಕಾಂತುಂಕ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆ ಹಾಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಆಮೃಕೊ ಹಾಸ್ತಾ. ತಿ ಕಾನ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿಸ್ರಾತಾನಾ ಲಜ್‌ಯೀ ಭೊಗ್ತಾ! ಪೂಣ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ವೊಜಿಂ ಮುಲ್ಯಾಂತ್ ಪಡುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆತಾಂಚಿ ಗುರ್ಕಾರ್-ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್, ತಾಚೊ ಸಗ್ಳೊ ವಾವ್ರ್ ಎಮ್.ಸಿ. ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾ. ಮಿವ್ಣೊ ವಾ ಮಾವ್ಳೊ ಎಕಾ ಮುಲ್ಯಾಂತ್ ಕುರ್ವೊನ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್ತಾ!  ಗುರ್ಕಾರ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಆಪುಣ್ ಒಫಿಸಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊಂ ತರೀ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾಚ್ಚೆಂ-ಕೋಟ್ ಘಾಲ್ನ್, ಕಾಕಿಯೆಂತ್ ದಾಂಡ್ಯಾಚಿ ಸತ್ರಿ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್, ಚವ್ಕಾ ಕುಡ್ಕೊ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾನ್‌ಫೊಡಿಚಿ ಬೊಶಿ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಚೊ ಚೆಂಬು ಉಕಲ್ತಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ 'ಅಸ್ಮಿತಾಯ್' ದಾಕಯ್ತಾ! 

ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಸಭಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಆಸ್ತಾ, ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ತೊ ಪಾತ್ರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಸೀಮಿತ್. ಆಜ್ ಚಡ್ತಾವ್ ವಾಡ್ಯಾಂಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶಿಕ್ಪಿಚ್. ತೆ ಪೇಂಟ್-ಶರ್ಟ್ ನ್ಹೆಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಕಡೆನ್ ಗುರ್ಕಾರ್-ಗುರ್ಕಾರ್ನಿಚಿ ಪರೋಕ್ಶ್ ರಿತಿರ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಆಸ್ತಾ. ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾನ್ ಅಸಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಕೃತ್ ಕರ್ಚೆ ನಾಟಕ್/ಖೆಳ್ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರಿ ಥೊಡೆ ವತ್ತಾಯೆನ್ ಕರಿಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಕರ್ತಾ, ಹೊಕ್ಲೆಗೆಲಿಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನವ್ರ್ಯಾಗೆಲಿಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ನವ್ರ್ಯಾಗೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನಾಕಾಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್ ನವ್ರ್ಯಾಗೆಲಿಂ ಜಾಯ್ತೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಧರ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ದಿಸ್ತಾ, ಮಜಾ ಭೊಗ್ತಾ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಅಸಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಂಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತಾತ್, ಪೂಣ್ ವಿರೋದ್ ಕರಿನಾಂತ್! 

--------------------------------------------------

ಕೆನರಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಥೊಲಿಕಾಂಚೊ ಲಗ್ನಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ - ಹಾಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಲೇಕನಾಂ  :

ಯೆದೊಳ್ಚಿಂ ಲೇಕನಾಂ  :

ಕಥಾ/ವಿಡಂಬನಾಂ  :

ಕವಿತಾ  :

Tags:  Mangalorean Wedding, Vojem, Traditional Mangalorean Wedding Culture, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE