web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಆಶೆಕ್ ಗಡ್ ನಾ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

ತಿಂ ನಾಚ್ತಾಲಿಂ.  
ಧಾ-ಬಾರಾ ಜಣಾಂ ತರುಣ್ ಯುವಕ್-ಯುವತಿ ಲಗ್ನಾ-ಸಾಲಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್ ಬಾಯ್ಲಾ-ಫೊಲ್ಕಾ, ರ್‍ಯಾಪ್, ಟ್ಯಾಂಗೊ, ಚಾಚಾಚಾ ಆನಿ ಡಿಸ್ಕೊ ಮಿಶ್ರಿತ್ ನಾಚ್ ಕರುನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶ್ ಕರುಂಕ್ ಯಾ ಆಪ್ಣಾಂಕ್‌ಚ್ 'ಜೋಲ್ಲಿ' ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಆಂಗಾರ್ ಭುತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂ ವಾಗಾ-ನಾಚ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ತಾಂಚ್ಯೆ ಪರಿಂಚ್ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ನಾಚೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲಿಂ ತರ್‌ಯಿ ನಾಚ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಫಕತ್ ಹ್ಯಾ ನಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ವಗೆಂಚ್ ಬಸಾಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಏಕ್ ಸಾಂಗಾತಿ! ವ್ಹಯ್. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಸಾಂಗಾತಿ ವಾ 'ಫ್ರೆಂಡ್' ಭೆಟಾನಾ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಯುವಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಚೊಂಕ್ ಆಪಯ್ನಾ? ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್ ನಾ? ಸುಂದರತಾ, ಮಾದಕ್ಪಣ್, ಯೌವನತಾ ನಾ? ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್‌ಯಿ ಹೆರ್ ಚಲಿಯಾಂ ಪರಿಂ ಮಾಸೂಮ್, ಸೊಬಿತ್, ತರ್ನಿ ನ್ಹಯ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಲನಾಂತ್ ವೈಯಾರ್ಪಣ್ ನಾ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶರೀರಾಂತ್ ಉಬಾರ್-ತಪ್ಕಟ್ ಪಣಾಚೆಂ 'ಫಿಗರ್' ನಾ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಚಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾ?

ತ್ಯಾ ಉಡ್ತ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್, ಲವ್‌ಲವಿತ್ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ಹಾಲವ್ನ್, ಪೆಂಕಾಡ್ ಧಲವ್ನ್, ಆಂಗ್ ಫುಲವ್ನ್ ನಾಚ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಬ್ಬೊರ್ ಮನ್ ಜಾತಾ. ಅಳೆ, ತೊಚ್ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಹೆರಾಂ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕರುನ್ ನಾಚಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾ, ತರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಚುಕೊನ್ ತರ್‌ಯಿ ತೊ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿನಾ. ಪಳೆ ತೊ ಜೋನ್ಸನ್, "ನಾ ನಾ" ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಹಾತಾಕ್ ಧರುನ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ನಾಚಾಕ್ ವೊಡ್ತಾ. ತೊ ...... ತೊ ...... ಮೆಕ್ಸಿಮ್, ದೊದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕ್ಲೊಚ್ ನಾಚ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ ನಾಚಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಪಯ್ನಾಂತ್? ಹಾಂವ್ ಚಲಿ ನ್ಹಯ್? ತರುಣ್ ಯುವತಿ ನ್ಹಯ್? 'ಮೋಡರ್ನ್' ನ್ಹಯ್? 'ಫ್ರೀ' ನಾ?

ಮ್ಹಾಕಾ ಖುದ್ ತ್ಯಾ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಸರ್ಶಿಂ ವಚೊನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರುನ್ ನಾಚ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ವಳ್ಕಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ತೊ ಸುನಿಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆತಾ-ವೆತಾನಾ ಪಳಯ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ರೋಶನ್? ತೊ 'ವಾಯ್ಸಿಯೆಮ್' ೦ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್?

''ಹಲೋ ಜೋನ್ಸನ್ ......" ಕಂಪಿತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ಶಿಂ ವಚೊನ್ ತಾಕಾ ಜಾಗವ್ನ್ ವಂದನ್ ಕರ್ತಾಂ. ತೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಧ್ಯಾನ್ ಸಿಂತಿಯಾ ವಯ್ಲೆಂ ಖಿಣಾಕ್ ಕಾಡುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳಯ್ತಾ ಆನಿ -

"ಹಲೋ" - ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ನೀರಸ್ ದೀಷ್ಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆರ್ ಘಾಲುನ್ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ - "ಆಜ್ ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾಚಾನಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಆಜ್ ನಾಚಾನಾ. ಹುಮ್!" ಆನಿ ಸಿಂತಿಯಾಚೊ ಹಾತ್ ಸೊಡುನ್, ಮ್ಹಾಕಾ 'ಕೇರ್' ಸಯ್ತ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚಮ್ಕಾತಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ 'ಇನ್ಸಲ್ಟ್' ಕೆಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ. ನಾಲಿಸಾಯ್, ದುಖ್, ಬೆಜಾರಾಯ್, ಮೊಸೊರ್, ರಾಗ್ ...... 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲೆಂ ಸಾವ್ಳೆಪಣ್ ಹಾಂಕಾಂ ಇತ್ಲೆಂಯ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಹಾಡಯ್ತಾಗೀ? ಹಾಂವ್ ಕಾತಿನ್ ಚಿಕ್ಕೆಶೆ ಕಾಳ್ಶಿಂ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಚಲಿಚ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೆ ಚೆಡೆ ಚಿಂತಾತ್‌ಗಾಯ್? ತೆ ಕಿತ್ಲೆ 'ಹೇಂಡ್ಸಮ್' ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್! ಮ್ಹಜೆಯ್ ಮತಿಂತ್ ಚಂಚಲ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಕುಡಿಂತ್ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತಾ, ಶರೀರಾಂತ್ ಯುವ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಆಕಾಂಕ್ಶಾ, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ 'ಜೋಲ್ಲಿ'ಪಣಾಚಿ ಆಶಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾಂತ್?

ನಾ. ಆಶೆಂಚ್ ಉರೊಂಕ್ ನಜೊ. ಮತಿಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನೆ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್‌ಯಿ, ಹೆರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಲ್ವಣಿ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ದಾಕಯ್ನಾಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಜ್ ನಾಚಾಜೆ. ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್, ರಂಗಾನ್ ಸಾವ್ಳಿಂ ಪೂಣ್ ಕಾಳಿಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್, ಹಾಂವ್‌ಯಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ಪರಿಂ ತರ್ನಾಟಿಂ ಮ್ಹಣ್, ಹೆರಾಂ ಯುವ-ಯುವತಿಂಕ್ ದಾಕಯ್ಜೆ.

ಹಾಂವೆಂ ಭೊಂವ್ತಿಂ ನದರ್ ಚರಯ್ಲಿ. ಚವ್ತ್ಯಾ ಕಾಂಪಾರ್ ಖಾಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕದೆಲಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್‍ಯಾ ಯುವಕಾ ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಥಾಂಬ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಧಯ್ರಾಚೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಪೆಟ್ಲೆಂ. ತೊ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ನಾಚಾಂತ್‌ಚ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಘಡಿಯಾಂ ಭರ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಧ್ಯಾನ್ ಹೆರಾಂ ಚಲಿಯಾಂ ವಯ್ರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತೊ ಥಂಯ್ಸರ್ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!

ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡುನ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಚವ್ತ್ಯಾ ಕಾಂಪಾರ್ ಚವ್ತ್ಯಾ ಕದೆಲಾ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲಿಂ.

"ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಯೂಜ್ ಮಿ ......" ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕ್ತಾ ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಸೊಭಿತ್ ಕರುನ್ ಮುಕಮಳಾಚೆರ್ ಹಾಸೊ ಹಾಡವ್ನ್ ತಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಕೊಗುಳೆ ಪರಿಂ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ತಸೊಚ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ.

"ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಯೂಜ್ಡ್" - ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ದಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲೆ. ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ಉಲಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಕಂಪಿತ್ ಹೃದಯಾಂತ್ ಧಯ್ರಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಜಾಲೆಂ. ವ್ಹಯ್, ಆತಾಂ ಉಲಯ್ಜೆ, ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಕರುನ್ ನಾಚಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಶೆಂ ಕರಿಜೆ ......

"ತುಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಬಸ್ಲಾಯ್?"

"ಎಕ್ಲೊಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ, ಎಕ್ಲೊಂಚ್ ಬಸ್ಲಾಂ, ಎಕ್ಲೊಂಚ್ ವೆತಲೊಂ."

ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಸುಂದರ್ ರಿತಿರ್ ಹಾಸ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತಶೆಂ ಹಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಸೊಭಿತ್ ದಾಂತಾ ಪಂಗ್ತಿ ತಾಕಾ ದಿಸಾಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಹಾಂವ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಬಸ್ಲಿಂ.

"ಮ್ಹಾಕಾ ಜೆಜು ಮೆಲೊ, ಜೆಜು ಜಿವಂತ್ ಜಾಲೊ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ." ಹಾಸ್ಯಾಚೆಂ ಪರಿಸರ್ ಉಬ್ಜಾಯ್ಜೆ ನ್ಹಯ್?

ತಾಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಪಸಂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಯಾ 'ಹಾಂವ್‌ಚ್' ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣ್ಣಾ, ಸಟ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆರ್ ನದರ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ -

"ಜೆಜು ನವ್ಯಾನ್ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್ ಚಡ್ ಪ್ರಮುಖ್. ಮೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆತಾ'ತಾಂ ಚಡ್ ಪರ್ನೆಂ-ಪರ್ಕೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ, ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ." ತಾಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಯ್ಲಿ ನದರ್ ಕಾಡುನ್ ನಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚರಯ್ಲಿ. "ಅಳೇ, ಹಿಂ ಪಳೆ ಮಾಂಕ್ಡಾಂ ಪರಿಂ ಕಂಟ್ರಿ ಪದಾಕ್ ಡಿಸ್ಕೊ ನಾಚ್ತಾತ್! ಪಿಶ್ಯಾಂಚೊ ಭಿಂಗ್ರಿ ಖೆಳ್‌ಚೊ ದಿಸ್ತಾ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ?" ತಾಣೆ ನಾಚ್ಪಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ಠೀಕಾ ದಾಕಯ್ಲಿ.

"ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಚಾನಾಂಯ್? ಜಾಯ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾಂ." ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಛಾನ್ಸ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

"ಬಾಪ್ರೇ! ಹಾಂವ್ ನಾಚಾನ್ ತರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂನಿ ಮ್ಹಜಿ ಫೊಟೊ, ಸಂಗಿಂ ಕಾಣಿಯೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್. ಆತಾಂಚ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಗಟುನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡ್ತಾತ್ ......"

"ತುಂ ಲೊಕಾಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾಯ್?"

ಹಾಂವ್ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಪತ್ರ್ ಕರ್ತಾಂಕ್ ಭಿಯೆತಾಂ. ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರವ್ನ್, ಖಬ್ರೊ ಕರ್ನ್, ಮಾನ್ ಭಂಗ್ ಕರವ್ನ್ ಶಿರಾಪ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಮಜಾ ಜಾತಾ."

"ಸಕ್ಕಡ್ ನಾಚ್ತಾನಾ ತುವೆಂಯ್ ನಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ......"

"ಹಾಂ, ಹಾಂ, ಹಾಂವೆಂ ನಾಚ್ಲ್ಯಾರ್. ತೇಂಯ್ ಚೆಡ್ವಾ ಸಂಗಿಂ ನಾಚ್ಲ್ಯಾರ್! ಹ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ತೇಗ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಆಸಾತ್, ದೋಗ್ ವೀಡಿಯೊ ಕಾಡ್ತೆಲೆ ಆಸಾತ್. ಸಾಲಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ನಾಚ್ಯೆತ್, ಭಿತರ್ ನ್ಹಯ್!"  

ತೊ ಭಿವ್ಕುರೊಚೊ ದಿಸ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ. ನಾ ತರ್ ಚಲಿಯೆ ಸಂಗಿಂ ನಾಚೊಂಕ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಫೊಟೊ ಆನಿ ಕಾಣಿ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ! ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ - ನಾಚಾಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ರೇಗ್ರ್ ಆಸಾ? ಹಾಚ್ಯೆ ಕಡೆನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಬಸೊನ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ? ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ. ಗಜಾಲಿ, ಹಾಸೊ, ನಂತರ್ ಥೊಡಿ ಥೊಡಿಶಿ ವಳಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಸಳಾವಳ್ ...... ಹೆರ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಜಳಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ......

ಕಾಂಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಪ್ಲಾಯರಾಂನಿ ವ್ಹಿಸ್ಕಿ-ಬಿಯರಾಚೆ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಣೆ ಬಿಯರಿಚ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಕ್ ಹಾತ್ ದಿತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ "ನಾಕಾ" ಮ್ಹಳೆಂ.

"ಬಿಯರ್ ತಿ, ವ್ಹಡ್ ನಾ ಘೆ." ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೇಯಾಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸಂಗಿಂ ಪಿಯೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತರ್‌ಯಿ -

"ಮ್ಹಾಕಾ ಸವಯ್ ನಾ." ಹಾಂವೆಂ ಫಟ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಆಪ್ರೂಪ್ ತರ್‌ಯಿ ಹಾಂವ್ ಪಿಯೆನಾಂಗೀ?

"ಆತಾ'ತಾಂ ಜನ್ಮಾಲ್ಲಿಂ ಬಾಳ್ಶಿಂಯ್ ಪಿಯೆತಾತ್, ಬಿಯರ್ ಜಿವಾಕ್ ಬರಿ, ತಾಂತು ಆಮಾಲ್ ನಾ, ಧರ್, ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್." ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಗ್ಲಾಸಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ದಿಷ್ಟಿ ಎಕಾಮೆಕಾಂತ್ ಭೆಟ್ಲ್ಯೊ!

ತಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಕಿತೆಂಗಿ ಏಕ್ ಸಂಕೇತ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ನದರ್ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂಚ್ಯೊ ತಾಚ್ಯೊ ಆಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಭಿತರ್ ಕುಚುಲ್ಯೊ ಕರಿಲಾಗ್ಲ್ಯೊ. ತಾಚೆಂ ತೆಂ ಸಾಫ್ ವದನ್ ಮ್ಹಜೆ ಗಾಲ್ ತಾಚೆರ್ ಘಶ್ಟಿಯಾಂ ತಶೆಂ ಆಹ್ವಾನ್ ದಿತಾಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅನುಭವ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ "ಥೇಂಕ್ಸ್" ಮ್ಹಣೊನ್ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಮಾರ್ಲೊ ಆನಿ ಪಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಿಯೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಪರಿಂ ತೋಂಡ್ ಆಂಬೊಟ್ ಕೆಲೆಂ.

'ತಾಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್' ಪಿಯೆಜೆ ನ್ಹಯ್? ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ, ಆಮ್ಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಚ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಪುರೊ. ತ್ಯಾ ನಾಚಾಕ್ ಕೊಲೊ ವ್ಹರೊಂದಿ. ಆನಿ ತೆ ತರ್ನಾಟೆ ಕಾಟಾಂತ್ ಪಡೊಂದಿತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಚಿ 'ದೋಸ್ತಿ' ಕರಿನ್ ತರ್ ನಂತರ್ ಸಳಾವಳ್, ಭೊಂವ್ಡಿ, ಆಕರ್ಶಣ್, ಮೋಗ್ ......

ಮ್ಹಜೆಂ ಆಂಗಾಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರ್ಲೆಂ. ವ್ಹಯ್, ಹೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಚೆಡೊ ತರ್ನಾಟೊ ಆಸಾ, ಬಾರೀಕ್‌ಸೊ ತರ್‌ಯಿ ಬಳ್ವಂತ್ ದಿಸ್ತಾ, ಸೊಭಾಯೆನ್ 'ಹೇಂಡ್ಸಮ್' ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಶೆಂ ನಾ ತರ್‌ಯಿ ಕಾಂಯ್ ಪಾಡ್ ದಿಸಾನಾ. ಸರ್ವಾಂಚೆಕಿ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಬರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸಾ. ನಾ ತರ್ ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಕರ್ತೊ? ಹೆರಾಂ ಚೆಡ್ಯಾಂ ಪರಿಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ತಾತ್ಸಾರ್ ದಾಕಯ್ತೊ ನಾ?

"ಬಿಯರ್ ಥಂಡ್ ಪಿಯೆಜೆ, ಮಝಾ ಜಾತಾ. ತುವೆಂ ಹೆಂಚ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಾಕ್ಚೆಂ?"

ಹಾಂವೆಂ ಘೊಟ್ ಮಾರುನ್ ತೋಂಡ್ ಹಿಂವ್ಳಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಸಾವ್ಳಿಂ ತರ್‌ಯಿ ಲಕ್ಶಣ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸಾಶೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಜೆ.

"ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜುಚೊ ಸಯ್ತ್ ಚಾಕ್ಲಾ!" ಛೆಕ್ಕ್ ...... ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾಂ? ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಬರ್‍ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಚಿ ಚಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ......

"ವ್ಹಯ್‌ಗೀ, ಕಾಜುಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೀವ್!"

"ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೇ, ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ಕಾಜುಚೊ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್ತಾ, ತುಕಾ ಖಂಡಿತ್ ದಿತಲೊ."

"ತುವೆಂ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊಂ ನಾ. ಖಂಯ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ತುಂ?" ತಾಣೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಖಾಲಿ ಕರುನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

ವ್ಹಾವ್! ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಅಭಿರುಚ್ ಭರ್ಲ್ಯಾ! ತಾಣೆಂ ಸವಾಲಾಂ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್, ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪೂಣ್ ಜಾಗ್ರೂತ್ಕಾಯೆನ್ ಜಾಪಿ ದೀಜೆ. ತಾಣೆಂ ವಳಕ್ ಧರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ, ತಾಕಾ ಸಹಕರ್ಸಿಜೆ ......
ಹಾಂವೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ, ಫಟಾಪಟ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್‌ಯಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

"ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನಾಂಯ್ ತುವೆಂ?"

"ಮೊಲಿ" - ಸಾಂಗಾತಾ ಆಲ್ಕುಂಜ್‌ಯಿ ಕುಡ್ಸಿಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

"ಬರೇಂ ನಾಂವ್. ಆಪಯ್ತಾನಾ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ದಾಚೊ ಉಛ್ಛಾರ್ ಯೆತಾ." ತೊ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ, ವಾ ದಿಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ನಟನ್ ಕೆಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ? ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಖಾಸ್ಗಿ ತಮಾಸೆ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊಚ್ ಪ್ರಥಮ್ ತರ್ನಾಟೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ. ಕಿತ್ಲೊ 'ಫ್ರೀ' ಆಸಾ ತೊ, ಆನಿ ಕಿತ್ಲೊ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮನಾಚೊ!?

ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಸಭಾರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂ ಆಪವ್ನ್ ರಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಚಲಿಪಣ್ ಯೆತಚ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂ ಆಪವ್ನ್ ಚಿಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಹೆರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿಣಿಂ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಚೆಡೆ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ತಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ಕೊಲಾಯ್ತಾತ್, ಮಸ್ಕಿರ್‍ಯೊ ಕರ್‍ತಾತ್, ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಕ್ಕಾರ್ ಕರುನ್ ಲಜಯ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ದೆಕೊನ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಸೊ ದಿಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಯಾ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಮುಕಾರ್ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತೆ ಮ್ಹಜಿ ಪರ್ವಾಚ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಮ್ಹಜ್ಯೆರ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಭೊಗಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ 'ಫಿಗರ್' ನಾ? ಹಾಂವ್ ಚಲಿ ನ್ಹಯ್? ತರ್ನಾಟೆಂ ಚೆಡುಂ ನ್ಹಯ್?

ಆಜ್ ಹೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ಲಾ! ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಖುಶ್ ಕರ್ತಾ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕುಡಿಂತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್, ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಆಶಾ ತೊ ಹಾಡಯ್ತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಉದ್ವೇಗ್ ಭೊರೊನ್ ಯೆತಾತ್. ನಾ, ತಾಕಾ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ......

ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕದೆಲಾ ಪಂದಾಕ್ ದವರ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಂ ಪರಿಂ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾಶೆಂ ಭಾಗ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್? ಕಿತ್ಲೆಂ ಸ್ವಾಧಿಕ್, ಕಿತ್ಲೆಂ ಮಧುರ್, ಕಿತ್ಲೆಂ ರುಚಿಕ್!!

"ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಕಿತ್ಲೆ ಭಾವ್ ತುಕಾ?" - ಪೆಂಟಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಧವೊಚ್ ತುವಾಲೊ ಕಾಡುನ್ ತಾಣೆ ತೋಂಡ್ ಪುಸ್ಲೆಂ. ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾ ನ್ಹಯ್?

"ದೋಗ್. ವ್ಹಡ್ಲೊ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲೊ ಶಿಕ್ತಾ."

"ಹೋ, ತರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಜಾಲಾಂತ್ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸಾ." ತಾಣೆಂ ಶೀದಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ನ್ಹಯ್? ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನಯನಾಂನಿ ಏಕ್ ಝಳಕ್, ಏಕ್ ನಿಶಾನಿ, ಏಕ್ ಆಹ್ವಾನ್, ಏಕ್ ಉಲೊಸೊ ದಿಸ್ಲೊ. ತೆ ದೊಳೆ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾತ್, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆತ್ರೆಗ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ತಾಕಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ತಸಲಿಂಚ್ ಆಶೆಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್ ಗಾಯ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜ್ ಲಜೆ ಭರಿತ್ ಚಂಚಲತೆನ್ ತಾಕಾ ಪಿಸ್ವಾಯ್ಜೆ ......     

ಸಾಲಾ ಭಿತರ್ ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ, ಕೋಣ್ ಕೊಣಾ ಸಂಗಿಂ ನಾಚ್ತಾ, ಕೋಣ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಪದ್ ಗಾಯ್ತಾ ತಾಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಬರ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂ ಆಮಿ ಉಲಂವ್ನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತೊ ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿಯೆ ಕಥಾ ಬರಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಪರಿಂ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾತಾಲೊ. ಮದೆಂ ಸುನಿಲ್ ಆನಿ ರೋಶನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕುಟ್ಟುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಉಲಂವ್ದಿತ್, ಮಸೊರ್ ಕರುಂದಿತ್, ಜಾಳ್ ವೊಂಕೊಂದಿಂತ್ .....

ಲೋಕ್ ಆಮ್ಸರಿಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಉಟ್ತಾನಾ ಆಮಿಂಯ್ ಉಟ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪೂಣ್ ತೊ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಪಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚುಕ್ಲೊ. ಕೇಟರರ್ಸಾಂನಿಂ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯೆಚ್ ಬಸ್ಕೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ತೊ ಖಂಯ್ಸರ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೊ ತೆಂ ದೊಳೆ ಭೊಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ದಿಸ್ಲೊ ನಾ. ಛೆತ್ತ್! ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ ಇತ್ಲೊ ಬರೊ ಆವ್ಕಾಸ್. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹೊನಿಯೆಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್, ಬಾಬ್ ವೆತಲೊ ಆನಿ ದಾಟ್ಟುಯ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂವ್ಚೊ ನಾ. ಭುರ್ಗಿಂ ವ್ಹೊನಿಯೆಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಧರುನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಧಾಂವ್ತೆಲಿಂ. ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್, ಕಿತೆಂ ತರ್‌ಯಿ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ಟಿಕೆಟಿಚೆ ಪಯ್ಸೆ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಕಾ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಪಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ವಿಚಾರ್ ಆಯ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಹೊ ಆಸಾ ಖಂಯ್?

ಮ್ಹಜೆಂ ಆರ್ದೆಂ ಜೆವಣ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚಿ ಝಳಕ್ ನಾ ಜಾಲಿ. ಅಚಾನಕ್ ತೊ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೀವ್ ಭರ್ಲೊ..

"ಖಂಯ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್?"

"ಹಾಂವ್ ವೆಜಿಟೆರಿಯನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ, ಉಲಯಿತ್ತ್ ರಾವ್ಲೊಂ."

"ಥೊಡಿಂ ತಲ್ಕಾಂ?" ಹಾಂವೆಂ ಕೃತಕ್ ರಾಗ್ ದಾಕಯ್ಲೊ.

"ಛಿ, ಚೆಡ್ವಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಸ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಸಾತ್."

"ತುಂ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ನಾಂಯ್?" ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ಲೇಟಿಂತ್ ಪಳವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

"ಖಾತಾಂ, ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಕೇಟರಿಂಗಾಚೆಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಪೋಟ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ, ತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ವೆಜ್ ಜೆವಣ್ ಚಡ್ ರುಚಿಕ್ ಆಸ್ತಾ, ಪಾಂಚ್ ಪ. ಮಳ್ಯಾರ್ - ಪನೀರ್, ಪೂರಿ, ಪುಲಾವ್, ಪಾಪ್ಡೊ, ಪಾಯಸಾ ....."

"ತುಕಾ ಪೊರ್ವಾಂ ಬುದ್ವಾರಾ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಪವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮನ್ ಕೆಲಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂ ಜಾತಾ, ಆನಿ ಅಪುಟ್ ಕಾಜುಚೊ ಚಾಕೊಂಕ್ ಏಕ್ ನೀಬ್‌ಯೀ ಮೆಳ್ತಾ ..... "

"ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್-ಬಾಬಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂಯ್ ಜಾತಾ ನ್ಹಯ್? ಯೆವ್ಯಾಂ, ತಾಂತು ಕಿತೆಂ?" ತೊ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೊಂತೊಸಾಕ್ ತಡ್ ನಾ ಜಾಲಿ, ಆಶೆಕ್ ಗಡ್‌ಚ್ ನಾ ಜಾಲಿ. ತಾಚ್ಯೆ ಕಡೆನ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಯೆತ್ ತೆಂ ವಿವರಿಲೆಂ. ಜೆವಣ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಪ್ಲೇಟಿ ಕದೆಲಾ ಪಂದಾಕ್ ಚೆಪುನ್ ಆಮಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಣೆಂ ದೊಗಾಂ-ಚವ್ಗಾಂಕ್ 'ಹಲೋ' ಮ್ಹಣ್ ವಳಕ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆನ್ ದೊಳೆ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್ ಹಾಂವೆಂ ದೆಕ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಹೆರಾಂಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಸರ್ವ್ ಧಯ್ರ್ ಆರಾವ್ನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ನ್'ಚ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ - "ತುವೆಂ ಅನಿಕೀ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂನಾಂಯ್, ಆನಿ ವಿಳಾಸ್ ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬರ್‌ಯಿ ದಿಲೆಂನಾಂಯ್ ....."

"ಹೋ, ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಾ ಮೂ, ಫೋನ್ ಕರ್ತಾಯ್ ತರ್ ಬರವ್ನ್ ಘೆ ....." ತಾಣೆ ನಂಬರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. "ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಗಿಂಚ್ ವಚಾಜೆ, ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ಟ್ ಮೆಳ್ಳಿ ತರ್, ಬುದ್ವಾರಾ ಖಂಡಿತ್ ತುಮ್ಗೆರ್ ಯೆತಲೊಂ, ಏಕ್ ಸಗ್ಳಿ ಬೋತ್ಲ್ ತಯಾರ್ ದವರ್ ......" ತೊ ಸೊಭಿತ್ ರಿತಿರ್ ಹಾಸ್ಲೊ. 

"ಖಂಡಿತ್." 'ಆನಿ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ತಯಾರ್ ರಾವ್ತೆಲಿಂ' ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಕುಡ್ಸುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ 'ಲೆಂಬೆತಾಂ' ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ಚಡ್ ಆಮ್ಸರ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ, ತಾಚೆರ್ ಆಶೆನ್ ಭರ್ಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಹಾಡುಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ . "ಹಾಂವ್ ರಾಕ್ತೆಲಿಂ" - ಹಾಂವೆಂ ಕುಡ್ಸಿಲೆಂ.

ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಕರಿಜೆ, ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಿಜೆ, ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆವಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ ...... ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಗಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ಆಶೆನ್ ಫುಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ತಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಾಹನಾಂ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ವೆತಾನಾ ಹಾಂವೆಂಯ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ.

ತೊ ಕಿತೆಂಗಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಶೆಲೊ, ಪೂಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೋಗ್ ತರ್ನಾಟೆ - ಜಾಂಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳಕ್ ನಾ - ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ -

"ಹಲೋ ಫಾದರ್ ......!!!" ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಘುಸ್ಪಡ್ಲಿ. ತೆ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಕ್  'ವಿಶ್' ಕರ್ತಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಭೊಂವ್ತಿಂ ದೀಷ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ನಾ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಾರಾಂ-ಬಾಯ್ಕಾಂ-ಸ್ಕೂಟರಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ಹೆರ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ನಾಸ್ಲೆ.

"ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾತ್ ಫಾದರ್? ಜೆವಣ್ ಜಾಲೆಂ?" ದುಸ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಳ್ಮಟ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಕಾಳ್ಜಾ ಮದೆಂ ಚೂಪ್ ಭಾಲ್ಯಾನ್ ತೊಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಭಾಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಪಾಂಯಾಂ ಪಂದ್ಲಿ ಧರ್ಣ್ ಕೊಸ್ಳಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ, ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ಗರ್ನಾಳ್ ಫುಟ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂ ಹಾಂವ್ ವಿಚಲಿತ್ ಜಾಲಿಂ.

"ತುಮ್ಚೆಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ರೋಬಿನ್?"

"ವಿಗಾರ್ ಚಿಕ್ಕೆಶೆ ನರ್ಗಾತಾತ್ ಫಾದರ್, ತುಮಿಂ ಕಾಂಯ್ ......"

"ವಿಗಾರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ತಾಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಚಿ, ವಿಗಾರಾಚಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ನ್ಹಯ್, ಲೊಕಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಜಾಯ್ ತ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಮಿ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಚಲಾಜೆ ......"

"ತುಮ್ಚೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಫಾದರ್."

ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾ ಭಿತರ್ 'ಫಾದರ್' ಸಬ್ದ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರಿತಿರ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತ್ ಜಾತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಪರಿಗತಿಂತ್ ತಾಣೆ ಬಾಯ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಾನ್ಪೆ ಬಸಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಧ್ವಂಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಸ್ಥಬ್ದ್ ಜಾತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

"ಬಾಯ್ ಮೊಲೇ, ಸೀ ಯೂ ......"

ಹಾಂವ್ ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಬಾಯ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಕಠೀಣ್ ಆವಾಜ್ ಕರುನ್ ತೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್-ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾಲೆಂ ...... ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಧ್ವಂಸ್ ಕರುನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂಕ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರುನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್!

ಆಪ್ಲೆಂ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆಂ ಕವಚ್ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ತೊ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲೊ - ಮ್ಹಾಕಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ಉಡವ್ನ್!

ಏಕ್ ಯಾಜಕ್, ಏಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಸಾಸೆರ್ದೊತ್, ಮಣಿಯಾರಿ, ಏಕ್ ದೆವಾಚೊ ಮನಿಸ್!

ಆನಿ ಹಾಂವ್? ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ 'ದೇವ್' ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಘಡಿಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಪ್ಣಾಂ ಪಳೆಲ್ಲಿಂ? ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಫುಡಾರ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಮನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪಾಪಿ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ ಹಾಂವ್? ಎಕಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಣಿಯಾರ್‍ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಜೀವನ್ ಚಲಂವ್ಕ್, ಎಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಿತೊರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಲಗ್ನ್ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಲಿಂ ನ್ಹಯ್?

ಮ್ಹಜೆ ಆಶೆಕ್ ಗಡ್‌ಚ್ ನಾ.

ದೆವಾಚ್ಯಾ ರೆಲಿಜಿಯೊಸ್ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಪ್ಣೆಂವ್ಚಿಂ ಕಸಲಿಂ ಆಬ್ಲೆಶಿ ಮನಿಸ್ ಹಾಂವ್? ನೀಚ್, ಲಜ್ಮಾಡಿಂ, ಮೆಳ್ಕುಟಿಂ, ಪಾತ್ಕಿ ಹಾಂವ್.

ಹೆರಾಂಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ನಯನಾಂ ದುಖಾಂ ಪಾಜ್ರಾಯ್ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚಿಂ ದುಖಾಂ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತಾಚಿಂ ದುಖಾಂ ......

Tags:  Herolpius, Konkani Writer, Konkani Story, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

1 Comment/s.

  1. Robin , Neerude
    Very nice story. i liked it and the way of expressing her feelings. all the best.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE