web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಜಡಾಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಗರ್ಜ್

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

ಘರಾಂನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಂಯ್ಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್ತಾ. ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಖಾಯ್ಜೆ, ಭಲಾಯ್ಕೆನ್ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚಿ ಆಶಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಖೊಡಿ ಕಾಡಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾಕಾ-ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖಾವಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾಂನಿ ಘರಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ತರ್ ಸಾಂಗಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ''ಹೆಂ ಕಿತೆಂ, ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಸ್ ತುಜೊ ರಾಕೇಶ್ ಭಾಗೊನ್ ಗೆಲಾ... ಸಾರ್ಕೆಂ ಜೆವಿನಾಯೇ...?'' ಕುಮಾದ್ರಿನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ರಾಕೇಶಾಕ್ ವಯ್ರ್ ಪೊಂದಾ ಖಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ಜೆನ್ನಿಬಾಯೆಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ರಾಕೇಶಾಚಿ ಜತನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪಾವಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ. ನೀಜ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಕುಮಾದ್ರಿಕ್ ರಾಕೇಶ್ ಆದ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಕಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಉಡಾಸ್‌ಚ್ ನಾ. ಕುಮಾದ್ರಿಚೊ ಸಯ್ಲಾಪ್ ಜೆನ್ನಿಬಾಯೆಕ್ ಖಂತಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತವಳ್‌ಚ್ ಜೆನ್ನಿಬಾಯೆಕ್ ರಾಕೇಶಾನ್ ಜೆವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾವಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ!

''ತುಜೆಂ ರೆನ್ನಿ ಕಿತೆಂ ಭಾಗೊನ್ ಗೆಲಾಂ...? ಆಮ್ಚೆಂ ಬೆನ್ನಿ ಪಳೆ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಸುಣ್ಯಾ ಪಿಲಾಪರಿಂ ಆಸಾ... ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಏಕ್‌ಚ್ ಪ್ರಾಯ್ ನ್ಹಯ್‌ವೇ?'' ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಸೊಂರ್ಗುಲಾಂ ಪೊತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಮಾಡ್ತುಬಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ರೆನ್ನಿಚ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೆನ್ನಿಚ್ಯಾ ಪೊಟಾರ್‌ಚ್ ದೀಶ್ಟ್. ರೆನ್ನಿನ್ ಖೆಲ್ಲೆಂ ಪಾವಾನಾ, ತಾಕಾ ಭುಕ್ ನಾ. ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕಡೆ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ರೆನ್ನಿಚಿ ಮಾಮ್ಮಿ.

ಜಡಾಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಗರ್ಜ್

ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖಾಣಾ ಆನಿ ವಾಡಾವಳಿವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಥೊಡೆ ವಿಶಯ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ಚೆ ಗರ್ಜ್. 
ಎಕಾಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ಆನಿ ಕಾಲೆತಿಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ದಿಸೊನ್ ಜಡಾಯೆಂತ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಕುಡಿಂತ್ ಬಾಗೆಟೆಂ ದಿಸೊನ್ ಜಡಾಯ್ ಉಣಿ ಆಸ್ಯೆತ್. ಸರ್ದಾರ್ಜಿಚೆಂ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂಯ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ಜಿಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ವಾಡಾವಳಿಂತ್ ತಶೆಂ ಜಡಾಯೆಂತ್ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ. ಸರ್ದಾರ್ಜಿಚಿಂ ಕಾಲೆತಿ ತಸಲಿ. ತಿಂ ಚಡಾವತ್ ಜಿವಾಂತ್ ಬೊಬ್ರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ತಾತ್. ಆವಯ್-ಬಾಪುಯ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಬಾರಿಕ್, ಶಿರ್ಪುಟಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಖೆಲ್ಯಾರಿಯ್ ಕುಡಿಂತ್ ಬೊಬ್ರೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾದ್ಯತಾ ಉಣಿ. ತಶೆಂಚ್ ಮೊಟಾಯ್ ಚಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಖಾಣ್ ಉಣೆ ಖೆಲ್ಯಾರಿಯ್ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಚೆಂ ಅನುವಂಶೀಯ್ ಗುಣಾಂ ವರ್ವಿಂ, ಹೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್.

ಚಡ್ ಮೊಟಾಯ್ ಬರಿ ನ್ಹಯ್

ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆ ಮೊಟಾಯೆ ಆನಿ ಜಡಾಯೆವಿಶಿಂ ಹುಸ್ಕೊ ಕರ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಕಶಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಂತ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಮೊಟಾಯ್ ಆನಿ ಜಡಾಯ್ ಚಡ್ ಆಸೊನ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಕುಡಿಂತ್ ಶಿರ್ಪುಟೆಂ ಆಸೊನ್, ಜಡಾಯೆಂತ್ ಉಣೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಬರೆಂ.

ಭುರ್ಗೆಂ ಚಡ್ ಮೊಟೆಂ ಆಸ್ಚೆಂಯ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಮೊಟಾಯ್ ಚಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕುಡಿಂತ್ ಚರ್ಬೆಚೆ ಜೀವ್‌ಕೋಶ್ (Fat Cells) ಚಡ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಜೆ. ಚರ್ಬೆಚೆ ಜೀವ್‌ಕೋಶ್ ಚಡೊನ್, ಅಸಲೆಂ ಮೊಟೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ವಾಡ್ತಾನಾ ಮೊಟೆಂಚ್ ಉರೊನ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಮೊಟೆಂ ಜಾವ್ನ್, ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾನಾ ಗರ್ಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮೊಟೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಟಾಯೆಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ವಿವಿದ್ ಪಿಡಾ ಯೆತಿತ್. ಕುಡಿಂತ್ ಮೊಟೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಚರ್ಬೆಚಿಂ ಆನಿ ಗೊಡ್ಸಿಂ ಖಾಣಾಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿಂ ಉಣಿಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜ್.

ಥೊಡಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೊಟಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಡಾಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಾನಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಟಾಯೆಕ್ ಕುಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾತಿ ಪಂದಾ ಜಮೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಚರಬ್‌ಚ್ ಕಾರಣ್. ಹ್ಯಾ ಥರಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಬರಿ ನ್ಹಯ್.

ಭುಕೆ ಪ್ರಾಸ್ ವಾಡಾವಳ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ

ಥೊಡಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಆಪ್ಣಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಖಾಣ್ ಸೆವಿನಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಭುಕ್‌ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಂತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಭುರ್ಗಿಂ ವಾಡಾವಳೆಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾನಾಂತ್. ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ತೆಲಾ ತುಪಾಚಿಂ ಖಾಣಾಂ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶೊಪಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಟೊನಿಕಾಂ, ಗೋಂವ್, ದೂದ್, ಮಾಲ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕೃತಕ್ ಖಾಣಾಂ (ಹೊರ್ಲಿಕ್ಸ್, ಕೊಂಪ್ಲಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾಮುಲ್) ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಗೊಲಿಯಾತಾಪರಿಂ ವಾಡಾನಾಂತ್. ಝೊಪ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿಂ, ಗರೀಬಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿತ್-ಪೇಜ್-ನಿಸ್ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ವಾಡ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಸುಕೊನ್ ವಚಾನಾಂತ್. ಕುಡಿಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗರ್ಜ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಖಾಣ್ ಕುಡಿಕ್, ಚಡಿತ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ ವೆಚೆಂ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಜಡಾಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಉಣಿ ನಾ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತಾಚೆ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಬರಾಬರ್ ಆಸಾತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚಿ ಆನಿ ಮೆಂದ್ವಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ. ವಾಡಾವಳ್ ಸಾರ್ಕಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಉಣೆಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಖಂತ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಖಾಣ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಜಡಾಯೆವಿಶಿಂ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಮಾಪ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್. ಎಕೇಕಾ ಸುವಾತೆಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಎಕೇಕ್ ಥರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ದುಬಾವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ಖಾತ್ರಿ ಕರಿಜೆ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಂ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ (ಪರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾತಾನಾ) ಚಡ್ ಜಾತಾ. ಹಾಕಾ Growth spurt ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಾಡಾವಳ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಸ್ತಾ.
ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆವಿಶಿಂ ಹುಸ್ಕೊ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಆಸಾ ತರ್ ಖಂತ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಭುರ್ಗೆಂ ಲ್ಹಾನ್‌ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಮಟ್ವೆಂ ವಾ ಶಿರ್ಪುಟೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ಜಡಾಯ್ ಉಣಿ ಆಸೊನ್ ಕುಡಿಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಪಾಟಿಂ ಉರತ್. ತಸಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಮೆಂದ್ವಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ಚೆಂ, ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ) ಹೆರಾಂ ಬರಾಬರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಉಣೆಂ ಖಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಂತ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭುಕ್

ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಂಯ್ಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜೆವಿನಾಂತ್ ವಾ ಖಾಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂತ್ ಚಡ್ ಧೊಸ್ತಾ. ಚಡ್ತಾವ್ ಮಧ್ಯಮ್ ಆನಿ ಊಂಚ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಆವಯಾಂಕ್ ತಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜೇಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಘೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಹಡ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಭುಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಚ್ಯಾ ವೆಗಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಸಮ್ಜಜೆ. ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಪ್ರಾಯೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಖಾಣ್ ಚಡ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಭುಕ್ ಚಡ್‌ಉಣಿ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾ. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆಂನಾ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬರೆಂ ಖಾಣ್ ಭುರ್ಗೊ/ಭುರ್ಗೆಂ. ಯುವಕ್/ಯುವತಿ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲತಾನಾ ಗರ್ಜ್. ಪರಿಪಿಕಾಯೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬರೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ಗರ್ಜ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಭುಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಚೆರ್ ಆನಿ ಕುಡಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಡ್ ಖಾಯ್ತ್ ತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಭುಕ್‌ಚ್ ಆಸಾ ನಾ. ಸಕಾಳಿಂ ನಾಸ್ಟೊ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲೊ ರವಿ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಬರೆಂಚ್ ಖಾಯ್ತ್. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆಂವ್ಚೊಚ್ ನಾ. ಪರತ್ ರಾತಿಂ ಹಳ್ತ್ ಜೆವಣ್ ಕರಿತ್. ಆವಯ್ ಬಾಪಾಂಯ್ನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುಕೆಂತ್ ಅಶೆಂ ಬದ್ಲಾಪ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಮ್ಜಾನಾಸ್ತಾಂ ವಾ ಸಮ್ಜಯ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಒಪ್ವೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ಸೆಂ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸಾ.

ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಬೊಶಿಯೆ ಮುಕಾರ್ ಕಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಬಸವ್ನ್, ತೊಂಡಾಕ್ ಚೆಪುನ್, ಗಿಳುಂಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಆಸಾತ್. ಖಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾರ್ಚೆಂ. ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್ ಖಾವಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾತ್. ''ಆತಾಂ ಇಡ್ಲಿ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಫೈವ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಡ್ತಾಂ'' ಮ್ಹಣ್ ಲೊಂಚ್ ಭಾಸಾಯ್ತಾತ್ ವಾ ''ಬಾಬುಟಿ ಬರೊ... ಲಿನೆಟಾಪರಿಂ ನ್ಹಯ್... ಬಾಬುಟಿ ಕಸೊ ಖಾತಾ ಪಳೆ...'' ಮ್ಹಣ್ ಪುಕಾರ್‍ತಾತ್. ಭುರ್ಗಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆ ಭಿರಾಂತೆನ್, ಪುಸ್ಲಾವ್ಣೆನ್ ವಾ ಹೊಗ್ಳಿಕೆವರ್ವಿಂ ಖಾತಿತ್ ತರ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಥರಾನ್ ಭುಕ್ ನಿವೊನ್ ವಚಾತ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಸ್ಟಾವ್ಣೆ ಆನಿ ಮಾರಾಂವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಭುಕ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಯ್ತ್. ಮಾನಸಿಕ್ ಥರಾನ್ ಭುಕ್ ನಿವೊನ್ ವೆಚೆಂ (Psychological loss of appetite) ಆತಾಂ ಆತಾಂ ಚಡ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಖಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಭುಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಉಣಿ ಜಾವ್ಯೆತ್.

ಖಂಚೆಂಯ್ ಖಾಣ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬಲತ್ಕಾರಾನ್ ಖಾವಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಜೊನಿಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಜೆವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ವೊಂಕ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಮಾಸ್ಳೆಚೆರ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಭೊರೊನ್ ಗೆಲೊ. ಸುರ್ವೆರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಖಾಣ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ಒತ್ತಾಯೆನ್ ಖಾವಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಳ್ತಾನ್ ತ್ಯಾ ಖಾಣಾಚೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮನ್ ಯೇತ್. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಏಕ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಚೆರ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಖಾಣ್ ದಿವ್ಯೆತ್.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ರುಚಿ ಆಸಾತ್

ಮಾರಿಯಾ ಸದಾಂ ಸುನೀಲಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಲಂಚ್ ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಂತಿಂ ಉಕಡ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆಂ. ತೀನ್ ದೀಸ್ ಸದಾಂ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುನೀಲ್ ಲಂಚ್ ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ಲೆಂ ಉಕಡ್ಲೆಲೆಂ ತಾಂತಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಉಡಯ್ತಾಲೊ. ಮಾರಿಯಾಚ್ಯಾ ಮಾವೊಳ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾತಿನ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಘುಟಾನ್ ಮಾರಿಯಾಕ್ ಕಳಯಿಲ್ಲಿಚ್, ಮಾರಿಯಾ ರಗಾನ್ ಕಡ್ಕಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸುನೀಲಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಏಕ್ ಬೊಡಿ ಪಿಟೊ ಜಾಲಿ.

ಸದಾಂ ಉಕಡ್ಲೆಲೆಂ ತಾಂತಿಂ ಮಾರಿಯಾ ಖಾವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ದಿ. ದೋನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ತಿಕಾ ನಾಕಾ ಜಾತೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಉಕಡ್ಲೆಲೆಂ, ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಮ್ಲೆಟ್, ಏಕ್ ದೀಸ್ ಫ್ರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಡಿಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಂತಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಸುನಿಲ್ ಖಾತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ್ ವಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ರುಚ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಮಾರಿಯಾಕ್ ಸುನೀಲಾಚ್ಯಾಯಿ ರುಚಿ ಪಾರ್ಕುನ್ ರಾಂದುನ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ತಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂಯ್ ಆವಯ್ ಮಾಂದ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊ ಸುನೀಲ್ ಖಂಡಿತ್ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀತ್. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ತಾಂತಿಯಾಚಿ ಕಡಿ ರುಚಾನಾ. ಜರ್ ಸುನೀಲ್ ಕಡಿಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಲೆಟ್ ವಿಚಾರ್ತಾ. ತಾಕಾ ಕಶೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕಡಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ತಾಂತಿಂಯ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ದಿವ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖುಶೆನ್ ಸುನೀಲಾನ್ ಕಡಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ತಾಂತಿಂ ಖಾಂವ್ಚೊ ಸಂಬವ್ ಚಡ್. ಹೆಂ ಹರ್ಯೇಕಾ ಖಾಣಾಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಜಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭುರ್ಗೊ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ ಖಾಣಾಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ತಾ ತರ್, ತಾಕಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.

ಖಂಚೆಂಯ್ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿ ಸವಯ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಡ್ಯಾಡಿ ವಾಂಯ್ಗೆಂ ಖಾಯ್ನಾ ದೆಕುನ್ ಧಾಕ್ಟುಲೊ ಜೊನಿ ಅಪುಣ್ ಬೀನ್ಸ್ ಖಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಕರ್ತಾ. ಖಾಣಾವಿಶಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್.

ಭುಕ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯಾಂ?

ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಭುಕ್ ಉಣಿ ಆಸಾ ತರ್ ಯೋಗ್ಯ್ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ದಾಕಯ್ಜೆ, ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಲಿಪ್ತ್ಯಾ ಪಿಡೆಂವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭುಕ್ ಬರಿ ನಾಸ್ತಾಂ ವಚ್ಯೆತ್. ಹೆರ್ ಕೊಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಆನಿ ರಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಖಾಯ್ನಾಂ ದೆಕುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭುಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಸಾರ್ಕಿ ಆಸಾ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಣಾವಿಶಿಂ ಅನಾವಶ್ಯ್ ಖಂತ್ ಕರ್ಚಿ ಸೊಡಿಜೆ.

ಖಂಚಾಯ್ ಟೊನಿಕಾಂ ವಾ ಒಕ್ತಾಂವರ್ವಿಂ ಭುಕ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ದುಬಾವಾಚೆಂ. ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂನಿ ದೆಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಖಾಣಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭುಕ್ ಚಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಆದಾರ್ ನಾ. ವಿಟಮಿನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಒಕ್ತಾಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ವಿಟಮಿನಾಚೊ ಊಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾತ್. ನಾ ತರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವಾನಾ. ಭುಕ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಒಕ್ತಾಂವರ್ವಿಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ತ್. ಸೊರ್‍ಯಾಚೊ ಅಂಶ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್) ಕಸಾಯಾಂವಿಶಿಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಗರ್ಜ್. (Antihistaminic ಥೊಡ್ಯಾ ಒಕ್ತಾಂವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನೀದ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾದ್ಯತಾ ಆಸಾ.) ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭುಕ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಆಸ್ರೊ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆಡ್ ಖಾಣಾಂ (ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ, ಬಿಸ್ಕುತ್ಯೊ) ದೀವ್ನ್ ಪರತ್ ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜೆವಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಆಸಾತ್. ಗೊಡ್ಶಿಂ ಖಾಣಾಂ, ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪೋಟ್‌ಭರ್ ಕೇಕ್ ಖಾವಯ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ರಾತಿಂಯ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ತೆಲಾಂತ್ ಭಾಜ್‌ಲ್ಲಿಂ, ಬೆಕ್ರೆಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಆನಿ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ಭುಕ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾತ್. ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮದೆಂ ತಸಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ನ್ಹಯ್.
ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಶಿಸ್ತ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಜೆವ್ತಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪುರ್ಪುರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ''ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಚಾಬಾನಾಕಾ'', ''ವ್ಹಡ್ ಘಾಸ್ ಘೆನಾಕಾ'', ''ತಶೆಂ ಬಸನಾಕಾ'', ''ಅಶೆಂ ಕರಿನಾಕಾ'' ಮ್ಹಣ್ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪುರ್ಪುರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ತಶೆಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಚುಕಿ ವಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ತಾಕಾ ಗ್ರೇಡ್ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ತಸಲೆ ನಾ ಸಮಾದಾನೆಚೆ ವಿಶಯ್ ಜೆವ್ತಾನಾ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಭುಕ್ ವಚತ್.

ಥೊಡೆಂ ಥೊಡೆಂಚ್ ವಾಡಿಜೆ

ಬೊಶಿಭೊರ್ ವಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಥೊಡೆಂ ಥೊಡೆಂಚ್ ವಾಡ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಭರ್ನ್ ಜೆವಾಣ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ಜೆವಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಭುಕ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾತಾ. ವೆಗಾನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ. ತಶೆಂ ಆಳ್ಸಾಯೆನ್ ಬಸೊಂಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಜೊ. ಖಂಚೆಂಯ್ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ನಾ ತರ್ ಒತ್ತಾಯೆನ್ ದೀಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ಚೆಂ.

ಭುರ್ಗೆಂ, ವ್ಹಾಳ್ಚಿಭಾಜಿ ಖಾಯ್ನಾ ಆನಿ ತಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ರಾಂದ್ತಾಯ್ ತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಕುಲೆರ್‌ಭರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ದೀ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಂದ್ತಾನಾ ದೋನ್ ಕುಲೆರಾಂ ತಿತ್ಲಿ ದೀ.  ಅಶೆಂ ಹಳ್ತಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಖಾಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ಕರ್ಯೆತ್.
ಸಾದ್ಯ್ ತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್‌ಚ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ತೀನ್ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ಲೇಟಿಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ವಸ್ತ್ರಾಂಕ್ ಲಾಗಯ್ತಾತ್ ವಾ ಧರ್ಣಿರ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾತಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖಾವಂವ್ಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಆಸಾತ್. ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉರ್ಮಾ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ತಿಂ ಬರಿಂ ಜೆವ್ತಿತ್. ಹೆರಾಂನಿ ಖಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಆಪುಣ್ಂಚ್ ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭುಕ್ ವಾಡ್ತಾ. ಜೆವ್ತಾನಾ 'ಪಯ್ಲೆಂ ಶಿತ್ ಜೇವ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಸ್ತೆಂ ಖಾ, ನಿಮಾಣೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಖಾ' ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ತಶೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಜೆವ್ತಾನಾ ನಿಯಮ್ ಆನಿ ಶಿಸ್ತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಕವ್ಯೆತ್.

ಹೆಂ ಉಡಾಸ್ ದವರ್:
  • ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ಸ್ವತಾ: ಖಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದೀಜೆ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ 8-10 ಮಯ್ನೆ ಜಾತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್ ಖಾಣಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಖಾಂವ್ದಿ ಶಿಂಪ್ಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಯೆ. ವರ್ಸ್ ಜಾತಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಕುಲೆರ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.
  • ಸ್ವತಾ: ಖಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಲಾಯ್ನಾಯೆ.  ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಖಾವಂವ್ಚಿ ಒತ್ತಾಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಭುಕ್ ಉಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣ್.
  • ಘಟ್ ಖಾಣ್ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ದೂದ್ ದೀನಾಯೆ. ದೂದ್ ಚಡ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಭುಕ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ. (ದೂದ್ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿವ್ಯೆತ್)  ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊತ್ಲೆಂತ್ ದೂದ್ ದೀಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಜೊ.
  • ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಥೊಡೆಂಚ್ ವಾಡ್. ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಥೊಡೆಂ ವಾಡ್.  ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪ್ಲೇಟಿಂತ್ ಥೊಡೆಂಚ್ ವಾಡ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ತಾ.
  • 'ಭುರ್ಗೆಂ ಜೆವಿನಾ', 'ಸಾರ್ಕೆಂ ಖಾಯ್ನಾ' ಮ್ಹಣ್ ಘರಾಂತ್ ವಾ ಹೆರಾಂಕಡೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಸಾಂಗಾನಾಯೆ. ಬರೊ ಜೆವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪುಕಾರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್.
  • ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ನಾಪಸಂದ್ ಗಜಾಲಿ ಕರಿನಾಯೆ.
  • ಚಾರ್-ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಖಾಂವ್ದಿ.  ಏಕ್ ಇಡ್ಲಿ, ಏಕ್ ಪೊಳೊ, ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಶಿತ್.  ಉಣೆಂ ಖಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮದೆಂ ಪಡಾನಾಯೆ.  ಭುಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಚಡ್ ಘೆತಲೆಂಚ್.
  • ಭುಕ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜೆವ್ಣಾಂಮದೆಂ ಬಿಸ್ಕುತ್ಯೊ, ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ವಾ ಬೆಕ್ರೆಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಭುಕ್ ವ್ಹಡಾಂ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ದುರ್ಸತಾತ್.
  • ಸಕ್ಡಾಂ ಜೇವ್ನ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಸೊಡಿನಾಯೆ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಜೆವ್ಲಾಂ, ತೆಂ ಪುರೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಉಟಯ್ಜೆ. ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಬಸೊನ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕರಂದಾಯೆಚೆಂ ಜಾತಾ.
  • ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುಕೆವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಯೆ.

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿಥಾವ್ನ್ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜತ್ನೆಂತ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗ್‌ದರ್ಶಕ್
ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಮತಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿಯ್ ಬರಿ ಜಾಂವ್ಕ್
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಸವಯೊ ಆನಿ ನಡ್ತೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಆನಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಪೂಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ಹಿಶಾರೆ ಆಸ್ಚೊ,
ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ವಾಗೊಂವ್ಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಟಾಪ್ಚೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಬೂಕ್

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ಜತನ್
ಮೊಲ್ 400 ರುಪಯ್

ಬುಕಾಂಚೊ ಆಯ್ವಜ್ ಮನಿಯೋರ್ಡರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಚಿ ಚೆಕ್ ವಾ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೂಕ್ ತಪ್ಪಲಾರ್ ಧಾಡ್ತಾಂವ್.
Dr. Edward Nazareth, Fr. Muller Medical College Hospital, Kanknady,  Mangalore 575 002.
ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜೆರೊಸಾ ಕಂಪೆನಿ, ಹಂಪನ್‌ಕಟ್ಟಾ; ಕುಟ್ಮಾ ಜಿಣಿಯೆ ಕೇಂದ್ರ್ ಬಜ್ಜೋಡಿ, ಆನಿ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟಾ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕ್ಲಿನಿಕಾಂತ್ ಬೂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

Tags:  Dr. Edward Nazreth, Child and Food, Obesity, Diet, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE