web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಮೆಲ್ಬಾ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಶಿ೦ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೆನರಾ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಮ೦ಗ್ಳುರಿ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ ಕುಟ್ಮಾ೦ನಿ, ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕುಟ್ಮಾಚೆ೦ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ - 'ಮೊ೦ತಿ ಫೆಸ್ತ್'. ಆಗೋಸ್ತ್ ಮಹಿನೊ ಆಕೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾನಾ , ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾರ್ ಸೊಭ್ಚಿ ಪ್ರಥ್ವಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೊ ಮಂಗ್ಳೂರಿ ಮುಳಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲೋಕ್ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಭರ್ತಾ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗಿಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಮಾ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಳಿ ಮೊಂತಿ ಮಾಯೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಆರ್ಪುಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ತಿಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ನೊವೆನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಆಜ್ ದಬಾಜೆನ್ ಆಮಿಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್. www.maibhaas.com ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಾಯ್ರಾತ್‍ದಾರಾಂಕ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿಂ ಬೊರೆಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ಮೊಂತಿ ಮಾಯೆಚಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಪಡೊಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂವ್.
ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಥಾಗಾರ್ ಆನಿ ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಹಾಣೆ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಭಂವರಾಂತ್ ವಿಣ್‍ಲ್ಲಿ, ಖತ್ಕತ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕಥಾ, 'ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಮೆಲ್ಬಾ' ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ. ರುಚ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂವ್. 
- ಮಾಯ್‍ಭಾಸ್ ಪಂಗಡ್
''ಹಲೋ'' ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ.
''ಹಲೋ'' ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.
ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್. 116 ನಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ ವಾಲ್ವೋ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್.
''ತುಕಾ ಸಬಾರ್ ತೇಂಪ್‌ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್ ತರೀ, ತುಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪೊರ್‌ಚ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ...'', ಹಾಂವ್ ಹಾಸ್ಲೊಂ.
ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಮೈಸೂರ್ ಶಹರಾಂತ್ ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲಗ್ಭಗ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಜಮೊ ಜಾವ್ನ್, ಗಾಂವ್ಚೆ ರಿತಿನ್ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್, ಸಾಂ. ಫಿಲೊಮಿನಾಚೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಚರಿಲ್ಲೆಂ.
''ತುಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ವಯ್ರ್ ಮೋಗ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.'' ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ''ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್, ಕೊಯಾರಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಮೆಳೊನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಂತಾರಾಂ ಭಾರಿಚ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಆನಿ ಊಂಚ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತುಂ ಗಾಯ್ತಾಲೊಯ್.''
''ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆ ವಯ್ರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಹಜ್ ಪಳೆ ಆಂಟಿ.''
''ಅಳೆ ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲೆಂ. ತುಂವೆಂ ಆತಾಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೆಜಾಯ್. ಮಾಗಿರ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಗಾಂಯ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ದೆಕ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆನಿ ಭಗ್ಣಾಂ ಉಮಾಳೊನ್ ಯೆತಾತ್.''
ತಿಕಾ, ತಿಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಧುವಾಂಸವೆಂ ಹಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ 'ವಚೊಂ ಯಾ ನಾಕಾ?' ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ.
''ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಗೊ ರಾವ್ಲೊಯ್? ತುಂವೆಂ ಆಜ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್. ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಬೋವ್ ಪಾತಳ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಥೊಡೊ ಲೋಕ್ ಆಸಾ ತರೀ, 'ಆಮಿ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂ' ಮ್ಹಣ್ ವಳಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಲಜೆತಾತ್. 'ಕೊಂಕ್ಣಿ  ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ' ಮ್ಹಣ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್‌ಚ್ ಕಾತರ್ತಾತ್!''
''ನಾ, ನಾ. ತಸಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಕುಡ್ಸಿನಾಕಾ ಆಂಟಿ. ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ ತುಮ್ಗೆರ್ ತರ್ನಾಟಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ......'' ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಿಣೆ ಕಾತರ್ಲಿಂ. ''ಭಾವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಭಯ್ಣಿ ತಿಂ. ಎಕಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ತಿಂ ಆಶೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್, ಕಶೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ವಿವರ್ಸುಂ?''
''ಗರ್ಜ್ ನಾ ಆಂಟಿ'' ತಿಚೆ ಕಳ್ವಳೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆ.
''ತುಜ್ಯಾ ಭಗ್ಣಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ವಳ್ಕಲೊಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತುಜ್ಯಾ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ತುಮ್ಗೆರ್ ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂ.'' ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯೆ ಗೇಟಿಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಿಣೆಂ ಗೇಟ್ ಉಸವ್ನ್ ಧರ್ಲಿ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊಂ.
ಅಪರಿಮಿತ್ ಸೊಭಾಯೆಚೆ, ರಂಗ್-ರಂಗಾಳ್ ಗುಲೊಬ್ ಫುಲೊನ್ ಸೊಬಾಯ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ತೊಟಾ ಮದೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾ ತಸಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಘರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತುಂನಿ ಸಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಚ್, ಬಸೊಂಕ್ ತಿಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಫಾ ದಾಕಯ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಾಟ್ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಪೊತೆಂ ಪಾಂಯಾಸರ್ಶಿಂ ದವರ್ನ್, ದಾಕ್ಶೆಣೆವಿಣೆ ಹಾಂವ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಸೊಫಾಚೆ ದೆಗೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾಚೆರ್ ಏಕ್ ವಾಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಗುಲೊಬಾಂಚೊ ತುರೊ ಚೆಪುನ್ ದವರ್ಲಲೊ.  ತ್ಯಾ ವಾಜಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಬುಡ್ಕುಲ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಂನಿ, ಪರ್ಮಳಿಕ್ ಜಿವಿಂ ಚಾಂಪ್ಯಾಂ ಉಪ್ಯೆತಾಲಿಂ.

ತಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಚಾಂಪೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಡುನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಸೆವ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ಒಣ್ದಿರ್ ಉಮ್ಕಳ್ಚೆ ತಸ್ವಿರೆಂಚೆರ್ ಖಂಚಯ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಧುವಾಂ ಸಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ತಿ ಉಬಿ ಜಾಲಿ.
''ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವಾಂಚಿ ತುಕಾ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ತರೀ ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.''
''ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್'', ಹಾಂವ್ ಉಟೊನ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊಂ.
''ನಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ರುಡೊಲ್ಫ್ ಸೋಜ್. ಗಾಂವಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ಚೊಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ಭಾವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ನವೊ ಭಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ!''
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ ತಾಂಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲೊ. ತಾಂಚ್ಯೊ ಅಭಿಮಾನಾಚ್ಯೊ ದಿಶ್ಟಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಖಂಚ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಉದೆಲ್ಲೆ ದುಖಾಂಚೆ ಥೆಂಬೆ ಬೊಟಾಚೆ ತುದಿಯೆನ್ ಪುಸುನ್ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಚರಯ್ಲೊ.
''ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಪತಿ ಸಾಯ್ಮನ್ ಸೋಜ್'' ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ಮ್ಹಜೆ ಫುಡ್ಲೆ ಕುಶಿಕ್ ಖಿಳಾವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ತಸ್ವಿರೆಕ್ ಬೊಟ್ ಜೊಕುನ್. ''ತೊ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ 'ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಪೆಟ್ರೊಲಿಯಮ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್' ಕಾಮಾರ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ!''
''ಅಂಕಲಾಕ್ ತುಂ ಸಿಸಿಲಿಯಾ, ಹಾಂಕಾಂ ತೆಗಾಂಯ್ಕಿ ಮಮ್ಮಾ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಆಂಟಿಚ್...'' ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ತಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಧಾದೊಶಿ ಹಾಸ್ಲಿಂ.
''ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಲ್ಗಡಿ ಧುವ್ ಮೆಲ್ಬಾ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಾಂತ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಸಾ. ಚಿಕ್ಕೆ ಲಜಿಸ್ಟ್ ಸ್ವಭಾವಾಚೆಂ.''
ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾಚ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ. ಆಂಬ್ಯಾಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್ಕೆಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಗೊರ್ಶೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಮುಕಾಮಳ್ ತೆದ್ನಾಂ ಲಜೆನ್ ತಾಮ್ಶೆಂ ಜಾಲೆಂ.
''ಆನಿ ಹೆಂ ಲಿಟಾ, ಫಿಲೊಮಿನಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ.ಎ. ಕರ್ತಾ.''
''ಲಿಟಾ ಮೆಲ್ಬಾಪರಿಂ ಲಜಿಸ್ಟ್ ನ್ಹಂಯ್, ಧಯ್ರಾದಿಕ್ ಆನಿ ಖಡಕ್‌ಸೆಂ ಭಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ.'' ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ನಿಶೆಂವ್ಚೆಂ ಪೊಕ್ರಿಪಣ್ ಪಾರ್ಕುನ್, ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಚಾರ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಲಿಟಾ ಚಿಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲೆಂ.
''ಆತಾಂ ಹಾಕಾ ಪಳೆ ರುಡೊಲ್ಫ್'' ಆಪ್ಲ್ಯೆ ನಿಮಾಣೆ ಧುವೆಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ''ಹೊ ಪುಸುನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪೊಳೊ. ಎಕ್ದಮ್ ತೀಕ್. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಜಿರ್ಗಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆಪರಿಂ ಕಠಿಣ್, ನಾಂವ್ ಹಾಚೆಂ ಪ್ರೀತಿ!''
''ತುಜ್ಯಾ ಧುವಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿಂ ಆಂಟಿ. ಮೆಲ್ಬಾ, ಲಿಟಾ ಆನಿ ಪ್ರೀತಿ.''
''ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರೀತಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪ್ರಥಮ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾ. ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಸರ್ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಹುಶಾರ್ ಕಶೆಂಯಿ ಜಾಲೆಂಮು, 'ಕ್ಲಾಸ್ ಲೀಡರ್' ಸಯ್ತ್!''
ತಾಣೆಂಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಪರಿಚಯ್ ಆನಿ ಕೀ ವಾಡವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, 'ಜಿರ್ಗಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್' ಬಿರುದ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂಚ್ ಸೊಭ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತಿಂ ತೆಗಾಂಯಿ, ಜಿವಾನ್ ಬರಿಂಚ್, ಲಾಂಬ್ ಆಸೊನ್, ತಾಂಬ್ಡಿಂ-ಗೊರಿಂ ಜಾವ್ನ್, ರುಪಾನ್ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.
'ಅಸಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಭಾವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್. ಹೆಂ ಕುಟಮ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಂ...' ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾನಾ, ತಿಣೆ ತೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂಯಿ ಆಸ್ಯೆತ್.
''ತುಜೆ ತಸಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಭಾವ್ ಹಾಂಕಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್.......'' ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ.
''ತಿ ಸಗ್ಳಿ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಆಂಟಿ. ಸಂಸರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚೆಂಯಿ ಕುಟಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾ.'' ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಲಿಪವ್ನ್, ತಿಕಾ ಭುಜಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ''ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆ, ಆಮಿ ತೇಗ್ ಭಾವ್ ಆನಿ ಚೊವ್ಗಿ ಭಯ್ಣಿ ಆಸಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಅಂತರ್ಲಿ.''
''ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ.'' ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. ''ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಆಮಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಾವಜೆ. ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾನಾಂತ್ಯಾ ಥರಾಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಸೊಸುನ್ ಆನಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ಪೊಟಾಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಲಾಖೊಂ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲೆ ದೀಸ್ ಲೊಟ್ತಾತ್.

*****

ಹಾಂವ್ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಯಾ 'ಸ್ಟೆಂಡರ್ಡ್ ಒಟೊ ಪಾರ್ಟ್' ಹಾಂಚೊ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಮೈಸೂರ್ ಶಹರ್ ಆನಿ ಆಸ್‌ಪಾಸ್‌ಚ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆಂದ್ರಾನಿ ಭೊಂವೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಚಡಾವತ್ ಹಾಂವ್ ಹೊಟೆಲಾಂನಿ ಜೆವ್ತಾಲೊಂ. ಆಪ್ರೂಪ್ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಮನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೊವಾಚೆರ್ ಹಾಂಡಿ ಚಡಯ್ತಾಲೊಂ.
ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಕುಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ ತರ್, ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ.
''ರುಡೊಲ್ಫ್, ತುಂವೆಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೆಜೆ ಖಂಯ್. ಮಾಮ್ಮಾನ್ ತುಕಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.''
ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ತಕ್ಶಣ್ ತಾಂಗೆರ್ ವಚಜೆಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ನಾ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಂವ್ಕ್ ತಿಚ್ ಯೆತಾಲಿ.
''ಕಿತೆಂ? ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಸನ್ಮಾನಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಪರಿಂ ತುಕಾಯಿ ದಿಜಾಯ್ಗಿ? ಮೆಲ್ಬಾ ಆನಿ ಲಿಟಾ ತುಜಿ ವಾಟ್ ರಾಕ್ತಾತ್.'' ತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ.
''ನಾ ಆಂಟಿ, ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ನವ್ರೊ ನ್ಹಂಯ್! ತುಮ್ಗೆರ್ ಯೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್  ಸರ್ತಾಲೊಂ.'' ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ಕಶೆಂಯಿ ತಿಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಗೆರ್ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಲೊಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಉಬ್ಗಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.
ಮೆಲ್ಬಾಚ್ಯೊ ಸಂಸಾರಿ ರಾಟಾವಳಿ, ಲಿಟಾಚ್ಯೊ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ಪ್ರೀತಿಚ್ಯೊ ಪಿಕ್ಚರಾಂಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಚಲ್ತಾನಾ, ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಆಂಟಿಯಿ ನಾಕ್ ಚೆಪ್ತಾಲಿ. ಆಕ್ರೇಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಖಾಣ್-ಜೆವಾಣ್ ತಿರ್ಸುನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ವೆತಲ್ಯಾಂವ್.
''ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಸಬಾರ್ ಪೋಲಿ ಚೆಡೆ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್.'' ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ 'ಸತ್ಯಂ ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಾಂತ್' ಚಲ್ಚ್ಯಾ 'ಬೋಡಿಗಾರ್ಡ್' ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೆಲ್ಬಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, ''ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ತೆಗಾಂಚ್ 'ವುಡ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್' ಟೊಕಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಟಿಕೆಟಿಚೆ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಉಬಿಂ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ಯಾನ್, ಮ್ಹಜೆ ಬೊಬ್‌ಕಟ್ ಕೇಸ್ ವೊಡ್ಲೆ.''
''ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ವ್ಹಾಜಯ್ಚೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.'' ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.
ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮೆಲ್ಬಾಕ್ ರುಚ್ಲಿನಾಂತ್.
''ತಶೆಂ ವ್ಹಾಜಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಪರ್ಕಟ್ ಚೆಡುಂ ನ್ಹಂಯ್. ಜರ್ತರ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಎಕ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ ವಾ ಚೆಡೊ ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್, ಆಮ್ಚೆ ಶಿಮ್ಟೆರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರುಂಕ್ ಕೊಣೀ ಯೆತೆನಾಂತ್!''
ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಎಕಾ ಘರಾ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಶ್ಟ್ ಕಳ್ಳೆಂ.

*****

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಮಡಿಕೇರಿ ವಚೊನ್, ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಹಾಂವ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮಾತ್.
''ಹಾಯ್ ರುಡೊಲ್ಫ್, ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್?'' ಮೆಲ್ಬಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ರಿಗ್ಲೆಂ.
''ಹಲೋ ಮೆಲ್ಬಾ - ಯೆ ಬಸ್!'' ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಕದೆಲ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ.
''ಹಾಂವ್ ಆತ್ತಾಂ ಆಯ್ಲೊ ಮಾತ್. ತುಂ ಕಿತೆಂ ಆಜ್ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೆಂಯ್?''
''ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಮಾಮ್ಮಾ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ... ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಹಾಂವ್ ಲೋವ್ ಹೆವ್ಯಿನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.''
'ಲೋವ್' ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾರ್ ಲಜ್ ಚರೊನ್ ತಾಮ್ಸಾಣ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ ದೆಖ್ಲಿ.
''ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಬಾ ಲೋವ್ ಭಿಯಾನ್‌ಸೆಂ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲೆಂಯ್? ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಭೆಂ ದಿಸ್ತಾಗಿ ಕಿತೆಂ? ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಬಿತ್-ಸುಂದರ್, ಲಾಂಭ್-ದೀಗ್, ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಗಿಳುನ್ ಸೊಡಿನಾ!''
''ನಾ, ನಾ, ತಶೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ರುಡೊಲ್ಫ್.''
''ಆನಿ ಕಶೆಂ?''
''ಆಮ್ಚೊ ಡೆಡಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಯ್‌ನ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆರ್ ಯೆತಾ.''
''ಭಾರಿಚ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್!''
''ಹೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ಚೆ ಆಲೋಚನೆರ್ ಆಸಾ.''
''ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್!''
''ತುಕಾ ಸಕ್ಡಾಂತ್‌ಯಿ ಸಂತೊಸ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ......'' ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕಸಲೆಗೀ ಕಳ್ವಳೆ ಮುರ್ಮುರ್ತಾಲೆ.
''ಆನಿ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಡೊಂಕ್ ಯೆತಾಗಿ ಕಿತೆಂ? ಆವ್ತಾರ್ ಪಳೆನಾಂಯ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆ!''
''ತಶೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ರುಡೊಲ್ಫ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಲಜ್ ದಿಸನಾ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ಆಸಾ ತಿ ಖಂಡಿತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಮಾತ್!''
''ತಶೆಂ ನೀಟ್ ವಾಟೆಕ್ ಯೆ. ತುಜೊ ತೊ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಗೊಂಡೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್. ತಾಚಿ ಹಾಂವ್ ಪರೀಕ್ಶಾ ಕರ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಪರೀಕ್ಶೆಂತ್ ತೊ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್, ತುಜ್ಯಾ ಡೆಡಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ತಾಚೆವಿಶಿಂ ಶಿಫಾರಸ್ ಕರುನ್ ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಚಿಟಿ ವಾಚಯ್ತಾಂ!''
''ರುಡೊಲ್ಫ್.....!'' ತೆಂ ಆತಾಂ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಗಳೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ''ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಕಾ ದಗ್ಧಿತಾಯ್?''
ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಉದೆಲಿಂ.
'ಪಿಶೆಂ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪುಣಿ ಪಡೊಂಕ್ ನಾಮು?' ತಾಚೆರ್ ಹಾಂವ್ ದುಬಾವ್ಲೊಂ.
ತೆದ್ನಾಂಚ್ ತೆಂ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡ್ಚೆಂ ಉಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್, ಮ್ಹಜೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲೊ.
''ಹಾಂವ್ ಎದೊಳ್ ಚಿಂತಾಲಿಂ, ಹಾಂವೆಂ ತುಜೊ ಗುಪಿತ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೆ ಪರಿಂ, ತುಯೀಂ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಯಿ ಮ್ಹಣ್!''
ಮುಕಾರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ತೆಂ ಸಕ್ಲೆಂನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಹುನೊನಿ ದುಖಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಕರ್ಗೊನ್ ಗೆಲೊಂ.
ಮೆಲ್ಬಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಳ್ಕತಾಲೊಂ. ಪೂಣ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೆರ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮೊಗಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಎದೊಳ್ ಕಸಲಿಚ್ ಖಬಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.
''ಮೆಲ್ಬಾ......!'' ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ, ಮೋವ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಭರಿತ್ ಲೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. ''ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ತುಂ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾನಾ, ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಶಿರ್ಶಿರ್‍ಯಾಂನಿ ಫುಮಾರ್ ಜಾತಾ.  ತರಿಪುಣ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್, ಎಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿ.''
ತೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಕಾಮಳ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಮ್ಹಜೆ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಣೆ ಮೆಳಯ್ಲಿ. 'ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ತುಂ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊನಾಂಯ್' ಮ್ಹಳ್ಲೊ ಖತ್ಕತೊ ಮೊಗಾ ಸಂದೇಶ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ನಿಶೆತಾಲೊ!

*****

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಲ್ಬಾಚೊ ಡೆಡಿ ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚೆ ರಜೆರ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ. ತೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಗೆರ್ ಗೆಲೊಂ.
''ಹೊ ರುಡೊಲ್ಫ್ ಸೋಜ್. ಗಾಂವಾಂತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ಚೊ...''  ಆಂಟಿನ್ ಮ್ಹಜಿ ತಾಕಾ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ.
''ತುಜೆ ವಿಶಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕೆದ್ನಾಂಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಇ-ಮೆಯ್ಲ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ,'' ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಸೊಂಕ್ ಕದೆಲ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕುಶಿಂ ತಾಣೆ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿಂ, ಹಾಂವ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ದೊಂಕ್ಳುನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲೊ ನಾ.

*****

ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಸಾ, ದನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ.
''ರುಡೊಲ್ಫ್, ತುಕಾ ಮಾಮ್ಮಾನ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ. ಆಜ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಡೆಡಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಭಾರಿಚ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಸಾ.''
''ಮ್ಹಾಕಾ ಡೆಡಿನ್ ಆಪಯ್ಲಾಂಗಿ ವಾ ಮಾಮ್ಮಾನ್ ಮಾತ್?''
''ಆಮ್ಚೊ ಡೆಡಿ ಮಮ್ಮಾ ಪರಿಂ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಂಯ್. ಕಾಲ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಘಟ್ ವಿಸ್ಕಿ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಮಾಮ್ಮಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಮಿ ತಾಕಾ ಆಡಾಯ್ಲೊ.''
''ತರ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಗೆರ್ ಯೇನಾ ಹಾಬಾ! ಮ್ಹಜೆ ನಿಮ್ತಿಂ ತುಮ್ಗೆರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಲಡಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾಕಾ.'' ತಾಣೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಹಾಂವ್ ಗೆಲೊನಾ. ಪ್ರೀತಿಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

ತೆಂ ವಚೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಮೆಲ್ಬಾ ಆಯ್ಲೆಂಚ್.
''ಕಿತೆಂ ರುಡೊಲ್ಫ್ ಆಜ್ ತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಸೊಯಿ ಧೊಸ್ತಾಯ್? ತುಜಿ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತಡವ್ ಜಾಲೊ.''
''ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ.''
''ಆಜ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಬಾ ಅಸೊ ಉಲಯ್ತಾಯ್? ಮ್ಹಜೆರ್ ತುಕಾ ರಾಗ್‌ಗಿ?''
''ಮೆಲ್ಬಾ ತುಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ. ತುಜೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾಗ್?  ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಫಾವೊ ನಹಿಂ ತರ್‌ಯೀ, ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಖರೊಚ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ಪೂಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಡೆಡಿಕ್ ತುಮ್ಗೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಸಂದ್ ನಾ.''
''ತೊ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತಾ. ಆಮ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ತಾಕಾ ಕಶಿ ಕಳಿತ್?'' ಮೆಲ್ಬಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.  ''ತುಂ ತಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಕಾ. ತೊ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾತ್ ತಸೊ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಬರೊ ಮನಿಸ್.''
''ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾತಾಂ ಮೆಲ್ಬಾ. ತರಿಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆವರ್ವಿಂ, ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ನಾಸಮಾಧಾನ್ ಉಬ್ಜನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ.''
''ತುಂ ಚಲ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ.'' ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಧರುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊಡ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಶಾ ವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಗ್ಳೊನ್ ಗೆಲೊಂ. ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ.

''ತುಜೊ ಸಾಯ್ಬ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ವಾಡುಂಕ್ ಗಳಾಯ್ ಕರ್ತಲೆಂಯ್ ನ್ಹಂಯ್‌ವೆ ಸಿಸಿ? ಪಳೆ ಆತಾಂ ತೊ ಆಯ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಜೆವಾಣ್ ಕಾಡ್.'' ಆಮಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾಂಚ್, ಮೆಲ್ಬಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ರಿಗ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಅಶೆಂ ತರ್, ಹಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆನಿ ಕಸಲಿ ಆವಸ್ಥಾಗಿ?
''ತುಕಾ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ತಕ್ಲೆಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ ಚಿಕ್ಕೆ ವಗೊರಾವ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ.''
''ಮ್ಹಾಕಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸಾಂ. ತುಕಾ ಘೊವ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಯ್, ಹ್ಯಾ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚಿ ಚಂಗಾಯ್ ಜಾಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಧುವಾಂಕೀ ತೊ ಭಾರಿಚ್ ಮೊಗಾಚೊ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ ತರೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ತೆಲಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಣೀನಾಂತ್.''

ಮ್ಹಾಕಾ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಉಟ್ಲೊಂ ಆನಿ ಶೀದಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಹಾಂವ್, ಅಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊಂ.
ಎಕಾ ರಗ್ತಾ ಬಾಂಧಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಮದೆಂ ವಿಕಾಚೊ ಥೆಂಬೊ ಜಾವ್ನ್ ಗಳೊಂಕ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಪಾವ್ತಚ್, ಭುಕೆಚಿಯಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಚಿಂತ್ನಾಂಚೆ ದಾವ್ಲೆ ಮಧೆಂ ಆಡ್ಚೊನ್, ಖಾಟ್ಯೆರ್ ಹಾಂವ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊಂ.
ವೊರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ಆಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿಂ. ತೆದ್ನಾಂ ಮೆಲ್ಬಾ ಆನಿ ಲಿಟಾ ದೊಗಾಂಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.
''ರುಡೊಲ್ಫ್, ರುಡೊಲ್ಫ್. ಡೆಡಿ ಮಾಮ್ಮಾಕ್ ಬೆಲ್ಟಾನ್‌ಚ್ ಮಾರ್ತಾ. ಆಮಿ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂಯಿ ತಾಣೆ ಮಾರ್ಲೆಂ.'' ದೊಗಾಂಯ್ ರಡೊನ್ಂಚ್ ಉಲಯ್ಲಿಂ. 
ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಮೊನೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಲಡಾಯೆ ಮಧೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ಜೆ.?
''ಪ್ಲೀಜ್ ರುಡೊಲ್ಫ್, ವೆಗಿಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೇ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಮ್ಮಾಕ್ ತೊ ಜಿವ್ಶಿಂಚ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆಸಾ.'' ಮೆಲ್ಬಾ ಕಳ್ವಳ್ಳೆಂ.
''ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕ್ಲೊ ಭಾವ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಯ್ ರುಡೊಲ್ಫ್. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ತುಂಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವ್. ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್ ತುಜಿಯೀ ಆವಯ್.'' ಲಿಟಾನ್ ರಡೊನ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ.
'ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್ ತುಜಿಯೀ ಆವಯ್' ಲಿಟಾಚಿಂ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್‌ಚ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.  ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಡಿಳ್ ಕಲ್ಸಾಂವ್ ಆನಿ ಬನಿಯಾನಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ತರೀ, ತಸೊಚ್ ತಾಂಗೆರ್ ಧಾಂವ್ಲೊಂ.
ಥಂಯ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನಿಜಾಕೀ ಹಾಂವ್ ಘಾಬರ್ಲೊಂ. ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಮಾರ್ಚೆಪರಿಂ ಮೊಟ್ಯಾ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ 'ಬೆಲ್ಟಾನ್' ತಿಕಾ ತೊ ಮಾರ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತಿ ಮಾರಾಂಚಿ ದೂಖ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಹುಳ್ವುಳೊನ್
ಬೊಬಾಟ್ತಾಲಿ.

ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ ತಕ್ಶಣ್, ಪ್ರೀತಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಲೊ.
ಎಕಾ ಭಾವಾನ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಂವ್ಚೆಪರಿಂ, ''ಭಿಂಯೆನಾಕಾ ಪ್ರೀತಿ'' ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.  ಆನಿ ತೆಂ ತಕ್ಶಣ್ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಲೆಂ.
''ಅಂಕಲ್ ಸೊಡ್ ತಿಕಾ!'' ಹಳ್ತಾಚೊ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಹಾಂವೆಂ ಘಾಲೊ.
''ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಲೆಕ್ತಾಯ್?'' ತಿರಸ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತೊ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. ''ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಮಾರ್ತಾಂ ವ ಪುರ್ತಾಂ, ತುಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ತಲೊ?''
''ತುಜೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್. ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆವಯ್ಕ್ ಸಮಾನ್! ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಪೂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್, ತುಕಾ ತೊ ಆಜ್ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್ತೊ!'' ಮ್ಹಜೆ ಹೆಳ್ಕೆವಿಣೆಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಥಾವ್ನ್ ತಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿಂ.  
ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ ತಾಚೆಥಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚೊ ರಾಗ್ ಎಕ್ದಮ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಆಂಟಿಕ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ.

''ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬಾಪಾಯ್ ಸಮಾನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ತುಕಾ ಆವಯ್ ಪರಿಂ! ತರ್ ಮೆಲ್ಬಾ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ?'' ತಾಚೆ ಧುವೆ ಮೆಲ್ಬಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಕವ್ನ್ ತೊ ವಿಚಾರಿ.
ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮೆಲ್ಬಾ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಾಚೊ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಮ್ಚೆ ದೊಗಾಂ ಮದ್ಲೊ ಹೊ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ವಿಶಯ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಉಗ್ಡಾಪೊ ಕರುಂ ಯಾ.......ನಾ.......?
ಹಾಂವೆಂ ಮೆಲ್ಬಾಕ್‌ಚ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಹಿಶಾರೆ ಝಳ್ಕತಾಲೆ.
ತೆ ಹಾಂವ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊಂನಾ.
''ತಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆತಾಯ್?  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿ.''
ಥೊಡ್ಯೆ ಘಡಿಯೆಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಮೊನೊ ಉರ್ಲೊಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.
''ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಕ್ಕಾನ್ ಭಯ್ಣ್ ಲೆಕ್ತಾ!'' ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ಲೊ.
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಥಾವ್ನ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಭಗ್ಣಾಂ ಉದೆವ್ನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿರಾಂ-ಶಿರಾಂನಿ ಚರೊನ್ ಗೆಲಿಂ.
''ತರ್ ಲಿಟಾಯಿ ತುಜಿ ಭಯ್ಣ್?''
''ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್!  ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಭಯ್ಣ್!''
ತಕ್ಶಣ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೊ ಬೆಲ್ಟ್ ಕುವೈಟ್‌ಗಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಸೊಜಾನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕುಶಿಂ ಉಡಯ್ಲೊ.
''ಆನಿ ಮುಕಾರ್, ಆಮ್ಚೊ ಡೆಡಿ ಮಾಮ್ಮಾಕ್ ಮಾರ್ಚೊ ನಾ.'' ತೊ ಬೆಲ್ಟ್ ವಿಂಚುನ್, ಮೆಲ್ಬಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿತಾನಾ, ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾಲೆಂ.
ಬೆಲ್ಟ್ ಘೆತಾನಾ, ಮೆಲ್ಬಾಚೊ ಹಾತ್ ಕಾಂಪ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಭರೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಆನಿ  ತಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಪೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ದೆಂವ್ಚಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲಿಂ.

Tags:  Valli Vagga, Love Story in Konkani, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

1 Comment/s.

  1. Walter Lasrado, Nakre/ Mumbai 400095
    ಕಾಣಿ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿ. ರುಡೊಲ್ಫ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ಬಾ ಏಕ್ ಜಾಲಿನಾತ್ಲೆಂ ವಾಚುನ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE