web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಶಾಂತಿ ಖಾತಿರ್ ಸ್ಪರ್ದೆ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

ಮಾಸ್ಳಿ ಮೊಲಾಯ್ತಾನಾ ಅಚಾನಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆಪರಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಆಕಯ್ ಭೆಟ್ಲಿ.
"ಕೆದಾಳಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್‌ರೇ? ಆಮ್ಚ್ಯೆ ತಿಶಿಲಿ ವಾಟ್‌ಚ್ ವಿಸ್ರಾಲಾಯ್ ದಿಸ್ತಾ?" - ಮ್ಹಣ್ ರಜೆರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯೆರ್ ಶಿಣ್ ದಾಕಯ್ಲಾಗ್ಲಿ.
"ಪೋಯ್ರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಯ್ಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಕಯ್. ತುಮ್ಗೆರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಫುರ್ಸತ್‌ಚ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ." - ಮ್ಹಣ್ ಮೊಗೊರ್ಲ್ಯಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಯೆಟ್ತಾನಾ ತಿಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. 
"ಕೆದಾಳಾ ಪಾಟಿಂ?" ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂ ವಿಚಾರಿ ತಿ. ''ಪೊರ್ವಾಂ ಆಯ್ತಾರಾ ಪುಣೀ ಯೇರೆ. ಮೇಬಲ್‌ಯೀ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ತುಜೊ ಭಾರಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ....."
ಮೇಬಲಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಜ್‌ಚ್ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಮೇಬಲ್ ಆಕಯ್ಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಫಿಲ್ಯಾದ್. ಕೊಲೇಜ್ ಶಿಕ್ತಾ, ಆಪ್ರೂಬ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಆಕಯ್‌ಗೆರ್ ಯೆತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೇಬಲಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನೀಬ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಕಯ್‌ಗೆರ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂಗೀ ತಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ ಅಕರ್ಷಣ್. ಆತಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಯಾಂ ಆನಿ ಭೆಟ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ಜಾಲಿ.
"ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಯೆತಾಂ ಆಕಯ್. ಏಕ್ ಕೊಂಬ್ಲೊ ಸೊದುನ್ ದವರ್ ..... ಜೋರ್ಜಿ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಮೆಳ್ತಾಯೇ ಪಳೆ ..... ಆನಿ ಪಾನ್ಪಾಳೆ ಕರ್."
"ಸಾಂಗಿಜೆಯ್ ದೊರ್ಜಿ ಕಡೆನ್ಂಚ್. ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ತ್ಯಾ ಇಸ್ಫೋಟಾಚ್ಯಾ ಚಕ್ಕರಾಂತ್ ಪಡ್ಲಾಮೂ!" - ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾನಾಸ್ಚ್ಯೆ ಪರಿಂ ಥೊಡೆ ಸಬ್ದ್ ಕುಡ್ಸುನ್ ಪುರ್ಪುರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.
"ವಿಸ್ಫೋಟ್?" ಹಾಂವ್ ಶೆರ್ಮೆಲೊಂ. "ತ್ಯಾ ಉಗ್ರ್‌ವಾದಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೋರ್ಜಿ ಕಸೊ ಸೆರ್ವಾಲೊ?"
"ಮ್ಚ್‌ಕ್ಕ್, ತೆಂ ನ್ಹಯ್‌ರೇ, ದೊರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಸಂಗಾಚೆ ಕ್ಹಾಲೆಂಗಿ ತೆ ಇಗೊರ್ಜೆಂತ್ ಸಾಂತಿ ಖಾತಿರ್ ಸ್ಪೊಡ್ದೆ ಕರ್ತಾತ್ ಖಂಯ್ ....."
ಜೋರ್ಜಿಚೊ ಸಂಘ್, ಇಗರ್ಜ್, ಶಾಂತಿ ಖಾತಿರ್ ಸ್ಪರ್ದೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ತರೀ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ಕೀ ಜೋರ್ಜಿಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖುಧ್ ಭೆಟಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ. ತೊ ಫಿರ್ಗಜ್ ಯುವಕ್ ಸಂಘಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಆನಿ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ ಯುವ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್ಲೊಂ. 
"ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಿರ್ಗೊಜೆಂತ್ ಶಾಂತಿಚೆಂ ವೋರ್ಸ್ ಕರ್ತಾತ್ ಖಂಯ್, ಸ್ಪೊಡ್ದೆ, ಖೆಳ್, ಇನಾಮಾಂ, ಡರಾಮಾ, ಪದಾಂ, ಡೇನ್ಸಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ ಖಂಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಜೆವಣ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಇಗೊರ್ಜೆಂತ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತಾಂತುಂತ್ತ್ ವ್ಯೆಸ್ತ್ ಆಸಾ ತೊ ....."
"ಆಯ್ತಾರಾ ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಾಂ ಆಕಯ್, ಮೇಬಲಾಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ರಾವಯ್ ....." ಮ್ಹಣ್ ಆಕಯ್ ಮುಕಾರ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಆಡ್ ಘಾಲಿ. ತಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂ ಹಾಸ್ಲಿ.
ಆಯ್ತಾರ್ ಯೆತಚ್ ಫಾಂತ್ಯಾಚೆಂ ದುರ್ಗಾ ಬಸ್ಸ್ ಧರುನ್ ಶೀದಾ ಆಕಯ್‌ಗೆಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಮಿಸಾಕ್‌ಚ್ ಗೆಲೊಂ. ಸಾಡೆ ಸಾತಾಂಚೆಂ ಮೀಸ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜೋರ್ಜಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಆಪ್ಟಾಲೊ.
ಜೋರ್ಜಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಕಯ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್. ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ದಾಡ್ಡೊ ಜಾವ್ನ್ ತಿಸ್ರೆಂತ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಾಟ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಶಾಳೆಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಕೃಶೆ ಕಾಮಾಂತ್‌ಚ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಬಾಪಯ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಾ, ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಆವಯ್ಕ್ ಬರ್‍ಯಾಚ್ ಮೊಗಾನ್ ಪಳಯ್ತಾ. ಆಜ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್, ನಾಟಕಾಂನಿ ನಟ್, ಸೆವೆ-ಸಹಾಯೆಂತ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮುಕಾರ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್, ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ ಯುವಕ್. ದಯಾಳಿ, ಉದಾರಿ, ಮಯ್ಪಾಸಿ ಚೆಡೊ. ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಮಜತ್ ಕರ್ಚೊ ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾ-ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ತರುಣ್.
ಟ್ಯೂಬ್ ಲಾಯ್ಟ್ ಪೆಟ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳ್ಕಾಲೊ.
"ಕೆದಾಳಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್? ಕಸಾಯ್? ಎವ್ಶಿನ್ ಕಸೊ?"
"ತುಮ್ಗೆರ್ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಮೊದೊರ್ನಿನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಯೇ?" ಹಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಖಬರ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗಾಂವ್ಟಿ ಕೊಂಬೊ ಘರಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆರ್ಥ್. ಪಾನ್ಪಾಳೆಯ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್‌ಗೀ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ!
ದೊಗ್‌ಯೀ ಇಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಪೆಳಿಯೆರ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮೀಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಭಿತರ್ ತೇರ್ಸ್ ಚಲ್ತಾಲೊ!
"ಸಾಂತಾ ಪರಿಂ ಕರ್ನಾಕಾ, ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮಿ ಆಂಗಾ ಭಾಯ್ರ್ ಬಸಾನಾಂವ್. ಆಂಗಾ ಮಿಸಾಚೆರ್ ತೀನ್ ಸೆರ್‌ಮಾಂವ್. ಏಕ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ದೂಕ್ ದೊರುಂಕ್ ಧಾ ಮಿಂಟಾಂಚೊ, ತೊ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಆಯ್ಕಾಜೆ; ದುಸ್ರೊ ಎವಾಂಜೆಲ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಈಸ್-ಪಂಚೀಸ್ ಮಿಂಟಾಂಚೊ, ತೆದಾಳಾ ಬೊಸ್ಯೆತಾ ಆನಿ ತಿಸ್ರೊ ಮೀಸ್ ಮುಗ್ದೊಂಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಕಳವ್ಣ್ಯೊ ವಾಚ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೂದ್‌ಬಾಳಿಚೊ ಕಾಂಯ್ ಧಾ ಮಿನ್ಟಾಂ, ತಾಕಾಯ್ ಉಬೆತ್ತ್ ರಾವಾಜೆ! ತುಕಾ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಪುರೊ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂಗಾ ಬಸಯ್ತಾಂ ....."
"ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಕರ್ತಾಯ್, ಶಾಂತಿ ಖಾತಿರ್ ಸ್ಪರ್ದೆ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ....." - ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಪೆಕೆಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಚೆಪುನ್.
ಜೋರ್ಜಿನ್ 'ಹೇ' ಕರುನ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಳ್ದುವೆ ದಾಂತ್ ದಾಕಯ್ಲೆ. ಆನಿ ವೋಂಟ್ ಕಾನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರೂಂದಾವ್ನ್ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಹಾಸೊ ದಿಲೊ.
"ಗಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪರಿಂ ಕರ್ನಾಕಾ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಇಂಟ್ರೂ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಕೊನ್‌ಕಾನಿ ಪೇಪರಾರ್ ಪರ್ಕಟ್ ಕರಿಜೆ ಮುನ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂಯ್?"
"ವ್ಹಯ್, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಶಾಂತಿಚೆಂ ವರಸ್, ಸ್ಪರ್ದೆ, ಖೆಳ್, ನಾಟಕ್, ಪದಾಂ, ಜೆವಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ."
"ಕಾಯ್ಯೆ ಗೊತ್ತು ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಕೊರ್ನಾಕಾ. ಆಮುಚಾ ಪಿರ್ಗೊಜೆಂತ್ ಯ್ಯಾ ವೊರ್ಸಾ ಸಾಂತೆಚೆಂ ವೋರ್ಸ್ ಮುನ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ಇಸೇಸ್ ಪುರೊ ಗ್ರಾಮ್ ದೊವೊರ್ಲಾಂ ...''
"ಡ್ರಾಮಾ ಆನಿ ಪಿಕ್‌ನಿಕ್ ಆಸ್ತಲೆಂ ....."
"ಅಳೇ, ಕೊಚ್ಚಿತಾಂ ಮುನ್ ಮೊಸ್ಕಿರ್‍ಯೊ ಕೊರ್ನಾಕಾ. ಆಮಿ ಪಿರ್ಗೊಜೆ ತೊರ್ಪೆನ್ ಅಂತರ್ ಪಿರ್ಗೊಜ್ ಇಸ್ಫೋಟ್ ಸ್ಪೊಡ್ದೆ ದೊವ್ರುಂಕ್ ಪಿಲೇನ್ ಕೆಲಾಂ. ಖೆಲ್ ಆನಿ ಪೊಂದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ವೊಡ್ ವೊಡ್ ಸಿಲ್ಡಿ, ಕೊಪ್ಪಾಂ, ಇನಾಮಾಂ ಆನಿ ಮೆಡಲಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ."
"ವ್ಹಾವ್! ತರ್ ರಾಯ್ಸಾಲೊಯ್‌ರೇ ಜೋರ್ಜಿ. ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆಸಾ ತರ್!?"
"ರಾಯ್ಸಾತಾಂ ಮುನ್ ಮೊಸೊರ್ ಕೊರ್ನಾಕಾ. ಆಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಪೊಯ್ಶೆ ಕೊರ್ನಾಂ, ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡುನ್ ಲೊಕಾಚಿ ಸೆವಾ ಕೊರ್ತಾಂ. ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆಚ್ ಖೊರ್ಸಿತಾಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ವಾತಂತ್ರಾ ದಿಸಾ ಸಾಲ್ದೊರಾಪ್ಪುಗೆಲ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಇಸ್ಪರ್ದೆ ಆಸ್ತೆಲೆ ....." - ಮ್ಹಣಾಲೊ ಗತ್ತ್ ದಾಕವ್ನ್.
"ಸ್ವಾತಂತ್ರಾ ದಿಸಾ? ಗಾದ್ಯಾಂತ್? ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕಾಂಬ್ಳಾಚೆ ರೆಡೆ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್‌ಗೀ ಕಿತೆಂ?" ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಕ್‌ಯೀ ಸಮ್ಜಾನಾಗೀ?
"ವೋಡ್ಲ್ಯಾ ಜಾನಾರ್‍ಯಾ ಬೊರಿ ಕೊರ್ನಾಕಾ. ಡೇಟ್ ಅನಿಕೀ ಪಿಸ್ಕ್ ಕೊರುಂಕ್ ನಾ. ತೆದಾಲಾ ಪಾವುಸ್ ಯೆತಾ ಮುನ್ತಾಯ್ ತೋರ್ ನತಲಾಂ ಪೆಸ್ತಾ ವೆಲಾಕ್ ಪೋಸ್ಟುಪೋನು ಕರ್ಚೆ."
"ವಿವರ್ ದೀ, ವಿವರ್ ದೀ, ಕಸಲೆ ಪೂರಾಯ್ ಸ್ಪರ್ದೆ ಆಸ್ತಲೆ?" ಹಾಂವೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ.
"ಅಲೇ, ಮೀಸಾ ವೆಲಾರ್ ಆಂಗಾ ಬೊಸೊನ್ ಉಲಯ್ಶೆಂ ಕೊರ್ನಾಕಾ. ಧೊರ್, ಯೆಂ ಖಾಘಾತ್, ಆಂತು ಸೊಕ್ಕೊಡ್ ಭೊರಯ್ಲಾಂ, ವಾಸುಂಕ್ ಎತಾ ತೋರ್ ವಾಸ್." ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆಂ ಆಟ್ ಘಡಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಗಾದ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲೆಂ.
"ತುವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂಯ್? ಹೆ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಚೆ ಪಾಂಯ್? ....."
"ಫೊಟಿ ಮಾರಿಶೆಂ ಕೊರ್ನಾಕಾ. ಎಂ ಭೊರಯಿಲ್ಲೆಂ ದಾಟ್ಯಾ ಪಾದ್ರಾಬಾನ್. ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಂಗಾಚೊ ಪೆರ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಆಂವ್ ಸಿಗ್ರೆಟೊರಿ ಮಾತ್. ತುಂ ಪೊತ್ರಾಂನಿ ಪರ್ಕಟ್ ಕೊರ್ತಾಯ್ ತರ್ ಕಾಪಿ ಕೊರ್ ಆನಿ ಆಂ ತಿ ಪ್ರೊತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ದೀ."
"ಹಿಚ್ ವ್ಹರುಂ?"
"ಆಂವೆಂ ಗಾಲಿ ಆಯ್ಕಾಸೆಂ ಕೊರ್ನಾಕಾ. ಆತಾಂ ಮಿಸಾ ಉಬ್ರಾಂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಸಾ, ತೆದಾಲಾ ಜಾಯ್ ತಿ. ಡೇಟ್ ಪಿಸ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತುಕಾ ಸವಯ್ ಆಸಾ ನ್ಯೇಂ, ನಕ್ಕಲ್ ಕಾಡ್ ....." - ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ತೊ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಕಂತಾರಿಸ್ತಾಂ ಮದೆಂ ಸೆರ್ವಾಲೊ.
ಹಾಂವೆಂ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೊ ಲ್ಹಾನ್ ಬೂಕ್ ಕಾಡುನ್ ವೆವೆಗಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಕಾಜಿತೊರಾಚೆಂ ಹಾತ್ ಬರಾಪ್ ಆಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ :

ಪಂಜ್ ರಯ್ಲ್ ಫಿರ್ಗಜ್
ಶಾಂತೆಚೆಂ ವರಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ :
ಪ್ರಥಮ್ ಅಂತರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಹಾ ಸ್ಪರ್ದೆ. ತಾರಿಕ್ ----

ಸ್ಪರ್ದೊ ನಂ. 1 - ಬೇಟ್ ಬೋಲ್ : ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್. ಸರ್ವ್ ಮೆಚಾಂ ಎಕಾತ್ತ್ ದಿಸಾ ಭಿತರ್ ಜಾತೆಲಿಂ ದೆಕುನ್ ಹಾಕಾ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಶೆಚೆ ಮೊಸ್ತು ಸಬ್ದ್ ಹ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಾಣಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂತು ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ. ಎಕೆಕಾ ಪಾಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾ ಧಾ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ. ಏಕ್ ಬೇಟ್, ತೀನ್ ವಿಕೆಟಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಬೋಲ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾನಿ ಹಾಡಿಜೆ. ಎಕಾ ಓವರಾಂತ್ ಧಾ ಬೋಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಿಚ್ಚ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆವ್ಟ್. ಫಿಲ್ಡರಾಂನಿ ಗಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ, ಪಿಚ್ಚ್ಯಾಂಚೆರ್, ಬೋಂಡ್ರಿರ್ ವಾ ರೆಫ್ರಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಯ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ರಾವ್ಯೆತಾ. ಗಾದ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಬೋಲ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಬೋಂಡ್ರಿ 4 ಸ್ಕೋರ್. ಬೋಲ್ ಪಿಚ್ಚಿ ನಾಸ್ತಾಂ ಬೋಂಡ್ರಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ಏಕ್ ಬೋಲ್ ಫುಟ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೊ ಆಸಾಜೆ, ನಾ ತರ್ ತೆಂ ಟೀಮ್ ಆವ್ಟ್! ಖೆಳ್ಚೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ದೆಕುನ್ ರೆಫ್ರಿಯೀ ಎಕ್ಲೊತ್ತ್ ಆಸ್ತೊಲೊ. ಬೋಲ್ ಧೊಂಪ್ರಾಚ್ಯಾಕೀ ಸಕಯ್ಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಡಯ್ಜೆ (ಅಂಡರ್ ಹೇಂಡ್).

ಸ್ಪರ್ದೊ ನಂ. 2 - ಕಿತ್ಕಿತ್ : ಕಾಜಾರಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಧಮ್ ಬಾಂದುನ್ ಖೆಳಾಜೆ ಪಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿಡಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ಯೆತಾ. ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂನಿ ದಾಕ್ಟೆಂ ಇಜಾರ್, ಬೊರ್ಮುಡಾ ವಾ ದೊಂಪ್ರಾ ಕಡೆನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರುನ್ ದೇಗ್ ಮೆಟ್ವಿಲ್ಲೆಂ ಅರ್ದೆಂ ಪೇಂಟ್ ಘಾಲುನ್ ಯೇಜೆ. ನೋ ಲುಂಗಿ ಆನಿ ನೋ ಮುಂಡು. ಎಕೆಕಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ 7 ಜಣ್. ಏಕ್ ಬಂಜಾಣ್ ಪಿಂಜ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಘಾಲಿಜೆ ದೆಕುನ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಬಂಜಣಾಂ ತಾಣಿಂಚ್ ಹಾಡುನ್ ಯೇಜೆ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ಪಾಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ತೆಲ್ಯೊ. ಕಬಡಿ ಖೆಳಾ ಪರಿಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ. ದಂಬು ಬಾಂದುನ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಯೆತಾ. ಅಲ್ಲೋರಿ ಕಿತ್ತನಾ, ಪಕ್ಕಿ ಪತ್ತನಾ, ಅಚ್ಚುಚ್ಚು ವಾ ಬಡಿಕ ಬಡಿಕ ತಸಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. ಕಿತ್ಕಿತ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣಾಜೆ. ದಂಬು ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಕ್ ಆಪಡ್ಯೆತ್, ಪೂಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ವಾ ಗುದ್ದು ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ. ದಂಬು ಬಾಂದುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರುಂಕ್ ನಾ. ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಕೀ ಧರ್ಯೆತ್. 

ಸ್ಪರ್ದೊ ನಂ. 3 - ಬಾಚ್ಚಾ : ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಜಾರಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ. ಸಾಫ್ ಕಯ್ಲೆ ಕುಡ್ಕೆ ವಾ ದಾಂಬ್ಯಾ ಕುಡ್ಕೆ ಆನಿ ಬಾರಾ ಬಾರಾ ಕಾಜುಚ್ಯೊ ಬಿಯೊ ಖೆಳ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಹಾಡಿಜೆ. ಬಾಚ್ಚಾಚೊ ಆಕಾರ್ ಗೋಲ್ ದೇಡ್ ಇಂಚಾಚ್ಯಾ ಸುತ್ತಳತೆ ವಯ್ರ್ ಆಸೊಂಕ್ ನೊಜೊ. ಕಾಜಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ತೀನ್ ಗಿಟಾಂಚ್ಯಾ ಆಯತಾಕಾರಾಚ್ಯಾ ಖಳಾಂತ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೊ ತೀನ್ ಬಿಯೊ ದವರ್ನ್ ಸಾಡೆ ಚಾರ್ ಕೋಲ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಚ್ಚಾ ಉಡವ್ನ್ ಬಿಯೊ ಖಳಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್. ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ ಕೋಲ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಡಂವ್ಕ್. ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂನಿ ಲುಂಗಿ ಬಾಂದುನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. ಪೇಂಟ್, ಇಜಾರ್ ಘಾಲ್ಯೆತಾ. ಎಕೆಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಾಚಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್. ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಬಿಯೊ ಪಂಜ್‌ರಯ್ಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ದಾನ್ ದೀಜೆ. 

ಸ್ಪರ್ದೊ ನಂ. 4 - ಬಿಲ್ಲಿಸ್ : ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್. ಹೊಯೀ ಬಿಯಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂತಾಂಚ್ಯೊ ಬಿಯೊ ತಾಣಿಂ ತಾಣಿಂತ್ತ್ ಹಾಡಿಜೆ. ವೋಕ್ಲ್ ದವರಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರವೇಶ್. ಬಿಲ್ಲಿಸ್ ಇಗರ್ಜೆ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವೊಡಾ ರುಕಾ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾತಾ, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾಚೆರ್ ವಚೊನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಸಾಂತೆ ಕಾಟ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೊಡಾ ರುಕಾಕ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಎಕಾ ಬಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ರೆಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ವೆತಾನಾ ನೋಟ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ನಾಕಾ ಕಡೆನ್ ವಾ ದೊಳ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ಬಿ ವ್ಹರ್ಯೆತಾ, ಪೂಣ್ ಬಿಯೆಚೊ ಕೀಸ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಬಿಯೆಕ್ ಕೈತ್ತ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗಿಜೆ, ನಾ ತರ್ ಬಿ ಉಸ್ಳೊನ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗಾತ್. ಎಕೆಕಾ ಟೀಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಾಚಾರ್ ಪ್ರವೇಶ್. ರೆಫ್ರಿ ಸಾಂಗಾತಾತ್ತ್ ವೆತಲೊ.

ಸ್ಪರ್ದೊ ನಂ. 5 - ಆಯ್ತ್ರೋ ಕುಯ್ತ್ರೋ : ಹಾಂತು ಭುರ್ಗೆ, ತರ್ನಾಟೆ, ಮ್ಹಾತಾರೆ ಕೊಣೆಂಯ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ. ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂನಿ ಪೆಂಕ್ಡಾ ವಯ್ರ್ ಬನಿಯನ್ ಮಾತ್ರ್ ಘಾಲಿಜೆ. ರಬ್ಬರ್ ಬೋಲ್ ಟೀಮಾಚ್ಯಾನಿಂತ್ತ್ ಹಾಡಿಜೆ. ಖೆಳ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಬೋಲ್ ಪಾಸ್ ಕರುನ್ ಖೆಳ್ಯೆತಾ, ಪೂಣ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ನಾ. ಪೆಂಕ್ಡಾ ಮದೆಂ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಲ್ಟಾ ಪೋಂಯ್ಟ್. ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಕೊಣೀ ರಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಟಿಮಾಂತ್ಲೊ ಆವ್ಟ್ ಕರ್ತೆಲೆ. ಕಾಯ್ಪಾವ್ನ್ ಮಾರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಪೋಂಯ್ಟ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆ. ರೆಫ್ರಿ ಖೆಳಾ ಮದೆಂ ಆಸ್ತಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಚುಕೊನ್ ತರೀ ಮಾರುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಚುಕೊನ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲೊ ತರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆವ್ಟ್ ದೀವ್ನ್ ಖೆಳಾಂತ್ಲೆಂ ಡಿಸ್ಕೊಲಿಫಯ್ ಕರ್ತೆಲೆ. ಎಕೆಕಾ ಟೀಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾ ಧಾ ಜಣಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್.

ಸ್ಪರ್ದೊ ನಂ. 6 - ದೊರಿ ವೊಡ್ಚೆಂ : 35 ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ಆಮ್ಚಾತ್ತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ದೊರಿ ವಾಪರ್‍ತೆಲೆ. ದೊರಿ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಲಿ ತರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ರದ್ದ್ ಜಾತಲೊ. ಸಕ್ಡಾಂಚೆಕೀ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಟ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ದೊರಿ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. ಶೀಂಕ್ರಾಟ್, ಬಾರಿಂಕಾ, ಚಲ್ಪಾಟ್, ಶಿರ್ಪುಟ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ನಾ. ದಬಕ್ ದವಾ ಐಸಾ ವಾ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಮುರ್ದಾಬಾದ್, ಅಲ್ಲಾಬಾದ್ ತಸಲೆ ನಾರೆ ಬೋಬೊ ಘಾಲುಂಕ್ ನಜೊ. 'ವ್ಹಾಣ್ ತುಟ್ಲಿ' ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಎಕಾತ್ತ್ ಫರಾ ದೊರಿ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ. ಆಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮುಕ್ಲೆಂ ಟೀಮ್ ಎಕ್‌ತ್ತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧರ್ಣಿಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಮಾಂಡ್ಡೊ ಫುಟ್ಚೆಂ ಛಾನ್ಸ್ ಆಸ್ತಾ! ರೆಫ್ರಿ ಮದೆಂ ಗಿಟಾಚೆರ್ ರಾವ್ತೊಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೆಂ ಟೀಮ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡಾನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಭಾಳಿಜೆ. ಎಕೆಕಾ ಟೀಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾರಾ ಬಾರಾ ಪ್ರವೇಶ್. ಖೆಳ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಪೇಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹೆಸಾಜೆ.  

ಸ್ಪರ್ದೊ ನಂ. 7 - ಜಿಬ್ಲಿ : ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್. ಹ್ಯಾ ಖೆಳಾ ಖಾತಿರ್ ಚುನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಿಟಾಂಚೆ ಆಟ್ ಖಳ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ತಾಂತಾಂಚಿ ಜಿಬ್ಲಿ ತಾಣಿಂ ತಾಣಿಂ ಹಾಡುನ್ ಯೇಜೆ. ಜಿಬ್ಲೆಚೊ ಆಕಾರ್ ಗೋಲ್ 3 ಇಂಚಾಂ ಸುತ್ತಳತೆಚೊ. ಚಲಿಯಾಂನಿ ಕಾಪಾಡ್ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ನೊಜೊ. ಲಾಂಬ್ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಘಾಲ್ಯೆತಾ. ಪಾಂಯ್ ಟೊಂಕ ಘಾಲುನ್ ಜಿಬ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಿತಾನಾ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಪಾಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ಇಂಚಾಂಚೆಕೀ ಚಡ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. ಜೀನ್ಸ್ ವಾ ಪೆಂಟಾ ನಾ ತರ್ ಚೂಡಿದಾರ್ ನ್ಹೆಸ್ಯೆತಾ. ಜಿಬ್ಲಿ ಖಳಾಕ್ ಉಡಯ್ತಾನಾ ತಿ ಹಾತಾನ್ ಪುಸ್ಯೆತಾ, ಪೂಣ್ ತೊಂಡಾನ್ ಕಿಸ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಎಕೆಕಾ ಟೀಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಪ್ರವೇಶ್. ರೆಫ್ರಿ ಕಾಪ್ಡಾರ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

ಸ್ಪರ್ದೊ ನಂ. 8 - ವಾಗ್-ಗಾಯ್ : ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್. ಹಾಂತು ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಪಳೆವ್ನ್ ವೃತ್ತಾಚೊ ಆಕಾರ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ತೆಲೆ. ಕಾಪಾಡ್ ವಾ ಚೂಡಿದಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಯೆವ್ಯೆತಾ. ಖೆಳ್ತಾನಾ ಕುಕಾರ್‍ಯೊ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. ಎಕೆಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಧಾ ಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಜೆ, ಪೂಣ್ ಪಂದ್ರಾ ವಯ್ರ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ. ರೆಫ್ರಿ ವೃತ್ತಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖೆಳ್ತೆಲ್ಯಾ ವಾಗಾನ್ ವಾ ಗಾಯಾಂನಿ ತಿಕಾ ಆಪ್ಟೊಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. ಆಮಿ ರೆಲಿಜಿಯೊಸ್ ಸಿಸ್ಟರಿಕ್ ರೆಫ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ, ಪೂಣ್ ನಿಘಂಟ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.

ಸ್ಪರ್ದೊ ನಂ. 9 - ಲಗೋರಿ : ಕಾಜಾರಿ ಆನಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ. ಹೊ 7 ಟಾಯ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಖೆಳ್. ಟಾಯ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಆಕಾರ್ 2 ಇಂಚಾಂ ಸುತ್ತಳತೆ ಆನಿ 5 ಇಂಚಾಂ ಸುತ್ತಳತೆ ಭಿತರ್ ಆಸಾಜೆ. ತಾಂತಾಂಚ್ಯೊ ಟಾಯ್ಲ್ಯೊ ತಾಣಿಂ ತಾಣಿಂಚ್ ಹಾಡಿಜೆ. ಕಾಜಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಕವರಿಂಗ್ ಬೋಲ್ ಆನಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂತೆಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ ತಸಲೊ ತಾಂಬ್ಡೊ, ಹಳ್ದುವೊ, ನಿಳ್ಸೊ, ಪಾಚ್ವೊ ಗಿಟಾಂಚೊ ಬೋಲ್ ವಾಪರುಂಕ್. ತಾಂತಾಂಚೆ ಬೋಲ್ಸ್ ತಾಣಿಂ ತಾಣಿಂಚ್ ಹಾಡಿಜೆ. ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಟಾಯ್ಲ್ಯೊ ಬಸೊನ್ ವಾ ಭಾಗ್ವೊನ್ ಎಕಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ತಾನಾ ಆಪಾಪ್ಲಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಸಾಂಭಾಳ್ಚಿಂ. ಬೋಲ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಟಾಯ್ಲ್ಯೊ ಪಡ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಉಸ್ಳಾಲ್ಲೊ ಬೋಲ್ ಕೇಚ್ ಕೆಲೊ ತರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಟೀಮ್ ಆವ್ಟ್ ಆನಿ ಕೇಚ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಟಿಮಾಕ್ 7 ಪೋಂಯ್ಟ್. ಬೋಲ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಲಾಗೊನ್ ರಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ರಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಕೊಲಿಫಯ್ ಕರ್ತೆಲೆ. ಬೋಲ್ ಲಾಗೊನ್ ಟಾಯ್ಲ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಲಿ ತರ್ ದುಸ್ರಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಚ್ಚಾ ಉಪಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಧಾಂವ್ಯೆತಾ. ರೆಫ್ರಿಕ್ ಬೋಲ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. 

ಸ್ಪರ್ದೊ ನಂ. 10 - ಮಾಂಕ್ಡಾ ಖೆಳ್ : ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಝರಾಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಹೊ ಮಂಗನಾಟ ಚಲ್ತೊಲೊ. ರುಕಾರ್ ಚಡೊಂಕ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಬೊಡಿ ಪಾಂಯ್ ಉಕಲ್ನ್ ಪಾಂಯಾಂ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಸ್ಫೋಟ್ಸ್ ಇಜಾರಾಂ ಘಾಲುನ್ ಯೇಜೆ. ರುಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ 'ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಸೇವೆ' ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ರಡೊನ್ ಬೊಬಾಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. ಎಕೆಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ ಜಣಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್. ಹೊ ಖೆಳ್ ಚಲ್ತಾನಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೆ ನಾಂತ್. ದಾಕ್ಟೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಹ್ಯಾ ಖೆಳಾಚೊ ರೆಫ್ರಿ ಆಸ್ತಲೊ. 

ಸ್ಪರ್ದೊ ನಂ. 11 - ಕೋಟ್ ದ ಪಿಲ್ಲೋ : ಹಾಕಾ ಆಮಿ 'ಕೋಡ್ದ ಬಿಲ್ಲೋರ' ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್. ಹೊ ಖೆಳ್ ಇಗರ್ಜೆ ಆನಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗಿಂ ಜಾತಲೊ. ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್, ಸಾಕ್ರೆಸ್ತಿಂತ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚಾ ಕುಡಾಂತ್, ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಆನಿ ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. ಧರ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಕಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುಂದ್ಯಾಕ್ ಮಾಂಡ್ಡೊ ಲಾಗವ್ನ್, ಮುಸ್ಕಾರ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಏಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಶೆಂಭರ್ ನಂಬ್ರಾಂ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೂ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ ಘಾಲಿಜೆ. ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಸಲೆಯ್ ಹಿಶಾರೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆವ್ಟ್ ಕರಿಜೆ ನಾ ತರ್ ರೆಫ್ರಿ ಬಿಗಿಲ್ ಮಾರ್ತಾ ಆನಿ ಲಿಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆವ್ಯೆತಾ. ಕಸಲೀಂಯ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ ನ್ಹೆಸ್ಯೆತಾ. ಎಕೆಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಾ ಧಾ ಪ್ರವೇಶ್.

ಸ್ಪರ್ದೊ ನಂ. 12 - ಪಾಟ್ ಧರ್ಚಿ : 30 ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್. ಚುನ್ಯಾನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೃತ್ತಾ ಭಿತರ್ ಟೊಂಕ ಘಾಲುನ್ ಧರ್ಚೆಂ ಟೊಂಕ ಘಾಲುಂಕ್ ಉಕಲ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಂಯ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಜೊ. ಕಾಪಾಡ್, ಚೂಡಿದಾರ್, ಸಾಲ್ವಾರ್, ಪೇಂಟ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನ್ಹೆಸ್ಯೆತಾ, ಪೂಣ್ ಮಟ್ವೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. ಎಕೆಕಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಪಂದ್ರಾ ಜಣಾಂ. ಪಂದ್ರಾಂಕೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ಂತ್ತ್ ಆವ್ಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಪೋಂಯ್ಟ್ ಚಡ್ತಿಕ್. ಎಕಾ ಪಾಂಯಾನ್ ನಾಚೊನ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ವೊಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ತೆಂಕೊಂಕ್ ನಜೊ. ರೆಫ್ರಿನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಚರ್ಚೆ ನಾಸ್ತಾಂ ವಪ್ವಾಜೆ. ತಾಚೆಂ ತೀರ್ಪ್‌ತ್ತ್ ನಿಮಾಣೆಂ.    

ಮೀಸ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಾಗ್ದಾಂ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಚೆಪುನ್ ಹಾಂವ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊಂ. ಕಾಂಯ್ ಮೇಬಲ್ ಪುಣೀ ದಿಸ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೆವಾಳಾಂತ್ ಸೊದ್ಲೆಂ, ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ. ನಿಮಾಣೆ ಕಂತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 'ಮೊಗಾಳ್ ಪುತಾ' ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಜೋರ್ಜಿ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

"ಭೊರೊಯ್ಲೆಯೇ? ಭಾರಿ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡುನ್ ಯೆ ಸ್ಪೊಡ್ದೆ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಕಾಗಾತ್ ಪಾಟಿಂ ದೀ. ದುಸ್ರಿ ಕಾಪಿ ನಾ. ಸಿಲ್ಡಿ ಆನಿ ಮೆಡಲಾಂ ಪೂರಾಯ್ ದಾನಾರ್ ಯೆತೆಲಿಂ. ಗಲ್ಫಾಗಾರಾನಿಂ ಸಹಾಯ್ ಭಾಸಾಯ್ಲ್ಯಾ. ತುಜೊ ವಾಂಟೊ ಥುಂ ಮೊಜೆ ಕಡೆನ್ ದೀ. ಇಸ್ಪೊನ್ಸೊರಾಂಚೆಂ, ಬೆಣ್ಣೆಪೇಕ್ಟರಾಂಚೆಂ, ಪೋಶಕಾಂಚೆಂ, ದಾನಿಂಚೆಂ, ನಾಂವ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಚೆರ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ತೆಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಕಾತಿರ್ ವಿಸೇಸ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮುಂಟೆಲೆ. ಇಗಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಇಸ್ಪೆಶಲ್ ಆಸೀರ್ವಾದ್ ದಿತೊಲೊ. ಆತಾಂ ಥುಖಾ ತೊಡಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಭೊರೊವ್ನ್ ಕಾನ್ಗೆ. ಏಕ್ - ಭಾಗ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪಾಪ್ಲಿಂ ನಾಂವಾಂ ತಾಂಚಾ ಪಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿಚಿ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂತ್ತ್ ಪಾವಿತ್ ಕರಿಜೆ. ದೋನ್ - ಇಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಆರ್ಚ್‌ಬೀಪ್ ಸಾಯ್ಬಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ತೊ ಯೇನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಸಾಯ್ಬ್ ಯೆತೊಲೊ. ತೀನ್ - ಇಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಿರ್ಗಜೆ ತೊರ್ಫೆನ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವಣ್ ದಿತೆಲೆ. ಹಾಚೊ ಕೊರ್ಚ್ ದಾನಿಂ ತಾವ್ನ್ ಗೆತೆಲೆ. ಚಾರ್ - ರೆಪ್ರಿ ಸಗ್ಳೆಯ್ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಭಾಯ್ಲೆ ಯೆತೆಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ಇಲೆವಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪಾಂಚ್ - ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯೊ ಬಿಯೊ, ಟಾಯ್ಲ್ಯೊ, ಬಾಚ್ಚಾ, ಬೇಟ್, ಬೋಲ್ಸ್, ಜಿಬ್ಲಿ ಚೋರ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಇಸ್ಟಿರಿಕ್ಟ್‌ಲಿ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. ಚೋರ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಟೀಮಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪೂರಾಯ್ ಇನಾಮಾಂ ಪಾಟಿಂ ಕಾಣ್ಗೆತೆಲೆ. ಸ - ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಟೀಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ವೊರೊಂಕ್ ಆಸಾ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾತ್ತ್ ಪಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಲೊರ್ಸಾಮಾಚೆಂ ಬೇಂಡ್ ಮಾತ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತಾ. ದುಸ್ರೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಆಡುಂಕ್ ನಾ. ಸಾತ್ - ಇಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚೆಂ ವೀಡಿಯೊ ಕಾಡ್ತೆಲೆ. ಕಾಪಿ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನಿ ಪಯ್ಲೆಂತ್ತ್ ಸಾಂಗಾಜೆ. ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ - ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಿರ್ಗಜ್ ಇಗಾರಾಚೆಂ ತೀರ್ಪ್‌ಚ್ ಅಂತಿಮ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ, ಕೊಣೆಂಯ್ ಅರೆಂಜುಂಕ್ ನಾ, ಲಡಾಯ್, ಚರ್ಚೆ, ತಕ್ರಾರ್, ಚೋರೆ ಕರುಂಕ್ ನಾ!" ದಮ್ ಬಾಂದುನ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ ಪಿಚ್ಚಾ.
"ಆಜ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಕಂತಾರಾಂ ಬರಿಂಚ್ ರಂಗೀನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲಿಂ. ತುಕಾ ದೆವಾನ್ ಬರೋ ತಾಳೊ ದಿಲಾ. ತೂಂಯ್ ಏಕ್ ಸಿಡಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಡಿನಾಂಯ್?" ಆಮಿಂ ದೊಗೀ ಇಗರ್ಜೆ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. 
"ಪಿರ್ಕಿಸಾ ಬೊರಿ ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ಏಪ್ಟಿಂ ಟೌನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಒಲಾಂತ್ ಆಂವ್ ಗಾಯಾನ್ ಸ್ಪೊಡ್ದ್ಯಾಂತ್ ಪೋದ್ ಮುನೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಆರ್ದೆಂ ಪೋದ್ ಜಾತಾನಾ ಬಾಯ್ಪಾಟ್ ಚುಕ್ಲೆಂ. ಸೊಕ್ಡಾಂ ಮುಕಾರ್ ಲಜ್ ಜಾಲಿ ..... " ತೊ ಅನಿಕೀ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೇಬಲಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೆಂಚ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ.
ಮೇಬಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಸೊಬ್ಲೆಂ!
"ಕೆದಾಳಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್ ಡೆಲ್ಲಿಗಾರ್?" ತಾಚೊ ತಾಳೊಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೋಮಲ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
"ಪೋಯ್ರ್ ಆಯ್ತಾರಾ."
"ಕೆದಾಳಾ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್?"
*****

Tags:  Herolpius, Konkani Writer, Games for peace, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

2 Comment/s.

  1. Titus Dmello, Vamanjoor
    Hi, although it is a funny article, i wish if it is reality! I like to play in fields. We forgot now how to play.
  2. James Sequeira, Udupi
    ಖೆಳಾದ್ವಾರಿಂ ಶಾಂತಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಲೇಖಕಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬರೆ ಆಸಾತ್. ವಾಚ್ತಾನಾ ಹಾಸೊಂಕ್ ಯೆತಾ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE