web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಧೆಡೆ ಆನಿ ಧೆಡಿಯೊ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

ಕೆನರಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಥೊಲಿಕಾಂಚೆ ಲಗ್ನಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ - 5 :

ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾರ್ ರೋಮಾಂತ್ ತಶೆಂ ಗ್ರೀಸಾಂತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯುರೋಪಾಂತ್ ಧೆಡೆ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕವ್ಣಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾಲೆ. ಹಾತಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ನವ್ರ್ಯಾಚಿ ರಕ್ಶಾ ಕರ್ತಾಲೆ. ಧೆಡಿಯೊ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ತಿಚಿ ರಾಕಣ್ ಕರ್ತಾಲ್ಯೊ. ನೀದ್ ಖಳೊನ್ ತಿಕಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್, ವಾಯ್ಟ್ ಸಕ್ತೆಂ ಥಾವ್ನ್, ಮೆಲ್ಲೆಂ-ಪಿಶಾಚಿ ತಸಲ್ಯಾ ದುಷ್ಟಕಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ತಾಲ್ಯೊ. ಚಾಯ್ನಾಂತ್ ಹೊಕ್ಲೆಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾನ್ ತಿಕಾ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಧೆಡಿಯೊ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ತಾಲ್ಯೊ. ಪ್ರಾಚೀನ್ ಕಾಳಾರ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ತಿಚ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚಿ, ಚಡುಣೆಂ ತಿಚೆಚ್ ಪರಿಂಚಿ ಎಕ್ಲಿ ಆಪ್ತ್ ಇಷ್ಟಿಣ್ ಪೂಣ್ 'ಆಂಕ್ವಾರ್ ಚಲಿ' ಧೆಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾಲಿ. ತಿಕಾ ವಸ್ತ್ರಾಂ-ಶೃಂಗಾರಾನ್ ಹೊಕ್ಲೆ ಪರಿಂಚ್ ನೆಟಯ್ತಾಲೆ. ದುಷ್ಟ್ ಸಕ್ತೆಂಕ್, ಪಾಡ್ ಸ್ಪಿರಿತಾಕ್, 'ಪಿಶಾಚಿ'ಕ್ ಆನಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ 'ಮೆಲ್ಲೆಂ' ಆಯ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಕಾ ಘುಸ್ಪಡಾಂವ್ಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಕೀ ಚಡ್ ಧೆಡಿಯೊ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವಯ್ತಾಲೆ. ಲಗ್ನಾ ವೆಳಾರ್ 'ದುಷ್ಟ್ ಸಕತ್' ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಮಾಟ್ ಕರ್ತಾ, ಪಾಡ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿತಾ, ವಾಯ್ಟ್ ಕರಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಿವ್ಕುರೆ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಪಿಶಾಚಿಕ್ 'ಭಯ್ರಾಸ್' ಕರುಂಕ್ ಹೆರ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್‌ಯೀ ಹೊಕ್ಲೆ ಪರಿಂಚ್ ನ್ಹೆಸಯ್ತಾಲೆ. ರೊಮಾಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಿಚ್ ಮ್ಹಾಲ್‌ಧೆಡಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಧೆಡಿಯಾಂಚಿ ರಿವಾಜ್ ಉದೆಂತಿಚ್ಯಾ ರೊಮಾಕ್ - ಮಂಗ್ಳೂರಾಕ್ - ದೆಂವೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರಾಚೀನ್ ರೊಮಾಂತ್ ಲಗ್ನಾಕ್ ಧಾ ಜಣಾಂಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ನವ್ರ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಧೆಡೆ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಸಾಕ್ಶೆಕ್ ರಾವ್ತಾಲೆ. ಮದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಲಗ್ನಾ ವೆಳಾರ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚಿಂ ಸಬಾರ್‌ಶಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ಲಿಂ ತೆದ್ನಾಂ ಹೆ ಸಾಕ್ಶೆದಾರ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ರಾವ್ತಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಯುವಕಾಂನಿ ಲಗ್ನಾ ದಿಸಾ ನವ್ರ್ಯಾ ವಾ ಹೊಕ್ಲೆ ವಯ್ರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಹಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿರೋದ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆ ಧೆಡೆ ನವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಇತರ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್‌ಯೀ ಪಾವ್ತಾಲೆ ತಶೆಂ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ದಿತಾಲೆ.

ಪರ್ನ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ/ಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಧೆಡೆ ಆನಿ ಧೆಡಿಯೊ ಆಸ್ತಾಲೆ/ಲಿಂ. ಕಾಜಾರಿ ವಾ ವಿಧವ್/ವಿಧುರ್ ಧೆಡೊ-ಧೆಡಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ನವ್ರ್ಯಾ ಆನಿ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ 'ಅಪಶಕುನ್' ಲಾಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಲಿಂ. ಧೆಡಿಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಥೊಡಿ ಕುರ್ಡಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿಯೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹೊಕ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಿ ಆಲ್ತಾರಿಚೆಂ ಮೇಟ್ ಚಡ್ಲಿ ತರ್ ತಿಕಾ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ತಾಲೊ. ತಿಚ್ ದೊಗಾಂ ಹೊಕ್ಲಾಂಚೆಕೀ ಚಡಿತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಧೆಡಿ ರಾವ್ಲಿ ತರ್ ತಿಚೆಂ ಲಗ್ನ್ಂಚ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಲಿಂ. ತಿಣೆಂ ಹೊಕ್ಲೆ ಪರಿಂಚ್ ನ್ಹೆಸಾಜೆ, ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂಚ್ ಆಸಾಜೆ, ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಕೇಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಿಣೆಂ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಸಹಾಯ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ. ತಿಚ್ಯೊ ಬೊಟಾಕ್ ನ್ಹೆಸ್ಚ್ಯೊ ಮುದಿಯೊ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲಿ. ಪಾಡ್ ಸ್ಪಿರಿತಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹೊಕಲ್ ಲಗ್ನಾ ನಂತರ್ ನವ್ರ್ಯಾ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ತಿಣೆಂಯ್ ವಚಾಜೆ ಆನಿ ರಾತ್ ಭರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ರಾವಾಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ. ಧೆಡೆ ಆನಿ ಧೆಡಿಯೊ ಹೊಕ್ಲೆ-ನವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಕ್ ಕಾನೂನಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲಿಂ. ಲಗ್ನಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿಂ. ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಚಲಿಯೊ ಹೊಕ್ಲೆ ಸಂಗಿಂ ನವ್ರ್ಯಾ ಘರಾ ವೆತಾತ್ ಆನಿ ಹೊಕ್ಲೆ ಘರಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾವ್ತಾತ್. ಎಕ್ಲೊ ಖಾಸ್ ಚೆಡೊ ವಾ ಭಾವ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಹೊಕಲ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ನವ್ರ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲಿ ತೆದ್ನಾಂ ಎಕ್ಲಿ ಧೆಡಿ ತಿಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆತಾಲಿ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ರಾವ್ತಾಲಿ ಖಂಯ್. ಪೂಣ್ ರಾತಿಂ ಮಾತ್ರ್ ತಿ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ನಿದ್ತಾಲಿ ವಾ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಕುಡಾಂತ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದಾಕ್ ನಿದೆನ್ ಘೊರೆವ್ನ್ ಪಡ್ತಾಲಿ! 

ಧೆಡೆ ವಾ ಧೆಡಿಯೊ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಆಸಾಜೆ. ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೊ ಭಾವ್ ತಶೆಂ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ದಾಕ್ಟಿ ಭಯ್ಣ್ ಆಸಾ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾಲ್‍ಧೆಡೊ ಆನಿ ಮಾಲ್‍ಧೆಡಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್. ಬಾಪುಲ್ ಭಾವಾ-ಭಯ್ಣಿಕ್ ವಾ ಮಾವ್ಶೆ ಭಾವಾ-ಭಯ್ಣಿಕ್ ದುಸ್ರೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಾ. ನವ್ರ್ಯಾಚೆ ಬಾಪುಲ್/ಮಾವ್ಶೆ ಭಾವ್ ಆನಿ ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯೊ ಬಾಪುಲ್/ಮಾವ್ಶೆ ಭಯ್ಣಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಧೆಡೆ ಧೆಡಿಯೊ ಜಾತಾಲಿಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಿವಾಜಿಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಾಲ್‌ಧೆಡೊ ವಾ ಮಾಲ್‌ಧೆಡಿ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಪ್ರಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಸಾಜೆ ಆಸ್ಲಿಂ. ಆದಿಂ ಬಾರಾ ಧೆಡೆ ಆನಿ ಸ ಧೆಡಿಯೊ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂಯ್ ಸ ಆಂಕ್ವಾರ್ ತರ್ನಾಟೆ ಆನಿ ಸ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಧೆಡೆ-ಧೆಡಿಯೊ ಜಾವ್ನ್ ಎಕೆಚ್ ರಿತಿಚಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಸಂಭ್ರಮ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಚಡ್ತಾವ್ ದುಡ್ವಾದಾರ್ ಹೊರೆತ್ ವಾ ಹೊಕಲ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಸ್ತ್ರಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ಪಳಯ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಹಿಂ ಖಾಸ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸೊನ್ ಇಷ್ಟ್-ಇಷ್ಟಿಣಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್. ಆದಿಂ ಧೆಡೆ ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ನವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಬಸೊನ್ ಜೆವ್ತಾಲೆ, ಆತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೆ ನವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಝಳಕ್‌೦ಚ್ ದೀನಾಂತ್. 

ರೊಸಾಕ್ ಬಸ್ತಾನಾ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಲ್‌ಧೆಡೊ ತಶೆಂ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಮಾಲ್‌ಧೆಡಿ ಬಸ್ತಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಚಲೆ ವಾ ಚಲಿಯೊ ದೊನೀ ಕುಶಿನಿಂ ಬಸ್ಕಾ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾತ್. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ರೋಸ್ ಪುಸ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಕಡೆನ್ ನವ್ರ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಬಾಪುಲ್/ಮಾವ್ಳ್ಯಾ ಭಾವ್ ಚಾರ್-ಚವ್ಗ್ ಇಷ್ಟ್ ಧೆಡೆ ಜಾವ್ನ್ ವಾ ಹೊಕ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾಕ್ ತಿಚ್ಯೊ ಇಷ್ಟಿಣ್ಯೊ ವಾ ಬಾಪುಲ್/ಮಾವ್ಳ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಂ ನಾ ತರ್ ಭುರ್ಗೆ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯೊ ಧೆಡಿಯೊ ಬಸ್ತಾತ್. ನವ್ರೊ ಬರ್ಮುಡಾ-ಬನಿಯಾನಾರ್ ವಾ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಘಾಲುನ್ ಯೆತಾನಾ ತೇಯ್ ಮಟ್ವಿಂ ಇಜಾರಾಂ ಆನಿ ಸಿಂಗ್ಲೆಟಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಕುಶಿಕ್ ಬಸ್ತಾತ್. ಹೊಕಲ್ ಮಿಡ್ಡಿ-ಟೀಶರ್ಟಾಚೆರ್ ಯೆತಾನಾ ತಿಚ್ಯೊ ಸಾಂಗಾತಿಣಿಂಯ್ ಧೊಂಪ್ರಾ ವಯ್ರ್ ನ್ಹೆಸೊನ್, ರೂಂದ್ ಗಳ್ಯಾಚೆಂ ಖೊಮಿಸ್-ಟೋಪ್ ಘಾಲುನ್ ಪೊಟ್ರ್ಯೊ ದಾಕವ್ನ್ ಬಸ್ತಾತ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಗೊಯಾಂತ್ ಮಾಲ್‌ಧೆಡ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಲ್ ಧೆಡಿಯೆಕೀ ರೋಸ್ ಪುಸ್ತಾತ್.

ಲಗಿನ್ ಹೊಕ್ಲೆಚೆಂ ವಾ ನವ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಆನಿ ಲಗ್ನಾ ಆದ್ಲೆಂ ನ್ಹಾಣ್ ತಾಂಚೆಂ ಆಂಕ್ವಾರ್‌ಪಣಾಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ನ್ಹಾಣ್ ದೆಕುನ್ ರೋಸ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ವಾ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪುಸ್ಚೊ. ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಧೆಡ್ಯಾ-ಧೆಡಿಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪುಸ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ತಾಂಕಾಂ ತಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ರೊಸಾ ದಿಸಾ ಪುಸುಂಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಆರ್ಥ್ ನೆಣಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಫಕತ್ ಮಸ್ಕಿರ್‍ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಹೊಕ್ಲೆ-ನವ್ರ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಧೆಡ್ಯಾಂ-ಧೆಡಿಯಾಂಕ್‌ಯೀ ರೋಸ್ ಪುಸ್ತಾತ್ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ್ "ಧೆಡ್ಯಾ-ಧೆಡಿಯೆಂಕ್ ರೋಸ್ ಪುಸಿನಾಕಾಕ್" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನರ್ಗಾತಾತ್ ಆನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರೀ ಥೊಡಿಂ ಸವಯೆ ಬಳಾನ್ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾಂಕೀ ಪುಸುನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾತ್, ಲಜ್ ಸಾಂಡುನ್ ಕಿಡ್ಕಿಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ವೀಡಿಯೋಕ್ 'ಪೋಝ್' ದಿತಾತ್!

ಹೊಕಲ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಮಟ್ವಿ ಧವಿ ವೋಲ್ ಆಂಗಾರ್ ಪಾಂಗುರ್ತಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಧವೆಂ ಕಾಪಾಡ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಆತಾಂಚಿ ಹೊಕಲ್ ಲಾಂಬ್ ಪಾಯಾಂಗೋಳ್ ವಾ ತಾಚೆಕೀ ಚಡ್‌ಚ್ ಲಾಂಬ್ ಧವೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಘಾಲುನ್ ಯೆತಾ, ತೆಂ ಮ್ಹಾಲ್‌ಧೆಡಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧರ್ಣ್ ಝಾಡ್ತಾನಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ತಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ನವ್ರೊ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಧೆಡ್ಯಾಂ ಬರಾಬರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ಆತಾಂ ತೊ ಕಾರಾರ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಲ್‌ಧೆಡೊ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಆವಯ್ ಆನಿ ಬಾಪಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾತ್. ಧೆಡೊ ಯೆತಾನಾ ಹೊಕ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಬುಕ್ಕೊ ಹಾಡುನ್ ಯೆತಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಆನಿ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ನಮೂನ್ಯಾವಾರ್ ರಿತಿಚಿಂ ಕಾರಾಂ ಅಸಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘೊಡ್ಯಾ-ಘೊಡಿಯೆಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಸಾನಾ. ಆತಾಂಚೊ ನವ್ರೊ ಕೃತ್ರಿಮ್ ಫುಲಾಂನಿ ನೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ದೆಂವ್ತಾ. ಫಕತ್ ಮ್ಹಾಲ್-ದೆಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾ. ಆತಾಂ'ತಾಂ ನವ್ರೊ ಕಾಳ್ಯಾ-ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಸುಟಾರ್ ಘಾಮೆತಾ! ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾವ್ಡೊ ಮಾಲ್‌ಧೆಡೊಯ್ ಸೂಟಾರ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಮೆಂತ್ ಶಿಜೊನ್ ಆಸ್ತಾ!  

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂತ್ ರೊಸಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಂಕಾರ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ ಧೆಡೆ ಆನಿ ಹೊಕ್ಲೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಸ್ಚ್ಯೊ ಧೆಡಿಯೊ ಲಗ್ನಾ ದಿಸಾ ರೆಸ್ಪೆರಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಝುಳ್ಕಾನಾಂತ್. ಮ್ಹಾಲ್‌ಧೆಡಿ ಹೊಕ್ಲೆ ಪರಿಂಚ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ ನ್ಹೆಸಾನಾ. ಆನಿ ಕಾಜಾರಾ ನಂತರ್ ನವ್ರ್ಯಾ ಘರಾಯ್ ವಚಾನಾ. ಚುಕೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಗೆಲೆಂ ತರ್ ಹೊಕ್ಲೆ ಕುಡಾಂತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಿದಾನಾ! ಪಯ್ಲೆಂ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾರಾ ಧೆಡೆ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾಲೆ. ಆತಾಂ ಚಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್, ತೇಂಯ್ ರೆಸ್ಪೆರಾ ದಿಸಾ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಾಲ್‌ಧೆಡೊ ಮಾತ್ರ್ ಝಳ್ಕಾತಾ. ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿ ಮುಕಾರ್ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ರಾವೊನ್ ಹೊಕ್ಲೆ-ನವ್ರ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಖಾಶೆಲೆಪಣ್. ತೆದ್ನಾಂ ಧೆಡೆ ಆನಿ ಧೆಡಿಯೊ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್. ನವ್ರ್ಯಾನ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಮುದಿ ಮಾಲ್‌ಧೆಡೊ ಆಪ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಹರ್ ಮೆಟಾಕ್ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ತೊ ಸಹಾಯ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಧೆಡ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ತಚ್ ಫುಲಾಂ ಬುಕ್ಕೊ ಒಪ್ಸುನ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ಚೊ ಆನಿ ಫೊಟೊ/ವೀಡಿಯೊಗ್ರಾಫರ್ ಮುಕಾರ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ 'ಕೀಸ್' ದಿಂವ್ಚೊ. ಫೋಟೊ ಸಾರ್ಕೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ತರ್ ತೊಚ್ ಭೆಜ್ 'ರಿಪೀಟ್' ಕರ್ಚೊ! ಹೆಂ ದೇಶೀಯ್ ನಾಟಕ್‌ಪಣ್! 

ಹೊಕಲ್-ನವ್ರೊ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾರ್ ಉಬಿಂ ಜಾತಾನಾ ಮಾಲ್‌ಧೆಡೊ ಆನಿ ಮಾಲ್‌ಧೆಡಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾ. ಆತಾಂ'ತಾಂ ಫುಲಾಂ ಬಾಸ್ಕೆಟಿ ಘೆವ್ನ್ 'ಪೇಜ್ ಬೋಯ್ಸ್' ಆನಿ 'ಫ್ಲಾವರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್' ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ನವ್ರ್ಯಾ-ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಹೆರ್ ಧೆಡೆ-ಧೆಡಿಯೊ ಸಯ್ತ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾನಾಂತ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಸಮಾರಂಭಾ ವೆಳಾರ್ ಹೊಲಾಂತ್ ನವ್ರ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಧೆಡೊ ಆನಿ ಹೊಕ್ಲೆ ದೆಗೆಕ್ ಧೆಡಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಹೊಕ್ಲೆ-ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಕೊ, ಕವರಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾಮ್. ಹೊಕ್ಲೆ-ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತಾನಾ ತೊ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಬಸಂವ್ಕ್ ದೀವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ನವ್ರ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ 'ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ' ದೀವ್ನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ತಾ! ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತಾನಾ ತಿ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಮಾಗ್ತಾತ್ ತರೀ ಹೊಕ್ಲೆ-ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್, ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಬಸವ್ನ್ ನವ್ರ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಧೆಡ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ 'ಬೋಡಿಗಾರ್ಡ್' ಜಾವ್ನ್ ಉಬೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ತಾಕಾಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾನಾ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ನವ್ರ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಉಬೆ ರಾವಾಶೆಂ ಕರುನ್ ಧೆಡ್ಯಾಕ್ ಬಸಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್. ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಸೂಟ್ ಘಾಲ್ಲೆ ದಾದ್ಲೆಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಬೆ ಖಾಂಬೆ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ 'ಸೂಟ್ ಘಾಲಾ ತೆಂ ದಾಕಂವ್ಕ್' ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸಾ.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಹೊಕಲ್-ನವ್ರೊ, ಧೆಡೊ-ಧೆಡಿ ಆನಿ ಸಾವೂದ್ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಯ್ತ್ ಕಾಲ್ಸಿ ಪರಿಂಚ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ 'ಸ್ಕೋಚ್' ವಾ ಆಂಬೊಟ್ 'ವಾಯ್ನ್' ನಾಂವಾರ್ ರಂಗಾಳ್ ಪೀವನ್ ದಿತಾತ್. ಆಯ್ಚೆ ಥೊಡೆ 'ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತೆಲೆ' ಹಾತಾಂತ್ ಸ್ಕೋಚಾಚೊ ಜಯ್ತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೊಕ್ಲೆ-ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಾವೂದ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಮಾಯ್ಕಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೆ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಹೊಕಲ್ - ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ 'ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ' ಮಾಗ್ತಾ - ದೆಕುನ್ ನವ್ರ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಉಬಿ ರಾವ್ಲಿ ತರ್ ಹೆ 'ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್' ತಿಕಾ ಬಸಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಧೆಡ್ಯಾಕ್ ಉಬೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್! ಥೊಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಹೊಕಲ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾ ಪೂಣ್ ನವ್ರ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಧೆಡೊ ಉಬೊ ಆಸಾ ತೆಂ ಪಳಯ್ನಾಂತ್, ತೆ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಧೆಡ್ಯಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ/ಸಾವೂದ್ ಮಾಗ್ತಾತ್. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ಚಿ ಫಕತ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಆನಿ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಧೆಡ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸೂಟ್ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್! ಹೊಕ್ಲೆ-ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ಧೆಡ್ಯಾನ್ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ 'ಬೋಡಿಗಾರ್ಡ್' ಜಾವ್ನ್ ಉಬೆ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚೂಕ್ ಆಚಾರ್. 

ನಂತರ್ ಪಾಸೊಡಿ ಆಯೆರ್ ಆಸ್ತಾ. 'ಯೆಣಿಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್' ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ಮುದಿ ಶಿಂವ್ಚಿ' ರಿವಾಜ್ ಆಜ್‌ಯೀ ಪಾಳುನ್ ಆಸಾತ್. ನವ್ರೊ ಧೆಡ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಉಬೊ ರಾವ್ತಾ ಆನಿ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ ತಾಕಾ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ದೀವ್ನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಮುದಿ ನ್ಹೆಸಯ್ತಾ. ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆರ್ ಪಾಗುರ್‌ಮಾಂಯೊಂ, ಪೊಣ್ಜ್ಯೊಮಾಂಯೊಯೀ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಕಸರ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಭಾಂಗಾರಾ ಮುದಿ ವಾ ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್ ಅರ್ಪಿತಾತ್. ಮಾಂಯಾಂನಿ ಮುದಿ ಶಿಂವೊನ್ ಪಾಸೊಡಿ ಆಯೆರ್ ಕರ್ತಾನಾ ವ್ಹಡ್ ಧವೊ ತುವಾಲೊ ಘೆವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್‌ಧೆಡ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್. ತೊ ಕಸರ್-ಪಾನಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಾಯಿಲ್ಲೆ ನೋಟ್ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಘೆತಾ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ್ ಧೆಡಿಯೆಕ್ ತಾಂತು ಮೂಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿತಾನಾ ಧೆಡಿ ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಉರ್ಡೊನ್ ಮೂಟ್ ಭರ್ ಕಾಡ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ತಾಕಾ, ಉರುಲ್ಲೆ ಧೆಡ್ಯಾಕ್. ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಗೊಂಯ್ಟಾಂ! ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಭಿಕ್ಣಾಂ!!

ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ರೆಸ್ಪೆರಾ ವೆಳಾರ್ ಹೊಕಲ್ ಮಂದಿರಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾನಾ, ತಿ ಉಟ್ತಾ-ಬಸ್ತಾನಾ ಹೊಕ್ಲೆಚೆಂ ಧರ್ಣಿರ್ ಲೊಳ್ಚೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಚೆಂ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಧೆಡಿಯೆಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್. ಲಗ್ನಾ ಸಮಾರಂಭಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಯೆತಾನಾಂಯ್ ತಿಚೆಂ ಧರ್ಣ್ ಝಾಡ್ಚೆಂ 'ಗೌವ್ನ್' ಸಾಂಭಾಳುನ್ ಧರ್ಚೆಂಯ್ ತಿಣೆಂ. ಹೊಕ್ಲೆಚಿಂ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಮಾಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಉಕಲ್ನ್ ನವ್ರ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲಿ ಕರಿಯಮಣಿ ಸಾರ್ಕಿ ರಾವಾಶೆಂ, ನವ್ರ್ಯಾನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಝೆಲೊ ಕೇಸಾಂ-ಫುಲಾಂ ಪಂದಾಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸಾಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ತಿಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಕರ್ತವ್ಯ್. ಧೆಡೊ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಾಸೊಡಿ ಆಯೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಮುದಿ ಶಿಂವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಘೆತಾ, ತಾಂತ್ಲೆಂ ಮೂಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಧೆಡಿಯೆನ್ 'ಫಾರ್ಚೆಂ'(!) ಆಜ್‌ಕಾಲ್‌ಚೆಂ ನವೆಸಾಂವ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಎಮ್.ಸಿ.ನಿ ಧೆಡ್ಯಾ ಧೆಡಿಯೆಕ್ ಪೊಕೊಳ್ ರಿತಿರ್ ಹೊಗಳ್ಸುನ್ ಸಸಾರ್ ಕರ್ಚೆಂಯ್ ಸವಯೆಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜ್ರಾ ಸಾಲಾಂನಿ ಧೆಡೆ ಧೆಡಿಯೊ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಕ್ಟುಲಿಂ 'ಫ್ಲಾವರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್' ಆನಿ 'ಪೇಜ್ ಬೋಯ್ಸ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖೆಳೊನ್ ಘುಸ್ಪಡಾಯ್ತಾತ್. 

ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾರ್ ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಪಾಟ್ ಕರುನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಫುಲಾಂಚೊ ಬುಕ್ಕೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಧೆಡಿಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಣಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ತಾಚೆಂ ಲಗಿನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಲೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜ್ರಾ ಸಾಲಾಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರಿ ಬಾಯ್ಲಾಂ ವಾ ಲ್ಹಾನ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂಯ್ ಬುಕ್ಕೊ 'ಕ್ಯಾಚ್' ಕರುಂಕ್ ರಾವ್ತಾತ್! ತೊ ಲ್ಹಾನ್ ಧಾ-ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ನಾ ತರ್ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್‌ಯೀ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಜೋರಾನ್ ಗೆಲೊ ತರ್ ದೆಗೆಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್‌ಯೀ ಪಡ್ತಾ! 

ಆದಿಂ ಹೊಕ್ಲೆಗೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ತಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಧೆಡ್ಯಾಂಕ್ 'ಪರ್ತಾಪಣಾಚೆಂ ಖಾಸ್ ಆಪವ್ಣೆಂ' ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ದೋಗ್ ದಾದ್ಲೆ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತೆ ನವ್ರ್ಯಾಗೆರ್ ರಾತಿಂ ರಾವೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹೊಕ್ಲೆ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಧೆಡಿಯೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೆ. ನವ್ರೊ, ಬಾರಾ ಧೆಡೆ (ಏಕೀ ಉಣೊ ವಾ ಚಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನೊಜೊ ಆಸ್ಲೊ), ನವ್ರ್ಯಾಚೊ ಬಾಪಯ್ (ವಾ ಯೆಜ್ಮಾನಿ), ತಾಕಾ ಎಕ್ಲೊ ಧೆಡೊ, ಆವಯ್ ಆನಿ ತಿಕಾ ಏಕ್ಲಿ ಧೆಡಿ. 15 ವಾ 17 ತಸಲ್ಯಾ 'ದೆಳೆಂ' ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ವಚಾಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪಿಕಿಂ ಕೆಳಿಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಹೊಕ್ಲೆಗೆರ್ ಜೆವ್ಣಾ ಪಯ್ಲೆಂ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಧೆಡ್ಯಾಂಕ್ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ನ್ಹಾಣಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ನವ್ರ್ಯಾಕ್, ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಧೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ಬೋತ್ಲ್ ಅಪುಟ್ ಆನಿ ಊಂಚಿ ಸೊರೊ (ಕಾಜುಚೊ ತರ್ ಚಡ್ ಮಾನ್) ಆಸಾಜೆಚ್ ಆಸ್ಲೊ. ಆವಯ್ ನಾ ತರ್ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಆವಯ್ಚಿ ಭಯ್ಣ್ ವಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಹಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಘೆತಾಲಿ. ಹಿಂ 15-17 ಜಣಾಂಯೀ ರಾತಿಕ್ ಹೊಕ್ಲೆಗೆರ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಘರಾಚ್ ಧೆಡಿಯೆ ಸಂಗಿಂ ಸೊಡ್ನ್ ನವ್ರೊ ಹೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ವೆತಾಲೊ. ವೆತಾನಾ ಧೆಡೆ ತಾಂಕ್ತಾ ತೆಂ ಬಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ಈಂದಾ ಮೊಡ್ಲಾಂಚೊ ಮಾಟೊವ್ ಮೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಂತ್ ಬಳ್ ನಾ ತರ್ ದೋನ್-ಚಾರ್ ಪುಣೀ ತಾಳೆ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಧಾಂವ್ತ್ತಾಲೆ!

ಸಭಾರ್ ಕಡೆನ್ ನವ್ರೊ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಹೊಕ್ಲೆಗೆರ್‌ಚ್ ತಪ್ಕಾಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ರಾವ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲೆ. ಎಕ್ಲಿ ಧೆಡಿ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲಿ, ತಿ ನವ್ರ್ಯಾಗೆರೀ ತಿಚ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ರಾವ್ತಾಲಿ. ಆದಿಂ ಧೆಡಿ ಕಾಜಾರಿ ಆನಿ ಆನ್ಭವಿ ಆಸ್ತಾಲಿ, ಚಡ್ತಾವ್ ಮಾವ್ಶಿ ನಾ ತರ್ ಅಕಯ್. 'ಧೆಡಿಯೆಕ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಮಾಂದ್ರಿ' ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹರಾಣ್ ಗಾಯ್ತಾಲೆ. ಪೂಣ್ ಧೆಡಿ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ನಿದಾನಾಸ್ಲಿ. ಹೊಕ್ಲೆಚಿ ಶಿಮ್ಟಿಯೀ ತಿ ಸೊಡಿನಾಸ್ಲಿ, ರಾತಿಕ್ ತಿ ಹೊಕ್ಲೆ ಸಂಗಿಂಚ್ ನಿದ್ತಾಲಿ ಖಂಯ್! ಹೊಕ್ಲೆಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಬೋವ್ ಉಣಿ ದೆಕುನ್ ಲಗ್ನಾ ರಾತಿ ನವ್ರೊ ತಿಚ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ನಿದಾನಾಸ್ತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ವಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ನಿದೊನ್ ಜಾಗ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್!

 ಥೊಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಪರ್ತಾಪಣ್ ಹೊಕ್ಲೆಗೆರ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ದವರ್ನ್ ಚವ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ನವ್ರ್ಯಾ ಘರಾ ಪರ್ತಾಪಣ್ ದವರ್ತಾಲೆ. ಹೊಕಲ್, ತಿಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಆನಿ ಧೆಡಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ 15 ಜಣಾಂ ವೆತಾಲಿಂ. ಆಟ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಪರತ್ ನವ್ರ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾಯ್ತಾಲೆ. ತೆದ್ನಾಂ 'ಅಂದಾಣ್' ವ್ಹರ್ತಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಅಂದಾಣಾಂತ್ ಘರಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು, ವೊರ್ವಿ ವಾ ಸಾಮಾನ್ ನವ್ರ್ಯಾ ಘರಾ ಮಾಂವ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿತಾಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಹೊಕಲ್ ಅನಿ ಧೆಡಿ, ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಎಕ್ಲೊ ಧೆಡೊ ತಶೆಂ ಆವಯ್ ಆನಿ ತಿಕಾ ಏಕ್ಲಿ ಧೆಡಿ ಪರ್ತಾಪಣಾಕ್ ನವ್ರ್ಯಾಗೆರ್ ವೆತಾಲಿಂ. 

--------------------------------------------------

ಕೆನರಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಥೊಲಿಕಾಂಚೊ ಲಗ್ನಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ - ಹಾಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಲೇಕನಾಂ  :

ಯೆದೊಳ್ಚಿಂ ಲೇಕನಾಂ  :

ಕಥಾ/ವಿಡಂಬನಾಂ  :

ಕವಿತಾ  :

Tags:  Herolpius, Dhedo, Dhedi, Mangalorean Wedding, Mangalorean Christian Wedding, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE