web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಅಮೃತೋತ್ಸವಾಚಾ ಸಂಭ್ರಮಾರ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

ಶೆಂಬರೋ೦  ಕಲಾಕಾರಾ೦ಕ್, ನಾಟಕಿಸ್ತಾ೦ಕ್, ಪದಾ೦ ಘಡ್ಣಾರಾ೦ಕ್, ಗಾವ್ಪ್ಯಾ೦ಕ್, ಗಾವ್ಪಿಣಿ೦ಕ್, ಸ೦ಗೀತ್ ಗಾರಾ೦ಕ್, ಭಾಶಣ್ದಾರಾ೦ಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾ೦ಕ್ ಆಪ್ಲಿ೦ ದೆಣಿ೦ ಆನಿ ತಾಲೆ೦ತಾ೦ ಪ್ರದರ್ಸು೦ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಭಾ೦ಗ್ಣಾ೦ತ್ ಏಕ್ ವೇದಿ ವಾ ಮಾ೦ಚಿ ಒದ್ಗಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ, ಮ೦ಗ್ಳುರ್‌ಚೆ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಕ್ ಆತಾ೦ 75 ವರ್ಸಾ೦ ಭರ್ಲಿ೦. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತೆಂಯಿ ಎಕಾ ಕಲಾ ಸ೦ಸ್ಥ್ಯಾಚಾ ಚರಿತ್ರೆ೦ತ್ ಹೊ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಮಯ್ಲಾ ಫಾತೊರ್. 

ಅವಿಭಾಜಿತ್  ಮ೦ಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾ೦ಚೊ ಗವ್ರವ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಕ್ ಆತಾ೦  ಪಾವುಣ್ಶಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್ ಸ೦ಭ್ರಮ್, 'ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ' ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಕಲೆಚಿ ಆವಯ್ ತರ್, 'ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್' ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾ೦ಚೆ೦ ಕಲಾ ಮ೦ದಿರ್. 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ :

ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್ ಮಾ| ಜೊರ್ಜ್ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಪೈ ಬಾಪಾಚೆ೦ ಸಪಣ್ ಹೆ೦. 1943 ಸಪ್ಟೆ೦ಬರ್ 19-ವೆರ್ ತಾಣೆ೦ ಶ್ಹರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಉತ್ಸಾಹಿ, ಉಮೆದ್ವ೦ತ್ ಆನಿ ಉರ್ಭೆಸ್ತ್ ಯುವಕಾ೦ಕ್ ಎಕ್ಟಾ೦ಯ್ ಕರುನ್   ಎಮ್.ಪಿ.ಡೆಸಾಚೊ, 'ವಿಗ್ನಾ೦ತ್ ಜೀಕ್' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಾ೦ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹೊಲಾ೦ತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯಶಸ್ವಿ ಥರಾನ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯ್ಲೊ. ಆನಿ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಪಡ್ಲಿ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಿ. ಹೊ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಬೆಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್. 'ನಾಟಕ್ ದ್ವಾರಿ೦ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಾಧನ್' ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೆ೦ ಧ್ಯೇಯ್ ವಾಕ್ಯ್.

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಪದಾ೦, ಸ೦ಗೀತ್, ನಾಚ್,ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಭಾಶೆ ಮಾರಿಫತ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸ೦ಸ್ಕ್ರತಾಯ್ ರಾಕೊನ್ ಸಾ೦ಬಾಳುನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮುಕಾ೦ತ್ರ್ ಮನ್ಶಾ ಮೊಲಾ೦ ಭೊ೦ವ್ತಿ೦ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ಚಿ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಹ್ಯಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ.

ಪಾಲನ್ ಪೋಶಣ್ :


ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ಜೊರ್ಜ್ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಪೈನ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲಿ ತರ್‌ಯಿ,  ತಿಚೆ೦ ಪಾಲನ್-ಪೋಶಣ್ ಕರುನ್ ತಿಕಾ ಸಾ೦ಬಾಳುನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ಫಿಲಿಪ್ ನೆರಿನ್.  ಸುರ್ವೆರ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚ್ಯೊ ಜಮಾತ್ಯೊ, ನಾಟಕ್, ನಾಟ್ಕುಳೆ ಆ ಹೆರ್ ಕಾರ್ಯಿ೦ ಮಿಲಾರ್ ವಿದ್ಯಾಶಾಳೆಚಾ ವಟಾರಾ೦ತ್ ಚಲ್ತಾಲಿ೦. ಪುಣ್ ಹೆರಾ೦ಚಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ತೇ೦ಪ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಯೆತ್? ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಕ್ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಸ್ವ೦ತ್ ಜಾಗೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆ೦ ಸರ್ವ್ ಸಾ೦ದ್ಯಾ೦ಕ್, ಆನಿ 1945 ಮಾರ್ಚ್ 31-ವೆರ್  ಹಂಪನ್‌ಕಟ್ಟಾಲಾಗಿಂ ಬಲ್ಮಠ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ಏಕ್ ಜಾಗೊ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ 1946 ಜನೆರ್ 29-ವೆರ್ ತೊ ನೊ೦ದಾಯ್ಲೊ.

ತವಳ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೆ೦ ಮೊಲ್ ರುಪಯ್ 30,000. ಪುಣ್ ಸಭಾ೦ಗಣ್ ಬಾ೦ದು೦ಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆ೦ ಏಕ್ ಲಾಖ್  ರುಪಯ್ ತರಿ ಜಾಯ್. ಸಗ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ದೆವಾಚೆರ್ ಸೊಡುನ್ 1948 ಸಪ್ತೆ೦ಬರ್ 19-ವೆರ್ ಕಾಪುಚಿನಾ೦ಚೊ ಪ್ರಾ೦ತೀಯ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಬಾಪ್ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ನವ್ಯಾ ಬಾ೦ದ್ಪಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತೊರ್ ಬೆ೦ಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲೊ. ತವಳ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್, 'ಹಾ೦ಕಾ೦ ಕಿತೆ೦ ಪಿಶೆ೦ ಲಾಗ್ಲಾ೦ವೇ? ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕರು೦ಕ್ ಯೆದೆ೦ ವ್ಹಡ್ಲೆ೦ ಹೊಲ್ ಜಾಯ್‌ವೇ? ಅಶೆ೦ ದುಡು ವಿಬಾಡ್ ಕರ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತೊ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವ೦ತಾ೦ಕ್ ಪುಣಿ ವಾ೦ಟು೦ಕ್ ನಜೊವೇ?' ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುರ್ಫುರ್ತಾಲೆ ಖ೦ಯ್.

ಬಾಪ್ ಜೊರ್ಜ್ ಪೈ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಫಿಲಿಪ್ ನೆರಿ :

ಪುಣ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ಜೋರ್ಜ್ ಪೈ ಆನಿ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ಬಾಪ್ ಫಿಲಿಪ್ ನೆರಿನ್, ಹೆ೦ ಏಕ್ ಪ೦ತಾಹ್ವನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆ೦. ತಾಣಿ೦ ಮ೦ಗ್ಳುರ್‌ಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾ೦ನಿ ಸಾಯ್ಕಲಾ೦ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ವಾ೦ವ್ಟ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿನತ್ ದೇವ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾ೦. ಬಾ೦ದ್ಪಾಚೊ ನಕ್ಶಾಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಜೋರ್ಜ್ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಪೈ ಆನಿ ಕ೦ತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ಸಿಪ್ರಿ ಸೊಜ್. ಯಾಜಕ್ ಬಾಪಾ೦ನಿ ಆನಿ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಾ ಉರ್ಭೆಸ್ತ್ ಸಾ೦ದ್ಯಾ೦ನಿ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್ ಸಾ೦ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊಕ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾ೦ತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿ೦ಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ. 1951 ಅಗೋಸ್ತ್ 19-ವೆರ್ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಮೊನ್ಸಿ.  ಜುಲಿಯಾನ್ ಸೊಜಾನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚೆ೦ ನವೆ೦ ಬಾ೦ದಪ್ ಆಶೀರ್ವಾದಿತ್ ಕೆಲೆ೦. ಆನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಾಜರತ್ನಮಾನ್ ತೆ೦ ಉಗಡ್ಲೆ೦. ತ್ಯಾಚ್ ಸ೦ದರ್ಬಿ೦ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಾ ಪಾಟ್ ಥಳಾರ್ ಎಮ್.ಪಿ. ಡೆಸಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ, 'ಸಪಣ್ ವಾ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾಟಕ್ ನವ್ಯಾ ರ೦ಗ್ ಮಾ೦ಚಿಯೆರ್, ನವ್ಯಾಚ್ ದೃಶ್ಯಾ೦ಚಾ ಮಾ೦ಡಾವಳಿರ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯ್ಲೊ.

ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್ :


ಮ೦ಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹರಾ೦ತ್ ಸರ್ವ್ ಸವ್ಲತಾಯೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಹರ್ ಎಕಾ ಜಾತಿಕಾತಿಚಾ ಲೊಕಾಕ್  ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ, ಚಡುಣೆ೦ 800 ಲೊಕಾನ್ ಬಸ್ಚೆ ತಸಲೆ೦ ಮಜ್ಬೂತ್ ಆನಿ ವಿಶಾಲ್ ಹೊಲಾಚೆಂ ಬಾಂದಪ್ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್  ಸ್ಟೇಜ್, ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಬಸ್ಕಾ, ಸಭಾಂಗ್ಣಾಕ್ ತೆಂಕೊನ್ ಆಸ್ಚೆ೦ 'ಆಸಿಸಿ ಬಿಲ್ಡಿ೦ಗ್', ಜಾಗ್ಯಾಚೆ೦ ಮೊಲ್, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಟಕಾ೦ಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಾಹೆತ್ ಒದ್ಗಾವ್ನ್ ದಿ೦ವ್ಚಿ... ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹೊಲ್ ಉಗಡ್ಚಾ ವೆಳಾರ್ ರು.  2,20,000 ಖರ್ಚಾಲೊ.

''ಶ್ಹರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ, ಶ್ಹರಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ, ಆನಿ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಚಾ ದಾನಿ ಧರ್ಮಿಶ್ಟಾ೦ನಿ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ. ಶಿವಾಯ್  ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಬುಕೆರ್ಕ್ ಪೈ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಹಿತಚಿಂತಕಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೊ ದುಡು ದಾನ್ ದಿಲೊ. ಹಾ೦ಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾತ್ - ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾ೦ತ್ ವಣದಿರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲಿ೦ ತಾ೦ಚಿ೦ ತೆಲಾ ಚಿತ್ರಾ೦. ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪ್ಯಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಹಜಾರಾ೦ ವಯ್ರ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ೦ಚಿ೦ ನಾ೦ವಾ೦ ವಣದಿ೦ನಿ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಬಲ್ ಫಾತ್ರಾ೦ನಿ ಕಾ೦ತಯ್ಲ್ಯಾ೦ತ್. ಥೊಡ್ಯಾ೦ನಿ ನಾ೦ವ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್  ದಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಉಣ್ಯಾ ವಾಡಿರ್ ಆನಿ ವಾಡಿವಿಣೆ ಸಯ್ತ್ ರೀಣ್ ದಿಲಾ೦. ಅಶೆ೦ ಜಮಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ೦ಚಾ ಸಾ೦ದ್ಯಾ೦ನಿ  ಉರ್ಬೆನ್ ಆನಿ ಉಮೆದಿನ್ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಸುನ್ ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ,  ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್'' ಅಶೆ೦ ಲಿಕ್ಲಾಂ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ತವಳ್‌ಚೊ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ್  ದೆ| ಜೆ.ಬಿ.ರಾಸ್ಕಿ೦ಞ್ ಆ೦ಜೆಲೊರ್, ಹಾಣೆ೦.

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಾ, 'ನಾಟಕ್ ದ್ವಾರಿ೦ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಾಧನ್' ಧ್ಯೇಯ್ ವಾಕ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್,  ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ೦, ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ಪಿ ದೆ| ಎಮ್.ಪಿ. ಡೆಸಾಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್, 'ಫಾತಿಮಾಚಿ ಸಾಯ್ಬಿಣ್', 'ಆಸಿಸಿಚೊ ಸೆರಾಫ್', 'ಸೊಮಿಯಾಚೊ ಪಾಶಾ೦ವ್', 'ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ೦ ಜನನ್', 'ಮಾಡ್ತಿರಾ೦ಚೆ೦ ಜಯ್ತ್' ಆನಿ ಹೆರ್ ನಾಟಕ್, ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಾ ಕಲಾಕಾರಾ೦ನಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಲೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕಾ೦ ಶಿವಾಯ್ ಸಬಾರ್ ಶಿಕೊಣ್ದಾಯೆಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ತಶೆ೦ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟಕ್‌ಯಿ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾತ್.               

ದೆಣ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ :

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 75 ವರ್ಸಾ೦ ಹಜಾರೊ೦ ಗಾವ್ಪಿ ಆನಿ ಗಾವ್ಪಿಣಿ೦ನಿ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ಮಾ೦ಚಿಯೆರ್ ಚಡೊನ್ ಆಪ್ಲಿ೦ ದೆಣಿ೦ ಆನಿ ತಾಲೆ೦ತಾ೦ ಪ್ರದರ್ಶಿಲ್ಲಿ೦ ಆಸಾತ್. ನವ್ಯಾ ಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಆನಿ ತಾಲೆ೦ತಾ೦ಕ್ ಹ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ಬರ್ಫೂರ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಆನಿ ಉತ್ತೇಜನ್ ಮೆಳ್ಳಾ೦. ಒಟ್ಟಾರೆ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಲಾಮ೦ದಿರಾ೦ತ್ ಗಾಯನ್ ಕಲೆಕ್ ನಿರ೦ತರ್ ಪಾಟಿ೦ಬೊ ಮೆಳ್ಳಾ ಆನಿ ಆಜೂನ್ ಮೆಳತ್ತ್ ಆಸಾ. ಬೋವ್‌ಶಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸ೦ಗೀತ್ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಎಕಾ ಸ೦ಸ್ತ್ಯಾನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾ೦, ವೊಳಾನಾಸ್ತಾ೦, 55 ವರ್ಸಾ೦ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ನಿರ೦ತರ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಬೆಕ್  ಫಾವೊ. ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಪದಾ೦-ಸ೦ಗೀತಾಚಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ತಸೊ ಅಪ್ರೂಬ್ ದಾಕ್ಲೊ. ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಇತಿಹಾಸಾ೦ತ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಮಯ್ಲಾ ಫಾತೊರ್ ಆನಿ ಏಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಸಾದನ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ :
          
ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಆನಿ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಪಾಸತ್ 1965-0ತ್, ಫಿರ್ಗಜ್‌ವಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೊ. ತವಳ್ ಬಾಪ್ ಫಿಲಿಪ್ ನೆರಿ (ಕಾಪುಚಿನ್) ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಎಂ. ಪಿ. ಡೆಸಾ - ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್,  ಜೆ.ಬಿ. ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ- ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಲುವಿ ಜೆ. ನೆಟ್ಟೊ - ಖಜನ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ  ಗಾಯನಾಂಚಾ ವಾಡಾವಳಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ 1964 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ ತಶೆಂ ವ್ಹಡಾಂಕ್  ಎಕೊಡೆಂ, ದೊಡೆಂ ಆನಿ ಜಮ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ ಕರುನ್ ನವಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಗಾಯಕ್, ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್ ಆನಿ ಕವಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ, ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ, ನಕ್ಲಿ ನೆಸ್ಣಾಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ, ನಾಚ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ, ಬೈಬಲ್ ಆಧಾರಿತ್ ನಾಟ್ಕುಳೆ, ಹಾಸ್ಕುಳೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಚಿ ದೆಣಿಂ ಉರ್ಜಿತ್ ಕರುನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. 2013-ಂತ್  ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 50 ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಯಶಸ್ವಿ ಥರಾನ್ ಚಲಯ್ಲಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್ ವರ್ಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ನಾಟ್ಕುಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಭಂಡಾರ್ :

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಚ್ಯೊ ಹಾತ್-ಪ್ರತಿಯೊ ಜಮವ್ನ್ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚೆ ಪಾಸತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಭಂಡಾರ್' ಆರಂಬ್ ಕೆಲಾಂ. ಯೆದೊಳ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಭಂಡಾರಾಂತ್ 200 ವಯ್ರ್ ವಿವಿದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಚ್ಯೊ ಹಾತ್-ಪ್ರತಿಯೊ ಆಸಾತ್. ನಾಟಕ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ವಚುನ್ ಫಾವೊ ತೆಂ ಸಂಭಾವನ್ ಪಾವಿತ್ ಕರುನ್ ನಾಟಕಾಚಿ ಜೆರೊಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ವ್ಹರ್‍ಯೆತ್. ಸಂಭಾವನ್ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾತಾ.

ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ :

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಚಡ್ ಕಾಳಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ  ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್, ನಿರ್ದೇಶಕಾಕ್ ಆನಿ ನಟ್ ವಾ ನಟಿ- ಅಶೆಂ ತೆಗಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಸಂಗಿಂ ರುಪಯ್ 10 ಹಜಾರಾಂಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಾ ಹ್ಯಾ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂಕ್  ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ (ದುಬಾಯ್), ಡೊ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪ್ರಭು (ಚಿಕಾಗೊ) ಆನಿ ನೋರ್ಬರ್ಟ್ ಕೋರ್ಡಾ (ಖತಾರ್) ಹೆ ಪೋಶಕ್ ಆಸಾತ್.

ಪಾವುಣ್ಶೆಂ ವರ್ಸಾಂನಿ :

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್  ಸಭೆನ್  ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ 75 ವರ್ಸಾ೦ಚಿ ಫಳಾದಿಕ್ ಕಲಾ ಸೆವಾ ಭೆಟಯ್ಲ್ಯಾ. ಎಕಾ ಕಲಾ  ಸ೦ಸ್ತ್ಯಾಚಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾ೦ತ್ ಪಾವುಣ್ಶೆಂ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಮಯ್ಲಾ ಫಾತೊರ್, ಏಕ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಡಿತ್. ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಬೆನ್ ಫಕತ್ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾ೦ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾ೦, ಅ೦ತರ್ ಫಿರ್ಗಜಿ೦ ಮಟ್ಟಾರ್ ಗಾಯನ್, ನಾಚ್, ನಾಟಕ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ  ಡ್ರೆಸ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಾನ್ ಕವಿತಾ ರಚನ್ ಆನಿ ವಾಚನ್... ಅಶೆ೦ ವಿವಿದ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಕ್ತೋಬರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟ್ಕುಳ್ಯಾಂಚಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ 12 ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ 12 ನಾಟ್ಕುಳೆ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆ.

ಅಸಲ್ಯಾ ವಿವಿದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಆನಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾವರ್ವಿಂ,  ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್, ಯುವಜಣಾ೦, ವ್ಹಡಾ೦ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ದಾದ್ಲೆ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾ೦ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦ ವಿವಿದ್ ದೆಣಿ೦ ಆನಿ ತಾಲೆ೦ತಾ೦ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೇ೦ವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲಾ೦. ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಕಾಸಾವರ್ವಿ೦ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದೆ೦ ಸಬಾರ್ ಗಾವ್ಪಿ, ಗಾವ್ಪಿಣ್ಯೊ, ನಟ್, ನಟಿ, ಉಲೊವ್ಪಿ ಆನಿ ಭಾಶಣ್ದಾರ್  ಉದೆ೦ವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲಾ೦.
 
ಅಮರ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ :

ಕೊ೦ಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ವಿಶಿ೦ ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳಾಂ - ''ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಾ 14 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಪದಾಂ ಘಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಯ್ಕೊವ್ಪಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಯ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಧಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್. 1965 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ಫಿರ್ಗಜೆವಾರ್ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೊ. ವರ್ಸಾನ್ ವರ್ಸಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾಲ್ಯೊ. ಆಮ್ಚಿ ಜೆಪ್ಪು ಫಿರ್ಗಜ್‌ಯೀ ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ನೊವಿಂ ನೊವಿಂ ಪದಾಂ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಘಡ್ತಾಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ಪಾಸುನ್ಂಚ್ ಘಡ್ಲೆಲಿಂ ಪದಾಂ ಕಾಂಯ್ 2000-೦ಕ್ ಮಿಕ್ವತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ನೊವೆನೊವೆ ಗಾವ್ಪಿ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆ. ನೊವೆ ನೊವೆ ಪದಾ೦ ಘಡ್ಪಿ ಜಲ್ಮಾಲೆ. ಆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಅನಿ  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್,  ಘರಾ-ಘರಾ೦ನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಚಿ  ಅಭಿರುಚ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಫಿರ್ಗಜ್‌ವಾರ್ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ೦ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ!''

ಸಭಾ ಆನಿ ಘಟಕಾಂ :

ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಿಂಚಿ 13 ಘಟಕಾಂ ಆಸಾತ್. ಆಡಳ್ಯ್ಯಾ ಸಮಿತಿಂತ್ 26 ಸಾಂದೆ ಆನಿ ನಾಮಾಂಕಿತ್ 4 - ಅಶೆಂ ಒಟ್ಟುಕ್ 30 ಜಣ್ ಸಾಂದೆ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅಶಿ ಆಸಾ :
ಬಾಪ್ ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ(ಅಧ್ಯಕ್ಶ್), 
ಸುನಿಲ್ ಮಿನೇಜಸ್ (ಉಪಾದ್ಯಕ್ಶ್), 
ಜೂಡಿತ್ ಡಿಸೋಜಾ (ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) 
ಜೊಸ್ಸಿ ತಿಯೊಡೊರ್ (ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) ಆನಿ 
ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊ( ಖಜನ್ದಾರ್)


ಫುಡ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ :

ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚೆಂ ಬಾಂದಪ್ ಪರ್ನೆಂ ಜಾಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ತೆಂ ಮೊಡುನ್ ಆಧುನಿಕ್ ಶಯ್ಲೆರ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಬಾಂದಪ್ ಉಬಾರ್ಚೆಂ, ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್  ವಿಶಾಲ್ ಆನಿ ಮಜ್ಬೂತ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಭಾಂಗಣ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಮುಳಾವೊ ವಾವ್ರ್ ಚಾಲು ಆಸಾ.Tags:  Don Bosco Hall Mangalore, Konkani Natak Sabha, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE