web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

"ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಾಸ್ಯ್ ರಾಯ್ ಕುಂವರ್'' - ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೊಜಾ ಪಾಲಡ್ಕಾ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಭಾವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ತರ್ನೆಂ ಯುವ ಜನಾಂಗ್ ಆಪ್ಲಿ ಮಾಯ್‍ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಪಾಟ್ ದಾಕಯ್ತಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗ್‍ಮಾಂಚಿಯೆಚಿ ಪೂಜಾ ಕರುನ್, ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್, "ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಳೆಯಾತ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಯ್ಕಾಯಾತ್ ಆಮಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹಾಸಯ್ತಾಂವ್" ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಪಾವಯ್ಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗ್‍ಮಾಂಚಿಯೆಚೊ ಹಾಸ್ಯ್ ರಾಯ್ ಕುಂವರ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೊಜಾ ಪಾಲಡ್ಕಾ ಪರ್ತುನ್ ದುಬಾಯ್‍ಚ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಕ್ ಪೋಟ್ ದುಕಾಸರ್ ಹಾಸೊಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಘೇವ್ನ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲಾ, ಖೆಳೊನ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲೊ ನವೊಚ್ ಹಾಸ್ಯ್‌ಮಯ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಾಟಕ್, "ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಳೆಯಾಂ". ಹೊ ನಾಟಕ್ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಮಂಗ್ಳುರಿಯನ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ, ದುಬಾಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ಪಣಾಖಾಲ್, ದುಬಾಯ್ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಆಕ್ಟೊಬರಾಚ್ಯಾ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪೊರ್ವಾಂ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಜುಸ್ತ್ 07:30 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯ್ತೆಲೆ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟಕಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಪ್ರದೀಪ್, ಪಾಲಡ್ಕ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಫಾತಿಮಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ಬೊಜಾ ಆನಿ ಕ್ಲಾರಾ ಬರ್ಬೊಜಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಮದ್ಲೊ ಭಾವ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಜೊಯ್ ಬರ್ಬೊಜಾ ಆನಿ ಧಾಕ್ಟುಲೊ ಪೂತ್ ಇವನ್ ಹಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ದುಬಾಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ಪಾಲಡ್ಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೀಪಾನ್, ಮಟ್ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆ ಭಿತರ್ ವಿವಿಧ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮಹಾನ್ ಕಲಾಕರಾಂ ಸಂಗಿ ನಾಟಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಚೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಧಾದೊಶಿ ಕೆಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಜೂನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಕಲೆಚಿ ವೊಡ್ಣಿ ನಿಂವೊಂಕ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಟನಾ ಸಾಂಗಾತಾ "ಯೇರ್ ಯೆರೆಗಾದ್", "ಬಂಡಲ್ ಭಾಸ್ಕರೆ", "ಲಕ್ಕ್‌ಲೆ ಪುಲ್ಯಾಂಡ್", "ಮಿತ್ತಭೈಲ್ ಸಾಂ. ಮಿಂಗೆಲ್ ವಾಡೊ" , "ಹಾಸ್ತಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಿಶ್ಯಾ" , "ಸಗ್ಳೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತಾಣೆಂ", "ಸಾಂಗೊನ್ ಮುಗ್ಧಾನಾ", "ಊಟ್‌ರೆ ಉಜ್ವಾಡ್ಲೆಂ", "ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಂಗಿ...", "ಸೊವಾಯ್ ಬುದ್ವಂತ್", "ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ" ಆನಿ ಆತಾಂಚೊ " ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಳೆಯಾಂ" - ಅಶೆಂ ಬಾರಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟಕ್ ಕಲಾ ಮಾಂಚಿಯೆಕ್ ಅರ್ಪುನ್, ದಿಗ್ದರ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ "ಊಟ್‌ರೆ ಉಜ್ವಾಡ್ಲೆಂ" ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾನಿಂ ಯು.ಎ.ಇ.೦ತ್ ಜಮ್ಲೊಲೊ ಲೋಕ್ ಹೆರ್ ಖಂಚಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಜಮೊಂವ್ಕ್ ನಾ ತೊ ಏಕ್ ಆಜೂನ್ ದಾಖ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆನಿ ಪ್ರದೀಪಾಚ್ಯಾ ಖ್ಯಾತೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಯು.ಎ.ಇ.೦ತ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರದೀಪಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಖೆಳೊವ್ನ್ ದಾಕೊವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಹಾಸಯ್ಲಾಂ. ದುಬಾಯಿಂತ್ಲೆಂ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ "ರೆಡಿಯೊ ಸ್ಪೈಸ್" ರೇಡಿಯೊಚೆರ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ, "ರಿಕ್ಷಾ ರಿಚ್ಚಾ , ಹೊಟೆಲ್ ಪೆಚ್ಚಾ" ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಶಿಂಖಳ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರುನ್ ಲೋಕಾಚ್ಯಾ ಮೆಚ್ವಣೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲಾ. ಪ್ರದೀಪಾಚೆ ನಾಟಕ್ ಫಾಮಾದ್ ನಾಟಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಡೊಲ್ಲಾ ನಂದಿಗುಡ್ಡಾ , ಕ್ಲೋಡ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಹಾಣೆಂ ಮಂಗ್ಳೂರಾಂತ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಖತಾರ್, ಕುವೈಟ್ ತಸಲ್ಯಾ ಖಾಡಿ ಗಾಂವಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಯಶಸ್ಚಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದೆಖ್ಲ್ಯಾತ್. ಫಾಮಾದ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಲೇಖಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಆಗೇರಾ ಹಾಚೊ "ಕಸಲೆ ಗ್ರಾಚಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾ!" - ಹೊ ನಾಟಕ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯ್ಲಾ. ಪ್ರದೀಪಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪನ್ನಾಸಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕಲಾವಿದಾಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲಿ ವೇದಿ ಮೆಳಾಶಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಚಲನ್ ಚಿತ್ರ್ ನಟ್ ದೀಪಕ್ ಡಿ'ಸಿಲ್ವಾ ಪಾಲಡ್ಕ ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಉದಾಹರಣ್. ಪ್ರದೀಪಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾ ದ್ವಾರಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಬೊರೆಂ ನಟನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ಆಜ್ ಲೊಕಾನಿಂ ತಾಕಾ ವೊಳ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಬರಿಂ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಪ್ರದೀಪಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 13-14 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆತ್ತ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದುಬಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಟನಾಂತ್ ತುಳು ರಂಗ್‍ಭೂಮಿಚೊ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದ್ ದೇವಿದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಹಾಚೆಂ ನಕ್ಕಲ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಪ್ವಾದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟಕಾಂಚೊ ಬರ್ಗಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತುಳು ನಾಟಕಾಂನಿ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಧೈರ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಪ್ರದೀಪ್ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಆಪ್ವಾದಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಟನ್ ಶೈಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖಾಯಮ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ನಾಟಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೋಡ್ನ್ ಪ್ರದೀಪಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್ "ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ ", ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಲನ್‌ಚಿತ್ರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಚ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ತಂತ್ರ್‌ಜ್ಞಾನಾಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಹೆರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಪಿಂತುರಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಲೋಕಾಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆನ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಿ ಕೆಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಂಯ್ ಅಪಾರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ಣಿ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರದೀಪ್ ಸ್ವಭಾವಾನ್ ಭೊವ್‍ಚ್ ಸಾಧೊ ಆನಿ ಖಾಲ್ತೊ. ನಾಟಕಾಂಚ್ಯಾ ಪೂರ್ವ್ ಆಭ್ಯಾಸಾಂ ವೆಳಾರ್ ಕಲಾವಿದಂಕ್ ಎಕಾ ಮಟ್ವಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಖಾಡಿ ಗಾಂವಾಂನಿ ಏಕ್ ಸಾಹಸ್‍ಚ್ ಸಯ್. ಕಾಮಾಂಚೊ ಭೊರೊ, ಪಯ್ಣಾಚೆ ತ್ರಾಸ್, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊ... ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ವೆಳಾರ್ ಆಭ್ಯಾಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತೆದ್ನಾಂ ಹೆರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಜಾತಾ ತರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಮೌನ್‍ಪಣಿ ಸಹಿಸುಸ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಏಕ್ ವೇದಿ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕರುನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕ್ ಉಬೊ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ.

ಹೊಚ್ಚ್ ಪ್ರದೀಪಾಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಗೂಣ್. ತಾಚೆಂ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ತಾಕಾ ಆಜ್ ಸರ್ವಾಂ ವರ್ವಿಂ ಉಂಚಾಯೆರ್ ಸೊಭಾಯ್ತಾ. ಲಗ್ಭಗ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ತಾಕಾ "ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಾಸ್ಯ್ ರಾಯ್ ಕುಂವರ್" ಮ್ಹಣೊನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ ತರೀ ಕೆದಾಳಾಯ್ ತೊ ಸಾಂಗೊನ್ ಭಂವಾನಾ. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೋಣಿ ಬಿರುದ್ ದೀವ್ನಾ ತರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆರ್ಥ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಬಿರುದ್ ಗಾಂಟಾವ್ನ್, ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಚಿಚ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಪ್ರಸಾರ್ಚೆಂ ಆಮಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಳೆಯ್ತಾಂವ್ ತರೀ ಪ್ರದೀಪ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ಪ್ರಚಾರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆದಾಳಾಚ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಆನಿ ತ್ಯೆಚ್ ದೆಕುನ್ ತೊ ಹೆರಾಂ ವರ್ವಿಂ ಉಂಚಾಯೆರ್ ಸೊಭ್ತಾ. ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಂವಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಧಾವೊಂಕ್ ನಾ ಬಗಾರ್ ನಾಂವ್‍ಚ್ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.


ಆತಾಂ ಪೊರ್ವಾಂ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಜುಸ್ತ್ 07:30 ವ್ಹರಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಬಾರಾವೊ ನಾಟಕ್, "ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಳೆಯಾಂ", ದುಬಾಯ್ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪ್ರದೀಪಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಮುಖಾರಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಬೊರೆ ಬೊರೆ ನಾಟಕ್ ವ್ಹಾಳೊಂದಿತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬೊರೆಂ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಶೆತಾಂ.

ತುಮಿಂ ಸರ್ವಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಜರೂರ್ ಯೆಯಾ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್. "ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಳೆಯಾಂ" ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಳ್ಸಾಯ್ ಕರುನ್ ಘರಾ ಬಸಾನಾಕಾತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚುರ್ಚುನಾಕಾತ್!!!

Tags:  Konkani Drama, Pradeep Barboza, Paladka, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

3 Comment/s.

  1. Roshan, Dubai
    Hello... Vijay.. it depend on the person how he take the comments. Think you took it in negative way. It is better to take others comments in positive way for the self growth. Matured one always listen to the coments!!! Indeed Pradeep Barboza, a great personality. Good Article from Nanu Marol.
  2. Raymond Crasta, Mumbai
    All the best for the drama. Now movie era, still you people organizing drama. Good work my friend.
  3. Vijay Dsouza, Udupi
    This special publicity and appreciation only because this very writer is acting in this drama. Otherwise this writer never writes positive about anything.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE