web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಫಾ| ಸ್ಟೇನಿ - ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸವೆಂ ತೊ ಜಿಯೆಲೊ , ತಾಚೆ ಸೆವೆಂತ್ ಅಮರ್ ಜಾಲೊ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

ಆಮ್ಚಿ ಮಾತಿ ಆಮ್ಚಿ ಮನ್ಶಾಂ....

ಮ್ಹಜೊ ಈಶ್ಟ್ ಫಾ| ಸ್ಟೇನಿ ಡಿ'ಕುನ್ಹಾ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಎಕ್ ಖರೊ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ದಾರ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಚೊ ಖರೊ ಸೆವಕ್, ಜೊ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚೆ ಮೆಟಾಂನಿ ಚಲ್ಲೊ, ತಾಚೆಪರಿಂಚ್ ದುಬ್ಳಿ ಆನಿ ಪ್ರಾಚಿತಾಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ ಆನಿ ಚಡುಣೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲಗ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಮುಖ್ ಪಾನ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್, ಜೆಂ ತಾಣೆಂಚ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಚ್ಯೆ ಪುಸ್ತಕಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚ್ಯೆ ವೊಡ್ಡಿಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 'ಮಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ, ಭೆಸಾಂವ್ ತುಜೆಂ' ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಲಗ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ - ಎಕಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಗೀ ಘರಾದಾರಾರ್ ಥಾವುನ್ ಮೆಟಾಂ ನಿಸ್ರೊನ್ ಪಡ್ಚೆಂ -  ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ತಾಚ್ಯಾಯ್ ಅಂತಿಮ್ ಘಡಿಯೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಬ್ದೇಸ್ ಭಗ್ತಾತ್.  

ಅಗೋಸ್ತ್ 5 ವೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಆದೇಸಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಅವ್ಚಿತ್ 'WhatsApp' ಮೆಸೆಜ್ ಆಯ್ಲಿ - ''Fr Stany D'Cunha of Karwar diocese, brother of Paul D'Cunha Shimoga diocese and Mr. Andrew L D'Cunha passed away at Christ the King Church, Madangeri Karwar diocese. - Please make news, Fr Philip Roque'' 

ಹಾಂವೆ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಫಾ| ಫಿಲಿಪ್ ರೋಕಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ. ''ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ವಳ್ಕಾತಾಂ'', ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೆ ತೆ. ''ಫಾ| ಸ್ಟೇನಿ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಸ್ವಸ್ತ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ, ಗೆಲೆತ್ಯಾ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಪೊಟಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ, ಅಗೋಸ್ತ್ 5 ವೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಆದೇಸಾಕ್ ತೆ ಮೀಸ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಚೆ ಕುಡಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ತೆ ರಾತಿಕ್‌ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಖಾತ್ರಿ ಜಾಲಿ.'' 
''ತಾಂಚೆಂ ಮರಣ್ ಬುದ್ವಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ತೀನ್ ವರಾಂಚೆರ್ ಥಿರಾಯ್ಲಾಂ,'' ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೆ ತೆ. 
''ಅಸಲೆಂ ಅಕಾಲಿಕ್ ಆನಿ ಅಘೋರ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಈಷ್ಟ್ ಫಾವೊ ಆಸ್ಲೊಗಾಯ್?!'' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಾತ್ಕಿ ಆನಿ ಚಂಚಲ್ ಮನ್. 44 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವ್ ಸೆವೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ದುಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೊ ಎಕ್ ಮನಿಸ್ ತಾಚೆ ನಶಿಬಾಂತ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೋನಾಂಗಾಯ್?'' ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ಸವಾಲಾಂನಿ ಪಿಲಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಧರ್ಲಿಂ. 
''ತಾಂಚೆ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಹಿ ಖಬಾರ್ ಆಸಾಗಾಯ್?'' ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಗದ್ಗದಿತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. 
''ಹಾಂವ್ ಖಬಾರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ,'' ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೆ ಬಾಪ್ ಫಿಲಿಪ್ ರೋಕ್. 
ಹಾಂವೆಂ ತಕ್ಶಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಈಷ್ಟಾಕ್ ಆನಿ ಫಾ| ಸ್ಟೇನಿಚ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಆಂಡ್ರುಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಆಕ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ತಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಆಘಾತ್ ಜಾಲೊ. ಹಿ ಖಬಾರ್ ತಾಕಾ ಪಾಂವ್ಚಿ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್. 

ಫಾ| ಸ್ಟೇನಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಲಗ್ಬಗ್ 45 ವರ್ಸಾಂಚಿ. ತೆ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಖಾಯಿಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ  ಪುರ್ವಿಲಿ. ಜೆದ್ನಾಂ 'ಸೆವಕ್' ಪತ್ರಾಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಮೊಗಾಳ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಮಾನಾದಿಕ್ ವಿ. ಜೆ. ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಂಚೆ ಹಾತಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ, ತೆದ್ನಾಂ, 'ಸೆವಕ್ ಪತ್ರಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್, ತೆಂ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಫಾದರ್ ವಿ. ಜೆ. ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕಿರ್ಲಾಲಿ. ತ್ಯೆ  ಶಿವಾಯ್ ಪತ್ರಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಕರ್ಚಿ ಆನಿ ವರ್ಗಣಿ ಚಡಂವ್ಚಿಯ್ ಗರ್ಜ್ ತಾಂಕಾ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಿ.  ತ್ಯೆ ದೆಕುನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ 'ಸೆವಕ್' ಪತ್ರ್ರಾಂತ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್, ಥೊಡ್ಯೊ ಲೊಕಾ ಮ್ಹೊಗಾಳ್ ಕಾಣಿಯೊ, ಬರಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ಚಿ ತಸಲಿ ಆಲೋಚನ್ ತಾಣಿಂ ಕೆಲಿ.  

ಹಿ ಆಲೋಚನ್ ಸಾಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾ| ವಿ. ಜೆ. ನ್ ವಿಂಚ್ಲೊ ತೆದ್ನಾ ದಿಯಾಕೊನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಡುರ್‌ಚ್ಯಾ ಸ್ಟೇನಿ ಡಿ'ಕುನಾಕ್. ಆನಿ ದಿಯಾಕೊನ್ ಸ್ಟೇನಿ ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ - ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿ - ಆಯ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ 'ಸೆವಕ್' ಪತ್ರಾಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಎಕಾ ನಮೂನ್ಯಾಚೊ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲೊ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಜನಸಂಘಾಚ್ಯಾ 'ವಿಕ್ರಮ' ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಕಾನಡಿ ಪತ್ರಾಕ್, ಅ.ನ.ಕೃ. ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಾರಾಚ್ಯಾ 'ಕನ್ನಡ ನುಡಿ' ಆನಿ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೋಸ್ತಾಚಾ 'ಉದೆವ್' ಪತ್ರಾಕ್ ಬರಯ್ತಾಲೊಂ. ಎಕಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವೊಡ್ದಿಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಶೆಂ ಬರವ್ಯೆತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೆ ವಾಚ್ಪಿ - ಚಡ್ತಿಕ್ ದಾರ್ಮಿಕ್ ಲಿಖಿತಾಂಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೆ - ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಿತ್ ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ಲಿ ತರ್‌ಯಿ, ಫಾ| ವಿ. ಜೆ. ಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗೌರವಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ದಿಯಾಕೊನ್ ಸ್ಟೇನಿಚ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ-ಮಾಯ್ಪಾಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಭುಲೊನ್ ಹಾಂವೆಂ 'ಸೆವಕ್' ಪತ್ರಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ ಘಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಲಾಗಾಯ್ತ್ ಸುರು ಜಾಲಿ ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ದಿಯಾಕೊನ್ ಸ್ಟೇನಿ ಮದ್ಲಿ ಈಷ್ಟಾಗಾತ್.  

ವೆಗಿಂಚ್ ಎಕ್ 'ಸೆವಕ್' ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಉದೆಲೊ ಅನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಕೆಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಎಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ 'ಜಿಣಿಯೆ ದಿರ್ವೆಂ' ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಖಾಲ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್‌ಯಿ  ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲೊ. ಕೊಲೇಜಿಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಲಿ ತರ್‌ಯಿ, ಮಜ್ಯಾ ಆಜಿಯೆನ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಆನಿ ದಿಯಾಕೊನ್ ಸ್ಟೇನಿಚಿ ಆಶಾ ಭಾಗಯ್ಲಿ.  (ಹೆಂ ರೀಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ, ಮ್ಹಜಿ ಆಜಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ವರ್ಸಾ ಹಾಂವ್ ರಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾಂ, 'ತುಜೆ ಇಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಬಾಕಿ ಆಸಾತ್...' ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಣೊನ್, 96 ವರ್ಸಾಂಚೆರ್ ದೆವಾಗೆರ್ ಗೆಲಿ.) ತಶೆಂ ಉಜ್ವಾಡ್ಲೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಎಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ , 'ಜಿಣಿಯೆ ದಿರ್ವೆಂ' ಜೆಂ ಅಮಿ 'ಸೆವಕ್' ಪ್ರೆಸ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಛಾಪುನ್ ಪ್ರಕಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯೆ 2000 ಪ್ರತಿಯೊ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯೊ.  

ಮುಕಾರಿಂ 1975, ಅಕ್ಟೊಬರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಚಿ ಒಡ್ದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯೆ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ತಾಚೆ ಮಾನಾಕ್ ಎಕ್ ಕಡ್ತಿಲ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಈಷ್ಟಾಂನಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಬೊಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತಿ ಕುಮಕ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೀರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಗ್ಲೆಡಿಸ್ (ರೇಗೊ) ಬಾಯ್, ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ಜಾಯ್ತಿ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಿಚ್ ಕಡ್ತಿಲ್, 'ಮಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ, ಭೆಸಾಂವ್ ತುಜೆಂ,' ಜಿ ತಾಂಚೆ ವೊಡ್ದಿ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಲಿ ತಸಲಿ. 

ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ ತರ್‌ಯಿ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ಪತ್ರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಜ್ಯಾರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕೋಣ್ ಗತ್ ಆಧಾರ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಪಿಡೆಂತ್ ಆನಿ ಭುಕೆಂತ್ ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂ-ಅನ್ವಾರಾಂವಿಶ್ಯಾಂ ಬರವ್ನ್, ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕುಮಕ್ ಮಾಗೊನ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಂಕಿಚಿ ಕುಮಕ್ ಧಾಡ್ತಲೊಂ. 

ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್‌ಯ್ ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಲಗ್ಬಗ್ 30 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕ್ ದೀಸ್ ಆವ್ಚಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ - 
''ಪಳೆ ಕಿತ್ಲೆಂ ಭಾಗಿ ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಈಷ್ಟಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್. ಮ್ಹಜಿ ಗತ್ ಪಳೆ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪಳೆ. ಮ್ಹಜೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಕೇಸ್ ಜಡ್ಲ್ಯಾತ್, ಹಾಂವ್ ಪಿಕ್ಲಾಂ, ಆನಿ ತುಜೊ ನವ್ರೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಸೊಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕಾಂಯ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾ. ಕೇಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಿಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್.''
ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ತೀನ್ ಚಾರ್ ವೊರಾಂ ಆಮಿ ಆದ್ಲೆ ದೀಸ್ ನಿಯಾಳುನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚಿಂ ನಕ್ಲಾಂ ಕರುನ್ ಸಾರ್ಲಿಂ. ಆಮಿ ಫೋಟ್‌ಭರ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಪುಣ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಗೆಲೊ. 
ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯ್-ಸ್ವಭಾವಾಖಾತಿರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತಾಚಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಹೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹೆಂಚ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಫಾ| ಸ್ಟೇನಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ವರ್ವಿಂ. 

ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತಾಚೆಖಾತಿರ್, ಹಾಚೆಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಆಶಾ ಸುಫಳ್ ಕರ್ತಾಲೊ ತೊ ಶಿವಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೆಂ ಜಾಯ್, ತೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲೆಂ ನಾ.  ಹಾಚ್ಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೆಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕುಮಕ್ ಮಾಗೊನ್, ಹಾಂಚೆ ತಾಂಚೆ ಫೊಟೆ ಲಕ್ತಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ನಾಂತ್. ಸಂಪ್ಲಿ ಆಮ್ಚಿ 45 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಈಷ್ಟಾಗಾತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ. ಭೋವ್ಶಾ ಪೆಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಮಿ ಪರತ್ ಮೆಳ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ಹಿಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ ಆನಿ ಭರ್ವಸೊ. 

ಮೊಗಾಳಿ, ಮಾಯ್ಪಾಶಿ, ಖಾಲ್ತೊ ಆನಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಪ್ರವೃತ್ತೆನ್ ಭರ್ಲೊಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಈಷ್ಟ್ ಫಾ| ಸ್ಟೇನಿ ಪೆಲ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಅಮರ್ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾರ್ಲೆಲಿ ನಿಮಾಣಿ ರಾತ್ ಚಿಂತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಬಿರ್ಮತ್ ಭಗ್ತಾ. ಮೊರ್ಣಾನ್ ತಾಕಾ ವೆಂಗ್ತಾನಾ ತೊ ಫಕತ್ ಎಕ್ಲೊ ಎಕ್ಸುರೊ ಆಸ್ಲೊಲೊ ಆನಿ ಕಸಲ್ಯಾ ವಳ್ವಳ್ಯಾಂನಿ ತೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕಾನಾ. 

44 ವರ್ಸಾಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಯಾಜಕಾಕ್ ಹೆಂ ಮರಣ್ ಫಾವೊ ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಜಾಪ್ ಸೊಧ್ತೊಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಾಸ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಪೆಕ್ಶಿತಾಂ.  


Tags:  Fr Stany D'Cunha, CGS, Hemacharya, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE